I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Väkomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Lycka är Underkastelse till Gud
Samtalsämne
Islam-Abrahams Religion
Läs Svenska Koranen Nu
Koranen (För äldre browsers)
Koranindex
Religiösa Plikter
Appendix
Artiklar
 

Förkunnande En Religion För Alla Människor

Grattis! Du har nu hittat en sida som innhåller svaren på flera av dina mest angelägna frågor. Varför är jag här? Vart tar vi vägen efter detta?

Du har hittat en detaljerad Karta för att kunna uppnå ett av dina mest angelägna mål - perfekt lycka i Detta Livet & i Livet Efter Detta.

Koranen är Guds sista budskap till mänskligheten. Alla Guds profeter har kommit till denna världen, och alla skrifter har levererats.

Tiden är inne för att rena och förena alla budskap som levererats av Guds profeter till ett budskap, och tillkännage att hädanefter är endast en religion godkänd av Gud, Islam (3:19).

"Islam" är inte namnet på en religion; det är en beskrivning. "Islam" är den totala underkastelsen och hängivenheten till ENDAST Gud. Följaktligen finns det många Muslimska Kristna, Muslimska Judar, och Muslimska Muslimer. Det finns bara en religion - att ägna sin dyrkan till ENDAST Gud. Det är det Första Budordet i Gamla Testamentet, Nya Testamentet, och Det Sista Testamente, Koranen.

Som förväntat av Skaparens sista budskap, är ett av de mer framstående temana i Koranen uppmaningen till enighet bland alla troende, och det upprepade förbudet mot att göra någon skillnad på Guds budbärare. Om objektet för dyrkan är ett och detsamma, kommer det att råda absolut enighet bland alla troende. Det är den mänskliga faktorn, dvs., hängivelse till sådana maktlösa människor som Jesus, Muhammed, och helgonen som orsakar splittring, hat, och bittra krig bland de vilseledda troende. En vägledd troende är hängiven ENDAST Gud, och gläds av att se en annan troende hängiven ENDAST Gud, oavsett vad en sådan troende kallar sin religion.

Säkerligen, de som tror, de som är Judiska, de Kristna, och de som konverterat: den som (1) tror på Gud, (2) tror på den Sista Dagen, och (3) för ett rättfärdigt liv, kommer att få sin belöning från sin Herre; de har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja. [Koranen 2:62,5:69]

Nu när budskapet är komplett, har vi fått viktig information såsom syftet med våra liv, hur vi kom in i denna värld, och vart vi är på väg.

Man kanske undrar: "Varför väntade Gud så länge med att fullända och förena Sitt budskap? Hur är det då med alla människor sedan Adams tid, som inte fick den kompletta skriften?" För att sätta dessa frågor i sitt rätta perspektiv, låt oss se på världens befolkning från Adam till världens ände. Enkel statistik visar att jordens befolkning från begynnelsen tills idag inte översteg 6,000,000,000. Från och med nu till världens ände, här rapporterad som 2280 e.Kr. (Se Appendix 25), har världens befolkning beräknats överstiga 75,000,000,000. Med andra ord har det stora flertalet människor ännu inte kommit till denna värld. Guds renade och förenade budskap är därför avsett att nå det stora flertalet människor.

 

De som tror, de som är Judiska, de Kristna och de som konverterat; den som
(1) tror på GUD, och
(2) tror på den Sista Dagen, och
(3) för ett rättfärdigt liv,
kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre. De har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

[Koranen 2:62, 5:69]

 

 United Submitters International
Websidan fvr de som Underkastar sig Endast Gud och fvresprekar dyrkan av Endast Gud.
Prisad vare GUD, Universums Herre
Email: swedish@submission.info