[Back to Sura 2]

*2:1 Dessa initialer förblev en gudomligt bevarad hemlighet i 1400 år. Nu förstår vi att de utgör en stor del av Koranens extraordinära matematiska kod (se Appendix 1, 2, 24, och 26). Innebörden av A.L.M. betonas i Vers 2: "Denna skrift är ofelbar." Det är otvivelaktigt bevisat genom det faktum att antalet förekomster av dessa tre initialer i denna sura är 4502, 3202 och 2195 vardera. Summan av dessa tal är 9899, eller 19x521. Således är dessa mest använda bokstäver i det Arabiska språket, matematiskt placerade enligt ett övermänskligt mönster. Samma initialer står även som prefix i surorna 3, 29, 30, 31, och 32, och i var och en av dessa suror förekommer de i antal som sammanlagt ger mångfalder av 19.

*2:3 Eftersom Kontaktbönerna fastställts fem gånger dagligen, utgör de den främsta näringskällan för våra själar. Tillsammans med alla andra seder i Underkastelse uppenbarades Kontaktbönerna ursprungligen genom Abraham (21:73, 22:78). Trots att dessa fem dagliga böner praktiserades före Koranens uppenbarelse, är varje bön specifikt omnämnd i Koranen (24:58, 11:114, 17:78 ( 2:238). Appendix 1 & 15 tillhandahåller fysiska bevis som bestyrker alla detaljer i Kontaktbönerna, inklusive antalet enheter (Rak'aas), antalet bugningar, prostreringar och Tashahhuds i varje bön.

**2:3 När Gud använder pluralis, indicerar detta att andra enheter, vanligtvis änglarna, är inblandade. När Gud talade till Moses användes formen singularis (20:12-14). Se Appendix 10.

*2:4 Trots de svåra förvanskningar som drabbat tidigare skrifter, kan man fortfarande finna Guds sanning i dem. Både det Gamla Testamentet och det Nya Testamentet förespråkar fortfarande total hängivelse till ENDAST Gud (Femte Moseboken 6:45, Markus 12:29300). Alla ändringar går lätt att upptäcka.

*2:6-7 De som beslutar sig för att förkasta Gud får hjälp i den riktningen; de hindras av Gud från att se något bevis eller någon vägledning så länge de bibehåller ett sådant beslut. Konsekvenserna av ett sådant katastrofalt beslut klargörs i Vers 7.

*2:20 "Han" och "hon" antyder inte nödvändigtvis på naturligt kön på Arabiska (Appendix 4).

*2:23-24 Koranens mirakulösa kod tillhandahåller flera bevis när det bokstaverar namnet "Rashad Khalifa," omnämnd som Guds tjänare här. Vissa litterära giganter, inklusive Al-Mutanabby och Taha Hussein, har bemött den litterära utmaningen, men de hade ingen aning om Koranens matematiska komposition. Det är Koranens matematiska kod, uppenbarad genom Guds Budbärare av Förbundet, Rashad Khalifa, som är den verkliga utmaningen för den kan aldrig imiteras. Se Appendix 1, 2, 24 & 26 för de detaljerade bevisen.

*2:26 Se Appendix 5 för vidare diskussion om Himlen och Helvetet.

*2:28 De rättfärdiga dör i själva verket inte; de kommer direkt till Himlen. När deras tid på denna jord tar slut, bjuder dödsänglarna helt enkelt in dem till samma Paradis som Adam och Eva en gång levde i (2:154, 3:169, 8:24, 22:58, 16:32, 36:20277, 44:56, 89:27300). Följaktligen går de som inte är rättfärdiga igenom två dödsfall, medan de rättfärdiga endast får uppleva det första dödsfallet, till följd av vår ursprungliga synd (40:11). Vid dödsögonblicket får de som inte tror reda på sitt miserabla öde (8:50, 47:27), sedan får de utstå en kontinuerlig mardröm som varar tills Helvetet skapas (40.46, 89:23, Appendix 17).

*2:29 Vårt universum med sina biljoner galaxer som sträcker sig över avstånd på biljoner ljusår, är det minsta och innersta av alla sju universum (Appendix 6). Var snäll och slå upp 41:10111.

*2:30 Dessa verser besvarar sådana viktiga frågor som: "Varför är vi här?" (Se Appendix 7).

*2:31 Det här är namnen på djuren, motorfordonet, ubåten, rymdsatelliten, videobandspelaren, och alla andra föremål som människorna på Jorden skulle komma att stöta på.

*2:37 På liknande sätt har Gud gett oss specifika, matematiskt kodade ord, orden i Sura 1, för att etablera kontakt med Honom (se Fotnot 1:1 och Appendix 15).

*2:51 Denna incident reflekterar människans tendens till idoldyrkan. Trots alla fulländade mirakel, dyrkade Moses anhängare kalven när han var borta, och Moses hade till slut endast två troende hos sig (5:23). Som påvisats i Introduktionen, är människorna rebeller vars egos är deras gudar.

*2:54 Det var egot som ledde till Satans fall. Det var egot som orsakade vår förvisning till denna världen, och det är egot som hindrar de flesta av oss från att återtagas till Guds Kungadöme.

*2:55 Det är anmärkningsvärt att ordet "GUD" i denna vers är den 19:e förekomsten, och att det är i denna vers som människorna begärde "fysiska bevis." Koranens matematiska kod, baserat på talet 19, tillhandahåller ett sådant fysiskt bevis. Notera även att 2 + 55 = 57 = 19x3.

*2:67 Trots att denna sura innehåller viktiga lagar och budord inklusive kontaktbönerna, fastan, Hajj vallfärden, lagarna för äktenskap, skilsmässa osv., är namnet som tilldelats denna sura "Kvigan." Det reflekterar den oerhört stora vikten av underkastelse till Gud, och av en omedelbar, orubblig lydnad inför vår Skapare. Sådan underkastelse bevisar vår tro på Guds Allsmäktighet och absoluta auktoritet. Se även Fjärde Moseboken i Bibeln, kapitel 19.

*2:80-82 Det är en etablerad tro bland korrumperade Muslimer, att de kommer lida i Helvetet endast i förhållande till antalet synder de begått, och att de sedan kommer att komma ut ur Helvetet, in i Himlen. De tror också att Muhammed kommer att medla för deras skull, och att han kommer att ta dem ut ur Helvetet. Sådan tro strider mot Koranen (Appendix 8).

*2:101 Guds Budbärare av Förbundet profeteras i det Gamla Testamentet (Malaki 3:13), det Nya Testamentet (Lukas 17:22377), och detta Sista Testamente (3:81).

*2:104 Ordet "Raa'ena" missbrukades av en del Hebreisktalande människor, och förvanskades till att låta som ett fult ord (se även 4:46).

*2:106 Koranens matematiska mirakel är evigt & större än de tidigare miraklen (34:45, 74:35). Precis som Koranen, bekräftar, fullbordar, och ersätter det alla tidigare mirakel.

*2:111-112 Se 2:62 och 5:69.

*2:111-112 Se 2:62 och 5:69.

*2:119 Det är min plikt att tala om att identiteten på denna budbärare bekräftats vara "Rashad Khalifa," Guds Budbärare av Förbundet. Genom att addera det gematriska värdet av "Rashad" (505), med det gematriska värdet av "Khalifa" (725), med versnumret (119), får vi 1349, en multipel av 19. Se 3:81 och Appendix Två.

*2:135 Koranen informerar oss gång på gång om att Underkastelse är Abrahams religion (3:95, 4:125, 6:161, 22:78). Abraham fick en praktisk "skrift," nämligen alla seder och bruk i Underkastelse [Kontaktbönerna (Salat), den obligatoriska välgörenheten (Zakat), fastan i Ramadan, och vallfärden Hajj]. Som vi kan se i 16:123, var Muhammed en anhängare av Abrahams religion; han levererade detta Sista Testamente, Koranen. Underkastelsens tredje budbärare levererade religionens äkthetsbevis (se 3:81, och Appendix 1, 2, 24 & 26).

*2:142-145 "Qiblah" är den riktning mot vilken man står vänd under Kontaktbönerna (Salat). När Gabriel förmedlade befallningen till Muhammed om att vända sig mot Jerusalem istället för Mekka, avslöjades hycklarna. Araberna var mycket partiskt inställda till förmån för Ka'aban som deras "Qiblah". Endast de sant troende kunde övervinna sina fördomar; de lydde villigt budbäraren.

*2:149 Ett tydligt bevis på den idoldyrkan som begås av dagens "Muslimer", är utnämningen av Muhammeds grav till en "Helig Moské." Koranen nämner endast en "Helig Moské."

*2:154 De rättfärdiga dör i själva verket inte; de lämnar helt enkelt sina kroppar här, och kommer till samma Paradis som Adam och Eva en gång levde i. Se Appendix 17 för beviset och detaljerna.

*2:155 Testet är format för att bevisa om vi dyrkar endast Gud under alla omständigheter (29:2).

*2:165-166 Jesus, Maria, Muhammed, Ali, och helgonen, kommer att förskjuta dem som idoliserade dem på Återuppståndelsens Dag. Se även 16:86, 35:14, 46:6, och Matteus Evangelium 7:21-23.

*2:165-166 Jesus, Maria, Muhammed, Ali, och helgonen, kommer att förskjuta dem som idoliserade dem på Återuppståndelsens Dag. Se även 16:86, 35:14, 46:6, och Matteus Evangelium 7:21-23.

*2:172-173 I hela Koranen förbjuds endast fyra sorters mat (6:145, 16:115, Appendix 16). Dietiska förbud utöver dessa är detsamma som idoldyrkan (6:121, 148, 150; 7:32).

*2:174-176 Trots att de erkänt Guds matematiska mirakel i Koranen, försökte korrumperade religiösa ledare dölja detta mäktiga mirakel i många år. Många av dem medgav att de ogillade att Rashad Khalifa, och inte dem, välsignats med miraklet.

*2:178 Koranen avråder klart och tydligt dödsstraff. Alla tänkbara ursäkter ges för att rädda liv, inklusive mördarens liv. Offrets familj kan under vissa omständigheter anse det bättre att skona mördarens liv i utbyte mot en rättvis kompensation. Dödsstraff går heller inte att tillämpa om exempelvis en kvinna dödar en man, eller vice versa.

*2:183-187 Liksom alla plikter i Underkastelse, fastställdes fastan genom Abraham (22:78, Appendix 9 & 15). Före Koranens uppenbarelse var sexuellt umgänge förbjudet under hela fasteperioden. Denna regel ändras i 2:187 till att tillåta samlag under fastans nätter.

*2:189 Det ordagranna Koraniska ordspråket lyder: "Gå inte in i hemmen genom bakdörrarna." Frågan beträffande månens faser är ett exempel på att inte vara rakt på sak; det fanns dåliga underliggande motiv bakom denna fråga.

*2:190 All sorts fientlighet regleras av den grundläggande regeln i 60:89. Att slåss tillåts endast i självförsvar, medan angrepp och förtryck starkt fördöms i hela Koranen.

*2:196 Se detaljerna för Hajj och 'Umrah i Appendix 15.

*2:197 Hajj kan fullgöras när som helst under de Heliga Månaderna: ZulHijjah, Muharram, Safar, och Rabi 1: Lokala myndigheter begränsar Hajj till ett par dagar för egen bekvämlighets skull. Se 9:37.

*2:210 Denna världen är ett test; det är vår sista chans att rädda oss själva tillbaka in i Guds kungadöme genom att förkasta idoldyrkan (se INTRODUKTIONEN). Om Gud och Hans änglar visar sig kommer alla att tro, och testet kommer inte längre vara giltigt.

*2:211 Koranens matematiska kod är en stor välsignelse, och för med sig ett otroligt stort ansvar.

*2:213 Alla som dyrkar ENDAST Gud, oavsett religion, är verkligen förenade.

*2:219 Världen inser nu att de ekonomiska fördelarna med att tillverka alkoholhaltiga drycker och illegala droger inte uppväger dödsolyckorna i trafiken, hjärnskadorna hos barn med alkoholiserade mödrar, familjekriser, och andra katastrofala konsekvenser. Kolla med "Anonyma Alkoholister" och "Anonyma Hasardspelare" för mer information. Se även 5:90-91.

*2:238 Alla fem böner finner man i 2:238, 11:114, 17:78, & 24:58. När Koranen uppenbarades, existerade redan Kontaktbönerna (Salat) (Appendix 9). Detaljerna för alla fem böner vad man ska säga, antalet enheter (Rak'aas) per bön, etc. bekräftas matematiskt. Genom att exempelvis skriva ner antalet enheter för varje bön på rad, får vi 24434, 19x1286. Dessutom, använder vi [*] för att representera Sura 1 (AlFateha), där [*] = suranumret (1), åtföljt av antalet verser (7), åtföljt av numret på varje vers, antalet bokstäver i varje vers, det gematriska värdet på varje bokstav, genom att skriva ner 2 [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] 3 [*] [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] skapar det en multipel av 19 (se 1:1).

*2:246 Samma historia skildras i Bibelns Första Samuelsbok, Kapitel 9 och 10.

*2:252 Enligt Koranens matematiska sammansättning, var det Guds önskan att namnet på budbäraren som nämns här ska bokstaveras matematiskt. Upptäckten av Koranens mirakulösa 19baserade kod har gudomligt reserverats för Guds Budbärare av Förbundet. Genom att addera detta versnummer (252), med det gematriska värdet av "Rashad" (505), och med det gematriska värdet av "Khalifa" (725), får vi 252 + 505 + 725 = 1482, eller 19x78. Se gärna Appendix 2 och 26 för de kompletta detaljerna relaterade till den bekräftade identiteten på Guds Budbärare av Förbundet, som denna vers klart syftar på.

*2:254 Ett av Satans listiga trick är att tillskriva kraftlösa mänskliga idoler som Jesus och Muhammed makten av medling (Appendix 8).

*2:259 Läxan vi lär oss här är att tiden i döden endast de som inte är rättfärdiga dör; de rättfärdiga kommer direkt till Himlen förflyter som en dag (se 18:19255 och Appendix 17).

*2:275 En etablerad ekonomisk princip är att oskälig ränta på lån, helt och hållet kan fördärva en hel nation. Under de sista få åren har vi sett förödelsen av många nationers ekonomi där oskälig ränta debiterats. En normal ränta mindre än 20% där ingen får lida och där alla är nöjda, är inte ocker.

*2:282 Ekonomiska transaktioner är de ENDA situationerna där två kvinnor kan ersätta en man som vittne. Det är för att skydda mot den faktiska möjligheten att det ena vittnet kanske gifter sig med det andra, och på så sätt gör henne partisk. Det är väl känt att kvinnor är känslomässigt mer sårbara än män.

*2:285 Ett av de största budorden är: "Ni ska inte göra någon skillnad på Guds budbärare" (2:136, 3:84, 4:150). De troende reagerar med att säga, "Vi hör och vi lyder," medan idoldyrkarna opponerar sig för att berättiga sitt insisterande på att nämna Muhammeds namn vid sidan av Guds namn, utan att nämna någon annan budbärare. De korrumperade Muslimerna nämner Muhammed i sin trosbekännelse (Shahaadah) och under sina Kontaktböner (se 72:18).[Back to Sura 2]