I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 22, Vallfärd (Al-Hajj)[22:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[22:1] O människor, ni ska vörda er Herre, för Timmens skalv är någonting fruktansvärt.

[22:2] Dagen ni bevittnar den, kommer till och med en ammande moder att överge sitt barn, och en gravid kvinna abortera sitt foster. Ni kommer att se människorna vackla som om de vore berusade, fast de inte är berusade. Det är för att GUDs straff är så mäktigt.

[22:3] Bland människorna finns de som argumenterar om GUD utan kunskap, som följer varje upprorisk djävul.

[22:4] Det har fastställts, att den som förenar sig med honom, kommer han att vilseleda och vägleda till Helvetets plåga.

    Varifrån Kommer Vi?

[22:5] O människor, om ni hyser något tvivel beträffande återuppståndelse, (minns att) vi skapade er från stoft, därefter från en liten droppe, som förvandlas till ett hängande (embryo), som sedan blir till ett foster som får liv eller betraktas livlöst. Vi klargör på så sätt saker och ting för er. Vi placerar vad vi vill i moderliven, under en förutbestämd tid.* Sedan för vi ut er som spädbarn, därefter når ni mognad. Medan vissa av er dör unga, lever andra till den värsta åldern, bara för att inse att ingen mer kunskap kan uppnås utöver en viss gräns. Ni ser också på en jord som är död, därefter, så fort vi öser vatten över den, vibrerar den av liv och frambringar alla möjliga sorters vackra växter.
Fotnot

[22:6] Det bevisar att GUD är Sanningen, att Han återupplivar de döda, och att Han är Allsmäktig.

[22:7] Och att Timmen kommer, inga tvivel om det, och att GUD återupplivar de i gravarna.

    En Vanlig Företeelse

[22:8] Bland människorna finns den som argumenterar om GUD utan kunskap och utan vägledning, och utan en upplysande skrift.

[22:9] Arrogant försöker han avleda människor från GUDs väg. Följaktligen ådrar han sig förödmjukelse i detta livet, och på Återuppståndelsens Dag överlämnar vi honom till plågan av att brännas.

[22:10] Detta är vad dina gärningar gjort för dig. GUD är aldrig orättvis mot människorna.

    Vänner i Vackert Väder

[22:11] Bland människorna finns den som dyrkar GUD villkorligt. Går saker och ting bra för honom är han nöjd. Men drabbas han av motgång, vänder han helt om. Följaktligen förlorar han både detta livet och Livet Efter Detta. Sådan är den verkliga förlusten.

[22:12] Vid sidan av GUD idoliserar han vad som inte har makt att skada eller hjälpa honom; sådant är det verkliga avvikandet.

[22:13] Han avgudar vad som är mer benäget att skada honom än hjälpa honom. Vilken miserabel herre! Vilket miserabelt sällskap!

[22:14] GUD ger de som tror och som för ett rättfärdigt liv tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Allt är enligt GUDs vilja.

    Lycka Nu och För Evigt

[22:15] Om någon tror att GUD inte kan hjälpa honom i detta livet och i Livet Efter Detta, låt honom då vända sig helt och hållet (till sin Skapare i) himlen, och såga av (sitt beroende till någon annan). Han kommer då att upptäcka att denna plan utplånar allt som bekymrar honom.

[22:16] Vi har på så sätt uppenbarat tydliga uppenbarelser häri, därefter vägleder GUD den som vill (bli vägledd).

    Gud: Den Enda Domaren

[22:17] De som tror, de Judiska, de som konverterat, de Kristna, Zarathustrianerna och idoldyrkarna, GUD är Den som kommer att döma ibland dem på Återuppståndelsens Dag. GUD ser allt.

[22:18] Inser ni inte att alla i himmlarna och på jorden prostrerar inför GUD, liksom solen, månen, stjärnorna, träden, djuren och många människor? Många andra bland människorna har överlåtits till dom. Ingen kommer att hedra den GUD förödmjukar. Allt är enligt GUDs vilja.

    Så Fruktansvärt är Helvetet!*

[22:19] Här är två grupper som tvistar om sin Herre. Vad gäller de som inte tror, kommer de ha kläder av eld sydda åt dem. Helvetisk vätska kommer att hällas över deras huvuden.
Fotnot

[22:20] Det kommer få deras insidor att smälta, liksom deras hudar.

[22:21] De kommer vara inlåsta i järngrytor.

[22:22] Varje gång de försöker ta sig ur en sådan bedrövelse, kommer de tvingas tillbaka: "Smaka på våndan av att brinna."

    Himlens Lycksalighet

[22:23] GUD kommer att ge de som tror och som för ett rättfärdigt liv, tillträde till trädgårdar med porlande bäckar. Där kommer de att smyckas med armband av guld och pärlor, och deras kläder kommer vara av silke.

[22:24] De har vägletts till de goda orden; de har vägletts på den Mest Prisades väg.

[22:25] De som inte tror, som tillbakavisar andra från GUDs väg och från den Heliga Moskén vi tillägnat alla människor - vare sig infödda eller besökare - som försöker förorena och korrumpera den, kommer vi säkerligen att hemsöka med ett smärtsamt straff.

    Vallfärd, Liksom Alla Plikter i Islam, Fastställdes Genom Abraham*

[22:26] Vi utsåg Abraham till att etablera Helgedomen: "Dyrka inte någon annan gud vid sidan av Mig, och rena Min helgedom för de som besöker den, de som bor nära den, och de som bugar sig och prostrerar.
Fotnot

[22:27] "Och förkunna att människorna ska iaktta Hajj vallfärden.* De kommer att komma till er till fots eller farandes på olika sorters utmattade (transportmedel). De kommer att komma från de mest avlägsna platser."
Fotnot

[22:28] De får söka kommersiella vinningar, och de ska fira minnet av GUDs namn under de specificerade dagarna, för att ha försett dem med boskap. "Ät därav, och ge mat till de drabbade och de fattiga."

[22:29] De ska fullfölja sina förpliktelser, uppfylla sina löften, och besöka den uråldriga helgedomen.

[22:30] De som vördar riterna GUD förordnat, har förtjänat en god belöning hos sin Herre. All boskap har tillåtits som mat åt er, förutom de som specifikt förbjudits er. Ni ska undvika det avskyvärda av idoldyrkan, och undvik att säga annat än sanningen.

[22:31] Ni ska upprätthålla er hängivelse till absolut endast GUD. Den som sätter upp en idol vid sidan av GUD kan liknas vid den som föll från skyn, som sedan fångas upp av gamar, eller blir bortblåst av vinden ner i en djup ravin.

[22:32] Sannerligen, de som vördar riterna fastställda av GUD, demonstrerar det rättfärdiga i sina hjärtan.

    Offergåvor i form av Boskap Under Vallfärden*

[22:33] (Boskapen) förser er med många fördelar under en period, innan den tillägnas den uråldriga helgedomen.
Fotnot

[22:34] För varje församling har vi fastställt riter med vilka de firar minnet av GUD, för att ha försett dem med boskapen. Er gud är en och samma gud; ni ska underkasta er Honom. Ge goda nyheter till de som lyder.

[22:35] Det är de vars hjärtan skälver när de nämner GUD, de håller ihärdigt ut under motgång, de iakttager Kontaktbönerna (Salat), och av våra gåvor till dem ger de till välgörenhet.

[22:36] Djuroffren tillhör de riter GUD fastställt för ert eget bästa.* Ni ska nämna GUDs namn över dem när de står på rad. När de väl överlämnas för att offras, ska ni äta därav och ge till de fattiga och de behövande. Det är anledningen till att vi kuvade dem för er, så att ni ska kunna visa er tacksamhet.
Fotnot

[22:37] Varken deras kött eller deras blod når GUD. Det som når Honom är er rättfärdighet. Han har kuvat dem för er, så att ni må visa er tacksamhet genom att prisa GUD för att ha väglett er. Ge goda nyheter till de barmhärtiga.

    Gud Försvarar de Som Tror

[22:38] GUD försvarar de som tror. GUD älskar inte någon bedragare, otacksam.

    Synagogor, Kyrkor, och Moskéer

[22:39] Tillåtelse får de som blir förföljda, eftersom orättvisa drabbat dem, och GUD kan sannerligen hjälpa dem.

[22:40] De vräktes med orätt från sina hem, av ingen annan anledning än för att de sa, "Vår Herre är GUD." Vore det inte för att GUD stöttat vissa människor mot andra, skulle kloster, kyrkor, synagogor och moskéer - där man regelbundet firar minnet av GUDs namn - blivit förstörda. Absolut, GUD stödjer den som stödjer Honom. GUD är Mäktig, Allsmäktig.

[22:41] Det är dessa som, om vi utnämnde dem till härskare på jorden, skulle etablera Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat), förespråka rättfärdighet och förbjuda ondska. GUD är den yttersta härskaren.

[22:42] Om de avvisar dig, har även Noaks, Ad's och Thamoûd's folk inte trott innan dem.

[22:43] Även Abrahams folk, och Lot's folk.

[22:44] Och de som vistades i Midyan. Moses avvisades också. Jag lät alla dessa människor hållas, och ställde dem sedan till svars; hur (förödande) var inte Mitt straff!

[22:45] Vi har utplånat många samhällen på grund av deras ondska. De slutade i ruiner, stillade källor och stora tomma byggnader.

[22:46] For de inte runt på jorden, och använde sedan sina sinnen för att förstå, och sina öron för att höra? Den verkliga blindheten är inte ögonens blindhet, utan hjärtats blindhet i bröstet.

[22:47] De utmanar dig att frambringa straff, och GUD misslyckas aldrig med att uppfylla Sin profetia. En av er Herres dagar är som tusen av era år.

[22:48] Många samhällen i det förflutna begick ondska, och Jag lät dem hållas ett tag, varpå straffade Jag dem. Till Mig kommer allting slutligen att återvända.

    Guds Budbärare av Förbundet

[22:49] Säg, "O människor, jag har skickats till er som en stor varnare."*
Fotnot

[22:50] De som tror och för ett rättfärdigt liv har förtjänat förlåtelse och en generös belöning.

[22:51] Vad gäller de som strävar för att utmana våra uppenbarelser, ådrar de sig Helvetet.

    Systemet*

[22:52] Vi har inte sänt någon budbärare innan dig, eller någon profet, utan att djävulen lagt sig i hans önskemål. GUD tillintetgör sedan det som djävulen har gjort. GUD fulländar Sina uppenbarelser. GUD är Allvetande, Visast.*
Fotnot

    Hycklarna Hoppar Av

[22:53] På så sätt låter Han djävulens intrigspel fungera som ett test för de som hyser tvivel i sina hjärtan, vars hjärtan är förhårdnade. De onda måste förbli med oppositionen.

[22:54] De välsignade med kunskap kommer att känna igen sanningen från sin Herre och sedan tro på den, och deras hjärtan kommer villigt att acceptera den. Utan tvivel, vägleder GUD de som tror på den rätta vägen.

[22:55] Vad gäller de som inte tror, kommer de fortsätta att hysa tvivel tills Timmen plötsligt kommer till dem, eller tills straffet på en fruktansvärd dag kommer till dem.

    Satans Temporära Kungaskap

[22:56] Allt herravälde den dagen tillhör GUD, och Han kommer att döma ibland dem. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, har de förtjänat lycksalighetens trädgårdar.

[22:57] Medan de som inte trodde och som avvisade våra uppenbarelser har ådragit sig ett skamfullt straff.

    Sträva för Guds Sak

[22:58] De som emigrerar för GUDs sak, och som därefter dödas eller dör, kommer GUD säkerligen att överösa med goda gåvor. GUD är verkligen den bästa Försörjaren.

[22:59] Med all säkerhet kommer Han att ge dem ett inträde som kommer att förnöja dem. GUD är Allvetande, Barmhärtig.

    Gudomlig Hjälp för de Förtryckta

[22:60] Det har fastställts, att om någon hämnas en orättvisa han oförtjänt drabbats av, rättvist, och därefter förföljs på grund av detta, kommer GUD absolut att hjälpa honom. GUD är Benådare, Förlåtande.

    Guds Allsmäktighet

[22:61] Det är ett faktum att GUD binder samman natten med dagen, och binder samman dagen med natten, och att GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.

[22:62] Det är ett faktum är att GUD är Sanningen, och att upphöjandet av idoler vid Hans sida är en lögn, och att GUD är den Högste, den Ojämförlige.

[22:63] Ser ni inte att GUD sänder ner vatten från skyn som gör jorden grön? GUD är Storslagen, Medveten.

[22:64] Allt i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Utan tvivel, är GUD den Rikaste, Ytterst Ärorik.

[22:65] Ser ni inte att GUD satt allting på jorden i er tjänst? Skeppen far på haven på Hans befallning. Han hindrar de himmelska kropparna från att krascha mot jorden, förutom enligt Hans befallning. GUD är Ytterst God gentemot människorna, Barmhärtigast.

[22:66] Han är Den som gav er liv, varpå Han sätter er i döden, sedan för Han er tillbaka till liv. Människan är verkligen otacksam.

[22:67] För varje församling har vi fastställt vissa riter som de måste upprätthålla. Därför borde de inte tvista med dig. Du ska fortsätta att bjuda in alla till er Herre. Utan tvivel, är du på den rätta vägen.

[22:68] Om de argumenterar med dig, säg, "GUD är fullt medveten om allt ni gör."

[22:69] GUD kommer att döma ibland er på Återuppståndelsens Dag beträffande alla era tvister.

[22:70] Inser ni inte att GUD är medveten om allting i himmlarna och på jorden? Allt detta är nerskrivet i ett dokument. Det är enkelt för GUD att göra.

[22:71] Ändå idoliserar de idoler vid sidan av GUD, i vilka Han inte satt någon makt, och de vet ingenting om dem. De som syndar har ingen som hjälper dem.

    Våld och Aggressivitet Tecken på Otro

[22:72] När våra uppenbarelser reciteras för dem, klart och tydligt, ser man ondska i ansiktet på de som inte tror. De attackerar nästan de som reciterar våra uppenbarelser för dem. Säg, "Ska jag informera er om någonting mycket värre? Helvetet är utlovat av GUD, för de som inte tror; vilket fruktansvärt öde."

    Kan De Skapa En Fluga?

[22:73] O människor, här är en liknelse ni måste fundera ordentligt på: idolerna ni sätter upp vid sidan av GUD kan aldrig skapa en fluga, även om de förenade sig för att göra det. Dessutom, om flugan stjäl någonting ifrån dem, kan de aldrig få tillbaka det; svag är förföljaren och den förföljde.

[22:74] De värderar inte GUD som Han borde värderas. GUD är Den Mäktigaste, den Allsmäktige.

[22:75] GUD väljer ut budbärare bland änglarna, även bland människorna. GUD är Den Som Hör, och Den Som Ser.

[22:76] Han känner till deras förflutna och deras framtid. Den yttersta kontrollen över alla ting tillhör GUD.

[22:77] O ni som tror, ni ska buga er, prostrera, dyrka er Herre, och verka rättfärdighet, så att ni ska kunna lyckas.

    Abraham: Ursprunglig Budbärare av Islam*

[22:78] Ni ska sträva för GUDs sak som ni borde sträva för Hans sak. Han har valt er, och inte gett er några svårigheter i att utöva er religion - religionen av er fader Abraham. Han är den som gav er namnet "Underkastade" ursprungligen. Därför ska budbäraren fungera som vittne ibland er, och ni ska fungera som vittnen ibland människorna. Därför ska ni iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och hålla fast vid GUD; Han är er Herre, den bäste Herren och den bäste Hjälparen.
Fotnot


United Submitters International
Email: swedish@submission.info