I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 40, Förlåtare (Ghãfer)[40:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[40:1] H.M.*
Fotnot

[40:2] Denna uppenbarelse av skriften är från GUD, den Allsmäktige, den Allvetande.

[40:3] Förlåtare av synder, accepterare av ånger, sträng med att genomföra straff, och besittare av all makt. Det finns ingen annan gud än Honom. Till Honom är det slutliga ödet.

[40:4] Ingen argumenterar mot GUDs uppenbarelser förutom de icke troende. Imponeras inte över framgången de verkar åtnjuta.

[40:5] Noaks folk trodde inte före dem, och många andra motståndare efter dem. Alla samhällen försökte skada budbäraren för att neutralisera honom. Och de argumenterade med lögn för att besegra sanningen. Därför straffade Jag dem; hur fasansfullt var inte Mitt straff!

[40:6] Således är er Herres dom redan stämplat på de som inte tror, att de är Helvetets innevånare.

    Änglar Ber för de Som Tror

[40:7] De som tjänar tronen och alla runt omkring den glorifierar och prisar sin Herre, och tror på Honom. Och de ber om förlåtelse för de som tror: "Vår Herre, Din nåd och Din kunskap omfattar alla ting. Förlåt de som ångrar sig och följer Din väg, och bespara dem Helvetets straff.

[40:8] "Vår Herre, och ge dem tillträde till Edens trädgårdar som Du lovat dem och de rättfärdiga bland deras föräldrar, makar, och barn. Du är den Allsmäktige, Visast.

[40:9] "Och skydda dem från att falla i synd. Den Du skyddar från att falla i synd, på den dagen, har uppnått nåd från Dig. Det är den största triumfen."

    ENDAST Gud: De Icke Troende Bekänner

[40:10] De som inte trott kommer att bli tillsagda, "GUDs avsky gentemot er är till och med värre än er egen avsky gentemot er själva. För ni inbjöds till att tro, men valde att inte tro."

    ENDAST Gud: De Som Inte Tror Får Genomgå Två Dödsfall*

[40:11] De kommer att säga, "Vår Herre, du har satt oss i döden två gånger,* och Du gav oss två liv; nu har vi erkänt våra synder. Finns det någon väg ut?"
Fotnot

    ENDAST Gud: Lägg Märke Till Orsaken

[40:12] Orsaken är att när ENDAST GUD förespråkades trodde ni inte, men när andra nämndes vid sidan av Honom, trodde ni. GUDs dom har därför utfärdats; Han är den Högste, den Störste.

[40:13] Han är Den som kontinuerligt visar er Sina bevis, och sänder ner gåvor från skyn. Endast de som underkastar sig helt och hållet kommer att kunna ta sig i akt.

[40:14] Därför ska ni ägna er dyrkan till absolut ENDAST GUD, även om de icke troende inte tycker om det.

[40:15] Besittare av de högsta rangerna, och Härskar över hela herraväldet. Han sänder inspiration, bärande på Hans befallningar, till vem Han vill bland Sina tjänare, för att varna om Sammankallandets Dag.

[40:16] Det är dagen då alla kommer att vara helt blottade; ingen av dem kommer att dölja någonting från GUD. Vem besitter all överhöghet på den dagen? Det gör GUD, den Ende, den Överlägsne.

    Förbered er för den Stora Dagen

[40:17] På den dagen kommer varje själ att straffas för allt den förtjänat. Det kommer inte att finnas någon orättvisa på den dagen. GUD är ytterst effektiv på att granska.

    Ingen Medling*

[40:18] Varna dem om den nära förestående dagen, när alla hjärtan kommer att vara förskräckta, och många kommer att vara ångerfulla. De som överträder kommer inte ha någon vän eller någon medlare att lyda.
Fotnot

[40:19] Han är fullt medveten om vad ögonen inte kan se, och allt vad sinnena döljer.

[40:20] GUD dömer rättvist, medan idolerna de åkallar vid sidan av Honom inte kan döma någonting. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.

[40:21] Reste de inte runt på jorden och lade märke till konsekvenserna för de som kom före dem? De brukade vara starkare, och mer produktiva på jorden. Men GUD straffade dem för deras synder, och ingenting kunde skydda dem från GUD.

[40:22] Orsaken är att deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, men de trodde inte. Därför straffade GUD dem. Han är Mäktig, sträng med att verkställa straff.

    Moses

[40:23] Vi sände Moses med våra tecken och stor auktoritet.

[40:24] Till Farao, Hãmãn, och Qãroon. Men de sa, "En magiker; en lögnare."

[40:25] Och när vi visade dem sanningen från oss, sa de, "Döda sönerna till de som trodde med honom, och skona deras döttrar." Sålunda är de icke troendes planer alltid onda.

    Moses versus Farao

[40:26] Farao sa, "Låt mig döda Moses, och låt honom åkalla sin Herre. Jag oroar mig för att han kommer fördärva er religion, eller sprida ondska i hela landet."

[40:27] Moses sa, "Jag söker skydd hos min Herre och er Herre, från alla arroganta som inte tror på Räkenskapens Dag."

    Gud Vägleder Inte Lögnarna

[40:28] En troende man bland Faraos folk som dolde sin tro sa, "Hur kan ni döda en man bara för att han säger, 'Min Herre är GUD,' och han har visat er tydliga bevis från er Herre? Om han ljuger är det hans problem, och talar han sanning, drar ni fördel av hans löften. Säkerligen vägleder GUD inte någon syndare, lögnare.

[40:29] "O mitt folk, idag har ni kungaskap och övertaget. Men vem kommer att hjälpa oss mot GUDs dom om den skulle komma till oss?" Farao sa, "Ni ska bara följa det som jag anser passande; jag kommer bara vägleda er på den rätta vägen."

[40:30] Den som trodde sa, "O mitt folk, jag befarar samma öde för er som för de tidigare motståndarna.

[40:31] Motståndarna till Noa, 'Ãd, Thamûd, och andra som kom efter dem. GUD önskar inte någon orättvisa för människorna.

[40:32] "O mitt folk, jag hyser farhågor om Sammankallandets Dag för er.

[40:33] "Det är dagen då ni kanske vill vända om och fly. Men då kommer ingenting att skydda er från GUD. Den GUD sänder på villovägar, kan ingenting vägleda."

    Vem är den Sista Budbäraren?* En Tragisk Mänsklig Egenskap

[40:34] Josef hade kommit till er innan dess med tydliga uppenbarelser, men ni fortsatte att tvivla på hans budskap. Sedan, när han dog, sa ni, "GUD kommer inte att skicka någon budbärare efter honom. (Han var den sista budbäraren)!"** GUD sänder således överträdarna, som är tveksamma, på villovägar.
Fotnot

[40:35] De argumenterar mot GUDs uppenbarelser utan grund. Denna egenskap är ytterst föraktad av GUD och av de som tror. GUD beslöjar därför hjärtat på alla arroganta tyranner.

[40:36] Farao sa, "O Hãmãn, bygg mig ett högt torn, så att jag ska kunna nå ut och upptäcka.

[40:37] "Jag vill nå himlen och ta en titt på Moses gud. Jag tror att han ljuger." Så smyckades Faraos onda verk i hans ögon, och följaktligen hindrades han från att följa (den rätta) vägen. Faraos planer var verkligen onda.

[40:38] Den som trodde sa, "O mitt folk, följ mig, och jag kommer att vägleda er på den rätta vägen.

[40:39] "O mitt folk, det här första livet är en temporär illusion, medan Livet Efter Detta är den eviga boningen."

    Den Bästa Överenskommelsen

[40:40] Den som begår en synd straffas exakt för den, och den som verkar rättfärdighet - manlig eller kvinnlig - medan de tror, kommer att träda in i Paradiset vari de får gåvor utan gränser.

    Den Troende Egyptiern Debatterar Med Sitt Folk

[40:41] "O mitt folk, medan jag bjuder in er till att räddas, bjuder ni in mig till helveteselden.

[40:42] "Ni bjuder in mig till att vara otacksam mot GUD, och till att sätta upp idoler vid sidan av Honom som jag inte känns vid. Jag bjuder in er till den Allsmäktige, Förlåtaren.

[40:43] "Det råder inga tvivel om att det ni bjuder in mig att göra, inte har någon grund i denna världen, ej heller i Livet Efter Detta, att vår slutliga återvändo är till GUD, och att de som överträder ådragit sig helveteselden.

[40:44] "En dag kommer ni att minnas det jag säger till er nu. Jag lämnar bedömandet av denna sak till GUD; GUD Ser alla människor."

[40:45] GUD skyddade då honom från deras onda planer, medan Faraos folk ådragit sig det värsta straffet.

    I Graven: En Kontinuerlig Mardröm

[40:46] Helvetet kommer att visas för dem dag och natt, och på Återuppståndelsens Dag: "Släpp in Faraos folk till det värsta straffet."

[40:47] När de argumenterar i Helvetet, kommer de som följde att säga till sina ledare, "Vi brukade följa er, kan ni bespara oss någon del av detta Helvete?"

[40:48] Ledarna kommer att säga, "Vi är alla i samma båt. GUD har dömt bland människorna."

    För Sent

[40:49] De i helveteselden kommer att säga till Helvetes vakter, "Kalla på er Herre för att minska straffet för oss, om så bara för en dag."

[40:50] De kommer att säga, "Kom inte budbärare till er som förmedlade tydliga budskap till er?" De kommer att svara, "Jo, det gjorde det." De kommer att säga, "Böna och be (så mycket ni vill); de icke troendes böner är alltid förgäves."

    Garanterad Seger: Här och För All Evighet

[40:51] Med all säkerhet, kommer vi att ge våra budbärare och de som tror seger, både i denna världen och på dagen då alla vittnen sammankallas.

[40:52] På den dagen kommer ursäkterna från de icke troende inte att hjälpa dem. De har ådragit sig fördömelse; de har ådragit sig det värsta ödet.

    Lär Från Det Förflutna

[40:53] Vi har gett Moses vägledningen, och lät Israels Barn ärva skriften.

[40:54] (Deras historia) är en läxa och en påminnelse för de som har intelligens.

[40:55] Ha därför tålamod, för GUDs löfte är sant, och be om förlåtelse för din synd, och glorifiera och prisa din Herre natt och dag.

[40:56] Absolut, de som argumenterar mot GUDs uppenbarelser utan bevis, avslöjar den arrogans som ligger dold i deras bröst, och de är inte ens medvetna om det. Sök därför skydd hos GUD; Han är Den Som Hör, Den Som Ser.

    Fantastisk Konstruktion av Universum

[40:57] Skapelsen av himmlarna och jorden är till och med mer fantastisk än skapelsen av den mänskliga varelsen, men de flesta människor vet inte det.

[40:58] Den som ser och den som är blind är inte lika. Ej heller är de som tror och verkar rättfärdighet likvärdiga syndarna. Sällan tar ni er i akt.

[40:59] Timmen (Domedagen) kommer absolut att komma, inget tvivel om det, men de flesta människor tror inte.

    Vädjan: En Form av Dyrkan*

[40:60] Er Herre säger, "Be till Mig, och Jag kommer att besvara er. Utan tvivel, kommer de som är för arroganta för att dyrka Mig komma in i Helvetet, med tvång."
Fotnot

[40:61] GUD är Den som formade natten så att ni kan vila däri, och gjorde dagen belyst. GUD ger människorna många välsignelser, men de flesta människor är inte tacksamma.

[40:62] Sådan är GUD er Herre, Skaparen av alla ting. Det finns ingen gud förutom Honom. Hur kan ni avvika?

[40:63] Avviker gör de som ignorerar GUDs uppenbarelser.

[40:64] GUD är Den som gjorde jorden beboelig för er, skyn en formidabel struktur, och Han gestaltade er, och gestaltade er väl. Han är Den som ger er goda gåvor.* Sådan är GUD er Herre; Upphöjd Över Allt Annat är GUD, universums Herre.
Fotnot

[40:65] Han är den Levande; det finns ingen annan gud än Honom. Ni ska dyrka endast Honom, och ägna er religion till endast Honom. Prisad vare GUD, universums Herre.

    Före Guds Välsignelser Över Sig, Brukade Muhammed Dyrka Idoler

[40:66] Säg, "Jag har förbjudits från att dyrka idolerna som ni dyrkar vid sidan av GUD, när de tydliga uppenbarelserna kom till mig från min Herre. Jag beordrades att underkasta mig universums Herre."*
Fotnot

[40:67] Han är Den som skapade er från stoft, därefter från en liten droppe, sedan från ett hängande embryo, därefter för Han ut er som ett barn, varpå Han låter er nå mognad, sedan blir ni gamla - en del av er dör tidigare. Ni uppnår en förutbestämd ålder, så att ni ska kunna förstå.

[40:68] Han är den Ende som kontrollerar liv och död. För att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, "Var," och det är.

[40:69] Har ni lagt märke till de som argumenterar mot GUDs bevis, och hur de avvikit?

[40:70] Det är de som inte trott på skriften och på budskapen vi sänt med våra budbärare. Därför kommer de säkerligen att få veta.

[40:71] Kättingarna kommer att sitta runt deras halsar, och kedjorna kommer att användas för att släpa dem.

[40:72] I Infernot,* sedan i Elden, kommer de att brinna.
Fotnot

[40:73] De kommer att tillfrågas, "Var är idolerna ni brukade dyrka,

    De Dyrkade Ingenting

[40:74] "vid sidan av GUD?" De kommer att säga, "De har övergett oss. Faktum är att när vi dyrkade dem, dyrkade vi ingenting." På så sätt sänder GUD de som inte tror på villovägar.

[40:75] Det är för att ni brukade fröjdas över falska läror på jorden, och ni brukade förespråka dem.

[40:76] Gå in genom Helvetets portar, vari ni vistas för evigt. Vilket miserabelt öde för de arroganta.

[40:77] Ha tålamod, för GUDs löfte är sant. Vare sig vi visar dig en del av (straffet) vi lovat dem, eller avslutar ditt liv innan dess, kommer de att återföras till oss.

    Guds Auktorisation för Koranens Matematiska Mirakel*

[40:78] Vi har sänt budbärare före dig - en del av dem nämnde vi för dig, andra nämnde vi inte för dig. Ingen budbärare kan producera ett mirakel utan GUDs auktorisation.* När GUDs dom väl har utfärdats dominerar sanningen, och förfalskarna avslöjas och förödmjukas.
Fotnot

[40:79] GUD är Den som skapade boskapen för er; en del rider ni på, andra äter ni.

[40:80] De förser er också med andra fördelar som tillgodoser många av era behov. På dem, och även på skeppen, bärs ni.

[40:81] Han visar er således Sina bevis. Vilka av GUDs bevis kan ni förneka?

[40:82] Har de inte färdats omkring på jorden och lagt märke till konsekvenserna för de som kom före dem? De brukade vara flera i antal, mäktigare, och var i besittning av ett större arv på jorden. Trots det hjälptes de inte på något sätt av alla sina prestationer.

[40:83] När deras budbärare kom till dem med tydliga bevis, fröjdades de i kunskapen de ärvt, och exakt de saker de förlöjligade orsakade deras fall.

    ENDAST Gud

[40:84] Så när de såg vårt straff, sa de, "Nu tror vi på ENDAST GUD, och inte på den idoldyrkan vi brukade praktisera."

    För Sent

[40:85] Deras tro kunde inte hjälpa dem det minsta när de väl såg vårt straff. Sådant är GUDs system som etablerats för att ta itu med Hans varelser; de icke troende är alltid fördömda.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info