I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 21, Profeterna (Al-Anbyã´)[21:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[21:1] Snabbt närmar sig räkenskapen för människorna, men de är omedvetna om det, tar avstånd ifrån det.

    Opposition mot det Nya Beviset

[21:2] När ett nytt bevis kommer till dem från deras Herre, lyssnar de likgiltigt.

[21:3] Deras sinnen är obetänksamma. Och de som överskrider diskuterar i hemlighet: "Är han inte bara en människa som er? Skulle ni acceptera magin som presenterats för er?"*
Fotnot

[21:4] Han sa, "Min Herre är medveten om varenda tanke i himlen och på jorden. Han är Den Som Hör, den Allvetande."

[21:5] De sa till och med, "Hallucinationer," "Han hittade på det," och, "Han är en poet. Låt honom visa oss ett mirakel likt tidigare budbärares."

[21:6] Vi utplånade aldrig ett troende samhälle förut. Är dessa människor troende?

[21:7] Före dig sände vi inte annat än män vi inspirerat. Fråga de som kan skriften, om du inte vet.

[21:8] Vi gav dem inte kroppar som inte åt, ej heller var de odödliga.

[21:9] Vi uppfyllde vårt löfte till dem; vi räddade dem tillsammans med vem vi ville, och utplånade de som överträdde.

[21:10] Vi har sänt ner en skrift till er som innehåller ert budskap. Förstår ni inte?

[21:11] Vi tillintetgjorde många samhällen på grund av deras överträdelse, och ersatte dem med andra människor.

[21:12] När vårt straff kom började de springa.

[21:13] Spring inte, kom tillbaka till era lyxartiklar och era hem, för ni måste ställas till svars.

[21:14] De sa, "Ve oss. Vi var verkligen onda."

[21:15] Det förblev deras yttrande, tills vi utplånade dem helt och hållet.

[21:16] Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan, endast för nöjes skull.

[21:17] Om vi behövde underhållning, skulle vi kunnat initiera det utan något av detta, om det var det vi ville.

[21:18] I stället är det vår plan att bestyrka sanningen mot lögnen, för att besegra den. Ve er för de yttranden ni yttrar.

[21:19] Alla i himlarna och på jorden tillhör Honom, och de med Honom är aldrig för arroganta för att dyrka Honom, ej heller vacklar de någonsin.

[21:20] De prisar natt och dag, utan att någonsin tröttna.

    En Gud

[21:21] Har de hittat gudar på jorden som kan skapa?

[21:22] Om det (i himmlarna och på jorden) funnits andra gudar vid sidan av GUD, skulle det ha varit kaos. Prisad vare GUD; Herren med den absoluta makten. Han är högt överlägsen deras anspråk.

    Ifrågasätt Aldrig Guds Visdom

[21:23] Ingenting Han gör ska någonsin ifrågasättas, medan alla andra ifrågasätts.

[21:24] Har de funnit andra gudar vid sidan av Honom? Säg, "Visa mig ert bevis. Detta är budskapet till min generation, som fulländar alla tidigare budskap." De flesta av dem känner förvisso inte igen sanningen; det är därför de är så fientliga.

    En Gud/Ett Budskap/En Religion

[21:25] Vi har inte sänt någon budbärare före dig, förutom med inspirationen: "Det finns ingen annan gud än Mig; ni ska dyrka endast Mig."

[21:26] Ändå sa de, "Den Nådigaste har fått en son!" Prisad vare Han. Alla (budbärare) är (Hans) ärbara tjänare.

[21:27] De talar aldrig självmant, och de följer strikt Hans befallningar.

    Myten om Medling

[21:28] Han känner till deras framtid och deras förflutna. De medlar endast för dem som redan accepterats av Honom, och de oroar sig över sitt eget öde.*
Fotnot

[21:29] Om någon av dem påstår sig vara en gud vid sidan av Honom, straffar vi honom med Helvetet; på så sätt straffar vi de onda.

    Big-Bang Teorin Bekräftas*

[21:30] Inser inte de icke troende att himlen och jorden tidigare var en solid massa, som vi lät explodera in i existens? Och av vatten skapade vi alla levande ting. Ska de tro?
Fotnot

[21:31] Och vi placerade stabilisatorer på jorden så att den inte ska skälva under dem, och vi placerade raka vägar däri så att de ska kunna vägledas.

[21:32] Och vi gjorde skyn ett vaktat tak. Ändå är de helt ouppmärksamma på alla tecken däri.

[21:33] Och Han är Den som skapade natten och dagen, och solen och månen; var och en av dem löper i sin egen bana.

[21:34] Vi fastställde aldrig odödlighet för någon före dig; skulle du dö, är de odödliga?

[21:35] Alla människor kommer att få uppleva döden, efter att vi satt er på prov genom motgång och framgång, sedan återvänder ni slutligen till oss.

    Alla Budbärare Förlöjligas

[21:36] När de som inte tror ser dig, förlöjligar de dig: "Är det denne som utmanar era gudar?" Samtidigt förblir de fullständigt beaktningslösa inför den Nådigastes budskap.

[21:37] Människan är otålig i sin natur. Jag kommer att visa er Mina tecken med tiden; ha inte så bråttom.

[21:38] De utmanar: "Vart är detta (straff) om du talar sanning?"

[21:39] Om bara de som inte tror skulle kunna se sig själva när de försöker avvärja elden från sina ansikten och ryggar! Då kommer ingen att hjälpa dem.

[21:40] Förvisso, kommer det att komma till dem plötsligt, och de kommer att vara fullkomligt mållösa. De kan varken undvika det eller få något uppskov.

[21:41] Budbärare före dig har förlöjligats, följaktligen ådrog sig de som förlöjligade dem konsekvenserna av sitt hånande.

    Prioriteter I Oordning

[21:42] Säg, "Vem kan skydda dig från den Nådigaste under natten eller på dagen?" De är verkligen helt beaktningslösa inför Sin Herres budskap.

[21:43] Har de gudar som kan skydda dem från oss? De kan inte ens hjälpa sig själva. Ej heller kan de göra varandra sällskap när de sammankallas för att möta oss.

[21:44] Vi har försörjt dessa människor och deras förfäder ända upp i hög ålder. Ser de inte att varje dag på jorden för dem närmare slutet? Kan de vända på detta förlopp?

[21:45] Säg, "Jag varnar er enligt gudomlig inspiration." De döva kan dock inte höra kallet när de varnas.

[21:46] När ett prov på er Herres straff drabbar dem, säger de villigt, "Vi var verkligen onda."

[21:47] Vi kommer att upprätta rättvisans skalor på Återuppståndelsens Dag. Ingen själ kommer att drabbas av minsta orättvisa. Även motsvarigheten av ett senapsfrö kommer att beaktas. Vi är ytterst effektiva granskare.

    Profeterna Moses och Aron

[21:48] Vi gav Moses och Aron Lagboken, en ledstjärna och en påminnelse för de rättfärdiga.

[21:49] De som vördar sin Herre, även i sin ensamhet, och som oroar sig för Timmen.

[21:50] Detta är också en välsignad påminnelse som vi sänt ner. Förnekar ni den?

    Abraham

[21:51] Dessförinnan gav vi Abraham hans vägledning och förståelse, för vi var fullt medvetna om honom.*
Fotnot

[21:52] Han sa till sin far och sitt folk, "Vad är det här för statyer ni ägnar er åt?"

[21:53] De sa, "Vi såg våra föräldrar dyrka dem."

[21:54] Han sa, "Ni och era föräldrar har verkligen gått vilse."

[21:55] De sa, "Talar du sanning för oss, eller skämtar du?"

[21:56] Han sa, "Er ende Herre är himmlarnas och jordens Herre, som skapade dem. Det är mitt vittnesmål.

[21:57] "Jag svär vid GUD, jag har för avsikt att ta itu med era statyer så fort ni ger er av."

[21:58] Han bröt dem i bitar, förutom en stor en, så att de skulle kunna hänvisa till den.

[21:59] De sa, "Den som gjort det här mot våra gudar är verkligen en syndare."

[21:60] De sa, "Vi hörde en ung man hota dem; han kallas Abraham."

[21:61] De sa, "Hämta hit honom inför alla människors åsyn, så att de kan bevittna det."

[21:62] De sa, "Har du gjort det här mot våra gudar, O Abraham?"

    Abraham Bevisar Sin Sak

[21:63] Han sa, "Det är den där stora som gjorde det. Gå och fråga dem, om de kan tala."

[21:64] De slogs av häpnad och sa till sig själva, "Det är bestämt ni som syndat."

[21:65] Trots det återvände de till sina gamla idéer: "Du vet mycket väl att de inte kan prata."

[21:66] Han sa, "Dyrkar ni då vid sidan av GUD, något som inte har någon makt att hjälpa eller skada er?

[21:67] "Ni har ådragit er skam genom att dyrka idoler vid sidan av GUD. Förstår ni inte?"

    Stort Mirakel

[21:68] De sa, "Bränn honom och försvara era gudar, om det är det ni bestämmer er för att göra."

[21:69] Vi sa, "O eld, var sval och trygg för Abraham."*
Fotnot

[21:70] På så sätt konspirerade de mot honom, men vi gjorde dem till förlorare.

[21:71] Vi räddade honom, och vi räddade Lot, till landet vi välsignat för alla människor.

[21:72] Och vi gav honom Isak och Jakob som en gåva, och vi gjorde dem båda rättfärdiga.

    Abraham: Levererade Alla Religiösa Seder i Islam

[21:73] Vi gjorde dem till imamer som vägledde enligt våra budord, vi lärde dem hur man verkar rättfärdighet, hur man iakttager Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat).* För oss, var de trogna dyrkare.
Fotnot

    Lot

[21:74] Vad gäller Lot, gav vi honom visdom och kunskap, och räddade honom från samhället som utövade ohyggligheter; de var syndiga och onda människor.

[21:75] Vi gav honom tillträde till vår nåd, för han var rättfärdig.

    Noak

[21:76] Och, innan dess vädjade Noak, och vi besvarade honom. Vi räddade honom och hans familj från den stora katastrofen.

[21:77] Vi hjälpte honom mot människorna som förkastade våra uppenbarelser. De var onda människor, så vi dränkte dem allihop.

    David och Salomon

[21:78] Och David och Salomon, när de en gång dömde angående någons skörd som förstörts av en annans får, bevittnade vi deras beslut.

[21:79] Vi gav Salomon den rätta förståelsen, trots att vi givit dem båda visdom och kunskap. Vi lät bergen stå i Davids tjänst, för att prisa (Gud), liksom fåglarna. Det är vad vi gjorde.

[21:80] Och vi lärde honom hur man tillverkar sköldar, för att skydda er i krig. Är ni då tacksamma?

[21:81] För Salomon, lät vi vinden storma och blåsa till hans förfogande. Han kunde rikta den precis som han ville, till vilket land han än valde, och vi välsignade sådant land för honom. Vi är fullt medvetna om alla ting.

[21:82] Och bland djävlarna fanns de som dök för honom (för att skörda havet), eller för att göra allt han befallde dem att göra. Vi satte dem i hans tjänst.

    Job

[21:83] Och Job bad till sin Herre; "Motgång har drabbat mig, och av alla de barmhärtiga, är Du Barmhärtigast."

[21:84] Vi besvarade honom, skonade honom från hans besvär, och återställde hans familj för honom, till och med till det dubbla. Det var en nåd från oss, och en påminnelse för de som dyrkar.

[21:85] Även Ismael, Idris, ZalKifl; alla var ihärdiga, tålmodiga.

[21:86] Vi gav dem tillträde till vår nåd, för de var rättfärdiga.

    Jonas

[21:87] Och Zan-Noon (Jonas, "den med ett 'N' i sitt namn"), övergav sitt uppdrag i tron om att vi inte kunde kontrollera honom. Till slut bönföll han från mörkret (av den stora fiskens mage): "Det finns ingen annan gud än Du. Prisade vare Du. Jag har begått en stor synd."

[21:88] Vi besvarade honom, och räddade honom från krisen; på så sätt räddar vi de som tror.

    Zakarias och Johannes

[21:89] Och Zakarias vädjade till sin Herre: "Min Herre, låt mig inte vara utan arvinge, trots att Du är den bästa arvtagaren."

[21:90] Vi* besvarade honom och gav honom Johannes; vi ordnade hans fru för honom. Det var för att de brukade skynda med att verka rättfärdighet, och bönföll oss i situationer av glädje liksom rädsla. Oss var de trogna.
Fotnot

    Maria och Jesus

[21:91] Vad den som bibehöll sin oskuld beträffar, blåste vi in i henne av vår ande, och gjorde således henne och hennes son till ett tecken för hela världen.

    En Gud / En Religion

[21:92] Er församling är endast en, och endast Jag är er Herre; ni ska dyrka endast Mig.

[21:93] Trots det delade de upp sig i motsatta trosläror. De kommer alla att återvända till oss (för att dömas).

[21:94] Vad gäller de som verkar rättfärdighet, samtidigt som de tror, kommer deras verk inte att gå till spillo; vi dokumenterar det.

[21:95] Det är förbjudet för alla samhällen vi utplånat att återvända.

    Världens Ände*

[21:96] Inte Förrän Gog och Magog visar sig igen,* kommer de att återvända - de kommer att komma från alla håll och kanter.
Fotnot

[21:97] Det är då den oundvikliga profetian kommer att äga rum, och de som inte tror kommer att stirra skräckslaget: "Ve oss; vi har varit tanklösa. Vi har verkligen varit onda."

    Livet Efter Detta

[21:98] Ni och de idoler ni dyrkar vid sidan av GUD kommer att vara bränsle för Helvetet; det är ert oundvikliga öde.

[21:99] Om dessa vore gudar, skulle de inte ha hamnat i Helvetet. Alla som vistas däri, vistas däri för evigt.

[21:100] De kommer att sucka och stöna däri, och de kommer inte ha tillgång till några nyheter.

[21:101] Vad gäller de som förtjänade våra magnifika belöningar, kommer de att vara beskyddade från det.

    De Rättfärdiga

[21:102] De kommer inte att höra dess väsande. De kommer att njuta av en boning vari de kan få allt de önskar sig, för evigt.

[21:103] Den stora skräcken kommer inte att oroa dem, och änglarna kommer att välkomna dem med glädje: "Detta är er dag, som ni lovats."

    Återuppståndelsens Dag

[21:104] På den dagen kommer vi att vika ihop himlen, som man viker ihop en bok. Precis som vi initierade första skapelsen, kommer vi att repetera den. Det är vårt löfte; vi kommer absolut att fullfölja det.

[21:105] Vi har fastställt i Psalmerna, liksom i andra skrifter, att jorden ska ärvas av Mina rättfärdiga dyrkare.

[21:106] Detta är ett budskap för människor som dyrkar.

[21:107] Vi har sänt dig av nåd från oss, till hela världen.

[21:108] Proklamera, "Jag har fått gudomlig inspiration om att er gud är en gud. Ska ni då underkasta er?"

[21:109] Om de vänder sig bort, säg, "Jag har varnat er tillräckligt, och jag har ingen aning om hur snart eller sent (straffet) kommer att komma till er.

[21:110] "Han är fullt medveten om vad ni yttrar offentligt, och Han är fullt medveten om allt ni döljer.

[21:111] "För allt jag vet, är att denna värld är ett test för er, och en temporär njutning."

[21:112] Säg, "Min Herre. Din dom är den absoluta rättvisan. Vår Herre är den Nådigaste; endast Hans hjälp söks mot era anspråk."


United Submitters International
Email: swedish@submission.info