I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 24, Ljus (Al-Noor)[24:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[24:1] En sura vi sänt ner, och fastställt som lag. I den har vi uppenbarat tydliga uppenbarelser, så att ni ska kunna ta er i akt.

    Äktenskapsbrott

[24:2] Äktenskapsbryterskan och äktenskapsbrytaren ska ni piska med hundra rapp vardera. Tveka inte av medömkan från att utföra GUDs lag, om ni verkligen tror på GUD och den Sista Dagen, och låt en grupp troende bevittna deras straff.*
Fotnot

[24:3] Äktenskapsbrytaren kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbryterska eller en idoldyrkare, och äktenskapsbryterskan kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbrytare eller en idoldyrkare. Det är förbjudet för de troende.

[24:4] De som anklagar gifta kvinnor för äktenskapsbrott, och sedan inte lyckas ta fram fyra vittnen, ska ni piska med åttio rapp, och inte acceptera något vittnesmål från dem; de är onda.

[24:5] Om de ångrar sig därefter och ändrar sig, är GUD Förlåtare, Barmhärtig.

[24:6] Vad gäller de som anklagar sina egna makar utan några andra vittnen, får vittnesmålet godtas om han svär vid GUD fyra gånger att han talar sanning.

[24:7] Det femte bedyrandet ska vara för att ådra sig GUDs fördömelse över honom om han ljugit.

[24:8] Hon ska anses oskyldig, om hon svär vid GUD fyra gånger om att han är en lögnare.

[24:9] Det femte bedyrandet ska ådra sig GUDs vrede över henne om han talade sanning.

[24:10] Detta är GUDs nåd och barmhärtighet gentemot er. GUD är Frälsaren, Visast.

    Hur Man Hanterar Rykten och Obekräftade Anklagelser

[24:11] Ett sällskap ibland er hittade på en stor lögn.* Tro inte att det var dåligt för er; i stället var det bra för er. Under tiden har var och en av dem gjort sig förtjänta av sin del av skulden. Vad gäller den som påbörjade hela incidenten, har han ådragit sig ett fruktansvärt straff.
Fotnot

[24:12] När ni hörde det, skulle de troende männen och de troende kvinnorna haft bättre tankar om sig själva och sagt, "Detta är uppenbarligen en stor lögn."

[24:13] Endast om de presenterat fyra vittnen (får ni tro dem). Lyckas de inte ta fram sina vittnen, är de, enligt GUD, lögnare.

[24:14] Vore det inte för GUDs nåd gentemot er, och Hans barmhärtighet i denna världen och i Livet Efter Detta, skulle ni ha drabbats av ett svårt straff på grund av denna incident.

[24:15] Ni hittade själva på det, och resten av er repeterade det med era munnar utan bevis. Ni trodde det var simpelt, när det enligt GUD var förskräckligt.

    Vad Man Ska Göra

[24:16] När ni hörde det, skulle ni ha sagt, "Vi kommer inte att repetera detta. Prisad vare Du. Detta är en grov lögn."

[24:17] GUD råder er att aldrig göra om det, om ni är troende.

[24:18] GUD förklarar på så sätt uppenbarelserna för er. GUD är Allvetande, Vis.

[24:19] De som älskar att se omoraliskt beteende spridas bland de som tror, har ådragit sig ett smärtsamt straff i detta livet och i Livet Efter Detta. GUD vet, medan ni inte vet.

[24:20] GUD öser Sin nåd och Sin barmhärtighet över er. GUD är Ytterst Ömsint gentemot de troende, Barmhärtigast.

    Djävulen Uppmuntrar Ogrundade Anklagelser

[24:21] O ni som tror, följ inte Satans väg. Den som följer Satans väg bör veta att han förespråkar ondska och synd. Vore det inte för GUDs nåd gentemot er, och Hans förbarmande, skulle ingen av er renats. Men GUD renar vem Han än vill. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.

[24:22] De ibland er som välsignats med tillgångar och rikedom ska vara barmhärtiga gentemot sina släktingar, de fattiga, och de som immigrerat för GUDs sak. De ska behandla dem vänligt och med tolerans; längtar ni inte efter att uppnå GUDs förlåtelse? GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

    Grov Synd

[24:23] De som falskt anklagar gifta, troende och gudfruktiga kvinnor, har utan tvivel ådragit sig fördömelse i detta livet och i Livet Efter Detta; de har ådragit sig ett hemskt straff.

[24:24] Den dagen kommer då deras egna tungor, händer, och fötter kommer att redogöra för allt de gjort.

[24:25] På den dagen kommer GUD att straffa dem till fullo för deras gärningar, och de kommer att få veta att GUD är Sanningen.

[24:26] De dåliga kvinnorna till de dåliga männen, de dåliga männen till de dåliga kvinnorna, de goda kvinnorna till de goda männen, och de goda männen till de goda kvinnorna. De sistnämnda är oskyldiga sådana anklagelser. De har uppnått förlåtelse och en generös belöning.

    Gudomlig Etikett

[24:27] O ni som tror, ni ska inte gå in i hem som inte tillhör er, utan tillåtelse från de som bor där, och utan att hälsa på dem. Det är bättre för er, så att ni ska kunna ta er i akt.

[24:28] Om ni inte finner någon där, ska ni inte gå in förrän ni får lov till det. Blir ni ombedda, "Gå ut igen," måste ni gå ut igen. Det är renare för er. GUD är fullt medveten om allt ni gör.

[24:29] Ni begår inget fel om ni går in i obebodda hem, vari det finns någonting som tillhör er. GUD är medveten om allt ni avslöjar, och allt ni döljer.

    Att Beakta Vad Gäller Klädsel, för de som Tror*

[24:30] Tala om för de troende männen att de ska sänka sin blick (och inte stirra på kvinnorna) och bibehålla sin kyskhet. Det är renare för dem. GUD är fullt Medveten om allt de gör.
Fotnot

[24:31] Och tala om för de troende kvinnorna att sänka sin blick och bibehålla sin kyskhet. De ska inte visa upp några delar av sina kroppar utöver det nödvändiga. De ska täcka sina bröst, och inte släppa efter på denna norm, annat än i sällskap av deras makar, deras fäder, deras makars fäder, deras söner, deras makars söner, deras bröder, deras bröders söner, deras systrars söner, andra kvinnor, de manliga tjänarna, eller anställda vars sexuella drift tillintetgjorts, eller barnen som inte uppnått puberteten. De ska inte gå på ett sådant sätt, att de vickar på eller framhäver vissa delar av sina kroppar. Ni ska alla ångra er inför GUD, O ni som tror, så att ni ska kunna lyckas.*
Fotnot

    Uppmuntra Äktenskap för att Motverka Omoraliskhet

[24:32] Ni ska uppmuntra de bland er som är ensamstående att gifta sig. De får gifta sig med de rättfärdiga bland era manliga och kvinnliga tjänare, om de är fattiga. GUD kommer att berika dem från Sin nåd. GUD är Frikostig, Den Som Vet.

[24:33] De som inte har råd att gifta sig, ska bevara sin moraliska karktär tills GUD ger till dem av Sin nåd. För de av era tjänare som vill frias för att gifta sig, ska ni tillmötesgå deras önskemål, när ni förstår att de menar allvar. Och ge till dem av de pengar GUD givit er. Ni ska inte tvinga era flickor att begå prostitution, i strävan efter materia tillhörande denna världen, om de vill vara orörda. Om någon tvingar dem, är GUD, som ser att de tvingas, Förlåtare, Barmhärtig.

[24:34] Vi har uppenbarat förtydligande uppenbarelser för er, exempel från tidigare generationer, och vägledning för de rättfärdiga.

    Gud

[24:35] GUD är himmlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en konkav spegel bakom en lampa, som placerats i en behållare av glas. Behållaren av glas är lik en ljus, pärlik stjärna. Dess bränsle kommer från ett välsignat oljealstrande träd, som varken är östlig, eller västlig. Dess olja är närapå självlysande; behöver ingen eld för att tända den. Ljus uppå ljus. GUD vägleder till Sitt ljus den som vill (bli vägledd). GUD återger på så sätt liknelserna för människorna. GUD är fullt medveten om alla ting.

[24:36] (Guds vägledning finner man) i hus som upphöjts av GUD, för Hans namn firas däri. Prisar Honom däri, natt och dag

    De Som Ofta Besöker Moskéerna

[24:37] Människor som inte distraheras av ekonomi eller handel från att fira minnet av GUD; de iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och de är medvetna om dagen då alla sinnen och ögon kommer att vara skräckslagna.

[24:38] GUD kommer säkerligen att belöna dem för deras goda gärningar, och ösa Sin nåd över dem. GUD ger till vem Han vill utan gränser.

    Jaga en Synvilla

[24:39] Vad gäller de som inte tror, kan deras gärningar liknas vid en synvilla i öknen. En törstig person tror att det är vatten. Men när han når fram till det, upptäcker han att det inte är någonting, i stället finner han GUD där, för att straffa honom fullständigt för sina verk. GUD är den mest effektive granskaren.

    Exil Från Gud: Totalt Mörker

[24:40] En annan liknelse är att vara i totalt mörker, mitt ute på ett våldsamt hav, med vågor uppå vågor, jämte tjock dimma. Mörker på mörker - om han tittat på sin egen hand, skulle han knappt kunnat se den. Den GUD berövar på ljus, kommer inte att ha något ljus.

[24:41] Inser ni inte att alla i himmlarna och på jorden prisar GUD, till och med fåglarna när de flyger i kolumn? Var och en kan sin bön och sitt sätt att prisa. GUD är fullt medveten om allt de gör.

[24:42] Himmlarnas och jorden herravälde tillhör GUD, och till GUD kommer allt slutligen att återvända.

[24:43] Inser ni inte att GUD sätter molnen i rörelse, anhopar dem sedan, staplar dem därefter på varandra, varpå ni ser regn komma ur dem? Han sänder ner mängder av snö från skyn för att täcka vem Han vill, samtidigt som Han leder det bort från vem Han vill. Snöns sken förblindar nästan ögonen.

[24:44] GUD kontrollerar natten och dagen. Det borde vara en tankeställare för de som har ögon.

[24:45] Och GUD skapade alla levande varelser från vatten. En del av dem går på sina bukar, vissa på två ben, och andra på fyra. GUD skapar vad Han vill. GUD är Allsmäktig.

[24:46] Vi har sänt ner förtydligande uppenbarelser för er, därefter vägleder GUD den som vill (bli vägledd) på en rak väg.

    Gud Sänder Instruktioner Via Sin Budbärare

[24:47] De säger "Vi tror på GUD och på budbäraren, och vi lyder," men därefter glider vissa av dem tillbaka. Desa är inte troende.

[24:48] När de bjuds in till GUD och Hans budbärare för att döma ibland dem, blir vissa av dem upprörda.

[24:49] Om däremot beslutet är till deras fördel, accepterar de det villigt!

[24:50] Finns det en sjukdom i deras hjärtan? Tvivlar de? Är de rädda att GUD och Hans budbärare ska behandla dem orättvist? I själva verket är det de som är orättvisa.

    Troende Lyder Gud och Hans Budbärare Utan att Tveka

[24:51] Det enda de troende säger när de bjuds in till GUD och Hans budbärare för att döma i deras angelägenheter är, "Vi hör och vi lyder." Dessa är vinnarna.

[24:52] De som lyder GUD och Hans budbärare, som vördar GUD och rättar sig efter Honom, tillhör de som triumferar.

[24:53] Högtidligt svär de vid GUD, att om du beordrade dem att mobilisera, skulle de göra det. Säg, "Lova inte. Lydnad är en plikt. GUD är fullt Medveten om allt ni gör."

[24:54] Säg, "Lyd GUD, och lyd budbäraren." Om de vägrar, ansvarar han för sina förpliktelser, och ni ansvarar för era förpliktelser. Om ni lyder honom, kommer ni att vägledas. Budbärarens enda uppgift är att leverera (budskapet).

    Guds Löfte Kungar och Drottningar på Jorden

[24:55] GUD lovar de ibland er som tror och som för ett rättfärdigt liv, att Han kommer att göra dem till härskare på jorden, precis som Han gjorde för de som kom före dem, fastställa religionen Han valt åt dem, och ersätta rädsla med frid och trygghet för dem. Allt detta för att de dyrkar endast Mig; de sätter aldrig upp några idoler vid sidan av Mig. De som inte tror efter detta, är de verkligt onda.

    Formel För Framgång

[24:56] Ni ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och lyda budbäraren, så att ni ska kunna uppnå förlåtelse.

[24:57] Tro inte att de icke troende någonsin kommer att komma undan med det. Deras slutliga boning är Helvetet; vilket miserabelt öde.

    Etikett Två Böner Nämns Vid Namn

[24:58] O ni som tror, era tjänare och era barn som inte nått puberteten måste be om lov (innan de går in i era rum). Det ska göras vid tre tillfällen före Gryningsbönen, mitt på dagen när ni byter om för att vila, och efter Nattbönen. Detta är tre privata stunder för er. Vid andra tillfällen är det inte fel av vare sig er eller dem att umgås med varandra. GUD klargör på så sätt uppenbarelserna för er. GUD är Allvetande, Den Visaste.

[24:59] Så fort barnen nått puberteten måste de be om lov (innan de går in), precis som de som blev vuxna före dem bett om lov (innan de går in). GUD klargör på så sätt Sina uppenbarelser för er. GUD är Allvetande, Visast.

    Ni Ska Klä Er Måttfullt

[24:60] De äldre kvinnorna som inte förväntar sig att gifta sig, begår inget fel om de ger efter på sin klädsel, förutsatt att de inte visar för mycket av sina kroppar. Att bibehålla måttfullhet är bättre för dem. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.

    Försäkra er om att er måltid är lovlig

[24:61] Den blinde ska inte klandras, krymplingen ska inte klandras, ej heller ska den handikappada klandras, precis som ni inte ska klandras, för att ni äter i era hem, era fäders hem, era mödrars hem, era bröders hem, era systrars hem, era fäders bröders hem, era fäders systrars hem, eller i era mödrars bröders hem, era mödrars systrars hem, eller i de hem som tillhör er och ni har dess nycklar i besittning, eller i era vänners hem. Ni begår inget fel om ni äter tillsammans eller var och en för sig. När ni går in i ett hem, ska ni ge varandra en hälsning från GUD som är välsingad och bra. GUD förklarar på så sätt uppenbarelserna för er, så att ni ska kunna förstå.

[24:62] De sant troende är de som tror på GUD och Hans budbärare,* och när de är med med honom i ett församlingsmöte, lämnar de inte honom utan att be om lov. De som ber om lov är de som tror på GUD och Hans budbärare. Om de ber om din tillåtelse, för att ta itu med en del av sina angelägenheter, får du ge tillåtelse till vem du vill, och be GUD att förlåta dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
Fotnot

[24:63] Behandla inte budbärarens önskemål som ni behandlar varandras önskemål. GUD är fullt medveten om de bland er som smyger iväg med klena ursäkter. Låt dem ta sig i akt - de som inte lyder hans order - för en katastrof kanske drabbar dem, eller ett smärtsamt straff.

[24:64] Absolut, allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Oavsett vilket tillstånd ni än befinner er i, är Han fullt medveten om det. Dagen ni återförs till Honom, kommer Han att informera dem om allt de gjort. GUD är fullt medveten om alla ting.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info