I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 47, Muhammed (Muhammad)[47:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[47:1] För de som inte tror och som avviker från GUDs väg, tillintetgör Han alla verk.

[47:2] För de som tror och verkar rättfärdighet, som tror på det som sänts ner till Muhammed - vilket är sanningen från deras Herre - mildrar Han synderna, och välsignar dem med belåtenhet.

[47:3] Det är för att de som inte tror följer lögner, medan de som tror följer sanningen från sin Herre. GUD citerar således för människorna deras exempel.

[47:4] Möter ni de icke troende (i krig) får ni slå deras halsar. Tar ni dem tillfånga, får ni släppa dem eller hålla dem gisslan tills kriget tar slut. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat ge er seger utan krig. Men Han testar er på så sätt med varandra. Vad gäller de som dödas för GUDs sak, kommer Han aldrig att låta deras uppoffringar gå till spillo.

[47:5] Han kommer att vägleda dem, och välsigna dem med belåtenhet.

[47:6] Han kommer att ge dem tillträde till Paradiset som Han beskrev för dem.

[47:7] O ni som tror, om ni stödjer GUD, kommer Han att stödja er, och stärka ert fotfäste.

[47:8] De som inte tror ådrar sig misär; Han låter deras verk gå helt till spillo.

[47:9] Det är för att de hatade det GUD uppenbarade, och därför tillintetgör Han deras verk.

[47:10] Reste de inte runt på jorden och såg konsekvenserna för de som kom före dem? GUD förstörde deras verk; alla som inte tror kommer att drabbas av samma öde.

[47:11] Det är för att GUD är de troendes Herre, medan de icke troende inte har någon herre.

[47:12] GUD ger de som tror och för ett rättfärdigt liv tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Vad gäller de som inte tror, bor de och äter som djuren äter, och hamnar sedan i helveteselden.

[47:13] Många samhällen var mycket starkare än det samhälle som fördrev dig från din stad; när vi utplånade dem, kunde ingen hjälpa dem.

[47:14] Är de som upplysts av sin Herre desamma som de vars onda verk smyckas i deras ögon, och som följer sina egna åsikter?

[47:15] Paradisets liknelse som lovas de rättfärdiga är denna; det har bäckar av rent vatten, floder av vin - utsökt för de som dricker - och floder av passerad honung. De har alla sorters frukter däri, och förlåtelse från sin Herre. (Är de bättre) eller de som för evigt vistas i helveteselden, som dricker helvetiskt vatten som tär sönder deras inälvor?

[47:16] En del av dem lyssnar på dig, men så fort de ger sig av frågar de dem som upplystes, "Vad sa han nu?" GUD beslöjar på så sätt deras hjärtan, till följd därav följer de endast sina åsikter.

[47:17] Vad gäller de som är vägledda, förstärker Han deras vägledning, och ger dem deras rättfärdighet.

    Världens Ände*

[47:18] Väntar de tills Timmen kommer till dem plötsligt? Alla dess tecken har redan kommit.* När Timmen väl kommit till dem, hur ska de då kunna dra nytta av sitt budskap?
Fotnot

    Lã Elãha Ellã Allãh: Första Budordet

[47:19] Ni ska veta att: "Det finns ingen annan gud än GUD," och be om förlåtelse för era synder och för synderna av alla troende män och kvinnor. GUD är fullt medveten om era beslut och ert slutliga öde.

    Avslöjar Hycklarna

[47:20] De som trodde sa, "När kommer en ny sura att uppenbaras?" Men när en rättfram sura uppenbarades, vari stridande nämndes, kunde man se de som hyste tvivel i sina hjärtan se på dig som om döden redan kommit till dem. På så sätt avslöjades de.

    Bevis på Tro Under Muhammeds Tid

[47:21] Lydnad och rättfärdiga uttalanden förväntas av dem. Om bara de visat förtroende för GUD när det blev aktuellt att mobilisera, skulle det ha varit bättre för dem.

[47:22] Är det även er avsikt att så fort ni ger er av kommer ni att begå ondska och behandla era släktingar dåligt.

[47:23] Det är dessa som ådragit sig en förbannelse från GUD, varmed Han gör dem döva och blinda.

    Studera Koranen

[47:24] Varför studerar de inte Koranen noggrant? Har de lås på sina sinnen?

[47:25] Absolut, de som glider tillbaka efter att vägledningen visats dem, har djävulen lockat och fört bakom ljuset.

[47:26] Det är för att de sa till de som hatade det GUD sänt ner, "Vi kommer att lyda er i vissa avseenden." GUD är fullt medveten om deras hemliga planer.

[47:27] Hur kommer det att vara för dem när änglarna sätter dem i döden? De kommer att slå dem i deras ansikten och på deras bakdelar.

[47:28] Det är för att de följde sånt som gjorde GUD arg och hatade det som förnöjde honom. Följaktligen har Han tillintetgjort deras verk.

[47:29] Trodde de som hyste tvivel i sina hjärtan att GUD inte skulle avslöja deras onda tankar?

[47:30] Om vi vill kan vi avslöja dem för dig, så att du känner igen dem bara genom att titta på dem. Du kan dock känna igen dem på sättet de pratar. GUD är fullt medveten om alla era verk.

[47:31] Vi kommer säkerligen att testa er, för att urskilja de ibland er som strävar och som ihärdigt håller ut. Vi måste avslöja era verkliga egenskaper.

[47:32] De som inte tror och som avviker från GUDs väg, och som motarbetar budbäraren efter att vägledningen visats för dem, kommer aldrig att skada GUD det minsta. I stället tillintetgör Han deras verk.

[47:33] O ni som tror, ni ska lyda GUD, och lyda budbäraren. Annars kommer alla era verk att vara förgäves.

    Den Stora Katastrofen

[47:34] De som inte tror och som avviker från GUDs väg, och sedan dör som icke troende, kommer GUD aldrig att förlåta.

[47:35] Därför ska ni inte vackla eller ge upp i strävan efter frid, för ni garanteras seger, och GUD är med er. Han kommer aldrig låta era ansträngningar gå till spillo.

[47:36] Det här världsliga livet är inget mer än fåfänga och lek. Men om ni tror och för ett rättfärdigt liv kommer Han att belöna er, utan att be er om några pengar.

[47:37] Bad Han er om pengar i sådan utsträckning att det skapade svårighet för er, kanske ni skulle blivit snåla, och er dolda ondska skulle kanske avslöjas.

    Varning till Araberna*

[47:38] Ni inbjuds till att spendera för GUDs sak, men vissa av er blir snåla. De snåla är snåla gentemot sina egna själar. GUD är Rik, medan ni är fattiga. Om ni vänder er bort kommer Han att ersätta er med andra människor, och de kommer inte att vara som ni.
Fotnot


United Submitters International
Email: swedish@submission.info