[Back to Sura 21]

*21:3 Trots att Bibeln (Malaki 3:1) och Koranen (3:81) förutspår ankomsten av Guds Budbärare av Förbundet, bemöttes han av beaktningslöshet och opposition när han väl kom, bestyrkt av "ett av de största miraklen" (74:30355). Den gudomliga försäkran om att varje "nytt" bevis motarbetas, har bevisats genom Arabernas opposition mot Koranens mirakel (App. 1 & 2).

*21:28 Myten om medling är Satans mest effektiva bete (se Appendix 8).

*21:30 Big Bang Teorin bestyrks nu av Skaparens ofelbara matematiska kod (Appendix 1). Därför är det inte längre en teori; det är en lag, ett bevisat faktum.

*21:51 Var Abraham så smart att han upptäckte Gud, eller beviljade Gud honom förståndet för att Han visste att han förtjänade att räddas? Det visar sig att hela denna värld skapats för att rädda de bland oss som förtjänar frälsning. När änglarna föreslog att alla rebeller, människor och jinner, måste förvisas ut ur Guds kungadöme, sa Gud till dem, "Jag vet vad ni inte vet" (2:30). Samtidigt bevisar denna värld Satans oduglighet som en gud (Appendix 7).

*21:69 "Sval," utan "och trygg" skulle fått Abraham att frysa.

*21:73 När Koranen uppenbarades var alla religiösa seder redan etablerade via Abraham (2:128, 16:123, 22:78).

*21:90 Bruket av pluralis genom hela Koranen, syftar på änglarnas medverkan. Det framgår tydligt i 3:39 och i Bibeln, att änglarna hade mycket med Zakarias att göra, när de gav honom de goda nyheterna om Johannes. Se Appendix 10.

*21:96 Vid år 2270 e.Kr. kommer Amerika att vara centrum för Islam tack vare Guds matematiska mirakel i Koranen (Appendix 1), och biljoner människor runt jordklotet kommer att ha trott på Koranen (9:33, 41:53, 48:28, 61:9). Gog och Magog (allegoriska namn på brottsliga samhällen) kommer att vara de enda hedniska grupperna, och de kommer att attackera de som underkastat sig. Det är då som världen kommer att nå sitt slut (15:87, 18:94, Appendix 25). Gog och Magog nämns i 18:94 & 21:96, 17 verser före slutet av varje sura; det kan indikera tidpunkten för deras ankomst.[Back to Sura 21]