I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 61, Kolumnen (Al-Suff)[61:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[61:1] Prisar GUD gör allting i himmlarna och allting på jorden. Han är Den Allsmäktige, Visaste.

[61:2] O ni som tror, varför säger ni vad ni inte gör?

[61:3] Det är ytterst avskyvärt i GUDs ögon att säga vad ni inte gör.

[61:4] GUD älskar de som kämpar för Hans sak förenade i en kolumn, som tegelstenarna i en vägg.

[61:5] Minns att Moses sa till sitt folk, "O mitt folk, varför skadar ni mig, trots att ni vet att jag är GUDs budbärare till er?" När de avvek, avledde GUD deras hjärtan. För GUD vägleder inte de onda människorna.

    Budbärare Efter Jesus

[61:6] Minns att Jesus, Marias son, sa, "O Israels Barn, jag är GUDs budbärare till er, som bekräftar Toran och kommer med goda nyheter om en budbärare som ska komma efter mig, vars namn kommer att vara ännu mer prisat (Ahmad)." Sedan, när han visade dem de tydliga bevisen, sa de, "Detta är fulländad magi."

[61:7] Vem är ondare än den som hittar på lögner om GUD, och som är kallad till Underkastelse? GUD vägleder inte de onda människorna.

[61:8] De vill släcka GUDs ljus med sina munnar. Men GUD insisterar på att fullända Sitt ljus, trots de som inte tror.

    Den Stora Profetian

[61:9] Han har sänt Sin budbärare* med vägledningen och den sanna religionen, och kommer att låta den dominera alla religioner, trots idoldyrkarna.
Fotnot

    Den Bästa Överenskommelsen

[61:10] O ni som tror, låt Mig informera er om en verksamhet som kommer att rädda er från smärtsamt straff.

[61:11] Tro på GUD och Hans budbärare, och sträva för GUDs sak med era pengar och era liv. Det är den bästa verksamheten för er, om ni bara visste.

[61:12] I gengäld förlåter Han era synder, ger er tillträde till trädgårdar med flytande bäckar, med vackra palats i Edens trädgårdar. Detta är den största triumfen.

[61:13] Dessutom får ni något ni verkligen älskar: stöd från GUD och garanterad seger. Ge goda nyheter till de som tror.

[61:14] O ni som tror, var GUDs anhängare, som lärjungarna till Jesus, Marias son. När han sa till dem, "Vilka är mina anhängare gällande GUD," sa de, "Vi är GUDs anhängare." Således trodde en grupp från Israels Barn, och en annan grupp trodde inte. Vi hjälpte de som trodde mot deras fiende, tills de vann.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info