I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 15, Al-Hijr Dalen (Al-Hijr)



[15:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[15:1] A.L.R.* Dessa (bokstäver) är bevis för denna skrift; en fulländad Koran.
Fotnot

[15:2] Utan tvivel, kommer de som inte trodde önska att de varit underkastade.

[15:3] Låt dem äta, njuta och förbli förblindade av önsketänkande; de kommer att få se.

[15:4] Vi utplånade aldrig ett samhälle förutom enligt en specifik, förutbestämd tid.

[15:5] Slutet för ett samhälle kan aldrig påskyndas, eller uppskjutas.

[15:6] De sa, "O du som fick denna påminnelse, du är galen.

[15:7] "Varför tar du inte ner änglarna, om du talar sanning?"

[15:8] Vi sänder bara ner änglarna för specifika funktioner. Annars skulle ingen få uppskov.

    Guds Budbärare av Förbundet*

[15:9] Utan tvivel, har vi uppenbarat påminnelsen, och, utan tvivel, kommer vi att bevara den.*
Fotnot

[15:10] Vi har skickat (budbärare) före dig till de tidigare samhällena.

[15:11] Varje gång en budbärare kom till dem, hånade de honom.

[15:12] På så sätt kontrollerar vi de skyldigas sinnen.

[15:13] Följaktligen kan de inte tro på honom. Det har varit systemet sen de tidigare generationerna.

[15:14] Även om vi skulle öppna en port för dem som ledde rakt in i skyn, genom vilken de klättrar;

[15:15] kommer de att säga, "Våra ögon har förvillats. Vi har förhäxats."

[15:16] Vi placerade galaxer i skyn och smyckade det för åskådarna.

[15:17] Och vi skyddade det mot alla förkastade djävlar.

[15:18] Om någon av dem smyger sig på för att lyssna, kommer en mäktig projektil att jaga bort honom.

[15:19] Vad jorden beträffar, konstruerade vi den, placerade stabilisatorer (berg) på den, och odlade på den en perfekt balans av allting.

[15:20] Vi gjorde den beboelig för er* och för varelser ni inte försörjer.
Fotnot

[15:21] Det finns ingenting som vi inte äger oändliga mängder av. Men vi sänder ner det i exakta mått.

[15:22] Och vi sänder vindarna som befruktare och låter vattnet komma ner från skyn för er att dricka. Annars skulle ni inte kunna hålla det välsmakande.

[15:23] Vi kontrollerar liv och död, och vi är de yttersta arvtagarna.

[15:24] Och vi är fullt medvetna om de ibland er som gör framsteg, och vi är fullt medvetna om de som går bakåt.

[15:25] Er Herre kommer säkerligen att sammankalla dem. Han är den Visaste, Allvetande.

    Den Mänskliga Rasen

[15:26] Vi skapade den mänskliga varelsen av föråldrad lera, som krukmakarens lera.

[15:27] Vad jinnerna beträffar, skapade vi dem innan dess, av flammande eld.

[15:28] Er Herre sa till änglarna, "Jag skapar en mänsklig varelse av föråldrad lera, som krukmakarens lera.

[15:29] "När Jag väl fulländat honom och blåst in i honom av Min ande, ska ni prostrera inför honom."

[15:30] Änglarna prostrerade; allesamman,

[15:31] förutom Iblis (Satan). Han vägrade tillhöra de som prostrerade.

[15:32] Han sa, "O Iblis (Satan), varför tillhör du inte de som prostrerar?"

[15:33] Han sa, "Jag tänker inte prostrera inför en mänsklig varelse som Du skapat från föråldrad lera, som krukmakarens lera."

[15:34] Han sa, "Därför måste du ge dig av; du är förvisad.

[15:35] "Du har ådragit dig Min fördömelse tills Domedagen."

[15:36] Han sa, "Min Herre, ge mig uppskov tills dagen då de återupplivas."

[15:37] Han sa, "Du får uppskov.

[15:38] "Tills den specificerade dagen och tidpunkten."

[15:39] Han sa, "Min Herre, eftersom det var Din önskan att jag gick vilse, kommer jag säkerligen att locka dem på jorden; jag kommer att vilseleda dem allihop.

[15:40] "Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."

[15:41] Han sa, "Detta är en lag som är okränkbar.

[15:42] "Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de som överträder, de som följer dig.

[15:43] "Och Helvetet inväntar dem alla.

[15:44] "Det kommer att ha sju portar. Varje port kommer att få en specifik del av dem."

[15:45] Vad de rättfärdiga beträffar, kommer de att njuta av trädgårdar och bäckar.

[15:46] Gå in däri, fridfullt och tryggt.

[15:47] Vi avlägsnar all avundsjuka från deras hjärtan. Som en familj, på möbler sida vid sida.

[15:48] Aldrig kommer de att lida av trötthet däri; aldrig kommer de att vräkas därifrån.

[15:49] Informera Mina tjänare om att Jag är Förlåtaren, Barmhärtigast.

[15:50] Och att Mitt straff är det mest smärtsamma straffet.

    Änglar Besöker Abraham

[15:51] Informera dem om Abrahams gäster.

[15:52] När de gick in i till honom sa de, "Frid." Han sa, " Vi känner ängsla inför er."

[15:53] De sa, "Var inte oroliga. Vi har goda nyheter till dig: en upplyst son."

[15:54] Han sa, "Hur kan ni ge mig en sådan god nyhet när jag är så gammal?" Står ni fortfarande fast vid denna goda nyhet till mig?

[15:55] De sa, "Den goda nyheten vi gett dig är sann; misströsta inte."

[15:56] Han sa, "Ingen tvivlar på sin Herres nåd förutom de som avviker."

[15:57] Han sa, "Vad är ert uppdrag, O budbärare?"

[15:58] De sa, "Vi är utskickade till skyldiga människor.

[15:59] "Vad beträffar Lots familj, kommer vi att rädda dem allihop.

[15:60] "Men inte hans fru; hon är ämnad att tillhöra de fördömda."

    Lot

[15:61] Budbärarna gick till Lots stad.

[15:62] Han sa, "Ni är okända människor."

[15:63] De sa, "Vi kommer till dig med det som de tvivlat på.

[15:64] "Vi kommer till dig med sanningen; vi talar sanning.

[15:65] "Du ska ta med din familj på natten. Gå bakom dem, och se till att ingen av er blickar bakåt. Gå rakt fram som beordrats."

[15:66] Vi gav honom denna befallning: dessa människor ska utplånas på morgonen.

[15:67] Stadens invånare kom glatt.

[15:68] Han sa, "Det här är mina gäster; skäm inte ut mig.

[15:69] "Frukta GUD och förödmjuka mig inte."

[15:70] De sa, "Förbjöd vi inte dig från att kontakta någon?"

[15:71] Han sa, "Här har ni mina döttrar, om ni måste."

[15:72] Men, dessvärre, var de fullständigt förblindade av sin lust.

[15:73] Följaktligen drabbades de av katastrofen på morgonen.

[15:74] Vi vände upp och ner på den, och öste förödande stenar över dem.

[15:75] Detta är en varning för de som har intelligens.

[15:76] Detta kommer alltid att vara systemet.

[15:77] Detta är ett tecken för de som tror.

[15:78] Människorna från skogarna var också syndare.

[15:79] Följaktligen hämnades vi på dem, och båda samhällena finns väl dokumenterade.

[15:80] Människorna från Al-Hijr trodde inte på budbärarna.

[15:81] Vi gav dem våra uppenbarelser, men de ignorerade dem.

[15:82] De brukade karva ut trygga hem ur bergen.

[15:83] Katastrofen drabbade dem på morgonen.

[15:84] Vad de samlat på hög hjälpte dem inte.

    Världens Ände Avslöjad*

[15:85] Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan, utom för en specifik anledning. Världens ände kommer, så behandla dem med likgiltigt överseende.
Fotnot

[15:86] Er Herre är Skaparen, den Allvetande.

[15:87] Vi har gett dig de sju paren, och den fantastiska Koranen.

[15:88] Avundas inte det vi gav de andra (budbärarna), låt inte (de som inte tror) göra dig ledsen, och sänk din vinge för de som tror.

[15:89] Och tillkännage: "Jag är den obestridlige varnaren."

[15:90] Vi kommer att ta itu med de som delar.

[15:91] De accepterar bara Koranen till en del.

[15:92] Vid er Herre, vi kommer att ifrågasätta dem allihop,

[15:93] om allt de har gjort.

[15:94] Utför därför befallningarna du fått, och ignorera idoldyrkarna.

[15:95] Vi kommer att skona dig från de som hånar,

[15:96] som sätter upp en annan gud vid sidan av GUD. De kommer säkerligen att få veta.

[15:97] Vi är fullt medvetna om att du kan bli irriterad över vad de säger.

[15:98] Du ska sjunga din Herres lovord, och tillhör de som prostrerar.

[15:99] Och dyrka din Herre för att uppnå övertygelse.*
Fotnot


United Submitters International
Email: swedish@submission.info