I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 48, Seger (Al-Fatt-h)[48:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[48:1] Vi har gett dig (O budbärare) en stor seger.*
Fotnot

[48:2] Varmed GUD förlåter dina tidigare synder, liksom framtida synder, och fulländar Sina välsignelser över dig, och vägleder dig på en rak väg.

[48:3] Dessutom kommer GUD att bestyrka dig med ett orubbligt stöd.

[48:4] Han är Den som placerar belåtenhet i de troendes hjärtan för att öka tron, utöver deras tro. Alla krafter i himmlarna och på jorden tillhör GUD. GUD är Allvetande, Visast.

[48:5] Han kommer absolut att ge de troende männen och kvinnorna tillträde till trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt. Han kommer att lindra deras synder. Detta är, i GUDs ögon, en stor seger.

[48:6] Och Han kommer att bestraffa de hycklande männen och kvinnorna och de idoldyrkande männen och kvinnorna, för de har hyst onda tankar om GUD. Deras ondska kommer att slå tillbaka på dem. För GUD är arg på dem, fördömer dem, och har förberett Gehenna för dem. Vilket miserabelt öde!

[48:7] Alla krafter i himmlarna och på jorden tillhör GUD. GUD är Allsmäktig, Visast.

[48:8] Vi har sänt dig som ett vittne, en bärare av goda nyheter, och en varnare.

[48:9] Så att ni människor ska kunna tro på GUD och Hans budbärare, vörda Honom, följa Honom, och prisa Honom, dag och natt.

    Ni Ska Stödja Guds Budbärare

[48:10] Absolut, de som lovar dig trohet och lydnad, lovar GUD trohet och lydnad. GUD accepterar deras löfte; Han sätter Sina händer över deras händer. De som kränker ett sådant löfte, begår överträdelsen till skada för sig själva. Vad gäller de som uppfyller sitt löfte till GUD, kommer Han att ge dem en stor belöning.

[48:11] De passiva Araber som stannar kvar kommer att säga, "Vi har varit upptagna med våra pengar och våra familjer, så be om förlåtelse för oss!" De säger med sina tungor vad som inte finns i deras hjärtan. Säg, "Vem kan skydda er från GUD om Han önskade er någon motgång, eller om Han önskade er någon välsignelse?" GUD är fullt Medveten om allt ni gör.

[48:12] Ni trodde i hemlighet att budbäraren och de troende skulle besegras och aldrig återvända till sina familjer, och detta rotades starkt i era hjärtan. Ni hyste onda tankar och blev onda människor.

[48:13] Alla som vägrar tro på GUD och Hans budbärare, vi har förberett en helveteseld för de som inte tror.

[48:14] Herraväldet i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Han förlåter vem Han vill, och straffar vem Han vill. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

[48:15] De passiva som stannar kvar kommer att säga, när ni förväntas hämta krigets byten, "Låt oss följa med er, för att ta del av detta!" Med andra ord vill de ändra på GUDs ord. Säg, "Ni kommer inte följa med oss. Det är GUDs beslut." De kommer då att säga, "Ni måste vara avundsjuka på oss (för att vi stannat kvar)." Det var verkligen sällan som de förstod någonting alls.

    Testet för De Tidiga Generationerna

[48:16] Säg till de passiva Araber som stannar kvar, "Ni kommer inbjudas till att möta mäktiga människor och att slåss emot dem, om de inte underkastar sig. Om ni lyder, kommer GUD att belöna er med en generös belöning. Men om ni vänder er bort igen, som ni gjorde förut, kommer Han att straffa er med ett smärtsamt straff."

[48:17] Den blinde ska inte klandras, krymplingen ska inte klandras, och de sjuka ska inte klandras. De som lyder GUD och Hans budbärare, kommer Han ge tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Vad gäller de som vänder sig bort, kommer Han att straffa med ett smärtsamt straff.

[48:18] GUD är nöjd med de troende som lovade dig trohet och lydnad under trädet. Han visste vad som fanns i deras hjärtan, följaktligen välsignade Han dem med belåtenhet, och belönade dem med en omedelbar seger.

[48:19] Dessutom fick de många byten. GUD är Allsmäktig, Visast.

[48:20] GUD har lovat er många byten som ni kommer att förvärva. Således påskyndade Han en del förmåner för er i detta livet, och Han har hållit tillbaka människornas aggressiva händer emot er, och har gjort detta till ett tecken för de som tror. På så sätt vägleder Han er på en rak väg.

[48:21] Vad gäller gruppen ni omöjligt kunde besegra, tog GUD hand om dem: GUD är Allsmäktig.

    Seger Garanteras för de Som Tror

[48:22] Skulle de icke troende någonsin slåss emot er, skulle de vända om och fly. De har ingen Herre och Mästare; de har ingen beskyddare.

[48:23] Sådant har GUDs system alltid varit, och ni kommer att märka att GUDs system är oföränderligt.

[48:24] Han är Den som höll tillbaka deras aggressiva händer emot er, och höll tillbaka era aggressiva händer emot dem i Mekkas dal, efter att Han gett er seger över dem. GUD Ser allt ni gör.

[48:25] Det var de som inte trodde och som utestängde er från den Heliga Moskén, och som till och med hindrade era gåvor från att nå sin destination. Det fanns troende män och kvinnor (i fiendelägret) som ni inte kände till, och ni var på väg att skada dem, omedvetet. GUD ger således vem Han vill tillträde till Sin nåd. Om de fortsätter kommer Han att straffa de ibland dem som inte tror med ett smärtsamt straff.

[48:26] Samtidigt som de som inte trodde blev rasande, och deras hjärtan fylldes av stoltheten från okunnighetens dagar, välsignade GUD Sin budbärare och de troende med fridfull belåtenhet, och vägledde dem till att upprätthålla rättfärdighetens ord. Det är vad de väl förtjänat. GUD är fullt medveten om alla ting.

[48:27] GUD har uppfyllt Sin budbärares sanningsenliga vision: "Ni kommer att gå in i den Heliga Moskén, om GUD vill, fullständigt trygga, och ni kommer att klippa håret eller korta av det (när ni uppfyller vallfärdsritualerna) där. Eftersom Han visste vad du inte visste, har Han förenat detta med en omedelbar seger."

    Den Stora Profetian*

[48:28] Han är Den som sände Sin budbärare med sanningens religion, för att låta den segra över alla andra religioner. GUD räcker som vittne.*
Fotnot

    Egenskaper hos de Troende

[48:29] Muhammed GUDs budbärare och de med honom, är hårda och stränga mot de som inte tror, men snälla och medlidsamma mot varandra. Man ser dem buga sig och prostrera i sin strävan efter GUDs välsignelser och godkännande. Deras märken finns i deras ansikten, till följd av prostrering. Detta är samma exempel som i Toran. Deras exempel i Evangeliet är likt plantor som växer sig högre och starkare, som förnöjer jordbrukarna. På så sätt gör Han de icke troende ursinniga. GUD lovar de ibland dem som tror och för ett rättfärdigt liv, förlåtelse och en stor belöning.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info