I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 9, Ultimatum (Barã´ah)    Ingen Basmalah*

[9:1] Häri utfärdas ett ultimatum från GUD och Hans budbärare till idoldyrkarna som ingår ett avtal med er.
Fotnot

[9:2] Rör er därför fritt på jorden i fyra månader, och var medvetna om att ni inte kan fly från GUD, och att GUD förödmjukar de som inte tror.

[9:3] En proklamation utfärdas häri från GUD och Hans budbärare till alla människor på den stora vallfärdsdagen, om att GUD förskjutit idoldyrkarna, vilket även Hans budbärare gjort. Därför vore det bättre för er om ni ångrade er. Men om ni vänder er bort, var då medvetna om att ni aldrig kan fly från GUD. Lova de som inte tror ett smärtsamt straff.

[9:4] Om idoldyrkarna undertecknar ett fredsavtal med er och inte kränker det eller förenar sig med andra emot er, ska ni uppfylla ert avtal med dem tills det löper ut. GUD älskar de rättfärdiga.

[9:5] När de Heliga Månaderna väl passerat (och de vägrar sluta fred), får ni döda idoldyrkarna när ni möter dem, straffa dem och motarbeta varje steg de tar. Om de ångrar sig och iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), ska ni låta dem gå. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

[9:6] Om någon av idoldyrkarna sökte en tryggad genomfart hos dig, ska du ge honom en tryggad genomfart så att han kan höra GUDs ord, och sänd sedan tillbaka honom till hans plats i säkerhet. Detta för att de är människor som inte vet.

[9:7] Hur kan idoldyrkarna begära något löfte från GUD och Hans budbärare? Hit räknas inte de som slutit fredsavtal med er vid den Heliga Moskén. Om de hedrar och upprätthåller ett sådant avtal, ska ni också upprätthålla det. GUD älskar de rättfärdiga.

[9:8] Hur kan de (begära ett löfte) när de aldrig respekterade lika rättigheter mellan er och dem, ej heller något förbund, så länge de hade chans att vinna. De paralyserade er med tomt prat medan de i hjärtat var motståndare, och de flesta av dem är onda.

[9:9] De bytte ut GUDs uppenbarelser för ett ringa pris. Följaktligen avledde de människorna från Hans väg. Sannerligen bedrövligt är det de gjorde!

[9:10] De iakttager aldrig lika rättigheter gentemot någon troende, ej heller upprätthåller de sina förbund; dessa är de verkliga förbrytarna.

    Ånger: Att Börja om på Nytt

[9:11] Om de ångrar sig och iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), är de era bröder i religion. Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna för människor som vet.

[9:12] Om de kränker sina löften efter att ha lovat att upprätthålla sina avtal, och attackerar er religion, får ni bekämpa hedendomens ledare - ni är inte längre bundna av era avtal med dem - så att de må avstå.

[9:13] Skulle ni inte bekämpa människor som kränkt sina avtal, försökt förvisa budbäraren, och det var de som startade kriget från första början? Är in rädda för dem? GUD är Den ni borde frukta, om ni är troende.

[9:14] Ni ska bekämpa dem, för GUD kommer att straffa dem i era händer, förödmjuka dem, ge er seger över dem, och lugna de troendes hjärtan.

[9:15] Han kommer också att avlägsna vreden från de troendes hjärtan. GUD räddar vem Han vill. GUD är Allvetande, Visast.

    Det Oundvikliga Testet*

[9:16] Trodde ni att ni skulle lämnas ifred, utan att GUD urskiljer de ibland er som strävar, som aldrig förenar sig med GUDs fiender, Hans budbärares fiender, eller med de troendes fiender? GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
Fotnot

[9:17] Idoldyrkarna ska inte besöka GUDs moskéer ofta, medan de bekänner sin otro. Dessa har tillintetgjort sina verk och kommer att vistas för evigt i Helvetet.

[9:18] De enda människorna att besöka GUDs moskéer ofta är de som tror på GUD och på den Sista Dagen, som iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat) och som inte fruktar annat än GUD. Dessa kommer absolut att vara bland de vägledda.

    Fråga Till Araberna

[9:19] Att förse pilgrimerna med vatten och sköta den Heliga Moskén, ser ni det som ett substitut för att tro på GUD och Sista Dagen, och för att sträva för GUDs sak? De är inte lika i GUDs ögon. GUD vägleder inte de onda människorna.

    Goda Nyheter

[9:20] De som tror, emigrerar, och strävar för GUDs sak med sina pengar och sina liv, står mycket högre i rang i GUDs ögon. Dessa är vinnarna.

[9:21] Deras Herre ger dem goda nyheter: nåd och godkännande från Honom, och trädgårdar där de fröjdas i evig lycksalighet.

[9:22] De vistas däri för evigt. GUD besitter en fantastisk belöning.

    Om Ni Måste Välja

[9:23] O ni som tror, förena er inte ens med era föräldrar eller era syskon om de föredrar att inte tro i stället för att tro. De ibland er som förenar sig med dem överträder.

    Viktigt Kriterium*

[9:24] Förkunna: "Om era föräldrar, era barn, era syskon, er familj, pengarna ni tjänat, det företag ni bekymrar er över och de hem ni vårdar, är er mer kära än GUD och Hans budbärare,** vänta då bara tills GUD kommer med Sin dom." GUD vägleder inte de onda människorna.
Fotnot

[9:25] GUD har gett er seger i många situationer. Men på Hunayn's dag blev ni alltför stolta över ert stora antal. Följaktligen, var det inte alls till någon hjälp för er, och den rymliga jorden blev så snäv omkring er att ni vände om och flydde.

[9:26] Därefter sände GUD ner belåtenhet över Sin budbärare och de troende. Och Han sände ner osynliga soldater; på så sätt straffade Han de som inte trodde. Det är straffet för de som inte tror.

[9:27] Till sist räddar GUD vem Han vill. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

[9:28] O ni som tror, idoldyrkarna är förorenade; de ska inte tillåtas närma sig den Heliga Moskén efter detta år. Oroar ni er över förlust av inkomst, GUD kommer att ösa Sina gåvor över er, enligt Sin vilja. GUD är Allvetande, Visast.

[9:29] Ni ska slå tillbaka mot de som varken tror på GUD eller Sista Dagen, eh heller förbjuder de vad GUD och Hans budbärare förbjudit, ej heller rättar de sig efter sanningens religion - bland de som mottagit skriften - tills de betalar skatten som ska betalas, villigt eller ovilligt.

    Hädelser

[9:30] Judarna sa, "Ezra är GUDs son," medan de Kristna sa, "Jesus är GUDs son!" Detta är hädelser som yttrats av deras munnar. Således matchar de hädelserna av de som inte trott förut. GUD fördömer dem. De har verkligen avvikit.

    Att Upprätthålla Religiösa Ledares Läror I Stället för Guds Läror

[9:31] De har satt upp sina religiösa ledare och lärda som herrar* i stället för GUD. Andra avgudade Messias, Marias son. De var alla beordrade att dyrka endast en gud. Det finns ingen gud förutom Han. Prisad vare Han, högt överlägsen något partnerskap.
Fotnot

[9:32] De vill släcka GUDs ljus med sina munnar, men GUD insisterar på att fullända Sitt ljus trots de icke troende.

    "Underkastelse" Destinerad att Segra*

[9:33] Han är Den som sänt Sin budbärare* med vägledningen och sanningens religion, och kommer att få den att dominera alla andra religioner, trots idoldyrkarna.
Fotnot

    Akta er för Professionella Religionsutövare

[9:34] O ni som tror, många religiösa ledare och predikare tar människornas pengar olagligt, och avviker från GUDs väg. Lova de som samlar på sig guld och silver, och som inte spenderar det för GUDs sak, ett smärtsamt straff.

[9:35] En dag kommer deras guld och silver kommer att upphettas i Helvetets eld, och sedan användas för att bränna deras pannor, sidor, och ryggar: "Detta är vad ni lagt på hög för er själva, så smaka på vad ni samlat på er."

    Guds System: Tolv Månader Per år*

[9:36] Antalet månader, vad GUD beträffar, är tolv.* Detta har varit GUDs lag sedan dagen Han skapade himmlarna och jorden. Fyra av dem är heliga. Det här är den perfekta religionen; ni ska inte kränka era själar (genom att slåss) under de Heliga Månaderna. Ni får emellertid förklara fullt krig mot idoldyrkarna (även under de Heliga Månaderna), när de förklarar fullt krig mot er, och var medvetna om att GUD står på de rättfärdigas sida.
Fotnot

    Att Ändra de Heliga Månaderna*

[9:37] Att ändra de Heliga Månaderna tyder på mycket stor otro; det ökar avvikelsen hos de som inte trott. De alternerar de Heliga Månaderna och de vanliga månaderna, medan de bibehåller antalet månader som gjorts heliga av GUD. Följaktligen kränker de det GUD har helgat. Deras onda gärningar smyckas i deras ögon. GUD vägleder inte icke troende människor.
Fotnot

[9:38] O ni som tror, varför blir ni så hårt bundna till marken när ni uppmanas, "Mobilisera för GUDs sak"? Har ni valt detta världsliga liv i stället för Livet Efter Detta? Materian tillhörande denna värld, jämfört med Livet Efter Detta, är lika med noll.

[9:39] Om ni inte mobiliserar kommer Han att överlämna er till smärtsamt straff och ersätta er med andra människor; ni kan aldrig skada Honom det minsta. GUD är Allsmäktig.

    Guds Osynliga Soldater

[9:40] Om ni inte lyckas hjälpa honom (budbäraren), har GUD redan hjälpt honom. Så när de icke troende jagade honom, och han var en av två i grottan, sa han till sin vän, "Oroa dig inte; GUD är med oss." GUD sände således ner belåtenhet och säkerhet över honom, och bestyrkte honom med osynliga soldater. Han gjorde de icke troendes ord obetydliga. GUDs ord råder ytterst. GUD är Allsmäktig, Visast.

    Bättre Troende Strävar För Guds sak

[9:41] Ni ska villigt mobilisera, med lite eller mycket, och sträva med era pengar och era liv för GUDs sak. Det är bättre för er, om ni bara visste.

    De Passiva

[9:42] Om det funnits en snabb materiell förtjänst att hämta, och en kort resa, skulle de ha följt med er. Men strävandet är helt enkelt för mycket för dem. De kommer att svära vid GUD: "Om vi kunde skulle vi mobilisera med er." På så sätt skadar de sig själva, och GUD vet att de är lögnare.

[9:43] GUD har ursäktat dig: varför gav du dem tillstånd (att stanna kvar) innan du kunde urskilja de sanningsenliga från lögnarna?

[9:44] De som verkligen tror på GUD och Sista Dagen ber dig inte om lov för att undvika tillfället att sträva med sina pengar och sina liv. GUD är fullt medveten om de rättfärdiga.

[9:45] De enda människorna som vill ursäktas är de som egentligen inte tror på GUD och Sista dagen. Deras hjärtan är fulla av tvivel, och deras tvivel får dem att vackla.

[9:46] Om de verkligen velat mobilisera, skulle de ha förberett sig ordentligt. Men GUD ogillade deras samverkan, så Han avrådde dem; de uppmanades, "Stanna kvar med de som stannar kvar."

[9:47] Om de mobiliserat med er skulle de ha skapat förvirring och förorsakat tvister och splittringar bland er. Vissa av er var benägna att lyssna på dem. GUD är fullt medveten om de som överträder.

[9:48] De försökte sprida oreda ibland er förut, och förvirrade saker för er. Men sanningen segrar till slut, och GUDs plan verkställs trots dem.

[9:49] En del av dem brukade säga, "Ge mig tillåtelse (att stanna kvar); påtvinga mig inte en sådan prövning." I själva verket har de på så sätt gjort sig skyldiga till ett hemskt lidande; Helvetet omger de icke troende.

[9:50] Om någonting bra händer er lider de, och drabbas ni av en bedrövelse säger de, "Vad var det vi sa," när de vänder sig bort i förnöjelse.

[9:51] Säg, "Ingenting händer oss, förutom det som GUD har fastställt för oss. Han är vår Herre och Mästare. På GUD ska de troende lita."

[9:52] Säg, "Det finns bara en av två goda ting ni kan förvänta er för oss (seger eller martyrskap), när vi för er del förutser fördömelse från GUD och straff från Honom, eller genom våra händer. Så vänta, och vi kommer vänta med er."

[9:53] Säg, "Spendera villigt eller ovilligt. Ingenting kommer att accepteras ifrån er, för ni är onda människor."

    Kontaktbönerna Existerade Före Muhammed

[9:54] Vad som hindrade accepterandet av deras spenderande var att de inte trodde på GUD och Hans budbärare, och när de iakttog Kontaktbönerna (Salat)* var det med slöhet, och när de gav till välgörenhet var det i motvilja.
Fotnot

    Till Synes Världslig Framgång

[9:55] Imponeras inte av deras pengar eller deras barn. GUD låter dessa bli upphov till straff för dem i det här livet, och (när de dör) avlägsnar sig deras själar när de inte tror.

[9:56] De svär vid GUD att de tillhör er, fast de inte tillhör er; de är splittrade människor.

[9:57] Om de kunde de finna en tillflyktsort, grottor, eller ett gömställe, skulle de bege sig dit i all hast.

[9:58] En del av dem kritiserar din fördelning av allmosorna; om de får något därav blir de nöjda, men om de inte får något därav opponerar de sig.

[9:59] De borde vara nöjda med det som GUD och Hans budbärare har givit dem. De borde ha sagt, "GUD räcker för oss. GUD kommer att ge till oss av Sina gåvor, och det kommer även Hans budbärare. Vi söker endast GUD."

    Fördelningssystem av Allmosor

[9:60] Allmosor ska gå till de fattiga, de behövande, de som arbetar med att samla in dem, de nya som konverterat, till att befria slavarna, till de betyngda av plötsliga utgifter, för GUDs sak och till den resande främlingen. Sådant är GUDs budord. GUD är Allvetande, Visast.

[9:61] En del av dem skadar profeten genom att säga, "Han är idel öra!" Säg, "Det är bättre för er att han lyssnar på er. Han tror på GUD och litar på de som tror. Han är en nåd för de ibland er som tror." De som skadar GUDs budbärare har ådragit sig ett smärtsamt straff.

[9:62] De svär vid GUD för att behaga er, när GUD och Hans budbärare är mer värdiga att behaga, om de verkligen är troende.

    Straffet för Opposition Mot Gud och Hans Budbärare

[9:63] Visste de inte att den som motarbetar GUD och Hans budbärare har ådragit sig Helveteselden för evigt? Det är den värsta förödmjukelsen.

    Hycklarna

[9:64] Hycklarna oroar sig för att en sura ska uppenbaras som avslöjar vad som finns i deras hjärtan. Säg, "Fortsätt ni att håna. GUD kommer att avslöja exakt vad ni är rädda för."

[9:65] Frågade man dem, skulle de säga, "Vi bara larvade oss och skojade." Säg, "Inser ni att ni hånar GUD och Hans uppenbarelser, och Hans budbärare?"

[9:66] Be inte om ursäkt. Ni har valt att inte tro, efter att ni trott. Om vi förlåter vissa av er, kommer vi att straffa andra ibland er som en konsekvens av deras ondska.

[9:67] De hycklande männen och de hycklande kvinnorna hör ihop med varandra - de förespråkar ondska och förbjuder rättfärdighet, och de är snåla. De glömde GUD, så Han glömde dem. Hycklarna är verkligen onda.

[9:68] GUD lovar de hycklande männen och de hycklande kvinnorna, liksom de icke troende, Helvetets eld, vari de vistas för evigt. Det passar dem. GUD har fördömt dem; de har ådragit sig ett straff som kommer att vara för evigt.

    Guds System Förändras Inte

[9:69] En del av de som kom före er var starkare än er, och hade mer pengar och flera barn. De blev helt upptagna av sina materiella ägodelar. På samma sätt har ni blivit helt upptagna av era materiella ägodelar, precis som de före er blivit helt upptagna. Ni har blivit helt beaktningslösa, precis som de var beaktningslösa. Sådana är människorna som tillintetgör sina verk både i denna världen och i Livet Efter Detta; de är förlorarna.

    Förlorarna

[9:70] Har de inte lärt sig någonting av de tidigare generationerna; Noaks folk, `Ad, Thamûd, Abrahams folk, de som vistades i Midyan, och de som begick ondska (i Sodom och Gomorrah)? Deras budbärare kom till dem med klara bevis. GUD kränkte dem aldrig; de kränkte sina egna själar.

    Vinnarna

[9:71] De troende männen och kvinnorna är förenade med varandra. De förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska, de iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och lyder GUD och Hans budbärare. Dessa kommer ösas med GUDs nåd. GUD är Allsmäktig, Visast.

[9:72] GUD lovar de troende männen och de troende kvinnorna trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt, och magnifika palats i Edens trädgårdar. Och GUDs välsignelser och godkännande är ännu bättre. Det är den största triumfen.

    Ni Ska Vara Hårda Mot de Icke Troende

[9:73] O du profet, sträva mot de icke troende och mot hycklarna, och var hård när du handskas med dem. Helvetet är deras öde; vilken miserabel boning!

[9:74] De svär vid GUD att de aldrig har sagt det, trots att de yttrat ordet av otro; de har inte trott efter att ha varit underkastade. I själva verket gav de upp något de aldrig hade. De har gjort uppror trots att GUD och Hans budbärare öst dem med nåd och gåvor. Om de ångrar sig, skulle det vara det bästa för dem. Men om de vänder sig bort, kommer GUD att överlämna dem till ett smärtsamt straff i detta livet och i Livet Efter Detta. De kommer inte att hitta någon på jorden att vara deras herre och mästare.

[9:75] Vissa av dem lovade till och med: "Om GUD öste Sin nåd över oss, skulle vi vara barmhärtiga och föra ett rättfärdigt liv."

[9:76] Men när Han öste Sina gåvor över dem blev de snåla, och vände sig bort i motvilja.

[9:77] Därför plågade Han dem med hyckleri i deras hjärtan tills dagen de möter Honom. Detta på grund av att de bröt sina löften till GUD, och för att de ljög.

[9:78] Inser de inte att GUD känner till deras hemligheter och deras konspirationer, och att GUD är Den Som Känner till alla hemligheter?

[9:79] De som kritiserar de generösa troende för att ge för mycket, och som förlöjligar de fattiga troende för att ge för lite, föraktas av GUD. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.

    Satans Mest Effektiva Bete: Myten om Medling*

[9:80] Vare sig du ber om förlåtelse för dem, eller inte ber om förlåtelse för dem - även om du ber om förlåtelse för dem sjuttio gånger - kommer GUD inte att förlåta dem. Det är för att de inte tror på GUD och Hans budbärare. GUD vägleder inte de onda människorna.
Fotnot

[9:81] De stillasittande gladde sig åt att stanna kvar bakom GUDs budbärare, och hatade att sträva med sina pengar och sina liv för GUDs sak. De sa, "Låt oss inte mobilisera i denna hetta!" Säg, "Helveteselden är mycket hetare," om de bara kunde förstå.

[9:82] Låt dem skratta lite och gråta mycket. Detta är straffet för synderna de förvärvat.

[9:83] Om GUD åter igen sätter dig i en situation där de ber om ditt tillstånd för att mobilisera med dig, ska du säga, "Ni kommer aldrig igen att mobilisera med mig, ej heller kommer ni att slåss med mig mot någon fiende. För ni har från början valt att stanna hos de som stannade kvar. Därför måste ni stanna hos de som stannar kvar."

[9:84] Ni ska inte iakttaga begravningsbönen för någon av dem när de dör, ej heller ska ni stå vid deras grav. De har valt att inte tro på GUD och Hans budbärare, och har dött i ett tillstånd av ondska.

    Världsliga Materia Är Lika Med Noll

[9:85] Imponeras inte av deras pengar eller deras barn; GUD låter dessa bli upphov till bedrövelse för dem i denna världen, och deras själar avlägsnar sig som icke troende.

[9:86] När en sura uppenbaras som säger: "Tro på GUD, och sträva med Hans budbärare," säger till och med de starka ibland dem, "Låt oss stanna kvar!"

[9:87] De valde att vara med de som stannade kvar. Följaktligen deras hjärtan, och därför kan de inte förstå.

    Sant Troende är Ivriga att Sträva

[9:88] Vad gäller budbäraren och de som trodde med honom, strävar de ivrigt med sina pengar och sina liv. De har förtjänat alla goda ting; de är vinnarna.

[9:89] GUD har preparerat trädgårdar med flytande bäckar för dem, vari de vistas för evigt. Det är den största triumfen.

[9:90] Araberna hittade på ursäkter och kom till dig för att få tillåtelse att stanna kvar. Det är utmärkande för deras avvisande av GUD och Hans budbärare - de stannar kvar. Säkerligen, har de som inte trodde ibland dem ådragit sig ett smärtsamt straff.

[9:91] Ej att klandras är de svaga, de sjuka, eller de som inte finner något att erbjuda, förutsatt att de förblir GUD och Hans budbärare trogna. De rättfärdiga ibland dem ska inte klandras. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

[9:92] Ursäktas gör också de som kommer till dig med en önskan om att räknas till dig, men du säger till dem, "Jag har ingenting att bära er på." Då vänder de tillbaka med tårar i ögonen, uppriktigt ledsna över att de inte hade råd att bidra.

[9:93] Klandras gör de som ber om ditt tillstånd att stanna kvar trots att de inte har någon ursäkt. De har valt att vara med de som stannar kvar. Följaktligen har GUD förseglat deras hjärtan, och därför uppnår de ingen kunskap.

    Svåra Tider Tjänar Till att Avslöja Hycklarna

[9:94] De ber er om ursäkt när ni återvänder till dem (från strid). Säg, "Be inte om ursäkt; vi litar inte längre på er. GUD har informerat oss om er." GUD kommer att se era verk, liksom budbäraren, sedan kommer ni att sändas tillbaka till Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser, då kommer Han att informera er om allt ni har gjort.

[9:95] De kommer att svära inför GUD för er, när ni återvänder, om att ni får ignorera dem. Gör det. De är förorenade, och deras öde är Helvetet som straff för synderna de förvärvat.

[9:96] De lovar er för att ni ska förlåta dem. Även om ni förlåter dem, förlåter inte GUD sådana onda människor.

    Araberna

[9:97] Araberna är de värsta vad gäller otro och hyckleri, och de mest benägna att ignorera de lagar som GUD uppenbarat för Sin budbärare. GUD är Allvetande, Visast.

[9:98] En del Araber ser sitt spenderande (för Guds sak) som en förlust, och väntar till och med förväntansfullt på att en katastrof ska drabba er. Dessa kommer att ådraga sig den värsta katastrofen. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

[9:99] Sedan finns det andra Araber som tror på GUD och Sista Dagen, som ser sitt spenderande som ett sätt att närma sig GUD, och ett sätt att stödja budbäraren. Utan tvekan, kommer det att föra dem närmre; GUD kommer att ge dem tillträde till Sin nåd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

[9:100] Vad gäller de första pionjärerna som immigrerade (Muhajerin), anhängarna som gav dem skydd (Ansar), och de som följde dem i rättfärdighet, är GUD nöjd med dem, och de är nöjda med Honom. Han har preparerat trädgårdar med flytande bäckar för dem, vari de vistas för evigt. Detta är den största triumfen.

    Straff Fördubblad för Hycklarna*

[9:101] Bland Araberna runt omkring dig finns hycklare. Även bland dem som bor i staden finns de som är vana vid hyckleri. Du vet inte vilka de är, men vi vet vilka de är. Vi kommer att fördubbla straffet för dem, sedan överlämnas de slutligen till ett fruktansvärt straff.
Fotnot

[9:102] Det finns de som erkänt sina synder; de har blandat goda gärningar med dåliga gärningar. GUD kommer att rädda dem, för GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

[9:103] Ta en allmosa från deras pengar för att rena dem och helga dem. Och uppmuntra dem, för din uppmuntran styrker dem. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

[9:104] Inser de inte att GUD accepterar Sina dyrkares ånger, och tar emot allmosorna, och att GUD är Frälsaren, Den Barmhärtigaste?

[9:105] Säg, "Verka rättfärdighet; GUD kommer att se ert verk, och det kommer även budbäraren och de som tror. Till slut kommer ni att skickas tillbaka till Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser, sedan kommer Han att informera er om allt ni har gjort."

[9:106] Andra väntar på GUDs beslut; Han kanske straffar dem, eller så räddar Han dem. GUD är Allvetande, Den Visaste.

[9:107] Det finns de som missbrukar moskéerna genom att utöva idoldyrkan, skilja de troende åt, och förse de som motarbetar GUD och Hans budbärare med bekvämlighet. De svär högtidligt: "Våra intentioner är hederliga!" GUD vittnar om att de ljuger.

    Moskéer som Motarbetar Gud och Hans Budbärare*

[9:108] Ni ska aldrig be i en sådan moské. En moské som är etablerad på rättfärdighet från första dagen är mer värdig för er att be i. I den finns människor som älskar att renas. GUD älskar de som renar sig själva.
Fotnot

    Be Inte i De Moskéerna

[9:109] Är den som etablerar sin byggnad på basen av att vörda GUD och på att uppnå hans godkännande bättre än den som etablerar sin byggnad på randen av en sönderfallande klippa, som faller ned med honom in i Helveteselden? GUD vägleder inte människorna som överträder.

[9:110] En sådan byggnad som de etablerat förblir en källa av tvivel i deras hjärtan, tills deras hjärtan stelnar. GUD är Allvetande, Visast.

    Den Mest Lönsamma Investeringen

[9:111] GUD har köpt de troendes liv och pengar i utbyte mot Paradiset. Följaktligen kämpar de för GUDs sak, villiga att döda och dödas. Sådant är hans sanningsenliga löfte i Toran, Evangeliet och Koranen - och vem uppfyller sitt löfte bättre än GUD? Ni ska glädjas över ett sådant utbyte. Detta är den största triumfen.

    De Troende

[9:112] Det är de som ångrar sig, dyrkar, prisar, bugar sig och prostrerar, förespråkar rättfärdighet, förbjuder ondska och upprätthåller GUDs lagar. Ge goda nyheter till sådana troende.

    Ni Ska Förskjuta Guds Fiender: Abraham Försköt Sin Far

[9:113] Varken profeten eller de som tror ska be om förlåtelse för idoldyrkarna, oavsett om de tillhör den närmsta släkten, när de väl inser att de är ämnade för Helvetet.

[9:114] Den enda anledningen till att Abraham bad om förlåtelse för sin far, var att han hade lovat honom det. Men så fort han insåg att han var en fiende till GUD, försköt han honom. Abraham var extremt snäll, barmhärtig.

[9:115] GUD sänder inga människor på avvägar efter att Han väglett dem, utan att först visa dem vad de har att förvänta sig. GUD är fullt medveten om alla ting.

[9:116] Himmlarnas och jordens herravälde tillhör GUD. Han kontrollerar liv och död. Ni har ingen annan än GUD som Herre och Mästare.

[9:117] GUD har räddat profeten, immigranterna (Muhajireen) och anhängarna som gav dem mat, husrum och skydd (Ãnsar), som följde honom under de svåra tiderna. Det var då som hjärtat hos vissa av dem nästan vacklade. Men Han har räddat dem, för Han är Medlidsam gentemot dem, Barmhärtigast.

    Överge Inte Budbäraren

[9:118] (Räddade blev) även de tre som stannade kvar. Den rymliga jorden blev så inskränkt för dem att de nästan gav upp allt hopp för sig själva. Till slut insåg de att man inte kan fly undan GUD, förutom till Honom. Då räddade Han dem, så att de må ångra sig. GUD är Räddaren, Barmhärtigast.

[9:119] O ni som tror, ni ska vörda GUD, och tillhöra de sanningsenliga.

[9:120] Varken de som bor i staden, eller Araberna omkring dem, ska sträva efter att stanna kvar bakom GUDs budbärare (när han mobiliserar för krig). Ej heller ska de prioritera sina egna angelägenheter över att stödja honom. Anledningen är att ingen törst, ansträngning eller hunger drabbar dem för GUDs sak, ej heller tar de ett enda steg som gör de icke troende rasande, eller besvärar fienden med någon svårighet, utan att det skrivs ner som en tillgång för dem. GUD misslyckas aldrig att belöna de som verkar rättfärdighet.

[9:121] Ej heller ådrar de sig någon utgift, liten eller stor, eller korsar någon dal, utan att förtjänsten skrivs ner för dem. GUD kommer säkerligen att belöna dem generöst för deras verk.

    Vikten av Religiös Utbildning

[9:122] När de troende mobiliserar ska inte alla göra det. Ett fåtal från varje grupp ska mobilisera genom att ägna sin tid till att studera religionen. På så sätt kan de föra kunskapen vidare till sitt folk när de återvänder, så att de ska kunna förbli religiöst informerade.

    De Som Inte Tror

[9:123] O ni som tror, ni ska bekämpa de icke troende som attackerar er - låt dem finna er obevekliga - och vet att GUD är med de rättfärdiga.

    Hycklarna

[9:124] När en sura uppenbarades kunde en del av dem säga, "Stärkte denna sura tron hos någon ibland er?" Den stärkte säkerligen tron hos de som trodde, och de blir fröjdas över varje uppenbarelse.

[9:125] Vad gäller de som hyste tvivel i sina hjärtan, ökade den i själva verket gudlöshet till deras gudlöshet, och de dog som icke troende.

[9:126] Ser de inte att de går igenom krävande prövningar varje år, en eller två gånger? Ändå lyckas de aldrig ångra sig, eller ta sig i akt?

    Ett Historiskt Brott Avslöjas: Manipulerande av Guds Ord.* Gud Tillhandahåller Obestridligt Bevis

[9:127] Varje gång en sura uppenbarades, brukade en del av dem se på varandra som för att säga, "Kan någon se dig?" Därefter gav de sig av. Följaktligen har GUD avlett deras hjärtan, för de tillhör människor som inte förstår.
Fotnot


United Submitters International
Email: swedish@submission.info