[Back to Sura 3]

*3:1 Se Fotnot 2:1 och Appendix Ett.

*3:18 Den trosbekännelse (Shahaadah) som Gud har fastställt är: "Det finns ingen annan gud än Gud," på Arabiska, "La Elaaha Ella Allah" (se även 37:35, 47:19). De korrumperade Muslimerna insisterar på att lägga till ytterligare en "Shahaadah", som meddelar att Muhammed är Guds budbärare. Detta är enligt definition "Shirk" (idoldyrkan), och en uppenbar trots mot Gud och Hans budbärare. För övrigt kränker det de viktiga budorden i 2:136, 2:285, 3:84 & 4:1501152 som förbjuder all särskiljning bland Guds budbärare. Genom att säga att "Muhammed är en Guds budbärare," och sedan inte göra samma tillkännagivande för andra budbärare som Abraham, Moses, Jesus, Saleh, och Jonas, begås en särskiljning, och ett viktigt budord kränks.

*3:51 Det är precis så Jesus citerats i hela Nya Testamentet. Jämför till exempel Johannes Evangelium 20:17, och boken "Jesus: Myths and Message" av Lisa Spray, Kap. 4 (Universal Unity, Fremont, California, 1992).

*3:54-55 Vi får veta att Jesus själ, den riktiga personen, upphöjdes, dvs., Jesus liv på jorden avslutades före arresteringen, tortyren och korsfästningen av hans tomma, själlösa, men fysiskt levande kropp (Se detaljerna i Appendix 22).

*3:59 "Likheten" mellan skapelsen av Jesus och Adam bekräftas matematiskt; Jesus och Adam nämns i Koranen lika många gånger, 25 gånger var.

*3:75 Innan Koranens matematiska kod upptäcktes, påstod en del lärda felaktigt att Muhammed var en obildad man, som inte skulle ha kunnat skriva en sådan storartad bok. De förstörde innebörden av ordet "Ummy," genom att hävda att det betydde "analfabet." Denna vers bevisar att "Ummiyyeen" betyder "hedningar" (Se även 62:2 & Appendix 28).

*3:81 Denna viktiga profetia har nu uppfyllts. Guds Budbärare av Förbundet som profeterats i denna vers och i Bibelns Malaki 3:121, Lukas 17:22-36 & Matteus 24:27, ska rena och förena Guds budskap levererade av Guds profeter. Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism, Buddism, etc., har kraftigt korrumperats. Det är Allsmäktige Guds vilja att rena och förena dem under fanan av att dyrka endast Honom. Överväldigande bevis har tillhandahållits av Gud som stöd för Hans Budbärare av Förbundet, vars namn obestridligt specificerats i Koranens matematiska kod som "Rashad Khalifa." Genom att exempelvis addera det gematriska värdet av "Rashad" (505) med värdet av "Khalifa" (725), plus versnumret (81), får man 1311, eller 19x69 (se Appendix 2 för de detaljerade bevisen).

*3:86 Verserna 3:82-90 informerar oss om att de som förkastar Guds Budbärare av Förbundet inte längre är underkastade (Muslimer) eftersom de inte längre tror på Koranen. Bevisen som nämns i 3:86 syftar på Koranens matematiska kod, som uppenbarades genom Guds Budbärare av Förbundet. Både 3:86 och 3:90 talar om "att inte tro efter att ha trott."

*3:96 Detta är en M-initierad sura, och denna märkliga stavning av "Mekka" som "Bekka" gör att förekomsten av "M" överensstämmer med Koranens matematiska kod. Den normala stavningen av "Mekka" skulle ha ökat antalet förekomster av "M" (Appendix Ett).

*3:124-125 Trettio olika nummer nämns i Koranen. Adderar man dem får man 162146, 19x8534. Detta överensstämmer med Koranens matematiska mirakel (Se Appendix Ett).

*3:130 Ränta på pengar som satts in på bank, och ränta som debiterats lån, är lagliga om de inte är omåttliga (515%). Banker investerar och deras vinster vidarebefordras till dem som satt in pengar. Eftersom alla parter är nöjda och ingen diskrimineras, är det fullkomligt lagligt att ta emot ränta från banken (se 2:275).

*3:159 USAs valuta är den enda valutan som bär på frasen: "Vi litar på Gud." Det är ett faktum att den Amerikanska dollarn varit den starkaste valutan i världen, och det mått mot vilket alla andra valutor mäts.

*3:169 Vi lär oss från Koranen att de rättfärdiga i själva verket inte dör; de lämnar helt enkelt sina världsliga kroppar och kommer direkt till samma paradis som Adam och Eva en gång levde i (2:154, 8:24, 16:32, 22:58, 44:56, & 36:26277; se även Appendix 17).

*3:179 Världens ände är ett exempel på framtida händelser som uppenbarats för Guds Budbärare av Förbundet. Se Fotnot 72:27.

*3:186 Efter att ha passerat inträdestesten, åtnjuter de som bevisligen dyrkar ENDAST Gud ett perfekt liv nu och för evigt. Se 29:23, 10:62, och 24:55.

*3:191 Din gud, är den eller det som upptar ditt sinne största delen av tiden. De sant troende är de som minns Gud mestadels av tiden. Se 23:84899 och Appendix 27.[Back to Sura 3]