I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 37, De Som Arrangerar (Al-Sãffãt)[37:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[37:1] Arrangörerna i kolumner.

[37:2] De som klandrar de som ska klandras.

[37:3] De som reciterar budskapen.

[37:4] Er Gud är endast en.

[37:5] Himmlarnas och jordens Herre, och allting dem emellan, Herren av alla öst.*
Fotnot

[37:6] Vi har smyckat den lägsta himlen med smyckande planeter.*
Fotnot

[37:7] Vi bevakade den från alla förkastade djävlar.

[37:8] De kan inte spionera på det Höga Samhället; de bombarderas från alla håll och kanter.

[37:9] De har fördömts; de har ådragit sig ett evigt straff.

[37:10] Om någon av dem vågar sig på att anfalla de yttre gränserna, träffas han av en våldsam projektil.

[37:11] Fråga dem, "Är de svårare att skapa, eller de andra skapelserna?" Vi skapade dem från våt lera.

[37:12] När du tar dig i akt, hånar de.

[37:13] När de påminns, tar de sig inte i akt.

[37:14] När de ser bevis, förlöjligar de det.

[37:15] De säger, "Detta är uppenbarligen magi!

[37:16] "Återupplivas vi efter att vi blivit till stoft och ben?

[37:17] "Även våra gamla förfäder?"

[37:18] Säg, "Ja, ni kommer att sammankallas med tvång."

[37:19] Allt som krävs är en stöt, varpå de (reser sig) och tittar.

[37:20] De kommer att säga, "Ve oss, detta är Domens Dag."

[37:21] Detta är avgörandets dag, som ni inte brukade tro på.

[37:22] Sammankalla de som överträder, deras makar, och idolerna de dyrkade

[37:23] vid sidan av GUD, och led dem till Helvetets väg.

[37:24] Stoppa dem, och fråga dem:

[37:25] "Varför hjälper ni inte varandra?"

[37:26] De kommer att vara totalt underkastade den dagen.

    Ömsesidigt Klander

[37:27] De kommer att komma till varandra, och ifrågasätta och klandra varandra.

[37:28] De kommer att säga (till sina ledare), "Ni brukade komma till oss från rätta sidan."

[37:29] De kommer att svara, "Det var ni som inte var troende.

[37:30] "Vi hade aldrig någon makt över er; det var ni som var onda.

[37:31] "Vi har med rätta ådragit oss vår Herres dom; nu måste vi lida.

[37:32] "Vi vilseledde er, bara för att vi var vilse."

[37:33] Följaktligen kommer de alla ta del av straffet den dagen.

[37:34] Så straffar vi de skyldiga.

    Det Första Budordet

[37:35] När de blev tillsagda, "La Elãha Ella Allãh [Det finns ingen annan gud än GUD]," blev de arroganta.

[37:36] De sa, "Ska vi lämna våra gudar på grund av en tokig poet?"

[37:37] I själva verket har han kommit med sanningen, och bekräftat budbärarna.

[37:38] Ni kommer absolut få smaka på det mest smärtsamma straffet.

[37:39] Ni straffas bara för det ni gjort.

[37:40] Endast GUDs tjänare, som är absolut hängivna endast Honom, (kommer att räddas).

[37:41] De har förtjänat försörjningar speciellt reserverade för dem.

[37:42] Alla sorters frukter. De kommer att hedras.

[37:43] I lycksalighetens trädgårdar.

[37:44] På möbler intill varandra.

[37:45] Bägare med rena drycker kommer att erbjudas dem.

[37:46] Klara och utsökta för de som dricker.

[37:47] Aldrig förorenade, aldrig uttömda.

[37:48] Hos dem kommer att finnas underbara sällskap.

[37:49] Skyddade som ömtåliga ägg.

    De Som Vistas i Paradiset Besöker de Som Vistas i Helvetet

[37:50] De kommer att komma till varandra, och diskutera med varandra.

[37:51] En av dem kommer att säga, "Jag brukade ha en vän.

[37:52] "Han brukade håna. 'Tror du på allt det här?

[37:53] "'Efter att vi dör och blir till stoft och ben, ställs vi då till svars?'"

[37:54] Han kommer att säga, "Se bara!"

[37:55] När han tittar kommer han att se sin vän i Helvetes mitt.*
Fotnot

[37:56] Han (kommer gå till honom och) säga, "Vid GUD, du fördärvade mig nästan.

[37:57] "Vore det inte för min Herers välsignelser, skulle jag ha varit med dig nu.

[37:58] "(Tror du fortfarande) att vi dör,

[37:59] "endast den första döden, och att vi aldrig får något straff?"

    Frälsning: Den Största Triumfen

[37:60] Sådan är den största triumfen.

[37:61] Det är vad alla arbetare borde arbeta för.

[37:62] Är det ett bättre öde, eller bitterhetens träd?

[37:63] Vi har gjort det till ett straff för de som överträder.

[37:64] Det är ett träd som växer i Helvetets hjärta.

[37:65] Dess blommor ser ut som djävulens huvuden.

[37:66] De kommer äta av det tills deras magar är proppfulla.

[37:67] På toppen av det, kommer de sedan inta en helvetisk dryck.

[37:68] Därefter återvänder de till Helvetet.

    De Följde Blint Sina Föräldrar

[37:69] De fann sina föräldrar vilse.

[37:70] Och följde blint deras fotspår.

[37:71] De flesta av de tidigare generationerna har avvikit på samma sätt.

[37:72] Vi har sänt varnare till dem.

[37:73] Lägg märke till konsekvenserna för de som varnats.

[37:74] Endast GUDs tjänare som är totalt hängivna endast Honom, (räddas).

    Noak

[37:75] Således, kallade Noak på oss, och vi var de bästa besvararna.

[37:76] Vi räddade honom och hans familj från den stora katastrofen.

[37:77] Vi gjorde hans följeslagare till de som överlevde.

[37:78] Och bevarade hans historia för framtida generationer.

[37:79] Frid vare med Noak bland folken.

[37:80] På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

[37:81] Han är en av våra troende tjänare.

[37:82] Vi dränkte alla de andra.

    Abraham

[37:83] Abraham var en av hans anhängare.

[37:84] Han kom till sin Herre helhjärtat.

[37:85] Han sa till sin far och sitt folk, "Vad är det ni dyrkar?

[37:86] "Är det dessa påhittade gudar i stället för GUD ni vill ha?

[37:87] "Vad anser ni om universums Herre?"

[37:88] Han såg noggrannt på stjärnorna.

[37:89] Sen gav han upp och sa, "Jag är trött på det här!"

[37:90] De vände sig bort från honom.

[37:91] Varpå han vände sig mot deras idoler, och sa, "Vill ni äta?

[37:92] "Varför säger ni ingenting?"

[37:93] Sedan föstörde han dem.

[37:94] De gick till honom i stor vrede.

[37:95] Han sa, "Hur kan ni dyrka det ni snider?

[37:96] "När GUD skapat er, och allt ni gör!"

[37:97] De sa, "Låt oss göra upp en stor eld, och slänga honom i den."

[37:98] De konspirerade mot honom, men vi gjorde dem till förlorare.

[37:99] Han sa, "Jag går till min Herre; Han kommer att vägleda mig."

[37:100] "Min Herre, ge mig rättfärdiga barn."

[37:101] Vi gav honom goda nyheter om ett bra barn.

    Satanisk Dröm*

[37:102] När han vuxit tillräckligt mycket för att arbeta med honom, sa han, "Min son, jag ser i en dröm att jag måste offra dig. Vad tror du?" Han sa, "O min far, gör vad du beordrats göra. Du kommer att finna mig, om GUD vill, tålmodig."
Fotnot

[37:103] Båda underkastade de sig, och han förde ner hans panna (för att offra honom).

    Gud Ingriper För Att Rädda Abraham och Ismail

[37:104] Vi kallade på honom: "O Abraham.

[37:105] "Du har trott drömmen." På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

[37:106] Det var verkligen ett krävande test.

[37:107] Vi räddade (Ismail) genom att ersätta med ett djuroffer.

[37:108] Och vi bevarade hans historia för kommande generationer.

[37:109] Frid vare med Abraham.

[37:110] På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

[37:111] Han är en av våra troende tjänare.

    Isaks Födsel

[37:112] Därefter gav vi honom de goda nyheterna om Isaks födsel, som skulle bli en av våra rättfärdiga profeter.

[37:113] Vi välsignade honom och Isak. Bland hans ättlingar är en del rättfärdiga, och andra onda överträdare.

    Moses och Aron

[37:114] Vi välsignade även Moses och Aron.

[37:115] Vi räddade dem och deras folk från den stora katastrofen.

[37:116] Vi bestyrkte dem tills de blev vinnare.

[37:117] Vi gav dem båda den fulländade skriften.

[37:118] Vi vägledde dem på den rätta vägen.

[37:119] Vi bevarade deras historia för kommande generationer.

[37:120] Frid vare med Moses och Aron.

[37:121] På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

[37:122] Båda tillhörde våra rättfärdiga tjänare.

    Elias

[37:123] Elias var en av budbärarna.

[37:124] Han sa till sitt folk, "Ska ni inte verka rättfärdighet?

[37:125] "Dyrkar ni en staty i stället för den Enväldige Skaparen?

[37:126] "GUD; er Herre och era förfäders Herre!"

[37:127] De trodde honom inte. Därför var de tvungna att ställas till svars.

[37:128] Endast GUDs tjänare som är totalt hängivna endast Honom (räddas).

[37:129] Vi bevarade hans historia för kommande generationer.

[37:130] Frid vare med Elias, och alla som Elias.

[37:131] På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

[37:132] Han var en av våra troende tjänare.

    Lot

[37:133] Lot var en av budbärarna.

[37:134] Vi räddade honom och hela hans familj.

[37:135] Endast den gamla kvinnan var fördömd.

[37:136] Vi utplånade alla de andra.

[37:137] Ni passerar fortfarande deras ruiner på dagen.

[37:138] Och på natten. Ska ni då förstå?

    Jonas

[37:139] Jonas var en av budbärarna.

[37:140] Han flydde till det lastade skeppet.

[37:141] Han gjorde uppror, och förenade sig således med förlorarna.

[37:142] Därför svalde fisken honom, och han var att klandras.

[37:143] Hade han inte tagit sin tillflykt i meditation (om Gud),

[37:144] skulle han ha stannat i dess buk till Återuppståndelsens Dag.

[37:145] Vi lät honom kastas upp i öknen, utmattad.

[37:146] Vi lät ett träd med ätbar frukt växa för honom.

[37:147] Sedan sände vi honom till hundra tusen,* eller fler.
Fotnot

[37:148] De trodde, och vi lät dem njuta av detta livet.

[37:149] Fråga dem om er Herre har döttrar, när de har söner!

[37:150] Skapade vi änglarna kvinnliga? Har de sett det?

[37:151] De hädar verkligen grovt när de säger

[37:152] "GUD har fått en son." De är verkligen lögnare.

[37:153] Valde han flickorna över pojkarna?

[37:154] Vad är det för fel på er logik?

    De Icke Troende Tilltalas

[37:155] Varför tar ni er inte i akt?

[37:156] Har ni något bevis?

[37:157] Visa oss er bok om ni talar sanning?

[37:158] De hittade till och med på ett speciellt förhållande mellan Honom och jinnerna. Jinnerna själva vet att de är underordnade.

[37:159] Prisad vare GUD; högt över deras påståenden.

[37:160] Endast GUDs tjänare som är hängivna endast Honom (räddas).

[37:161] Absolut, ni och det ni dyrkar.

[37:162] Kan inte påbörda Honom någonting.

[37:163] Endast ni kommer att brinna i Helvetet.

    Änglarna

[37:164] Var och en av oss har ett specifikt jobb.

[37:165] Det är vi som arrangerar.

[37:166] Vi har med rätta prisat (vår Herre).

    Att Blint Följa Föräldrarna

[37:167] De brukade säga,

[37:168] "Om vi fått de korrekta instruktionerna från våra föräldrar,

[37:169] "skulle vi varit dyrkare; hängivna endast GUD."

[37:170] Men de trodde inte, och de kommer säkerligen att få veta.

    Seger för Budbärarna Garanteras

[37:171] Vårt beslut har redan fastställts för våra tjänare budbärarna.

[37:172] De är säkerligen segrare.

[37:173] Våra soldater är vinnare.

[37:174] Så ignorera dem ett tag.

[37:175] Iakttag dem; de kommer också att iakttaga.

[37:176] Utmanar de vårt straff?

[37:177] När det drabbar dem en dag, kommer det att vara en miserabel dag; de har varnats tillräckligt.

[37:178] Ignorera dem ett tag.

[37:179] Iakttag dem; de kommer också att iakttaga.

[37:180] Prisad vare er Herre, den store Herren; högt över deras påståenden.

[37:181] Frid vare med budbärarna.

[37:182] Prisad vare GUD, universums Herre.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info