I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 29, Spindeln (Al-`Ankaboot)[29:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[29:1] A.L.M.*
Fotnot

    Testet är Obligatoriskt

[29:2] Tror människorna att de kommer kunna säga, "Vi tror," utan att testas?

[29:3] Vi har testat de som kom före dem, för GUD måste urskilja de som talar sanning, och Han måste avslöja lögnarna.

[29:4] Tror de som begår synder att de någonsin kan lura oss? Verkligen felaktig är deras bedömning.

[29:5] Den som hoppas på att möta GUD, (bör veta att) ett sådant möte med GUD absolut kommer att äga rum. Han är Den Som Hör, Allvetande.

[29:6] De som strävar, strävar för sitt eget bästa. GUD behöver inte någon.

[29:7] Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer vi säkerligen att mildra deras synder, och säkerligen belöna dem generöst för deras rättfärdiga verk.

    Ni Ska Hedra Era Föräldrar

[29:8] Vi ålade människan att hedra sina föräldrar. Men om de försöker tvinga er att sätta upp idoler vid sidan av Mig, lyd dem inte. Till Mig kommer ni slutligen att återvända, då kommer Jag att informera er om allt ni gjort.

[29:9] Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi säkerligen att släppa in dem med de rättfärdiga.

    Vänner i Bra Väder

[29:10] Bland människorna finns de som säger, "Vi tror på GUD," men så fort de drabbas av någon svårighet på grund av GUD, jämställer de människornas förföljelse med GUDs straff. Men om välsignelser från er Herre kommer er väg, säger de, "Vi var med er." Är GUD inte fullt medveten om människornas innersta tankar?

[29:11] GUD kommer säkerligen att urskilja de som tror, och Han kommer med all säkerhet att avslöja hycklarna.

[29:12] De som inte trodde sa till de som trodde, "Följer ni vår väg, kommer vi att ansvara för era synder." Det är inte sant; de kan inte bära några av deras synder. De ljuger.

[29:13] I själva verket kommer de att bära på sina egna synder, plus mängder av andra människors synder, för vilka de var ansvariga. De kommer absolut att tillfrågas om sina falska anspråk på Återuppståndelsens Dag.

    Noak

[29:14] Vi sände Noak till sitt folk, och han var hos dem ett tusen år, minus femtio.* Följaktligen ådrog de sig översvämningen på grund av sina överträdelser.
Fotnot

[29:15] Vi räddade honom och de som gjorde honom sällskap i arken, och vi gjorde den till en lärdom för alla människor.

    Abraham

[29:16] Abraham sa till sitt folk, "Ni ska dyrka GUD och vörda Honom. Det är bättre för er, om ni bara visste.

    Gud: Den Enda Källan till Försörjning

[29:17] "Det ni dyrkar i stället för GUD är maktlösa idoler; ni har hittat på en lögn." Idolerna ni sätter upp vid sidan av GUD har inga försörjningar till er. Därför ska ni söka försörjningar endast från GUD. Ni ska dyrka endast Honom, och vara Honom tacksamma; till Honom kommer ni slutligen att återvända.

[29:18] Om ni inte tror, har även generationer före er inte trott. Budbärarens enda uppgift är att leverera (budskapet).

    Studera Livets Ursprung*

[29:19] Har de inte sett hur GUD initierar skapelsen och sedan repeterar det? Det är enkelt för GUD.
Fotnot

[29:20] Säg, "Res runt på jorden och forska i livets ursprung."* För på samma sätt kommer GUD att initiera skapelsen i Livet Efter Detta. GUD är Allsmäktig.
Fotnot

[29:21] Han fördömer vem Han vill till straff, och öser Sin nåd över vem Han vill. Till slut, kommer ni att överlämnas till Honom.

[29:22] Ingen av er kan fly från dessa fakta, vare sig på jorden eller i himlen, och ni har ingen vid sidan av GUD som Herre och Mästare.

[29:23] De som inte tror på GUDs uppenbarelser, och på att möta Honom, har misströstat om Min nåd. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.

    Tillbaka till Abraham

[29:24] Det enda svar han fick från sitt folk var, "Döda honom, eller bränn honom." Men GUD räddade honom från elden. Det borde ge människor som tror tankeställare.

    Socialt Tryck: En Allvarlig Katastrof

[29:25] Han sa, "Ni dyrkar maktlösa idoler vid sidan av GUD på grund av socialt tryck, bara för att bibehålla en del vänskap bland er i det här världsliga livet. Men sedan, på Återuppståndelsens Dag, kommer ni att överge varandra, och förbanna varandra. Helvetet är ert öde, vari ni inte kan hjälpa varandra."

[29:26] Lot trodde med honom och sa, "Jag emigrerar till min Herre. Han är den Allsmäktige, Visast."

[29:27] Vi gav honom Isak och Jakob, skänkte hans avkomlingar profetskap och skrifterna, och vi gav honom hans rättmätiga belöning i detta livet, och i Livet Efter Detta kommer han säkerligen vara med de rättfärdiga.

    Lot

[29:28] Lot sa till sitt folk, "Ni begår en sådan avskyvärd handling, ingen i världen har någonsin gjort det före er.

[29:29] "Ni praktiserar sex med männen, begår röveri, och tillåter alla sorters synder i ert samhälle." Det enda svar hans folk gav var, "Låt GUDs straff komma till oss, om du talar sanning."

[29:30] Han sa, "Min Herre, ge mig seger över dessa onda människor."

    Änglar Besöker Abraham och Lot

[29:31] När våra budbärare gick till Abraham med goda nyheter (om Isaks' födsel), sa de också, "Vi är på väg för att utplåna människorna i den staden (Sodom), för dess människor har varit onda."

[29:32] Han sa, "Men Lot bor där." De sa, "Vi är fullt medvetna om alla som bor i den. Vi kommer förstås att rädda honom och hans familj, förutom hans fru; hon är fördömd."

[29:33] När våra budbärare kom till Lots ställe, blev de dåligt behandlade, och han skämdes över deras närvaro. Men de sa, "Var inte rädd, och oroa dig inte. Vi kommer att rädda dig och din familj, förutom din fru; hon är fördömd.

[29:34] "Vi kommer att ösa en katastrof från skyn över människorna i denna staden, som en konsekvens av deras ondska."

[29:35] Vi lät en del av deras ruiner stå kvar, så att de kan fungera som en rejäl läxa för människor som förstår.

    Shu'aib

[29:36] Till Midyan skickade vi deras bror Shu'aib. Han sa, "O mitt folk, ni ska dyrka GUD och eftersträva den Sista Dagen, och far inte runt med osanning på jorden."

[29:37] De trodde honom inte, följaktligen utplånades de av jordbävningen; när morgonen kom låg de döda i sina hem.

[29:38] På liknande sätt, (utplånades) 'Ad och Thamûd. Det har visats er genom deras ruiner. Djävulen hade smyckat deras verk i deras ögon, och avlett dem från vägen, trots att de hade ögon.

    Guds Oföränderliga System

[29:39] Även Qaroon, Farao och Hamaan; Moses gick till dem med tydliga tecken. Men de fortsatte att begå tyranni på jorden. Följaktligen kunde de inte undvika (straffet).

[29:40] Alla dessa icke troende var fördömda, på grund av sina synder. Vissa av dem utplånade vi genom våldsamma vindar, andra lät vi slukas av jorden, och en del dränkte vi. Det var inte GUD som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.

    Spindeln

[29:41] Liknelsen över de som accepterar andra mästare vid sidan av GUD, är spindeln och hennes hem; det bräckligaste av alla hem är spindelns hem, om de bara visste.*
Fotnot

[29:42] GUD är fullt medveten om att vad de än dyrkar vid sidan av Honom, är ingenting. Han är den Allsmäktige, Visast.

[29:43] Vi skildrar dessa exempel för människorna, och endast de som har kunskap uppskattar dem.*
Fotnot

[29:44] GUD skapade himmlarna och jorden sanningsenligt. Det är bevis nog för de som tror.

    Kontaktbönerna (Salat)

[29:45] Du ska recitera det som uppenbaras för dig av skriften, och iakttaga Kontaktbönerna (Salat), för Kontaktbönerna förbjuder ondska och synd. Men att minnas GUD (genom Salat) är det viktigaste syftet.* GUD är medveten om allt ni gör.
Fotnot

    En Gud/En Religion

[29:46] Argumentera inte med skriftens folk (Judar, Kristna & Muslimer) förutom på bästa möjliga sätt såvida de inte överträder - och säg, "Vi tror på det som uppenbarades för oss, och på det som uppenbarades för er, vår gud och er gud är en och densamma; Honom är vi underkastade."

[29:47] Vi har uppenbarat denna skrift för dig, och de vi välsignat med den tidigare skriften kommer att tro på den. Även en del bland ditt folk kommer att tro på den. Sannerligen, de som ignorerar våra uppenbarelser de verkligt otroende.

    Koran: Muhammeds Mirakel*

[29:48] Du läste inte de tidigare skrifterna, ej heller skrev du dem med din hand. I sådana fall, skulle de som avvisar haft orsakat att hysa tvivel.
Fotnot

[29:49] I själva verket är dessa uppenbarelser tydliga i brösten på de som äger kunskap. Endast de onda kommer att ignorera våra uppenbarelser.

[29:50] De sa, "Om endast mirakel* kunde komma ner till honom från hans Herre!" Säg, "Alla mirakel kommer endast från GUD; jag är inget mer än en uppenbar varnare."
Fotnot

[29:51] Är det inte ett tillräckligt mirakel* att vi sände ner denna bok till dig, som reciteras för dem? Detta är sannerligen en nåd och en påminnelse för människor som tror.
Fotnot

[29:52] Säg, "GUD räcker som vittne mellan mig och er. Han känner till allting i himmlarna och på jorden. De som tror på lögn och inte på GUD, är utan tvivel de verkliga förlorarna."

    De Är i Helvetet

[29:53] De utmanar dig att frambringa straffet! Vore det inte för ett förutbestämt möte, skulle straffet kommit till dem omedelbart.* Det kommer säkerligen att komma till dem plötsligt, när de minst anar det.
Fotnot

[29:54] De utmanar dig att frambringa straffet! Helvetet omger redan de som inte tror.

[29:55] Den dagen kommer, när straffet överväldigar dem, från ovan dem och från under deras fötter; Han kommer att säga, "Smaka på konsekvenserna av era verk."

    Immigrera för Guds Sak

[29:56] O Mina tjänare som trott, Min jord är rymlig, så dyrka Mig.

[29:57] Varje själ kommer att få känna på döden, sedan kommer ni slutligen att återföras till oss.

[29:58] De som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi säkerligen att sätta till rätta i Paradiset, med palats och flytande bäckar. De vistas däri för evigt. Vilken underbar belöning för de verksamma.

[29:59] Det är de som ihärdigt håller ut, och litar på sin Herre.

[29:60] Mången varelser som inte bär på sin försörjning, GUD försörjer dem liksom er. Han är Den Som Hör, den Allvetande.

    De Flesta Troende Ämnade för Helvetet

[29:61] Om man frågar dem, "Vem skapade himmlarna och jorden, och satte solen och månen i er tjänst," kommer de att säga, "GUD." Varför avvek de då?

[29:62] GUD är Den som ökar försörjningen för vem Han vill bland Sina varelser, och håller tillbaka den. GUD är fullt medveten om alla ting.

[29:63] Om man frågar dem, "Vem sänder ner vatten från skyn, för att återuppliva död jord," kommer de att säga, "GUD." Säg, "Prisa GUD." De flesta av dem förstår inte.

    Omarrangera Era Prioriteringar

[29:64] Detta världsliga liv är inget annat än fåfänga och lek, medan boningen i Livet Efter Detta är det riktiga livet, om de bara visste.

[29:65] När de färdas på ett skepp, åkallar de GUD, och tillägnar Honom sina böner. Men så fort Han räddar dem till land, återgår de till idoldyrkan.

[29:66] Låt dem inte tro på det vi givit dem, och låt dem njuta temporärt; de kommer säkerligen att få veta.

[29:67] Har de inte sett att vi etablerat en Helig Fristad som vi gjort trygg, medan överallt omkring dem, är människor i konstant fara? Ska de fortfarande tro på lögn, och förkasta GUDs välsignelser?

[29:68] Vem är ondare än den som hittar på lögner och tillskriver GUD dem, eller förkastar sanningen när den kommer till honom? Är Helvetet inte ett rättvist straff för de som inte tror?

[29:69] Vad gäller de som strävar för vår sak, kommer vi säkerligen att vägleda dem på våra vägar. Med all säkerhet, är GUD med de gudfruktiga.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info