I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 28, Historia (Al-Qasas)[28:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[28:1] T.S.M.*
Fotnot

[28:2] Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna fulländade bok.

[28:3] Vi reciterar för er häri en del historia om Moses och Farao, sanningsenligt, till fördel för människor som tror.

[28:4] Farao kom att vara en tyrann på jorden, och diskriminerade vissa människor. Han förföljde en hjälplös grupp av dem, slaktade deras söner, medan han skonade deras döttrar. Han var verkligen ond.

    Gud Kompenserar de Förtryckta

[28:5] Vi ville ge de förtryckta upprättelse på jorden, göra dem till ledare, och göra dem till arvtagare.

[28:6] Och etablera dem på jorden, och låta Farao, Hamaan, och deras trupper få smaka på sin egen medicin.

    Att Lita på Gud

[28:7] Vi inspirerade Moses mamma: "Amma honom, och när du fruktar för hans liv, släng honom i floden utan rädsla eller sorg. Vi kommer att föra honom tillbaka till dig, och göra honom till en av budbärarna."

[28:8] Faraos familj plockade upp honom, endast för att låta honom leda oppositionen och vara en källa av sorg för dem. Det är för att Farao, Hamaan, och deras trupper var syndare.

    Inuti Lejonets Näste

[28:9] Faraos fru sa, "Detta kan vara ett lyckosamt fynd för mig och dig. Döda honom inte, för han kanske kan vara till någon nytta för oss, eller så kan vi adoptera honom för att vara vår son." De hade ingen aning.

[28:10] Hjärtat på Moses mamma blev så oroligt att hon nästan avslöjade hans identitet. Men vi stärkte hennes hjärta, för att göra henne troende.

[28:11] Hon sa till hans syster, "Följ hans väg." Hon iakttog honom på håll, utan att de märkte det.

    Spädbarnet Skickas tillbaka till Sin Mor

[28:12] Vi förbjöd honom från att acceptera alla ammor. (Hans syster) sa då, "Jag kan visa er en familj som kan uppfostra honom åt er, och ta väl hand om honom."

[28:13] På så sätt förde vi tillbaka honom till sin mamma, för att göra henne nöjd, avlägsna hennes bekymmer, och låta henne få veta att GUDs löfte är sant. Likafullt, vet de flesta av dem ändå inte det.

[28:14] När han uppnådde mognad och styrka gav vi honom visdom och kunskap. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

    Moses Begår Mord

[28:15] En gång gick han oväntat in i staden, utan att bli igenkänd av folket. Han fann två män som bråkade; en var (Hebré) från hans folk, den andre (Egyptier) från hans fiender. Den från hans folk ropade på hans hjälp, mot sin fiende. Moses slog till honom, vilket dödade honom. Han sa, "Detta är djävulens verk; han är en verklig fiende, och en stor vilseledare."

[28:16] Han sa, "Min Herre, jag har kränkt min själ. Snälla förlåt mig," och Han förlät honom. Han är Förlåtaren, Barmhärtigast.

[28:17] Han sa, "Min Herre, som tack för Dina välsignelser över mig, kommer jag aldrig att hjälpa de skyldiga."

[28:18] Morgonen därpå befann han sig i staden, rädd och vaksam. Den som sökt hans hjälp dagen innan, bad åter igen om hans hjälp. Moses sa till honom, "Du är verkligen en bråkstake."

    Moses Brott Avslöjas

[28:19] Innan han försökte slå deras gemensamma fiende, sa han, "O Moses, vill du döda mig på samma sätt som du dödade den andra mannen igår? Uppenbarligen vill du vara en tyrann på jorden; du vill inte vara rättfärdig."

[28:20] En man kom springande från andra sidan staden, och sa, "O Moses, människorna planerar att döda dig. Det är bäst att du ger dig av omedelbart. Jag ger dig goda råd."

[28:21] Han flydde staden, rädd och vaksam. Han sa, "Min Herre, rädda mig från de förtryckande människorna."

    I Midyan

[28:22] På färd mot Midyan, sa han, "Må min Herre vägleda mig på den rätta vägen."

[28:23] När han kom fram till Midyans vatten, såg han en samling människor där som hämtade vatten, och lade märke till två kvinnor som väntade vid sidan om. Han sa, "Vad behöver ni?" De sa, "Vi kan inte hämta vatten förrän folksamlingen skingrar sig, och vår far är en gammal man."

[28:24] Han hämtade vatten åt dem, vände sig sedan mot skuggan och sa, "Min Herre, vilken försörjning Du än sänder mig, är jag i stort behov av det."

[28:25] Snart därpå närmade sig en av de två kvinnorna honom blygt, och sa, "Min far ber dig komma för att ersätta dig för att ha hämtat vatten åt oss." När han mötte honom, och berättade sin historia för honom, sa han, "Var inte rädd. Du har räddats från de förtryckande människorna."

    Moses Gifter Sig

[28:26] En av de två kvinnorna sa, "O min far, anställ honom. Han är den bäste att anställa, för han är stark och ärlig."

[28:27] Han sa, "Jag vill erbjuda dig en av mina två döttrar i äktenskap, för vilket jag vill att du arbetar för mig under åtta vallfärder; gör du dem till tio, är det helt upp till dig. Jag vill inte göra denna sak för svår för dig. Du kommer att märka, om GUD vill, att jag är rättfärdig."

[28:28] Han sa, "Detta är en överenskommelse mellan mig och dig. Vilken period jag än fullgör, kommer du inte att ogilla någon av dem. GUD är garant för vad vi sagt."

    Tillbaka till Egypten

[28:29] När han uppfyllt sin förpliktelse, reste han med sin familj (mot Egypten). Från sluttningen av berget Sinai såg han en eld. Han sa till sin familj, "Stanna här. Jag har sett en eld. Jag kanske kan hämta nyheter till er, eller en del av elden för att värma er."

    Moses Utnämns

[28:30] När han nådde fram till den, tillkallades han från kanten av dalens högra sida, på den välsignade platsen där den brinnande busken var belägen: "O Moses, det är Jag. GUD; universums Herre.

[28:31] "Släng ner din stav." När han såg den röra på sig som en demon, vände han om och flydde. "O Moses, kom tillbaka; var inte rädd. Du är fullkomligt trygg.

[28:32] "Sätt din hand i din ficka; den kommer att komma ut vit, helt fläckfri. Vik in dina vingar, och stilla din rädsla. Dessa är två bevis från din Herre, som ska visas för Farao och hans råd; de har varit onda människor."

[28:33] Han sa, "Min Herre, jag dödade en av dem, och är rädd för att de kommer att döda mig.

[28:34] "Dessutom är min bror Aron mer vältalig än jag. Sänd honom med mig som en hjälpare, för att stödja och stärka mig. Jag är rädd för att de inte kommer tro mig."

[28:35] Han sa, "Vi kommer att stärka dig med din bror, och vi kommer att ge er båda påtaglig auktoritet. Därför kommer de inte att kunna röra någon av er. Med våra mirakel, kommer ni båda, tillsammans med de som följer er, att segra."

    Faraos Arrogans

[28:36] När Moses gick till dem med våra bevis, tydliga och fulländade, sa de, "Detta är fabricerad magi. Vi har aldrig hört talas om detta från våra forntida förfäder."

[28:37] Moses sa, "Min Herre vet bäst vem som kommit med vägledningen från Honom, och vilka som slutligen kommer att segra. De som överträder kommer säkerligen aldrig att lyckas."

[28:38] Farao sa, "O mitt råd, jag har inte känt till någon gud för er, annat än mig. Gör därför eld i huset av soltorkat tegel, O Hamaan, för att bygga ett torn, så att jag kan ta mig en titt på Moses gud. Jag är säker på att han ljuger."

[28:39] Alltså fortsatte han och hans trupper att begå arrogans på jorden, utan någon rätt, och trodde att de inte skulle återföras till oss.

[28:40] Följaktligen straffade vi honom och hans trupper, genom att kasta dem i havet. Lägg märke till konsekvenserna för de som överträder.

[28:41] Vi gjorde dem till imamer, som ledde sitt folk till Helvetet. Dessutom kommer de inte att ha någon hjälp på Återuppståndelsens Dag.

[28:42] De ådrog sig fördömelse i detta livet, och på Återuppståndelsens Dag kommer de att vara föraktade.

    Moses Bok*

[28:43] Vi gav Moses skriften efter att ha utplånat tidigare generationer, och efter att ha satt exemplen genom dem - för att förse människorna med upplysning, vägledning, och nåd, så att de ska kunna ta sig i akt.
Fotnot

    Tilltalande Guds Budbärare av Förbundet

[28:44] Du var inte närvarande på sluttningen av det västra berget när vi utfärdade befallningen till Moses; du var inte ett vittne.*
Fotnot

[28:45] Men vi etablerade många generationer, och, på grund av tidslängden (avvek de). Ej heller var du bland Midyans folk och reciterade våra uppenbarelser för dem. Men vi sände budbärare.

[28:46] Ej heller var du på sluttningen av berget Sinai när vi tillkallade (Moses). Men det är nåd från er Herre, (gentemot människorna,) för att varna människor som inte fick någon varnare före dig, så att de ska kunna ta sig i akt.

    Ingen Ursäkt

[28:47] Därför kan de inte säga, när en katastrof drabbar dem som konsekvens av deras egna gärningar, "Vår Herre, om Du skickat en budbärare till oss, skulle vi ha följt Dina uppenbarelser, och varit troende."

    Toran och Koranen

[28:48] Nu när sanningen kommit till dem från oss, säger de, "Om vi bara kunde få vad Moses fick!" Misstrodde de inte det som Moses fick förut? De sa, "Båda (skrifterna) är verk av magi, som kopierat varandra." De sa också, "Vi tror inte på någon av dem."

[28:49] Säg, "Framställ då en skrift från GUD med bättre vägledning än de båda, så att jag kan följa den, om det ni säger är sant."

    Gud Sänder Sina Läror till oss Genom Sina Budbärare

[28:50] Om de inte lyckas svara dig, var då medveten om att de bara följer sina egna åsikter. Vem har gått mer vilse än de som följer sina egna åsikter, utan vägledning från GUD? GUD vägleder inte sådana onda människor.

    Alla Sant Troende Accepterar Koranen

[28:51] Vi har levererat budskapet till dem, så att de ska kunna ta sig i akt.

[28:52] De vi välsignat med tidigare skrifter kommer att tro på detta.

[28:53] När den reciteras för dem, kommer de att säga, "Vi tror på den. Det är sanningen från vår Herre. Även innan vi hörde talas om den, var vi underkastade."

    Dubbel Belöning för Kristna & Judar Som Känner Igen Sanningen

[28:54] Till dessa ger vi dubbel belöning, för att de ihärdigt håller ut. De bemöter onda verk med goda verk, och från våra gåvor till dem, ger de.

[28:55] När de stöter på onödigt prat, ignorerar de det, och säger, "Vi ansvarar för våra gärningar, och ni ansvarar för era gärningar. Frid vare med er. Vi vill inte bete oss som de okunniga."

    Endast Gud Vägleder

[28:56] Du kan inte vägleda dem du älskar. GUD är Den ende som vägleder enligt Sin vilja, och enligt Sin kunskap om de som förtjänar vägledningen.

[28:57] De sa, "Följer vi din vägledning kommer vi att utsättas för förföljelse." Etablerade vi inte en Helig Helgedom för dem, till vilken alla sorters frukter erbjuds, som en gåva från oss? Sannerligen, de flesta av dem vet inte.

[28:58] Vi utplånade åtskilliga samhällen för att ha blivit otacksamma över sina liv. Därför är nu deras hem ingenting annat än obebodda ruiner efter dem, förutom ett fåtal. Vi var arvtagarna.

[28:59] För er Herre utplånar aldrig ett samhälle utan att skicka in en budbärare i dess mitt, för att recitera våra uppenbarelser för dem. Vi utplånar aldrig ett samhälle, om inte dess människorna är onda.

[28:60] Allt ni får är endast materia tillhörande detta livet och dess fåfänga. Det hos GUD är mycket bättre, och oändligt. Förstår ni inte?

[28:61] Är den vi givit ett bra löfte, som absolut kommer att inträffa, likvärdig den vi förser med de temporära sakerna tillhörande detta livet, och som sedan utsätts för evig fördömelse på Återuppståndelsens Dag?

    Idolerna Förskjuter De Som Idoliserar Dem

[28:62] Den dagen kommer, då Han kallar på dem med orden, "Var är idolerna ni satt upp vid sidan av Mig?"

[28:63] De som ådrog sig domen kommer att säga, "Vår Herre, det var dessa vi vilseledde; vi vilseledde dem bara för att vi själva gått vilse. Vi hänger oss nu helt och hållet till Dig. De dyrkade egentligen inte oss."

[28:64] Man kommer att säga, "Kalla på era idoler (för att hjälpa er)." De kommer att kalla på dem, men de kommer inte att svara. De kommer att genomlida straffet, och önska att de varit vägledda!

    Hur Bemötte Vi Budbärarna

[28:65] På den dagen kommer Han att fråga alla, "Hur bemötte ni budbärarna?"

[28:66] De kommer vara så häpna över alla fakta den dagen, att de kommer vara mållösa.

[28:67] Vad gäller de som ångrar sig, tror, och för ett rättfärdigt liv, kommer de att sluta bland segrarna.

[28:68] Er Herre är Den som skapar vad Han än vill, och väljer; ingen annan väljer något. Prisad vare GUD, den Mest Upphöjde. Han är högt överlägsen behov av partners.

[28:69] Er Herre är medveten om de innersta tankarna som göms i deras bröst, liksom allt de tillkännager.

[28:70] Han är en GUD; det finns ingen annan gud vid sidan av Honom. All ära tillhör Honom i detta första liv, och i Livet Efter Detta. Alla beslut tillhör Honom, och till Honom kommer ni att återföras.

    Guds Välsignelser

[28:71] Säg, "Tänk om GUD gjorde natten evig, till Återuppståndelsens Dag? Vilken gud annat än GUD kan förse er med ljus? Hör ni inte?"

[28:72] Säg, "Tänk om GUD gjorde dagsljuset evigt, till Återuppståndelsens Dag? Vilken gud annat än GUD kan förse er med natt ,så att ni kan vila? Ser ni inte?"

[28:73] Det är en nåd från Honom att Han skapade natten och dagen för er, så att ni kan vila (under natten) och sedan söka Hans gåvor (under dagen), så att ni ska kunna vara tacksamma.

    Idoler Har Ingen Makt

[28:74] Den dagen kommer när Han frågar dem, "Var är idolerna ni fabricerat för att jämställas med Mig?"

[28:75] Vi kommer att välja ut ett vittne från varje samhälle, och sedan säga, "Presentera ert bevis." De kommer då att inse att all sanning tillhör GUD, medan idolerna de fabricerat kommer att överge dem.

    Qaroon

[28:76] Qaroon (slavdrivaren) var en av Moses folk som bedrog dem och förtryckte dem. Vi gav honom så många skatter, att nycklarna till dem nästan var för tunga för den starkaste skaran. Hans folk sa till honom, "Var inte så arrogant; GUD älskar inte de arroganta.

[28:77] "Använd de gåvor GUD tilldelat dig, för att söka boningen i Livet Efter Detta, utan att försumma din del i denna världen. Var barmhärtig, precis som GUD varit barmhärtig gentemot dig. Fortsätt inte att korrumpera jorden. GUD älskar inte de som korrumperar."

[28:78] Han sa, "Allt detta har jag uppnått för att jag är så klipsk." Insåg han inte att GUD utplånat generationer före honom, som var mycket starkare än honom, och större i antal? De (utplånade) syndarna tillfrågades inte om sina brott.

[28:79] En dag kom han ut till sitt folk i full prakt. De som föredrog det här världsliga livet sa, "O, vi önskar vi hade det Qaroon har uppnått. Han är verkligen lyckligt lottad."

    Den Riktiga Rikedomen

[28:80] Vad gäller de välsignade med kunskap, sa de, "Ve er, GUDs belöning är mycket bättre för de som tror och för ett rättfärdigt liv." Ingen uppnår detta förutom de ihärdiga.

    Tyrannernas Oundvikliga Öde

[28:81] Vi lät då jorden sluka honom och hans palats. Ingen armé skulle ha kunnat hjälpa honom mot GUD; han var inte ämnad att vara en vinnare.

[28:82] De som avundades honom dagen innan sa, "Nu inser vi att GUD är Den som ger till vem Han vill bland Sina tjänare, och håller tillbaka. Vore det inte för GUDs nåd gentemot oss, skulle Han ha kunnat låta jorden svälja oss också. Nu inser vi att de icke troende aldrig lyckas."

    De Slutliga Segrarna

[28:83] Vi reserverar boningen i Livet Efter Detta för de som inte strävar efter upphöjelse på jorden, eller oärlighet. Den yttersta segern tillhör de rättfärdiga.

[28:84] Den som verkar rättfärdighet får en mycket bättre belöning. Vad gäller de som begår synder, står straffet för deras synder i exakt förhållande till deras gärningar.

[28:85] Utan tvivel, kommer Den som fastställde Koranen för er, att sammankalla er till ett förutbestämt möte. Säg, "Min Herre är fullt medveten om de som upprätthåller vägledningen, och de som gått vilse."

[28:86] Du förväntade dig aldrig att denna skrift skulle komma din väg; men det är en nåd från din Herre. Därför ska du inte ta parti för de som inte tror.

[28:87] Ej heller ska du avledas från GUDs uppenbarelser efter att de kommit till dig, och inbjud de andra till er Herre. Och fall aldrig in i idoldyrkan.

[28:88] Dyrka ingen annan gud vid sidan av GUD. Det finns ingen annan gud än Honom. Allting försvinner, förutom Hans närvaro. All makt tillhör Honom, och till Honom kommer ni att återvända.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info