I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 26, Poeterna (Al-Shu`arã´)[26:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[26:1] T.S.M.*
Fotnot

[26:2] Dessa (bokstäver) utgör bevis på denna klargörande skrift.

[26:3] Du kanske anklagar dig själv för att de inte tror.

[26:4] Om vi vill, kan vi sända ett tecken från skyn, som tvingar deras nackar att böja sig.

    Koranens Matematiska Kod

[26:5] Varje gång en påminnelse från den Nådigaste kommer till dem, som är ny, vänder de sig bort i motvilja.

[26:6] Eftersom de inte trodde, har de ådragit sig konsekvenserna av sin tanklöshet.

[26:7] Har de inte sett jorden, och hur många sorters vackra växter vi odlat på den?

[26:8] Det borde vara bevis nog för dem, men de flesta av dem tror inte.

[26:9] Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.

    Moses

[26:10] Minns att er Herre tillkallade Moses: "Gå till folket som överträder."

[26:11] "Faraos folk; de kanske ändrar sig."

[26:12] Han sa, "Min Herre, jag är rädd för att de inte ska tro mig.

[26:13] "Jag kanske tappar tålamodet. Min tunga låser sig; sänd efter min bror Aron.

[26:14] "Dessutom, ser de mig som en rymling; jag är rädd att de ska döda mig."

[26:15] Han sa, "Nej, (det kommer de inte). Gå med Mina bevis. Vi kommer att vara med er, lyssnande.

[26:16] "Gå till Farao och säg, 'Vi är budbärare från universums Herre.

[26:17] " 'Låt Israels barn gå.' "

[26:18] Han sa, "Uppfostrade vi inte dig från att du var spädbarn, och du tillbringade många år hos oss?

[26:19] "Sedan begick du brottet du begick, och du var otacksam."

[26:20] Han sa, "Det är sant, jag gjorde det när jag var vilse.

[26:21] "Sedan flydde jag när jag fruktade er, och min Herre gav mig visdom och gjorde mig till en av budbärarna.

[26:22] "Du skryter med att du har gjort mig en tjänst, medan du förslavat Israels Barn!"

[26:23] Farao sa, "Vad är universums Herre?"

[26:24] Han sa, "Himmlarnas och jordens Herre, och allting dem emellan. Ni borde ha visshet om det."

[26:25] Han sa till de omkring honom, "Hörde ni?"

[26:26] Han sa, "Er Herre och era förfäders Herre."

[26:27] Han sa, "Er budbärare som sänts till er är tokig."

[26:28] Han sa, "Herren av öst och väst, och allting dem emellan, om ni förstår."

[26:29] Han sa, "Accepterar ni någon annan gud än mig, kommer jag att kasta er i fängelse."

[26:30] Han sa, "Och om jag visar er något påtagligt?"

[26:31] Han sa, "Visa då det, om du talar sanning."

[26:32] Han kastade då sin stav, varpå den förvandlades till en fulländad orm.

[26:33] Och han tog ut sin hand, och den var vit för åskådarna.

[26:34] Han sa till rådet omkring sig, "Detta är en erfaren magiker.

[26:35] "Han vill föra er ut ur ert land med sin magi. Vad föreslår ni?"

[26:36] De sa, "Ge honom och hans bror uppskov, och sänd uppbådare till alla städer.

[26:37] "Låt dem sammankalla alla erfarna magiker."

[26:38] Magikerna samlades på den avtalade tiden, på den utsatta dagen.

[26:39] Människorna uppmanades: "Kom en och alla; låt oss samlas här tillsammans.

[26:40] "Kanske kommer vi att följa magikerna, om de vinner."

[26:41] När magikerna kom sa de till Farao, "Får vi betalt om vi vinner?"

[26:42] Han sa, "Ja visst; ni kommer till och med att stå mig nära."

[26:43] Moses sa till dem, "Kasta det ni ska kasta."

[26:44] De kastade sina rep och sina stavar och sa, "Vid Faraos höghet, vi kommer att vinna."

[26:45] Moses kastade sin stav, varpå den svalde vad de åstadkommit.

    Experterna Ser Sanningen

[26:46] Magikerna prostrerade.

[26:47] De sa, "Vi tror på universums Herre.

[26:48] "Moses och Arons Herre."

[26:49] Han sa, "Trodde ni med honom innan jag gav er tillstånd? Han måste vara er lärare, som lärt er magi. Ni kommer säkerligen att få veta. Jag kommer att skära av era händer och fötter på ömse sidor. Jag kommer att korsfästa varenda en av er."

[26:50] De sa, "Det kommer inte att förändra vårt beslut; vi kommer att återvända till vår Herre.

[26:51] "Vi hoppas att vår Herre kommer att förlåta oss våra synder, speciellt eftersom vi är de första att tro."

[26:52] Vi inspirerade Moses: "Färdas med mina tjänare; ni kommer att förföljas."

[26:53] Farao skickade bud till alla städer.

[26:54] (Med kungörandet) "Detta är en liten grupp.

[26:55] "De är nu emot oss.

[26:56] "Låt oss alla vara medvetna om dem."

    Det Oundvikliga Straffet

[26:57] Till följd därav, berövade vi dem på trädgårdar och bäckar.

[26:58] Och skatter och en upphöjd ställning.

[26:59] Därefter lät vi Israels Barn ärva det.

[26:60] De förföljde dem mot öst.

[26:61] När de båda grupperna såg varandra, sa Moses folk, "Vi kommer att tillfångatagas."

[26:62] Han sa, "Aldrig. Min Herre är med mig; Han kommer att vägleda mig."

[26:63] Då inspirerade vi Moses: "Slå på havet med din stav," varpå det delade sig. Varje del var som en stor kulle.

[26:64] Därefter räddade vi dem allihop.

[26:65] På så sätt räddade vi Moses och alla med honom.

[26:66] Och vi dränkte de andra.

[26:67] Det borde vara bevis nog, men de flesta människorna tror inte.

[26:68] Er Herre är utan tvivel den Allsmäktige, Barmhärtigast.

    Abraham

[26:69] Skildra historien om Abraham för dem.

[26:70] Han sa till sin far och till sitt folk, "Vad är detta som ni dyrkar?"

[26:71] De sa, "Vi dyrkar statyer; vi är fullkomligt hängivna dem."

[26:72] Han sa, "Kan de höra er när ni ber?

[26:73] "Kan de hjälpa er eller skada er?"

[26:74] De sa, "Nej; men vi såg våra föräldrar göra så här."

[26:75] Han sa, "Ser ni de här idolerna ni dyrkar.

[26:76] "Ni och era förfäder.

[26:77] "Jag är emot dem, för jag är endast hängiven universums Herre.

[26:78] "Den som skapade och vägledde mig.

[26:79] "Den som ger mig mat och vatten.

[26:80] "Och när jag blir sjuk, botar Han mig.

[26:81] "Den som sätter mig i döden, och sedan för mig tillbaka till livet.

[26:82] "Den som förhoppningsvis kommer att förlåta mina synder på Domedagen.

[26:83] "Min Herre, bevilja mig visdom och låt mig vara bland de rättfärdiga.

[26:84] "Låt mitt exempel, vara ett bra exempel för kommande generationer.

[26:85] "Gör mig till en av arvtagarna av det lycksaliga Paradiset.

[26:86] "Och förlåt min far, för han har gått vilse.

[26:87] "Och försaka mig inte på Återuppståndelsens Dag."

[26:88] Det är dagen då varken pengar eller barn kan vara till någon hjälp.

[26:89] Endast de som kommer till GUD med hela sitt hjärta (kommer att räddas).

[26:90] Paradiset kommer att presenteras för de rättfärdiga.

[26:91] Helvetet kommer att upprättas för de som avviker.

    De Kommer Att Förskjuta Sina Idoler

[26:92] De kommer att tillfrågas, "Var är idolerna ni hade dyrkat

[26:93] "vid sidan av GUD? Kan de hjälpa er nu? Kan de hjälpa sig själva?"

[26:94] De kommer att kastas in i det, tillsammans med de som avviker.

[26:95] Och alla Satans soldater.

[26:96] När de grälar däri, kommer de att säga.

[26:97] "Vid GUD, vi var verkligen på fel väg.

[26:98] "Hur kunde vi jämställa er med universums Herre?

[26:99] "De som vilseledde oss var onda.

[26:100] "Nu har vi inga medlare.

[26:101] "Inte heller en enda nära vän.

[26:102] "Om vi bara kunde få en chans till, skulle vi tro."

[26:103] Det borde vara en bra lärdom. Men de flesta människorna tror inte.

[26:104] Er Herre är Den Allsmäktige, Barmhärtigast.

    Noak

[26:105] Noaks folk trodde inte budbärarna.

[26:106] Deras bror Noak sa till dem, "Ska ni då inte vara rättfärdiga?

[26:107] "Jag är en sann budbärare till er.

[26:108] "Ni ska vörda GUD och lyda mig.

[26:109] "Jag ber er inte om någon lön. Min lön kommer från universums Herre.

[26:110] "Ni ska vörda GUD och lyda mig."

[26:111] De sa, "Hur ska vi kunna tro med dig, när de värsta bland oss har följt dig?"

[26:112] Han sa, "Hur vet jag vad de har gjort?

[26:113] "Deras dom beror endast på min Herre, om ni kunde förstå.

[26:114] "Jag kommer aldrig att avfärda de som tror.

[26:115] "Jag är bara en förtydligande varnare."

[26:116] De sa, "Om du inte slutar, O Noak, kommer du att stenas."

[26:117] Han sa, "Min Herre, mitt folk har inte trott mig.

[26:118] "Ge mig seger över dem, och rädda mig och mitt sällskap av troende."

[26:119] Vi räddade honom och de som följde honom i den lastade arken.

[26:120] Sedan dränkte vi de andra.

[26:121] Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.

[26:122] Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.

    Hûd

[26:123] Ãd trodde inte på budbärarna.

[26:124] Deras bror Hûd sa till dem, "Ska ni inte vara rättfärdiga?

[26:125] "Jag är en sann budbärare till er.

[26:126] "Ni ska vörda GUD och lyda mig.

[26:127] "Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer från universums Herre.

[26:128] "Ni bygger palats på varenda berg, utan anledning.

[26:129] "Ni upprättar byggnader som om ni skulle vara för evigt.

[26:130] "Och när ni slår, slår ni utan nåd.

[26:131] "Ni ska vörda GUD och lyda mig.

[26:132] "Vörda Den som gav er allt ni känner till.

[26:133] "Han gav er boskap och barn.

[26:134] "Och trädgårdar och bäckar.

[26:135] "Jag oroar mig för er skull, inför straffet på en storslagen dag."

[26:136] De sa, "Det spelar ingen roll om du predikar eller ej.

[26:137] "Den plågan var begränsad till våra förfäder.

[26:138] "Inget straff kommer någonsin att drabba oss."

[26:139] Alltså trodde de inte, följaktligen utplånade vi dem. Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.

[26:140] Utan tvivel, är er Herre är den Allsmäktige, Barmhärtigast.

    Sãleh

[26:141] Thamoud trodde inte budbärarna.

[26:142] Deras bror Sãleh sa till dem, "Ska ni inte vara rättfärdiga?

[26:143] "Jag är en sann budbärare till er.

[26:144] "Ni ska vörda GUD och lyda mig.

[26:145] "Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer bara från universums Herre.

[26:146] "Tror ni att ni kommer lämnas trygga i det här tillståndet för alltid?

[26:147] "Ni njuter av trädgårdar och bäckar.

[26:148] "Och av grödor och dadelpalmer med utsökta frukter.

[26:149] "Och ur bergen karvar ni luxuösa palats.

[26:150] "Ni ska vörda GUD och lyda mig.

[26:151] "Lyd inte de som överträder.

[26:152] "Som begår onda, inte goda verk."

[26:153] De sa, "Du är förhäxad.

[26:154] "Du är bara en människa som oss. Visa ett mirakel om du talar sanning."

[26:155] Han sa, "Här är en kamel som endast kommer att dricka på en dag anvisad henne; en dag som skiljer sig från de dagar ni specificerat för att dricka.

[26:156] "Skada henne inte på något sätt, så att ni inte ådrar er straffet på en storslagen dag."

[26:157] De slaktade henne, och ådrog sig därför bedrövelse.

[26:158] Straffet överväldigade dem. Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.

[26:159] Utan tvivel, är er Herre Allsmäktig, Barmhärtigast.

    Lot

[26:160] Lots folk trodde inte på budbärarna.

[26:161] Deras bror Lot sa till dem, "Ska ni inte vara rättfärdiga?

[26:162] "Jag är en sann budbärare till er.

[26:163] "Ni ska vörda GUD och lyda mig.

[26:164] "Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer endast från universums Herre.

[26:165] "Har ni könsumgänge med männen, av alla människor?

[26:166] "Ni försakar de fruar er Herre skapat åt er! Ni är verkligen syndande människor."

[26:167] De sa, "Slutar du inte, O Lot, kommer du att förvisas."

[26:168] Han sa, "Jag föraktar era gärningar."

[26:169] "Min Herre, rädda mig och min familj från deras gärningar."

[26:170] Vi räddade honom och hela hans familj.

[26:171] Men inte den gamla kvinnan; hon var fördömd.

[26:172] Därefter förintade vi de andra.

[26:173] Vi öste en miserabel skur över dem; vilken fasansfull skur för de som varnats!

[26:174] Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.

[26:175] Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.

    Shu'aib

[26:176] Folket av Skogarna trodde inte budbärarna.

[26:177] Shu'aib sa till dem, "Ska ni då inte vara rättfärdiga?

[26:178] "Jag är en sann budbärare till er.

[26:179] "Ni ska vörda GUD och lyda mig.

[26:180] "Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer endast från universums Herre.

[26:181] "Ni ska ge hela mått när ni gör affärer; luras inte.

[26:182] "Ni ska väga med en rättvis våg.

[26:183] "Lura inte människorna på deras rättigheter, och far inte med osanning på jorden.

[26:184] "Vörda Den som skapade er och de tidigare generationerna."

[26:185] De sa, "Du är förhäxad."

[26:186] "Du är bara en människa som vi. I själva verket, tror vi att du är en lögnare."

[26:187] "Låt mängder från skyn falla ned över oss, om du talar sanning."

[26:188] Han sa, "Min Herre är Den som känner till allt ni gör."

[26:189] De trodde honom inte, följaktligen ådrog de sig straffet på Himlavalvets Dag. Det var straffet på en skräckinjagande dag.

[26:190] Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.

[26:191] Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.

    Koranen

[26:192] Detta är en uppenbarelse från universums Herre.

[26:193] Den Uppriktiga Anden (Gabriel) kom ner med den.

[26:194] För att dokumentera den i ditt hjärta, så att du skulle kunna vara en av varnarna.

[26:195] På perfekt Arabiska.

[26:196] Den har profeterats i skrifter av tidigare generationer.

[26:197] Är det inte bevis nog för dem att de lärda bland Israels Barn kände till den.

    Koranen Måste Översättas

[26:198] Om vi uppenbarat denna skrift för människor som ej kan Arabiska.

[26:199] Och låtit honom recitera den (på Arabiska), skulle de omöjligt kunna tro på den.

[26:200] Således låter vi den vara (som ett främmande språk) i de skyldigas hjärtan.

[26:201] Med andra ord kan de inte tro på den; inte förrän de ser det smärtsamma straffet.

[26:202] Det kommer att komma till dem plötsligt, när de minst anar det.

[26:203] Då kommer de att säga, "Kan vi få uppskov?"

[26:204] Utmanade de inte vårt straff?

[26:205] Som ni ser, lät vi dem roa sig i åratal.

[26:206] Sedan kom straffet till dem, precis som utlovat.

[26:207] Deras stora tillgångar hjälpte dem inte ett dugg.

[26:208] Vi utplånar aldrig ett samhälle utan att först sända varnare.

[26:209] Därför är detta en varning, för vi är aldrig orättvisa.

    Falska Budbärare Oförmögna att Predika Dyrkan av ENDAST* Gud

[26:210] Djävlarna kan aldrig uppenbara detta.
Fotnot

[26:211] De skulle varken göra det, eller kunna göra det.

[26:212] För de är hindrade från att höra.

[26:213] Därför ska ni inte idolisera någon annan gud vid sidan av GUD, så att ni inte ådrar er straff.

    Guds Budbärare av Förbundet*

[26:214] Du ska predika för de människor som står dig närmast.
Fotnot

[26:215] Och sänk din vinge för de troende som följer dig.

[26:216] Lyder de inte dig, säg, "Jag förkastar det ni gör."

[26:217] Och lita på den Allsmäktige, Barmhärtigast.

[26:218] Som ser dig när ni mediterar om natten.

[26:219] Och hur du prostrerar gång på gång.

[26:220] Han är Den Som Hör, den Allvetande.

[26:221] Ska Jag tala om för er vem som djävlarna sätter sig på?

[26:222] De sätter sig på varje skyldig förvanskare.

[26:223] De låtsas lyssna, men de flesta av dem ljuger.

[26:224] Vad diktarna beträffar, följs de endast av de som avviker.

[26:225] Ser ni inte att deras lojalitet skiftar i förhållande till situationen?

[26:226] Och att de säger vad de inte gör?

[26:227] Hit räknas inte de som tror, som för ett rättfärdigt liv, som firar minnet av GUD ofta, och som står upp för sina rättigheter. De som överträder kommer utan tvekan att få veta vad deras slutliga öde är.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info