I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 23, De Troende (Al-Mu´minûn)[23:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[23:1] Verkligen framgångsrika är de troende;

[23:2] som är vördnadsfulla under sina Kontaktböner (Salat).

[23:3] Och de undviker fåfängt prat.

[23:4] Och de ger sin obligatoriska välgörenhet (Zakat).

[23:5] Och de bibehåller sin kyskhet.

[23:6] Endast med sina makar, eller med de som rätteligen tillhör dem, har de sexuella relationer; de ska inte klandras.

[23:7] De som överskrider dessa gränser, är syndarna.

[23:8] När det kommer till depositioner som anförtrotts dem, liksom överenskommelser de gör, är de pålitliga.

[23:9] Och de iakttager Kontaktbönerna (Salat) regelbundet.

[23:10] Sådana är arvtagarna.

[23:11] De kommer att ärva Paradiset, vari de vistas för evigt.

    Korrekt Embryologi

[23:12] Vi skapade människan från en speciell sorts lera.

[23:13] Därefter reproducerade vi honom från en liten droppe som placerats i en väl skyddad förvaringsplats.

[23:14] Sedan utvecklade vi droppen till ett hängande (emryo), vidarutvecklade därefter det hängande (emryot) till en munfull (foster), utvecklade sedan det munfulla (fostret) till ben, och täckte därefter benen med kött. På så sätt skapar vi en ny varelse. Välsignad vare GUD, den bäste Skaparen.

[23:15] Därefter, senare, dör ni.

[23:16] Därefter, på Återuppståndelsens Dag, kommer ni att återupplivas.

    De Sju Universumen

[23:17] Vi skapade sju universum i skikt ovan er, och vi är aldrig omedvetna om en enda varelse däri.

    Otaliga Välsignelser Från Gud

[23:18] Vi sänder ner vatten från skyn, exakt uppmätt, sedan förvarar vi det i marken. Vi kan säkerligen låta det slinka undan.

[23:19] Med det, skapar vi åt er fruktträdgårdar av dadelpalmer, vindruvor, alla sorters frukter, och olika sorters föda.

[23:20] Också, ett träd härstammande från Sinai producerar olja, likaså angenäm smak för de som äter.

[23:21] Och boskapen borde ge er en tankeställare. Vi låter er dricka (mjölk) från deras bukar, ni drar nytta av dem på andra sätt, och en del av dem använder ni som föda.

[23:22] På dem, och på skeppen, färdas ni.

    Noak

[23:23] Vi sände Noak till sitt folk med orden, "O mitt folk, dyrka GUD. Ni har ingen annan gud vid sidan av Honom. Ska ni då inte vara rättfärdiga?"

[23:24] Ledarna som inte trodde bland hans folk sa, "Det här är bara en människa som er, som vill skaffa sig en framstående ställning ibland er. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat sända ner änglar. Vi har aldrig hört talas om någonting liknande från våra förfäder.

[23:25] "Han är helt enkelt en man som blivit tokig. Ignorera honom bara ett tag."

[23:26] Han sa, "Min Herre, ge mig seger, för de har misstrott mig."

[23:27] Då inspirerade vi honom: "Tillverka farkosten* under våra vaksamma ögon, och enligt vår inspiration. När vår befallning kommer, och atmosfären kokar över, sätt då ett par av varje sort (av dina husdjur) på den, och din familj, förutom de som dömts till undergång. Vad gäller de som överträdit, tala inte till Mig på deras vägnar; de kommer att dränkas.
Fotnot

[23:28] "När du väl satt dig till rätta, tillsammans med dem som är med dig, på farkosten, ska du säga, 'Prisad vare GUD för att ha räddat oss från de onda människorna.'

[23:29] "Och säg, 'Min Herre, låt mig få stiga iland på en välsignad plats; Du är den bäste ledsagaren.'"

[23:30] Det borde vara nog med bevis för er. Vi kommer säkerligen att testa er.

[23:31] Därefter etablerade vi en annan generation efter dem.

[23:32] Vi sände en budbärare till dem, från deras egen grupp, som sa "Ni ska dyrka GUD. Ni har ingen annan gud än Honom. Ska ni då inte vara rättfärdiga?"

[23:33] Ledarna bland hans folk som inte trodde, och som avvisade idén om Livet Efter Detta - trots att vi gav till dem generöst i detta livet - sa, "Det här är bara en människa som er. Han äter av det ni äter, och dricker som ni dricker.

[23:34] "Om ni lyder en människa som er, är ni verkligen förlorare.

[23:35] "Lovar han er att efter ni förvandlats till stoft och ben, kommer ni att komma ut igen?

[23:36] "Omöjligt, verkligen omöjligt, är det som lovats er.

[23:37] "Vi lever bara detta livet - vi lever och dör - och vi kommer aldrig att återupplivas.

[23:38] "Han är bara en man som hittat på lögner, och tillskrivit GUD dem. Vi kommer aldrig att tro honom."

[23:39] Han sa, "Min Herre, låt mig segra, för de har misstrott mig."

[23:40] Han sa, "De kommer snart att vara ledsna."

[23:41] De drabbades av straffet, rättvist, och följaktligen förvandlade vi dem till ruiner. De onda människorna utplånades.

[23:42] Därefter etablerade vi nya generationer efter dem.

[23:43] Inget samhälle kan påskynda sitt förutbestämda öde, ej heller fördröja det.

[23:44] Därefter skickade vi våra budbärare en efter en. Var gång en budbärare kom till sitt samhälle, trodde de honom inte. Följaktligen utplånade vi dem, en efter en, och gjorde dem till historia. Människorna som inte trodde har utplånats.

    Moses och Aron

[23:45] Sedan sände vi Moses och hans bror Aron med våra uppenbarelser och ett fulländat bevis.

[23:46] Till Farao och hans råd, men de blev arroganta. De var förtryckande människor.

[23:47] De sa, "Ska vi tro på grund av två män vars folk är våra slavar?"

[23:48] De avvisade de båda, och utplånades följaktligen.

[23:49] Vi gav skriften till Moses, så att de skulle kunna vägledas.

[23:50] Vi gjorde Marias son och hans mor till ett tecken, och vi gav dem skydd på en en höjd med vatten och dryck.

    En Gud/En Religion

[23:51] O ni budbärare, ät från alla goda gåvor, och verka rättfärdighet. Jag är fullt medveten om allt ni gör.

[23:52] Sådan är er församling - en församling - och Jag är er Herre; ni ska vörda Mig.

[23:53] Men de delade upp sig i tvistande grupper; varje grupp nöjd med sitt.

[23:54] Lämna dem därför i deras förvirring ett tag.

[23:55] Tror de att, eftersom vi gav dem pengar och barn,

[23:56] måste det betyda att vi öser välsignelser över dem? De har verkligen ingen aning.

[23:57] Absolut, de som är vördnadsfullt medvetna om sin Herre,

[23:58] Och som tror på sin Herres uppenbarelser,

[23:59] Och som aldrig sätter upp några idoler vid sidan av sin Herre,

[23:60] När de ger sina allmosor, är deras hjärtan fulla av vördnad. För de inser att de kommer sammankallas inför sin Herre,

[23:61] De är ivriga med att göra rättfärdiga verk; de tävlar om att göra dem.

    De Som Inte Tror är Otacksamma

[23:62] Vi belastar aldrig en själ utöver dess tillgångar, och vi för ett dokument som berättar sanningen. Ingen kommer att drabbas av orättvisa.

[23:63] På grund av att deras sinnen är omedvetna om detta, begår de gärningar som inte stämmer överrens med det; deras verk är onda.

[23:64] Därefter, när vi vedergäller deras ledare med lidande, klagar de.

[23:65] Klaga inte nu; ni har gett upp all hjälp från oss.

[23:66] Mina bevis presenterades för er, men ni vände er bort.

[23:67] Ni var för arroganta för att acceptera dem, och ni ignorerade dem trotsigt.

[23:68] Varför reflekterar de inte över denna skrift? Inser de inte att de fått något som aldrig deras förfäder fått?

[23:69] Har de misslyckats med att känna igen sin budbärare? Är det därför de ignorerar honom?

[23:70] Har de bestämt sig för att han är tokig? Han har absolut kommit med sanningen till dem, men de flesta av dem hatar sanningen.

[23:71] Om sanningen skulle rätta sig efter deras önskemål, skulle det vara kaos i himmlarna och på jorden, och allt i dem skulle vara korrumperat. Vi har givit dem deras bevis, men de struntar i sitt bevis.

[23:72] Ber du dem om lön? Er Herres lön är mycket bättre. Han är den bäste Försörjaren.

[23:73] Absolut, bjuder du in dem till en rak väg.

[23:74] De som inte tror på Livet Efter Detta kommer säkerligen att avvika från den rätta vägen.

[23:75] Till och med när vi öste nåd över dem och befriade dem från deras problem, föll de djupare ner i överträdelse, och fortsatte att göra misstag.

[23:76] Till och med när vi hemsökte dem med straff, vände de sig aldrig i bön till sin Herre.

[23:77] Följaktligen, när vi vedergällde dem med det svåra straff de ådragit sig, blev de chockade.

[23:78] Han är Den som gav er hörseln, synen, och era hjärnor. Sällan är ni tacksamma.

[23:79] Han är Den som satte er till rätta på jorden, och inför Honom kommer ni att sammankallas.

[23:80] Han är Den som kontrollerar liv och död, och Han är Den som alternerar natt och dag. Förstår ni inte?

[23:81] De sa samma sak som sina förfäder.

[23:82] De sa, "Återupplivas vi efter att vi har dött, och blivit till stoft och ben?

[23:83] "Sådana löften fick vi och våra föräldrar förut. Det är bara sagor från det förflutna."

    De Flesta Troende är Ämnade för Helvetet

[23:84] Säg, "Vem äger jorden och alla på den, om ni vet?"

[23:85] De kommer att säga, "GUD." Säg, "Varför tar ni er då inte i akt?"

[23:86] Säg, "Vem är Herre över alla sju universum; Herre över det fantastiska herraväldet?"

[23:87] De kommer att säga, "GUD." Säg, "Varför blir ni då inte rättfärdiga?"

[23:88] Säg, "I vems hand ligger all makt över alla ting, och Han är den ende som kan ge hjälp, men behöver ingen hjälp, om ni vet?"

[23:89] De kommer att säga, "GUD." Säg, "Vart gick ni vilse?"

[23:90] Vi har givit dem sanningen, men de är lögnare.

[23:91] GUD har aldrig fått en son. Det har heller aldrig funnits någon annan gud vid sidan av Honom. I sådana fall skulle varje gud förkunnat självständighet med sina skapelser, och de skulle ha tävlat med varandra för att dominera. Prisad vare GUD; ojämförlig deras påståenden.

[23:92] Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser; Upphöjd vare Han, högt överlägsen behov av partners.

[23:93] Säg, "Min Herre, vare sig Du visar mig (straffet) de ådragit sig [eller ej],

[23:94] "Min Herre, låt mig inte tillhöra de överträdande människorna."

[23:95] Att visa er (straffet) vi reserverat för dem, är något vi lätt kan göra.

[23:96] Bemöt därför deras onda verk med godhet; vi är fullt medvetna om deras anspråk.

    För Att Skyddas Mot Satan

[23:97] Säg, "Min Herre, jag söker skydd hos Dig från djävlarnas viskningar.

[23:98] "Och jag söker skydd hos Dig, min Herre, så att de inte kommer nära mig."

    De Döda Återvänder Inte Förrän På Återuppståndelsens Dag

[23:99] När döden kommer till en av dem säger han, "Min Herre, sänd tillbaka mig.

[23:100] "Jag kommer då att verka rättfärdighet i allt jag lämnade bakom mig." Detta är inte sant. Det är ett falskt anspråk han gör. En barriär kommer att skilja hans själ från denna världen tills återuppståndelsen.

[23:101] Dagen som hornet blåses, kommer inga relationer existera mellan dem, ej heller kommer de att bry sig om varandra.

[23:102] Vad gäller de vars vikter är tunga, kommer de att tillhöra vinnarna.

[23:103] De vars vikter är lätta, är de som förlorat sina själar; de vistas i Helvetet för evigt.

[23:104] Eld kommer att täcka deras ansikten, och miserabelt förblir de däri.

[23:105] Reciterades inte Mina uppenbarelser för er, och ni avvisade dem gång på gång?

[23:106] De kommer att säga, "Vår Herre, vår ondska överväldigade oss, och vi var människor som gått vilse.

[23:107] "Vår Herre, ta oss ut ur detta; om vi återgår (till vårt gamla beteende), då är vi verkligen onda."

[23:108] Han kommer att säga, "Vistas däri, förödmjukade, och tala inte till Mig.

    De Förlöjligade De Troende

[23:109] "Några av Mina tjänare brukade säga, 'Vår Herre, vi har trott, så förlåt oss och ös nåd över oss. Av alla de barmhärtiga, är Du den Barmhärtigaste.'

[23:110] "Men ni hånade och förlöjligade dem, till den grad att ni glömde Mig. Ni brukade skratta åt dem.

[23:111] "Jag har belönat dem idag som gengäld för deras ihärdighet, genom att göra dem till vinnare."

[23:112] Han sa, "Hur länge har ni vistats på jorden? Hur många år?

[23:113] De sa, "Vi var där en dag, eller en del av dagen. Fråga de som höll räkningen."

[23:114] Han sa, "I själva verket var ni bara där under en kort mellantid, om ni bara visste.

[23:115] "Trodde ni att vi skapat er utan anledning; att ni inte skulle föras tillbaka till oss?"

[23:116] Högst upphöjd vare GUD, den sanne Härskaren. Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom; den Mest Ärbare Herren, besittare av all auktoritet.

[23:117] För den som dyrkar någon annan gud vid sidan av GUD, och utan något sorts bevis, hans granskning ligger i hans Herres händer. De icke troende lyckas aldrig.

[23:118] Säg, "Min Herre, ös förlåtelse och nåd över oss. Av alla de barmhärtiga, är Du den Barmhärtigaste."


United Submitters International
Email: swedish@submission.info