I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 10, Jonas (Younus)[10:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[10:1] A.L.R.* Dessa (bokstäver) är bevis för denna bok av visdom.
Fotnot

[10:2] Är det så märkligt för människorna att vi inspirerat en man som dem? Han (inspirerades att säga), "Varna människorna och ge goda nyheter till de som tror, om att de uppnått en position av aktning hos sin Herre." De som inte trodde sa, "Detta är en listig magiker!"

[10:3] Er enda herre är GUD: Den som skapade himmlarna och jorden på sex dagar och sedan tog all auktoritet i besittning. Han kontrollerar alla ting. Det finns ingen medlare, förutom enligt Hans vilja. Sådan är GUD er Herre. Ni ska dyrka Honom. Ska ni då inte ta er i akt?

[10:4] Till Honom kommer ni alla slutligen att återvända. Det är GUDs sanningsenliga löfte. Han initierar skapelsen och repeterar den därefter för att rättvist belöna de som tror och för ett rättfärdigt liv. Vad gäller de som inte tror, ådrar de sig helvetiska drycker och ett smärtsamt straff för sin otro.

[10:5] Han är Den som gjorde solen lysande, och månen ett ljus, och Han formade dess faser så att ni må lära er att räkna åren och beräkna. GUD skapade inte allt detta förutom i ett specifikt syfte. Han förklarar uppenbarelserna för människor som vet.

[10:6] Säkerligen, i växlingen mellan natt och dag, och i vad GUD skapat i himmlarna och på jorden, finns bevis för människor som är rättfärdiga.

    Att Huvudsakligen Vara Upptagen Med Denna Värld

[10:7] De som inte förväntar sig att möta oss, som är upptagna med detta världsliga liv, är nöjda med det, och vägrar att beakta våra bevis;

[10:8] dessa har ådragit sig Helvetet som sin slutliga boning, som en konsekvens av sina egna verk.

    Gud Vägleder de Troende

[10:9] Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, vägleder deras Herre dem på grund av deras tro. Bäckar kommer att flyta under dem i lycksalighetens trädgårdar.

[10:10] Deras bön däri är: "Prisad vare Du, vår gud," deras hälsning däri är, "Frid," och deras yppersta bön är: "Prisad var GUD, universums Herre."

[10:11] Om GUD skulle påskynda straffet som människorna gjort sig skyldiga till, på sättet de kräver gåvor, skulle de ha utplånats för länge sedan. Vi lämnar emellertid de som inte förväntar sig att möta oss i deras överträdelser, famlande.

[10:12] När människan berörs av en motgång bönfaller han oss liggande, sittande, eller stående. Men så fort vi befriat honom från hans motgång, fortsätter han som om han aldrig bett oss avhjälpa någon svårighet! Syndarnas gärningar smyckas således i deras ögon.

    Lärdomar Från det Förflutna

[10:13] Vi har utplånat åtskilliga generationer före er, när de överträdde. Deras budbärare gick till dem med klara bevis, men de vägrade att tro. Följaktligen straffar vi de skyldiga människorna.

    Nu är det Er Tur

[10:14] Sedan gjorde vi er till arvtagare av jorden efter dem, för att se hur ni kommer att uppföra er.

    Varje Bokstav Räknad och Gudomligt Utformad

[10:15] När våra uppenbarelser reciteras för dem, säger de som inte räknar med att möta oss, "Hämta en annan Koran* än den här, eller ändra på den!" Säg, "Jag kan omöjligt ändra på den själv. Jag följer helt enkelt det som uppenbarats för mig. Jag fruktar, om jag inte lyder min Herre, straffet på en storslagen dag."
Fotnot

[10:16] Säg, "Om GUD så önskat, skulle jag inte reciterat det för er, ej heller skulle ni känt till någonting om det. Jag har levt ibland er ett helt liv före detta (och ni har känt mig som en vettig, sanningsenlig person). Förstår ni inte?"

[10:17] Vem är ondare än den som hittar på lögner om GUD eller förkastar Hans uppenbarelser. Utan tvekan, lyckas aldrig de som överträder.

[10:18] De dyrkar idoler vid sidan av GUD som inte äger någon makt att skada eller hjälpa dem, och de säger, "De är våra medlare hos GUD!" Säg, "Informerar ni GUD om någonting Han inte är medveten om i himmlarna eller på jorden?" Prisad vare Han. Han är den Högste; högt överlägsen behov av partners.

[10:19] Människorna brukade tillhöra en församling, sedan blev de oense. Vore det inte för ett förutbestämt ord från er Herre skulle de ha dömts omedelbart beträffande deras tvister.

    Koranens Mirakel Skulle Uppenbaras Efter Muhammed*

[10:20] De säger, "Hur kommer det sig att inget mirakel kom ner till honom från hans Herre?" Säg, "Framtiden tillhör GUD; så vänta, och jag väntar med er."
Fotnot

    Upproriska Människor

[10:21] När vi ger människorna nåd efter att de drabbats av svårighet, smider de genast planer mot våra uppenbarelser! Säg, "GUDs planering är mycket effektivare. För våra budbärare spelar in allt som ni planerar."

[10:22] Han är Den som för er över land och hav. Ni kliver ombord på fartygen, och de seglar mjukt i en jämn bris. Sedan, i åtnjutande därav, blåser det upp våldsamma vindar, och vågorna omger dem från alla riktningar. Det är då de ber till GUD, och uppriktigt ägnar sina böner endast till Honom: "Om Du bara räddar oss denna gång kommer vi att vara evigt tacksamma."

[10:23] Men så fort Han räddar dem begår de överträdelser på jorden och motarbetar sanningen. O människor, er överträdelse skadar endast era egna själar. Ni förblir sysselsatta med detta världsliga liv, sedan återvänder ni slutligen till oss, då vi informerar er om allt ni har gjort.

[10:24] Analogin av detta världsliga liv är följande; vi sänder ner vatten från skyn för att producera alla sorters växter ur jorden och för att förse människorna och djuren med mat. Därefter, precis när jorden smyckats till fulländning och dess folk tror att de kontrollerar den, kommer vår dom under på eller på dagen* och lämnar den helt bar, precis som om ingenting existerat dagen innan. Vi förklarar således uppenbarelserna för människor som reflekterar.
Fotnot

[10:25] GUD kallar till fridens boning och vägleder den som vill (bli vägledd) på en rak väg.

    Himlen och Helvetet är Evigt

[10:26] För de rättfärdiga kommer belöningen att mångfaldigas flera gånger om. Deras ansikten kommer aldrig att uppleva något berövande eller någon skam. De är Paradisets invånare; där vistas de för evigt.

[10:27] Vad gäller de som förvärvade synder, är deras straff likvärdigt deras synd. Förödmjukelse är deras lott, och ingen förutom GUD kan skydda dem. Deras ansikten kommer tyckas begravda i mängder av mörk natt. De kommer att vara Helvetets invånare; där vistas de för evigt.

    Idoler Förskjuter Sina Dyrkare

[10:28] På dagen då vi sammankallar dem alla, kommer vi att säga till de som dyrkade idoler, "Vi har sammankallat er, tillsammans med era idoler." Vi kommer att låta dem konfrontera varandra, och deras idoler kommer att säga till dem, "Vi hade ingen aning om att ni idoliserade oss.

[10:29] "GUD räcker som vittne mellan oss och er, om att vi var helt omedvetna om er dyrkan av oss."

[10:30] Det är då som varje själ kommer att granska allt den har gjort. De kommer att sändas tillbaka till GUD, deras rättmätige Herre och Mästare, och idolerna de fabricerat kommer att förkasta dem.

[10:31] Säg, "Vem är det som ger till er från himlen och från jorden? Vem kontrollerar all hörsel och all syn? Vem producerar de levande från de döda, och de döda från de levande? Vem kontrollerar alla ting?" De skulle säga, "GUD." Säg, "Varför iakttar ni då inte budorden?"

[10:32] Sådan är GUD, er rättmätige Herre. Vad finns efter sanning, förutom lögn? Hur kunde ni ignorera allt detta?

[10:33] Detta är vad er Herres beslut gör för de som väljer att vara onda; de kan inte tro.

    Reflektera Över Era idoler

[10:34] Säg, "Kan några av era idoler initiera skapelse och sedan repetera det?" Säg, "GUD initierar skapelsen och repeterar den sedan."

[10:35] Säg, "Vägleder några av era idoler till sanningen?" Säg, "GUD vägleder till sanningen. Är den som vägleder till sanningen mer värdig att följas eller den som inte vägleder, som själv behöver vägledning? Vad är det för fel på ert omdöme?"

[10:36] De flesta av dem följer ingenting annat än gissningar, och gissningar ersätter inte sanningen. GUD är fullt medveten om allt de gör.

    Endast Gud Kan Författa Koranen

[10:37] Denna Koran skulle omöjligt kunna vara skriven av någon annan än GUD. Den bekräftar alla tidigare budskap och tillhandahåller en fullt detaljerad skrift. Den är ofelbar, för den kommer från universums Herre.

[10:38] Om de säger, "Han har hittat på den," säg, "Framställ då en sura som dessa, och bjud in vem ni vill, förutom GUD, om ni är sanningsenliga."

[10:39] Nej minsann, de har förkastat detta utan att studera och undersöka det ,och innan de förstått det. På samma sätt trodde inte människorna före dem. Lägg därför märke till konsekvenserna för de som överträder.

[10:40] Vissa av dem tror (på denna skrift), medan andra inte tror på den. Er Herre är fullt medveten om de som begår ondska.

[10:41] Om de avvisar dig, säg, "Jag har mina gärningar och ni har era gärningar. Ni är inte inte att klandra för någonting jag gör, och jag är inte att klandra för någonting ni gör."

[10:42] En del av dem lyssnar på dig, men kan du få de döva att höra, trots att de inte förstår?

    Människor Väljer Fritt Sina Vägar

[10:43] Vissa av dem ser på dig, men kan man vägleda de blinda, fast de inte ser?

[10:44] GUD kränker aldrig människorna; det är människorna som kränker sina egna själar.

[10:45] Dagen då Han sammankallar dem alla, kommer de att känna som om de varat i denna värld en timme av dagen, under vilken de möttes. De som inte trodde på att möta GUD är verkligen förlorare; och valde att vilseledas.

[10:46] Vare sig vi visar dig en del (av straffet) som vi lovar dem, eller avslutar ditt liv innan dess, kommer de slutligen att återvända till oss. GUD bevittnar allt de gör.

[10:47] Till varje samhälle, en budbärare. När deras budbärare kommit, döms de rättvist utan minsta orättvisa.

[10:48] De utmanar: "När kommer denna profetia äga rum, om du talar sanning?"

    Budbärarna Har Ingen Makt

[10:49] Säg, "Jag äger ingen makt till att skada mig själv, eller hjälpa mig själv; endast det som GUD vill sker." Varje samhälle har en förutbestämd livstid. När deras tid väl når sitt slut, kan de inte försena den med en timme, eller påskynda den.

[10:50] Säg, "Vare sig Hans straff kommer till er på natten eller dagen, varför har de som överträder så bråttom?

[10:51] "Om det verkligen inträffar, kommer ni då att tro? Varför ska ni tro då? Ni brukade utmana det att komma?"

[10:52] Detta kommer att sägas till överträdarna, "Smaka på det eviga straffet. Straffas ni inte exakt för det ni förtjänat?"

[10:53] De utmanar dig att förutsäga: "Är detta verkligen vad som kommer att ske?" Säg, "Ja absolut, vid min Herre, detta är sanningen, och ni kan aldrig komma undan."

    Värdet av att Tro

[10:54] Om en ond själ skulle äga allting på jorden, skulle den villigt erbjuda det som lösen. De kommer att plågas av ånger när de ser straffet. De kommer att dömas rättvist utan minsta orättvisa.

[10:55] Absolut, tillhör allting i himmlarna och på jorden GUD. Absolut, är GUDs löfte sant, men de flesta av dem vet inte det.

[10:56] Han kontrollerar liv och död, och till Honom kommer ni att återvändas.

[10:57] O människor, upplysningar har kommit till er häri från er Herre, lindring för allt som bekymrar era hjärtan, och vägledning och nåd för de som tror.

    Glädje För De Som Tror

[10:58] Säg, "Med GUDs nåd och med Hans barmhärtighet ska de fröjdas." Detta är mycket bättre än all rikedom de någonsin kan samla på sig.

    Dietiska Förbud Sammansatta av Människor

[10:59] Säg, "Har ni märkt hur GUD sänder ner alla sorters gåvor till er, och hur ni sedan gör en del av dem olagliga och andra lagliga?" Säg, "Har GUD gett er tillstånd att göra det? Eller fabricerar ni lögner som ni sedan tillskriver GUD?"

[10:60] Tänker aldrig de som fabricerar lögner om GUD på att de måste möta Honom på Återuppståndelsens Dag? GUD öser sannerligen Sin Nåd över människorna, men de flesta av dem är otacksamma.

    Att Veta Vem Gud Är

[10:61] Ni hamnar inte i någon situation, reciterar inte någonting ur Koranen, eller gör någonting alls, utan att vi bevittnar det. Inte ens vikten av en atom är utanför er Herres kontroll, vare sig i himmlarna eller på jorden. Ej heller finns det något mindre än en atom, eller större, som ej är nerskrivet i ett fulländat dokument.

    Lycka: Nu och För Evigt*

[10:62] GUDs anhängare har absolut ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
Fotnot

[10:63] Det är de som tror och som för ett rättfärdigt liv.

[10:64] För dem, glädje och lycka i denna världen, liksom i Livet Efter Detta. Det är GUDs oföränderliga lag. Sådan är den största triumfen.

[10:65] Bli inte ledsen över deras yttranden. All makt tillhör GUD. Han är Den Som Hör, den Allvetande.

[10:66] Absolut, alla i himmlarna och alla på jorden tillhör GUD. De som sätter upp idoler vid sidan av GUD följer egentligen ingenting. De bara tror att de följer någonting. De bara gissar.

[10:67] Han är den som gjorde natten för er vila, och dagen upplyst. Det är bevis för människor som kan höra.

    Den Grova Hädelsen

[10:68] De sa, "GUD har fått en son!" Prisad vare Han. Han är den Rikaste. Allting i himmlarna och allting på jorden tillhör Honom. Ni har inga bevis som stödjer en sådan hädelse. Säger ni om GUD vad ni inte vet någonting om?

[10:69] Förkunna: "De som hittar på lögner om GUD kommer aldrig att lyckas."

[10:70] De får sin temporära del i denna världen, sedan återvänder de slutligen till oss, då vi överlämnar dem till ett allvarligt straff på grund av deras otro.

    Noak

[10:71] Skildra Noaks historia för dem. Han sa till sitt folk; "O mitt folk, om ni finner min ståndpunkt, och det att jag påminner er om GUDs uppenbarelser vara för mycket för er, sätter jag min tilltro i GUD. Ni bör stämma möte med era ledare, komma överrens om ett slutgiltigt beslut er emellan, och sedan informera mig utan dröjsmål.

[10:72] "Om ni vänder er bort har jag inte bett er om någon lön. Min lön kommer från GUD. Jag har beordrats att vara en underkastad."

[10:73] De förkastade honom, och följaktligen räddade vi honom och de som förenade sig med honom i arken; vi gjorde dem till arvtagarna. Och vi dränkte de som förkastat våra uppenbarelser. Lägg märke till konsekvenserna; de har varnats.

    Människor Insisterar På Sin Ursprungliga Synd

[10:74] Sedan, efter honom, sände vi budbärare till deras folk, och de visade dem tydliga bevis. Men de skulle inte komma att tro på något de tidigare förkastat. Således beslöjar vi hjärtat på de som överträder.

    Moses och Aron

[10:75] Sedan, efter dem, sände vi Moses och Aron till Farao och hans grupp, med våra bevis. Men de blev arroganta; och de var människor som överträdde.

[10:76] När sanningen kom till dem från oss, sa de, "Detta är uppenbarligen magi!"

[10:77] Moses sa, "Är det så ni beskriver sanningen när den kommer till er? Är detta magi? Hur kan en magiker segra?"

[10:78] De sa, "Har ni kommit för att avleda oss från det vi såg våra föräldrar göra, och för att uppnå anseende ställningar för er själva? Vi kommer aldrig att förena oss med er som troende."

    Sanningen Segrar

[10:79] Farao sa, "För till mig varje erfaren magiker."

[10:80] När magikerna kom, sa Moses till dem, "Kasta vad ni än ska kasta."

[10:81] När de kastade sa Moses, "Det ni har åstadkommit är magi, och GUD kommer att låta det misslyckas. GUD stödjer inte överträdarnas verk."

[10:82] GUD etablerar sanningen med Sina ord, trots förbrytarna.

[10:83] Ingen trodde med Moses förutom några få av hans folk, utav rädsla för Faraos och hans råds tyranni. Sannerligen, var Farao alltför arrogant på jorden, och en riktig tyrann.

[10:84] Moses sa, "O mitt folk, om ni verkligen har trott på GUD, ska ni lita på Honom, om ni verkligen är underkastade.

[10:85] De sa, "Vi litar på GUD. Vår Herre, rädda oss från förföljelsen från dessa förtryckande människor.

[10:86] "Rädda oss, med Din nåd, från de icke troende människorna."

[10:87] Vi inspirerade Moses och hans bror. "Bibehåll era hem i Egypten så länge, gör era hem till synagogor och upprätthåll Kontaktbönerna (Salat). Ge goda nyheter till de som tror."

[10:88] Moses sa, "Vår Herre, du har gett Farao och hans råd lyx och rikedom i denna världen. Vår Herre, de använder endast detta till att avleda andra från Din väg. Vår Herre, utplåna deras rikedom och härda deras hjärtan för att hindra dem från att tro, tills de ser det smärtsamma straffet."

[10:89] Han sa, "Er bön har besvarats (O Moses och Aron), så var ihärdiga, och uppträd inte som de som inte vet."

[10:90] Vi förde Israels barn över havet. Farao och hans trupper förföljde dem, aggressivt och ondskefullt. När han insåg att han skulle drunkna, sa han, "Jag tror att det inte finns någon annan gud förutom Den som Israels Barn har trott på; jag är en underkastad."

[10:91] "För sent!* För du har redan gjort uppror, och valde att vara en överträdare.
Fotnot

    Faraos Kropp Bevaras*

[10:92] "Idag kommer vi att bevara din kropp, för att låta dig tjäna som en läxa för kommande generationer."* Dessvärre, är många människor helt likgiltiga inför våra tecken.
Fotnot

[10:93] Vi har hedrat Israels Barn med en ärbar ställning, och välsignat dem med goda gåvor. Trots det, tvistade de när denna kunskap kom till dem. Er Herre kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag beträffande allt de tvistat om.

    Budbärarens Tvivel

[10:94] Om du hyser något tvivel beträffande det som uppenbaras för dig från din Herre, så fråga de som läser den tidigare skriften. Sanningen har verkligen kommit till dig från din Herre. Var inte bland inte tvivlarna.

[10:95] Ej heller ska du förena dig med de som förkastade GUDs uppenbarelser, så att du inte är bland förlorarna.

[10:96] Sannerligen, de som fördömts av ett beslut från er Herre kan inte tro.

[10:97] Vilket bevis man än visar dem, (kan de inte tro), inte förrän de ser det smärtsamma straffet.

    Troende Nationer Är Framgångsrika

[10:98] Alla samhällen som tror kommer säkerligen att belönas för sin tro. Till exempel, Jonas folk; när de trodde befriade vi dem från det förödmjukande straff de lidit av i denna världen, och gjorde dem framgångsrika.

[10:99] Om er Herre så önskat, skulle alla människor på jorden ha trott.* Vill du tvinga människorna att bli troende?
Fotnot

    De Som Inte Tror Blockeras Ut*

[10:100] Ingen själ kan tro, förutom enligt GUDs vilja. För Han utfärdar en förbannelse över de som vägrar att förstå.
Fotnot

[10:101] Säg, "Se på alla tecken i himmlarna och på jorden." Alla bevis och alla varningar kan aldrig hjälpa människor som bestämt sig för att inte tro.

[10:102] Kan de förvänta sig annat än samma öde som deras likasinnade mött tidigare? Säg, "Vänta bara, och, med er, väntar även jag."

    Garanterad Seger

[10:103] Till slut räddar vi våra budbärare och de som tror. Detta är vår oföränderliga lag, att vi räddar de troende.

[10:104] Säg, "O människor, om ni hyser något tvivel beträffande min religion, dyrkar jag inte det ni dyrkar vid sidan av GUD. Jag dyrkar endast GUD; Den som kommer att avsluta era liv. Jag är beordrad att vara en troende."

[10:105] Jag beordrades; "Förbli hängiven religionen monoteism; du ska inte praktisera idoldyrkan.

[10:106] "Du ska inte dyrka vid sidan av GUD vad som inte har någon makt att hjälpa eller skada dig. Gör du det, kommer du att vara en överträdare."

    All Makt Tillhör Gud

[10:107] Om GUD berör er med en motgång, kan ingen frigöra er från den förutom Han. Och när Han välsignar er kan ingen kraft förhindra Hans nåd. Han ger den till vem Han vill bland Sina tjänare. Han är Förlåtare, Barmhärtigast.

[10:108] Förkunna; "O människor, sanningen från er Herre har kommit till er häri. Den som vägleds, vägleds för sitt eget bästa. Och den som går vilse, går vilse till skada för sig själv. Jag är inte en förmyndare över er."

[10:109] Följ det som uppenbaras för dig, och ha tålamod tills GUD utfärdar Sin dom; Han är den bästa domaren.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info