Tillbaka

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

KONTAKTBÖNERNA [Salat]

De 5 dagliga Kontakt Bönerna. Vad säger man. Vad gör man.

Förklaring steg för steg

Böneutropet Förberedelse för Kontaktbönen Röstläge

Gryningsbön Middagsbön Eftermidddagsbön Solnedgångsbön Nattbön

Gruppbön Fredagsbön (Jumah).

Abraham: Ursprunglig Källa till Kontakt Bönerna

Koranen lär oss i många suror att Underkastelse ("Islam" på Arabiska) är Abrahams religion (se 2:135, 3:95, 4:125, 6:161 och 22:78). Vi lär oss i 16:123 att Muhammed var en anhängare till Abraham. Alla religiösa seder i Underkastelse (Islam) kom till oss genom Abraham; de inkluderar:

Vi lär oss specifikt i Koranen (21:73) att Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat) gavs till Abraham.

Flera verser i Koranen informerar oss om att Kontakt Bönerna redan existerade, var intakta, och praktiserades före Muhammed (se exempelvis 8:35 & 9:54).

Alla Kontaktbönernas positioner finner man i Koranen, inklusive den stående positionen (3:39, 39:9), den bugande positionen och prostreringsposition (Rukoo´ och Sujood) (2:43, 3:43, 9:112, 22:26 & 77).

 De Fem Gångerna Specificeras i Koranen

  1.  Gryningsbönen nämns vid namn i 24:58. Före soluppgången.
  2. Middagsbönen specificeras i 17:78. När solen rör sig nedåt.
  3. Eftermiddagsbönen finns i 2:238. Mellan middag & solnedgång.
  4. Solnedgångsbönen nämns i 11:114. Direkt efter solnedgången.
  5. Nattbönen finns i 11:114, och nämns vid namn i 24:58.

 Böneutropet (Azaan)

 Azaan är inte en del av bönen, ej heller är den ett krav. Men det har blivit en tradition i de Muslimska samhällena att sammankalla människorna till bön genom ett högt utrop. Den ursprungliga Azaan brukade stämma överrens med Koranens läror, men korrumperades med tiden.

 Från början bestod böneutropet av:

  1. Allahu Akbar (Gud är Stor),
  2. Allahu Akbar (Gud är Stor),
  3. Allahu Akbar (Gud är Stor),
  4. Allahu Akbar (Gud är Stor),
  5. La Elaaha Ellaa Allah (Det finns ingen annan gud än Gud).

 Många år senare lade en del människor till Muhammeds namn i Azaan. Detta kränker Guds budord i 2:136, 2:285, 3:84, 4:150, och 72:18. Senare lade andra grupper av Muslimer till namnen på Ali och hans familj. idag är Azaan svårt korrumperad i hela den Muslimska världen, och utgör idoldyrkan, inte Underkastelse till ENDAST Gud.

 Den Korrekta Azaan

 Om du ber själv behövs ingen Azaan. Azaan används för det mesta när en grupp människor är redo att iakttaga bönen. En person står upp och uttalar orden i Azaan, eller sjunger dem enligt följande:

 Förberedelse för Kontakt Bönen (Tvagningen)

 O ni som tror, när ni förbereder er för Kontaktbönen, ska ni 1) tvätta era ansikten, 2) tvätta era armar till armbågarna, 3) torka era huvuden, och 4) tvätta era fötter till anklarna. [5:6]

Precis som med alla andra aspekter av Underkastelse, har Muslimerna korrumperat tvagningen genom att lägga till steg som inte auktoriserats. Ironiskt nog blev påhitten lagstadgade med en sådan auktoritet, att den som ifrågasätter dem finner sig själv anklagad för påhitt!

 Därför är det viktigt att upprätthålla Guds budord genom att strikt iakttaga den tvagning som fastställts i Koranen. Alla ytterligare steg representerar en annan gud vid sidan av Gud.

Den Stora Tvagningen

Efter sexuell aktivitet som resulterat i klimax (orgasm/utlösning), måste man bada eller duscha (4:43).

Den Torra Tvagningen (Tayammum)

 Om vatten inte är tillgängligt, måste man röra ren torr jord, sedan torka sina händer och sitt ansikte. Detta räcker som ersättning för tvagning (4:43, 5:6).

 Vad Tillintetgör Tvagning

 Utsöndring till följd av matsmältning (urinal, fekal, eller gas) tillintetgör tvagningen. Att sova tillintetgör också tvagningen, eftersom man då är omedveten. Följaktligen kan man iakttaga ett antal Kontaktböner med en tvagning, förutsatt att man inte går på toaletten, släpper ut gas, eller somnar.

 HUR IAKTTAGER MAN KONTAKT BÖNERNA

 1. Vänd dig mot Mekka (Qiblah):

Detta är en organisationssak som fastställts av Gud i 2:125. Gud vill att alla Underkastade ska stå vända mot samma håll när de iakttager Kontakt Bönerna.

 2. Intentionen:

På ditt eget språk, hemligt eller hörbart, uttala din intention, att du tänker iakttaga Kontakt Bönen. Kom ihåg att nämna vilken bön det gäller (Gryning, Middag, Eftermiddag, Solnedgång, eller Natt).

3. Höj händerna till sidorna av ditt ansikte:

Dina tummar vidrör dina öron, och hand-flatorna riktas framåt.

4. Säg, "Allahu Akbar":

När du höjer händerna till sidorna av ditt ansikte, och sedan för dem nedåt mot dina sidor i en kontinuerlig rörelse, säger du, "Allahu Akbar" (Gud är Stor). Detta öppnar bönen. Du är i kontakt med din Skapare.

5. Den Stående Positionen:

Du står nu med dina armar naturligt vilande efter dina sidor. En del människor placerar vänster hand på magen, och höger hand över den vänstra. Båda positionerna är korrekta - du kan placera dina händer på din mage medan du står, eller låta dina armar vila vid dina sidor.

6. Recitera "Nyckeln" (Sura 1) på Arabiska:

Vi lär oss i 2:37 att Gud ger oss ord med vilka vi etablerar kontakt med Honom. Vi måste yttra de specifika ljuden som dikterats i "Nyckeln." En översättning av "Nyckeln" är människo-gjord. De Arabiska ljuden i "Nyckeln" representerar en numerisk kombination som öppnar skatten. Precis som ett telefonnummer, såvida de specifika numren inte slås, kan inte kontakt etableras. Att recitera "Nyckeln" på Arabiska förenar alla underkastade i hela världen, oavsett vilket språk de har.

[Nyckeln]

  1. Bismil-laahir-Rahmaanir-Raheem (I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste)

 2. Al-Hamdu Lillaahi Rabbil-'Aalameen (Prisad vare Gud, universums Herre)

 3. Ar-Rahmaanir-Raheem (Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste)

4. Maaliki Yawmid-Deen (Domedagens Mästare)

5. Eyyaka Na'budu, wa Eyyaka Nasta'een (Endast Dig dyrkar vi; Endast Dig ber vi om hjälp)

6. Ehdinas-Siraatal-Mustaqeem (Vägled oss på den rätta vägen)

7. Sirathal-latheena An'amta 'Alayhim (På vägen av de Du välsignat)

Ghayril-Maghdoobi 'Alayhim (ej av de som förtjänat vrede)

Wa Laddaalleen (ej heller av de som avviker)

 Eftersom "Nyckeln" reciteras 17 gånger per dag, kommer det att bli lätt för dig att recitera och förstå den på några veckor; den kommer att bli som ditt modersmål.

 7. Den Bugande Positionen:

Efter att ha reciterat "Nyckeln" stående, bugar du dig ner till positionen Rukoo'. Du bugar dig från midjan, håller knäna raka, och placerar händerna på dina knän. Dina ögon tittar på en punkt ungefär två fot framför dig.

 När du rör dig från den stående positionen till den bugande positionen säger du, "Allahu Akbar."

 Medan du bugar dig säger du, "Subhaana Rabbiyal 'Azeem" (Prisad vare Gud).

 8. Ställ dig upp:

När du reser dig från den bugande positionen till den stående positionen säger du, "Sami 'Allahu Liman Hamidah" (Gud besvarar de som prisar Honom).

 Du blir kvar i den stående positionen bara en sekund, sedan går du ner i prostrering. När du rör dig från den stående positionen till den prostrerande positionen säger du, "Allahu Akbar."

 9. Den Prostrerande Positionen:

Från den stående positionen går du ner på dina knän, placerar sedan din panna på golvet ca 1-2 fot framför dina knän.

 Under prostrering säger du, "Subhaana Rabbiyal A'laa" (Gud vare glorifierad).

 10. Den Sittande Positionen:

När du sätter dig upp från den prostrerande positionen, säger du, "Allahu Akbar." Du stannar i den sittande positionen endast någon sekund, sedan går du ner i andra prostreringen.

 När du går ner i andra prostreringen säger du, "Allahu Akbar."

 Under den andra prostreringen säger du "Subhaana Rabbiyal A'laa." När du väl utfört den andra prostreringen, har du fullgjort en hel enhet (Rak'ah).

 11. Ställ dig upp för den andra enheten:

När du ställer dig upp säger du, "Allahu Akbar."

 Gryningsbönen

 Denna Kontaktbön består av 2 enheter. Så när du reser dig upp från den andra prostreringen säger du, "Allahu Akbar," och intar den sittande positionen. Medan du sitter i den sittande positionen uttalar du Underkastelsens Första Pelare, Shahaadahn:

 Ash-Hadu Allaa Elaaha Ellaa Allah.

(Jag vittnar om att det inte finns någon annan gud än Gud)

Wahdahu Laa Shareeka Lah.(ENDAST Han är Gud; Han har ingen partner).

 Titta åt höger och säger, "Assalaamu Alaikum," sedan åt vänster och säg samma sak. Detta fullgör Gryningsbönen.

 Middagsbönen

 Denna bön består av 4 enheter. Följaktligen gör du de två första enheterna exakt som förklarat för Gryningsbönen till den sittande positionen. Du uttalar den Första Pelaren (känd som "Shahaadah") därefter ställer du dig upp för den tredje enheten. Du uttalar inte hälsningarna (Assalamu Alaikum).

 När du ställer dig upp för den tredje enheten säger du, "Allahu Akbar." Den tredje och fjärde enheten är identiska med de första två enheterna.

 När du reser dig från den andra prostreringen av fjärde enheten, säger du "Allahu Akbar" och intar den sittande positionen. I den sittande positionen uttalar du Shahaadah, och du uttalar hälsningarna på båda sidor. Detta fullgör Middagsbönen.

 Eftermiddagsbönen

 Denna bön är identisk med Middagsbönen. Endast "intentionen" skiljer sig förstås.

 Solnedgångsbönen

 Denna bön består av tre enheter. Så när du gjort den andra prostreringen av den tredje enheten reser du dig inte upp; du intar den sittande positionen, reciterar Shahaadah, sedan uttalar du hälsningarna på båda sidor. Detta fullgör Solnedgångsbönen.

Nattbönen

 Denna bön är identisk med de andra bönerna med 4 enheter, Middagsbönen och Eftermiddagsbönen.

 Kontaktbönerna och Koranens Matematiska Kod

 Som noterat ovan, består Grynings-, Eftermiddags-, Solnedgångs-, och Nattbönerna av 2, 4, 4, 3, & 4 enheter vardera. När vi placerar dessa 5 nummer efter varandra får vi 24434, och detta nummer är en multipel av 19 (24434=19x1286). Den gemensamma nämnaren för Koranens kod är 19. Detta fenomen bekräftar att antalet enheter för varje Kontaktbön lämnats intakt, även sekvensen 2,4,4,3,4 bekräftas.

 Ditt Röstläge under Kontakt Bönerna

 Du ska inte vara för högljudd under dina Kontakt Böner, ej heller ska du säga dem hemligt; du ska bibehålla en måttlig ton [17:110]. Under gruppbönen, är endast Imamen hörbar; alla andra lyssnar.

 Gruppbönen

 Två eller flera människor kan iakttaga Kontakt Bönerna tillsammans. En person leder bönen, och uttalar "Nyckeln" med en röst som är tillräckligt hög för att höras av alla i gruppen. Andra yttranden måste vara tysta. Någon kanske förenar sig med gruppen sent, mitt i bönen. Han eller hon måste göra samma rörelser som gruppen, sedan, i slutet av bönen, måste han eller hon ställa sig upp och slutföra den del som missats.

 Fredagsbönen

 Fredagens Församlingsbön (Salat Al-Jumah) är så viktig, att en hel sura betitlats "Fredag" och ett budord fastställts i Vers 9 av den Suran (62) om att man ska iakttaga denna bön. Varje Underkastad - man, kvinna, och barn -beordras av Gud att iakttaga Fredagens Församlingsbön.

 Fredagsbönen ersätter Middagsbönen varje fredag. Istället för 4 enheter, består Fredagsbönen av att först lyssna till två predikningar framförda av Imamen, och sedan av två enheter bön.

 Varje predikning måste börja med "Al-Hamdu Lillah" (Prisad vare Gud), "Laa Elaaha Ellaa Allah" (Det finns ingen annan gud än Gud). Varje predikning bör vara 10-15 minuter lång och måste framföras på församlingens språk. I slutet av första predikningen, ombedjes församlingen att ångra sig, "Tooboo Ela Allah." Imamen sätter sig sedan ner någon minut och ångrar sig tillsammans med församlingen, och ställer sig därefter upp för andra predikningen. Den andra predikningen slutar genom att Imamen ber en av människorna säga Azaan. Imamen leder sedan bönen med 2 enheter.

 I slutet av varje bön

 Dyrkarna kan skaka hand, krama varandra, och/eller utbyta hälsningar efter att ha fullgjort bönen. Seden är att säga "Grattis" till varandra. Detta för att Kontaktbönerna är en gåva från Gud, som hjälper oss att nära och utveckla våra själar. Man bör gratuleras efter att ha fullgjort en sådan välsignad prestation.

 För Mer Information

 Denna information bör användas tillsammans med vårt videoband på engelska för att träna på uttalandet av de Arabiska orden. Videobandet ger de ljud-, och visuella effekter som hjälper dig att från början uttala orden rätt.

Tillbaka