I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 87, Den Högste (Al-A`alaa)[87:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[87:1] Prisa din Herres namn, den Högste.

[87:2] Han skapar och formar.

[87:3] Han formar och vägleder.

[87:4] Han producerar betet.

[87:5] Och förvandlar det sedan till lätt hö.

[87:6] Vi kommer att recitera för dig; glöm ej.

[87:7] Allt är enligt GUDs vilja; Han vet vad som tillkännages, och vad som är dolt.

[87:8] Vi kommer att leda dig till den lättaste vägen.

[87:9] Därför ska du påminna; kanske påminnelsen kommer att göra nytta.

[87:10] De vördnadsfulla kommer att ta sig i akt.

[87:11] De onda kommer att undvika det.

[87:12] Följaktligen kommer han att genomlida den stora Helveteselden.

[87:13] Vari han aldrig dör, eller hålls vid liv.

[87:14] Sannerligen framgångsrik är den som räddar sin själ.

[87:15] Genom att minnas sin Herres namn och iakttaga kontakt bönerna (Salat).

[87:16] Ni är sannerligen upptagna med detta första liv.

[87:17] Trots att Livet Efter Detta är mycket bättre och evigt.

[87:18] Detta är dokumenterat i de tidigare lärorna.

[87:19] Moses och Abrahams läror.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info