I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 85, Galaxerna (Al-Burooj)[85:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[85:1] Skyn och dess galaxer.

[85:2] Den utlovade dagen.

[85:3] Vittnet och det bevittnade.

[85:4] Ve folket av den djupa dalgången.

[85:5] De tände en flammande eld.

[85:6] Och satte sig sedan ner omkring den.

[85:7] För att se på brännandet av de troende.

[85:8] Den enda anledningen till att de hatade dem, var för att de trodde på GUD, den Allsmäktige, den Prisvärde.

[85:9] Herraväldet i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Och GUD bevittnar alla ting.

[85:10] De som förföljer de troende männen och kvinnorna, och som därefter inte lyckas ångra sig, har säkerligen ådragit sig Gehennas straff; de har ådragit sig straffet av att brinna.

[85:11] De som trodde och förde ett rättfärdigt liv, har säkerligen förtjänat trädgårdar med flytande bäckar. Det är den största triumfen.

[85:12] Er Herres slag är sannerligen svårt.

[85:13] Han är Den som initierar och repeterar.

[85:14] Och Han är den Förlåtande, den Snällaste.

[85:15] Besittare av den ärorika tronen.

[85:16] Som gör vad Han vill.

[85:17] Har du lagt märke till truppernas historia?

[85:18] Farao och Thamûd?

[85:19] De icke troende plågas av förnekan.

[85:20] GUD är fullt medveten om dem.

[85:21] Detta är sannerligen en ärorik Koran.

[85:22] I ett bevarat huvudexemplar.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info