I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 79, De Som Rycker Åt Sig (Al-Naaze`aat)[79:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[79:1] (Änglarna som) rycker åt sig (de icke troendes själar) med våld.

[79:2] Och de som varsamt tar (de troendes själar) glädjefullt.

[79:3] Och de som svävar överallt.

[79:4] Ivrigt tävlande med varandra -

[79:5] för att utföra olika befallningar.

[79:6] Dagen då skalvet skälver.

[79:7] Åtföljt av det andra slaget.

[79:8] Vissa sinnen kommer att vara förskräckta.

[79:9] Deras ögon kommer att vara kuvade.

[79:10] De kommer att säga, "Vi har återskapats från graven!

[79:11] "Hur gick det här till efter att vi förvandlats till ruttna ben?"

[79:12] De hade sagt, "Detta är en omöjlig återkomst."

[79:13] Allt som krävs är en nick.

[79:14] Varpå de reser sig.

[79:15] Har du hört om Moses historia?

[79:16] Hans Herre kallade på honom vid den heliga dalen Tuwã.

[79:17] "Gå till Farao; han har överträtt."

[79:18] Säg till honom, "Ska du inte bättra dig?

[79:19] "Låt mig vägleda dig till din Herre, så att du må bli vördnadsfull."

[79:20] Därpå visade han honom det stora miraklet.

[79:21] Men han trodde inte och gjorde uppror.

[79:22] Sedan vände han sig bort i hast.

[79:23] Han sammankallade och förkunnade.

[79:24] Han sa, "Jag är er Herre; den högste."

[79:25] Följaktligen överlämnade GUD honom till straffet i Livet Efter Detta, liksom i det första livet.

[79:26] Detta är en tankeställare för de vördnadsfulla.

[79:27] Är det svårare att skapa er än att skapa himlen? Han konstruerade den?

[79:28] Han höjde dess massor, och fulländade den.

[79:29] Han gjorde dess natt mörk, och lät dess morgon stråla i ljus.

[79:30] Han skapade jorden äggformad.*
Fotnot

[79:31] Från den, framställde Han dess eget vatten och bete.

[79:32] Han etablerade bergen.

[79:33] Allt detta för att förse er och era djur med uppehälle.

[79:34] Sedan, när det stora slaget kommer.

[79:35] Det är dagen då människan kommer att minnas allt den har gjort.

[79:36] Helvetet kommer att upprättas.

[79:37] Vad gäller den som överträdde.

[79:38] Som var upptagen med detta livet.

[79:39] Kommer Helvetet att vara boningen.

[79:40] Vad gäller den som respekterade sin Herres majestät, och som förbjöd jaget från syndiga lustar.

[79:41] Kommer Paradiset att vara boningen.

[79:42] De frågar dig om Timmen, och när den kommer att äga rum!

[79:43] Det är inte du (Muhammed) som ämnats meddela dess tidpunkt.

[79:44] Er Herre bestämmer dess öde.

[79:45] Ditt uppdrag är att varna de som förväntar sig det.

[79:46] Dagen de ser den, kommer de att känna som om de levt en kväll eller en halv dag.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info