I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 76, Människan (Al-Insaan)[76:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[76:1] Är det inte så, att det fanns en tid när människan inte var värd att nämnas?

[76:2] Vi skapade människan från en vätskeblandning, från två föräldrar, för att testa honom. Således lät vi honom höra och se.

[76:3] Vi visade honom de två vägarna, sedan är han antingen tacksam, eller otacksam.

[76:4] Vi preparerade för de icke troende kedjor, bojor, och ett flammande Helvete.

[76:5] Vad de dygdiga beträffar, kommer de att dricka ur bägare kryddade med nektar.

[76:6] En bäck som reserverats för GUDs tjänare; den kommer att välla fram som de behagar.

[76:7] De uppfyller sina löften, och vördar en dag som är extremt svår.

[76:8] De donerar sin favoritmat till den fattige, den föräldralöse, och till fången.

[76:9] "Vi matar er för GUDs skull; vi förväntar oss ingen belöning från er, ej heller något tack.

[76:10] "Vi fruktar en dag från vår Herre som är full av misär och svårigheter."

[76:11] Till följd därav skyddar GUD dem från synderna på den dagen, och belönar dem med glädje och belåtenhet.

[76:12] Han belönar dem för deras ihärdighet med Paradis, och silke.

[76:13] De vilar sig däri på luxuösa möbler. De lider varken av solens hetta, eller någon kyla.

[76:14] Skuggan täcker dem däri, och frukterna bärs fram inom räckhåll.

[76:15] De serveras drycker i silverkannor och bägare som är genomskinliga.

[76:16] Genomskinliga bägare, trots att de är gjorda av silver; de var väl förtjänta av allt detta.

[76:17] De åtnjuter drycker i utsökta smaker.

[76:18] Från en bäck däri, känd som "Salsabeel."

[76:19] Servera dem kommer odödliga tjänare att göra. När ni ser dem, kommer de se ut som utspridda pärlor.

[76:20] Vart ni än tittar, kommer ni att se lycksalighet och ett underbart herravälde.

[76:21] De kommer vara klädda i kläder av grön sammet, satin, och silverornament. Deras Herre kommer att förse dem med rena drycker.

[76:22] Detta är belöningen som väntar er, för era ansträngningar har uppskattats.

[76:23] Vi har uppenbarat denna Koran för dig; en speciell uppenbarelse från oss.

[76:24] Du ska ihärdigt utföra din Herres befallningar, och lyd inte någon syndig tvivlare ibland dem.

[76:25] Och fira minnet av din Herres namn dag och natt.

[76:26] Under natten, fall ned i prostrering inför Honom, och glorifiera Honom många långa nätter.

[76:27] Dessa människor är upptagna med detta flyktiga liv, medan de ignorerar - precis framför sig - en svår dag.

[76:28] Vi skapade dem, etablerade dem, och, när vi vill, kan vi ersätta dem med andra.

[76:29] Detta är en påminnelse; den som vill, ska välja vägen till sin Herre.

[76:30] Allt ni vill, är enligt GUDs vilja. GUD är Allsmäktig, Vis.

[76:31] Han släpper in vem Han vill till Sin nåd. Vad de som överträder beträffar, har Han preparerat en smärtsamt straff för dem.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info