I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 73, Dold (Al-Muzzammil)[73:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[73:1] O du som är dold.

[73:2] Meditera på natten, förutom sällan.

[73:3] Hälften av den, eller lite mindre.

[73:4] Eller lite mer. Och läs Koranen från pärm till pärm.

[73:5] Vi kommer att ge dig ett tungt budskap.

[73:6] Meditationen på natten är effektivare, och rättfärdigare.

[73:7] Ni har gott om tid under dagen för andra saker.

[73:8] Ni ska fira minnet av er Herres namn, för att komma närmare och närmare Honom.

[73:9] Herren av öst och väst; det finns ingen annan gud än Honom. Ni borde välja Honom som er försvarare.

[73:10] Och var ihärdig trots deras yttranden, och ignorera dem på ett vänligt sätt.

[73:11] Och låt Mig ta itu med de som förkastar, som välsignats generöst; ge dem bara lite tid.

[73:12] Vi har stränga straff, och Helvetet.

[73:13] Mat som knappt kan sväljas, och smärtsamt straff.

[73:14] En dag kommer jorden och bergen att skälva, och bergen kommer att förvandlas till en viktlös trave.

[73:15] Vi har sänt en budbärare till er, precis som vi sände en budbärare till Farao.

[73:16] Farao trotsade budbäraren, och följaktligen straffade vi honom svårt.

[73:17] Om ni inte tror, hur kan ni undvika en dag så hemsk att den gör spädbarnen gråhåriga?

[73:18] Himlen kommer att krossas därav. Hans löfte är sant.

[73:19] Detta är en påminnelse; låt den som vill välja vägen till sin Herre.

[73:20] Er Herre vet att ni mediterar två tredjedelar av natten, eller hälften av den, eller en tredjedel av den, och det gör också en del av de som trodde med dig. GUD har format dagen och natten, och Han vet att ni inte alltid kan göra det. Han har ursäktat er. I stället ska ni läsa det ni kan av Koranen. Han vet att en del av er kanske är sjuka, andra kanske reser i strävan efter GUDs gåvor, och andra kanske strävar för GUDs sak. Ni ska läsa vad ni kan av den, och iakttaga kontakt bönerna (Salat), ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och låna GUD ett lån av rättfärdighet. Allt gott som ni gör för era själar, kommer ni att finna hos GUD mycket bättre och generöst belönat. Och be GUD om förlåtelse. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info