I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 7, Skärselden (Al-A`arãf)[7:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[7:1] A.L.M.S.*
Fotnot

[7:2] Denna skrift har uppenbarats för dig - du ska inte hysa tvivel om det i ditt hjärta - så att du må varna med den och förse de troende med en påminnelse.

[7:3] Ni ska alla följa det som uppenbarats för er från er Herre; följ inga idoler vid sidan av Honom. Det är sällan ni tar er i akt.

[7:4] Vi utplånade åtskilliga samhällen; de utsattes för vårt straff medan de sov eller medan de var klarvakna.

[7:5] När vårt straff kom till dem sa de: "Vi har verkligen syndat."

[7:6] Vi kommer säkerligen att ifrågasätta de som fick budskapet, och vi kommer att ifrågasätta budbärarna.

[7:7] Vi kommer att informera dem med auktoritet, för vi var aldrig frånvarande.

[7:8] På den dagen kommer alla vågskålar ställas in, rättvist. De som väger mycket kommer att vara vinnare.

[7:9] Vad gäller de som väger lite, kommer de att tillhöra de som förlorat sina själar* som konsekvens av att ha ignorerat våra uppenbarelser, orättvist.
Fotnot

[7:10] Vi har etablerat er på jorden och gett er resurserna för uppehälle däri. Det är sällan ni är tacksamma.

[7:11] Vi skapade er, formgav er, varpå vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam." De prostrerade, förutom Iblees (Satan); han var inte bland de som prostrerade.

    Testet Börjar

[7:12] Han sa, "Vad hindrade dig från att prostrera när Jag beordrade dig att göra det?" Han sa, "Jag är bättre än honom; Du skapade mig av eld, honom av lera."

[7:13] Han sa, "Därför måste du gå ned, för här får du inte vara arrogant. Försvinn; du är vanärad."

[7:14] Han sa, "Ge mig uppskov till Återuppståndelsens Dag."

[7:15] Han sa, "Du får uppskov."

[7:16] Han sa, "Eftersom det är Din önskan att jag går vilse,* kommer jag att lurpassa på dem på Din raka väg.
Fotnot

[7:17] Jag kommer att komma till dem framifrån, och bakifrån, och från deras högra sida och deras vänstra sida, och Du kommer att se att de flesta av dem är otacksamma."

[7:18] Han sa, "Ge dig iväg, föraktad och besegrad. De ibland dem som följer dig, Jag kommer att fylla Helvetet med er alla.

[7:19] "Vad gäller dig Adam, vistas med din fru i Paradiset och ät därav som ni behagar, men närma er inte detta träd, så att ni inte faller i synd."

[7:20] Djävulen viskade till dem för att göra deras kroppar synliga, som var osynliga för dem. Han sa, "Den enda anledningen till att er Herre förbjöd er detta träd, var för att hindra er från att bli änglar och från att uppnå evig existens."

[7:21] Han försäkrade dem, "Jag ger er goda råd."

[7:22] Följaktligen lurade han dem med lögner. Så fort de smakade av trädet blev deras kroppar synliga för dem, och de försökte täcka sig med Paradisets löv. Deras Herre kallade på dem: "Förbjöd Jag inte det där trädet för er, och varnade er för att djävulen är er ivrigaste fiende?"

[7:23] De sa, "Vår Herre, vi har kränkt våra själar, om Du inte förlåter oss och har nåd över oss kommer vi att vara förlorare."

[7:24] Han sa, "Gå ner som fiender till varandra. På jorden ska ni ha ert boende och uppehälle för en tid."

[7:25] Han sa, "På den kommer ni att leva, på den kommer ni att dö, och från den kommer ni att föras ut."

[7:26] O Adams barn, vi har försett er med kläder att täcka era kroppar med, liksom för lyx. Men den bästa klädseln är rättfärdighetens klädsel. Dessa är några av GUDs tecken, så att de ska kunna ta sig i akt.

[7:27] O Adams barn, låt inte djävulen lura er som han gjorde när han orsakade vräkningen av era föräldrar från Paradiset, och avlägsnandet av deras kläder för att avslöja deras kroppar. Han och hans trupp ser er, fast ni ser inte dem. Vi utser djävlarna till följeslagare för de som inte tror.

    Undersök All Nedärvd Information

[7:28] De begår en grov synd och säger sedan, "Det här såg vi våra föräldrar göra, och GUD har beordrat oss att göra det." Säg, "GUD förespråkar aldrig synd. Säger ni om GUD vad ni inte vet?"

[7:29] Säg, "Min Herre förespråkar rättvisa och att stå hängiven endast Honom på alla platser av dyrkan. Ni ska ägna er dyrkan fullständigt till endast Honom. Precis som Han skapat er, kommer ni slutligen att återvända till Honom."

    Akta Er: De Tror att De Är Vägledda

[7:30] Vissa vägledde Han, medan andra överlämnades till avvikande. De har tagit djävlarna till sina mästare i stället för GUD, ändå tror de att de är vägledda.

    Klä Er Fint För Moskén

[7:31] O Adams barn, ni ska vara rena och klä er fint när ni går till moskén. Ät och drick måttligt; Säkerligen, älskar Han inte de glupska.

    Påhittade Förbud Fördöms

[7:32] Säg, "Vem förbjöd de fina saker som GUD skapat åt Sina varelser, och de goda gåvorna?" Säg, "Sådana gåvor är till för att åtnjutas av de som tror i detta livet. Dessutom kommer de goda gåvorna att vara uteslutande deras på Återuppståndelsens dag." Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna för människor som vet.

[7:33] Säg, "Min Herre förbjuder endast onda gärningar, vare sig uppenbara eller dolda, synder, obefogad aggression, att sätta upp maktlösa idoler vid sidan av GUD, och att säga om GUD vad man inte vet någonting om."

[7:34] Alla samhällen har en förutbestämd livstid. När deras tid väl når sitt slut, kan de varken fördröja den med en timme eller påskynda den.

    Budbärare Från Människor Ibland Er

[7:35] O Adams barn, när budbärare kommer till er från människor ibland er, och reciterar Mina uppenbarelser för er, kommer de som tar sig i akt och för ett rättfärdigt liv inte ha någonting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

[7:36] Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser, som är för arroganta för att upprätthålla dem, har de ådragit sig Helvetet vari de vistas för evigt.

[7:37] Vem är ondare än de som hittar på lögner om GUD, eller förkastar Hans uppenbarelser? Dessa kommer att få sin andel, enligt skriften, sedan, när våra budbärare kommer för att avsluta deras liv, kommer de att säga, "Var är idolerna ni brukade vädja till vid sidan av GUD?" De kommer att säga, "De har övergett oss." De kommer att vittna emot sig själva om att de var icke troende.

    Ömsesidigt Klander

[7:38] Han kommer att säga, "Gå in i Helvetet med alla tidigare samhällen av jinner och människor." Var gång som en grupp går in, kommer de att förbanna den närmast föregående gruppen. När alla väl är inne, kommer den sista att säga om den tidigare, "Vår Herre, här är de som vilseledde oss. Fördubbla Helvetesstraffet för dem." Han kommer att säga, "Var och en får dubbelt upp, men ni vet inte det."

[7:39] Den tidigare gruppen kommer att säga till den senare gruppen, "Eftersom ni hade en fördel över oss, smaka på straffet för era egna synder."

    Att Förkasta Guds Uppenbarelser: Ett Oförlåtligt Brott

[7:40] För de som förkastar våra uppenbarelser och som är för arroganta för att upprätthålla dem, kommer himlens portar aldrig att öppnas för dem, ej heller kommer de att komma in i Paradiset förrän kamelen passerar genom nålens öga. På så sätt straffar vi de skyldiga.

[7:41] De har gjort sig förtjänta av Helvetet som sin hemvist; de kommer att ha barriärer ovanför sig. På så sätt straffar vi överträdarna.

[7:42] Vad gäller de som trodde och förde ett rättfärdigt liv - vi belastar aldrig en själ utöver dess tillgångar - kommer de att tillhöra de som vistas i Paradiset. De vistas däri för evigt.

    Av Guds Nåd

[7:43] Vi kommer att avlägsna all avundsjuka från deras hjärtan. Bäckar kommer att flyta nedanför dem och de kommer att säga, "Prisad vare GUD för att ha väglett oss. Vi skulle omöjligt kunna vara vägledda om det inte vore för att GUD har väglett oss. Vår Herres budbärare kom verkligen med sanningen." Man kommer att kalla på dem: "Detta är ert Paradis. Ni har ärvt det i gengäld för era verk."

[7:44] De som vistas i Paradiset kommer att ropa på de som vistas i Helvetet: "Vi har funnit vår Herres löfte vara sant, har ni funnit er Herres löfte vara sant?" De kommer att säga, "Ja." En utropare mellan dem kommer att meddela: " GUDs fördömelse har drabbat syndarna;

[7:45] "som avviker från GUDs väg och strävar efter att göra den krokig, och beträffande Livet Efter Detta, tror de inte."

[7:46] En barriär skiljer dem åt, medan Skärselden* upptas av människor som känner igen båda sidor av dess utseenden. De kommer att ropa till de som vistas i Paradiset: "Frid vare med er." De kom inte in i (Paradiset) genom önsketänkande."
Fotnot

[7:47] När de vänder sin blick mot de som vistas i Helvetet kommer de att säga, "Vår Herre, sätt oss inte bland dessa onda människor."

    Majoriteten Fördöms

[7:48] De som vistas i Skärselden kommer att ropa till människor de känner igen till utseendet, och säga, "Ert stora antal hjälpte er inte på något sätt, ej heller er arrogans.

[7:49] "Är detta människorna ni svor att GUD aldrig skulle beröra med nåd?" (Människorna i Skärselden kommer sedan bli tillsagda,) "Träd in i Paradiset; ni har ingenting att frukta, ej heller kommer ni att sörja."

[7:50] De som vistas i Helvetet kommer att ropa på dem som vistas i Paradiset: "Låt en del av ert vatten eller en del av GUDs gåvor till er flöda emot oss." De kommer att säga, "GUD har förbjudit dem för de icke troende."

[7:51] De som inte tar sin religion på allvar och som är helt upptagna av detta världsliga liv, glömmer vi på den dagen för att de glömde den dagen, och för att de föraktfullt avvisade våra uppenbarelser.

    Koran: Fullt Detaljerad

[7:52] Vi har gett dem en skrift som är fullt detaljerad, med kunskap, vägledning, och nåd för människor som tror.

[7:53] Väntar de tills alla (profetior) har uppfyllts? Dagen en sådan uppfyllelse infinner sig, kommer de som ignorerade den tidigare att säga, "Vår Herres budbärare har kommit med sanningen. Finns det några medlare som kan medla på våra vägnar? Kan ni skicka oss tillbaka, så att vi ändrar vårt beteende och gör bättre verk än vad vi gjorde?" De har förlorat sina själar och deras egna påhitt är orsaken till deras undergång.

[7:54] Er Herre är den ende GUDen; som skapade himmlarna och jorden på sex dagar,* och sedan tog all auktoritet i besittning. Natten hinner ikapp dagen medan den outtröttligt följer den, och solen, månen och stjärnorna är satta att tjäna under Hans kommando. Utan tvivel kontrollerar Han alla skapelser och alla befallningar. Överlägsen Allt är GUD, universums Herre.
Fotnot

[7:55] Ni ska dyrka er Herre öppet och privat; Han älskar inte de som överträder.

[7:56] Korrumpera inte jorden sedan den satts till rätta, och dyrka Honom av vördnad och hopp. Säkerligen, GUDs nåd kan uppnås för de som är rättfärdiga.

[7:57] Han är Den som sänder vinden med goda omen, som nåd från Sina händer. När de väl samlat ihop tunga moln, driver vi dem till döda marker och sänder ner vatten därur för att producera alla sorters frukter. På så sätt återupplivar vi det döda, så att ni ska kunna ta er i akt.

[7:58] Den goda jorden producerar villigt sina plantor med sin Herres tillåtelse, medan den dåliga jorden knappt producerar någonting användbart. Vi förklarar således uppenbarelserna för människor som är tacksamma.

    Noak

[7:59] Vi sände Noak till sitt folk med orden, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Jag befarar för er straffet på en storslagen dag."

[7:60] Ledarna bland hans folk sa, "Vi ser att du gått långt vilse."

[7:61] Han sa, "O mitt folk, jag har inte gått vilse; jag är en budbärare från universums Herre.

[7:62] "Jag levererar min Herres budskap till er och ger er råd, och jag har kunskap från GUD som ni inte har.

[7:63] Är det så märkligt att en påminnelse skulle komma till er genom en man som er, för att varna er och leda er till rättfärdighet, så att ni ska kunna uppnå nåd?"

[7:64] De avvisade honom. Följaktligen räddade vi honom och de med honom i arken, och vi dränkte de som avvisade våra uppenbarelser; de var blinda.

    Hûd

[7:65] Till 'Ãd sände vi deras bror Hûd. Han sa, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Ska ni då iakttaga rättfärdighet?"

[7:66] Ledarna som inte trodde bland hans folk sa, "Vi ser att du uppträder dåraktigt, vi tror att du ljuger."

[7:67] Han sa, "O mitt folk, i mig finns inget dåraktigt; jag är en budbärare från universums Herre.

[7:68] "Jag överlämnar min Herres budskap till er, och ger er ärliga råd.

[7:69] "Är det så konstigt att ett budskap skulle komma till er från er Herre genom en man som er, för att varna er? Minns att Han lät er ärva Noaks folk och mångdubblade ert antal. Minns GUDs välsignelser, så att ni ska kunna lyckas."

    Att Blint Följa Föräldrarna: En Mänsklig Tragedi

[7:70] De sa, "Har du kommit för att få oss att dyrka endast GUD, och få oss att överge det som våra föräldrar dyrkade? Vi utmanar dig till att frambringa domen du hotar oss med om du talar sanning."

[7:71] Han sa, "Ni har ådragit er vrede och fördömelse från er Herre. Argumenterar ni med mig för att försvara lögner ni hittat på - ni och era föräldrar - som aldrig auktoriserats av GUD? Vänta därför, och jag kommer vänta likaså."

[7:72] Därefter räddade vi honom och de med honom av nåd från oss, och vi utplånade de som avvisade våra uppenbarelser och som vägrade att tro.

    Sãleh

[7:73] Till Thamûd sände vi deras bror Sãleh. Han sa, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Ni har fått bevis från er Herre: här är GUDs kamel, att tjäna som ett tecken för er. Låt henne äta från GUDs jord, och skada henne inte på något vis, så att ni inte ådrar er ett smärtsamt straff.

[7:74] "Minns att Han lät er ärva 'Ãd, etablerade er på jorden, byggande hus i dess dalar och karvande hem ur dess berg. Ni ska minnas GUDs välsignelser, och far inte med osanning på jorden."

    Budskapet: Bevis på Budbärarskap

[7:75] De arroganta ledarna bland hans folk sa till de enkla människorna som trodde, "Hur vet ni att Sãleh är utsänd av sin Herre?" De sa, "Budskapet han kom med har gjort oss troende."

[7:76] De arroganta sa, "Vi tror inte på det ni tror på."

[7:77] Därefter slaktade de kamelen, gjorde uppror mot sin Herres befallning och sa, "O Sãleh, frambringa den dom du hotar oss med, om du verkligen är en budbärare."

[7:78] Till följd därav förintades de av skalvet och lämnades döda i sina hem.

[7:79] Han vände sig bort ifrån dem med orden, "O mitt folk, jag har överlämnat min Herres budskap till er och gett er råd, men ni tycker inte om de som ger råd."

    Lot: Homosexualitet Fördöms

[7:80] Lot sa till sitt folk, "Ni begår en sådan avskyvärd handling; ingen i världen har gjort det förut!

[7:81] "Ni har sexuellt umgänge med männen i stället för med kvinnorna. Ni är verkligen syndande människor."

[7:82] Hans folk svarade med att säga, "Vräk dem från er stad. De är människor som vill vara rena."

[7:83] Följaktligen räddade vi honom och hans familj, men inte hans fru; hon tillhörde de fördömda.

[7:84] Vi öste en speciell skur över dem; lägg märke till konsekvenserna för de skyldiga.

    Shu'aib: Bedrägeri, Oärlighet Fördöms

[7:85] Till Midyan sände vi deras bror Shu'aib. Han sa, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen gud än Honom. Bevis har kommit till er från er Herre. Ni ska väga riktigt och mäta rättvist när ni utövar handel. Lura inte människorna på deras rättigheter. Korrumpera inte jorden efter att den ställts till rätta. Det är bättre för er om ni är troende.

[7:86] "Avstå från att blockera alla vägar, i strävan efter att avleda de som tror från GUDs väg, gör den inte krokig. Minns att ni brukade vara få och Han mångdubblade ert antal. Glöm inte konsekvenserna för de onda.

[7:87] "Nu när en del av er trott på det jag sänts med, och andra inte trott, vänta tills GUD utfärdar Sin dom emellan oss; Han är den bäste domaren."

[7:88] De arroganta ledarna bland hans folk sa, "O Shu'aib, vi kommer att driva ut dig från vår stad, tillsammans med de som trott med dig, såvida ni inte återgår till vår religion." Han sa, "Tänker ni tvinga oss?

[7:89] "Vi skulle häda mot GUD om vi återgick till er religion efter att GUD räddat oss från den. Hur skulle vi kunna återgå till den mot GUD, vår Herres vilja? Vår Herres kunskap omfattar alla ting. Vi har förlitat oss på GUD. Vår Herre, ge oss en bestämd seger över vårt folk. Du är den bäste hjälparen."

[7:90] De icke troende ledarna bland hans folk sa, "Om ni följer Shu'aib, kommer ni att vara förlorare."

[7:91] Skalvet förintade dem och lämnade dem döda i sina hem.

[7:92] De som förkastade Shu'aib utplånades som om de aldrig existerat. De som förkastade Shu'aib var förlorare.

[7:93] Han vände sig bort ifrån dem med orden, "O mitt folk, jag har överlämnat min Herres budskap till er, och jag har gett er råd. Hur skulle jag kunna sörja över människor som inte tror."

    Dolda Välsignelser

[7:94] Varje gång vi skickade en profet till ett samhälle, hemsökte vi dess invånare med motgång och svårighet, så att de skulle bönfalla.

[7:95] Sedan ersatte vi svårigheten med frid och framgång. Dessvärre blev de beaktningslösa och sa, "Våra föräldrar upplevde samma svårighet före framgång." Följaktligen straffade vi dem plötsligt, när de minst anade det.

    De Flesta Väljer Fel

[7:96] Om människorna i dessa samhällen hade trott och blivit rättfärdiga, skulle vi ha öst välsignelser från himlen och från jorden över dem. Eftersom de bestämde sig för att inte tro, straffade vi dem för det de förtjänat.

[7:97] Har människorna i dagens samhällen garanterat att vårt straff inte kommer att komma till dem på natten när de sover?

[7:98] Har människorna i dagens samhällen garanterat att vårt straff inte kommer att komma till dem på dagen när de leker?

[7:99] Har de tagit GUDs plan för givet? Bara förlorarna tar GUDs plan för givet.

[7:100] Tänker aldrig de som ärvt jorden efter föregående generationer på att om vi vill, kan vi straffa dem för deras synder och beslöja deras hjärtan, så att de blir döva?

[7:101] Vi skildrar dessa samhällens historia för er: deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, men de skulle inte komma att tro på det de förkastat tidigare. GUD beslöjar följaktligen hjärtat på de icke troende.

[7:102] Vi såg att de flesta av dem ignorerade sitt förbund; vi såg att de flesta av dem var onda.*
Fotnot

    Moses

[7:103] Efter (de budbärarna,) sände vi Moses med våra tecken till Farao och hans folk, men de överträdde. Lägg märke till konsekvenserna för de som är onda.

[7:104] Moses sa, "O Farao, jag är en budbärare från universums Herre.

[7:105] "Det åligger mig att inte säga annat än sanningen om GUD. Jag kommer till er med ett tecken från er Herre; låt Israels Barn gå."

[7:106] Han sa, "Om du har du ett tecken så visa upp det, om du talar sanning."

[7:107] Han kastade ner sin stav och den förvandlades till en enorm orm.

[7:108] Han tog ut sin hand, och den var vit inför åskådarna.

[7:109] Ledarna bland Faraos folk sa, "Detta är bara en listig magiker.

[7:110] "Han vill föra er ut ur ert land; vad föreslår ni?"

[7:111] De sa, "Ge honom och hans bror uppskov, och sänd uppbådare till alla städer.

[7:112] "Låt dem sammankalla alla erfarna magiker."

[7:113] Magikerna kom till Farao och sa, "Får vi betalt om vi vinner?"

[7:114] Han sa, "O ja; ni kommer till och med att stå mig nära."

[7:115] De sa, "O Moses, antingen kastar du, eller så kastar vi."

[7:116] Han sa, "Kasta ni." När de kastade, spelade de människornas ögon ett spratt, skrämde dem, och visade upp en stor magi.

[7:117] Då inspirerade vi Moses: "Släng ner din stav," varpå den svalde allt de gjort.

    Sanningen Igenkänd av Experterna

[7:118] Sålunda segrade sanningen, och allt de gjorde tillintetgjordes.

[7:119] De besegrades där och då; de förödmjukades.

[7:120] Magikerna prostrerade.

[7:121] De sa, "Vi tror på universums Herre.

[7:122] "Moses och Arons Herre."

[7:123] Farao sa, "Trodde ni på honom utan min tillåtelse? Detta måste vara en konspiration som ni planerat i staden, för att avlägsna dess invånare. Ni kommer minsann att få se.

[7:124] "Jag kommer att skära av era händer och fötter på alternerande sidor, sedan kommer jag att korsfästa er alla."

[7:125] De sa, "Då kommer vi att återvända till vår Herre.

[7:126] Den enda anledningen till att du förföljer oss är att vi trodde på vår Herres bevis när de kom till oss. Vår Herre, ge oss ihärdighet och låt oss dö som underkastade."

[7:127] Ledarna bland Faraos folk sa, "Kommer du att låta Moses och hans folk korrumpera jorden, och försaka dig och dina gudar?" Han sa, "Vi kommer att döda deras söner och skona deras döttrar. Vi är mycket mäktigare än de."

[7:128] Moses sa till sitt folk, "Sök GUDs hjälp och håll ihärdigt ut. Jorden tillhör GUD och Han ger den till vem Han vill bland Sina tjänare. Den yttersta segern tillhör de rättfärdiga."

[7:129] De sa, "Vi förföljdes innan du kom till oss och efter att du kom till oss." Han sa, "Er Herre kommer att förinta er fiende och etablera er på jorden, sedan kommer Han att se hur ni uppför er."

    Farsoterna

[7:130] Då hemsökte vi Faraos folk med torka och brist på skördar, så att de skulle ta sig i akt.

[7:131] När goda omen kom deras väg sa de, "Vi har förtjänat detta," men när en motgång drabbade dem skyllde de på Moses och på de med honom. I själva verket avgörs deras omen endast av GUD, men de flesta vet inte det.

[7:132] De sa, "Vad du än visar oss för tecken för att lura oss med din magi, kommer vi inte att tro."

    Varningarna Uppmärksammas Inte

[7:133] Följaktligen sände vi översvämningen över dem, gräshopporna, lössen och grodorna - kraftiga tecken. Men de bibehöll sin arrogans. De var onda människor.

[7:134] Varje gång en farsot drabbade dem, sa de, "O Moses, be till din Herre - du står Honom nära. Om du befriar oss från denna farsot kommer vi att tro med dig och skicka Israels Barn med dig."

[7:135] Trots det kränkte de sitt löfte så fort vi frigjorde dem från farsoten en tid.

    Det Oundvikliga Straffet

[7:136] Följaktligen hämnades vi deras handlingar och dränkte dem i havet. Detta på grund av att de förkastade våra tecken och fullständigt struntade i dem.

[7:137] Vi lät de förtryckta människorna ärva jorden, öst och väst, och vi välsignade den. Er Herres välsignade befallningar uppfylldes följaktligen för Israels Barn, för att belöna dem för deras ihärdighet, och vi förintade Faraos och hans folks verk och allt de skördade.

    Efter Alla Mirakel

[7:138] Vi förde Israels Barn över havet. När de passerade människor som dyrkade statyer sa de, "O Moses, gör en gud till oss, som liknar gudarna de har." Han sa, "Ni är verkligen okunniga människor.

[7:139] "Dessa människor begår en hädelse, för det de gör är katastrofalt för dem.

[7:140] "Ska jag söka annat än GUD till att vara er gud, när Han välsignat er mer än någon annan i världen?"

    Påminnelse För Israels Barn

[7:141] Minns att vi befriade er från Faraos folk, som bar ansvaret för den värsta förföljelsen av er, genom att döda era söner och skona era döttrar. Det var en krävande prövning från er Herre.

    Vår Värld Kan Inte Utstå Guds Fysiska Närvaro

[7:142] Vi sammankallade Moses i trettio* nätter, och fulländade dem genom att utöka dem med tio.* Med andra ord varade audiensen med hans Herre i fyrtio* nätter. Moses sa till sin bror Aron, "Stanna här med mitt folk, upprätthåll rättfärdighet, och följ inte förvanskarnas sätt.
Fotnot

[7:143] När Moses kom till vår utsatta tid och hans Herre talade till honom, sa han, "Min Herre, låt mig få titta och se Dig." Han sa, "Du kan inte se Mig. Se på det där berget, om det står kvar på sin plats kan du se Mig." Hans Herre manifesterade sig sedan för berget, som då smulades sönder. Moses föll medvetslös ihop. När han återfick medvetandet sa han, "Prisad vare Du. Jag ångrar mig inför Dig, och av de som tror är jag den mest övertygade."

[7:144] Han sa, "O Moses, av alla människor har Jag valt ut dig med Mina budskap och genom att tala till dig. Ta därför det som Jag givit dig och var tacksam."

[7:145] Vi skrev för honom på tavlorna alla sorters upplysningar och detaljer för allting: "Du ska starkt upprätthålla dessa läror, och uppmana ditt folk att upprätthålla dem - detta är de bästa lärorna. Jag kommer att visa er, ödet för de onda."

    Gudomligt Ingripande Håller Kvar De icke Troende i Mörkret

[7:146] Jag kommer att avleda från Mina uppenbarelser, de som är arroganta på jorden utan anledning. När de ser alla sorters bevis kommer de därför inte att tro. Och när de ser vägledningens väg kommer de inte att anta den som sin väg, men när de ser avvikelsens väg kommer de att anta den som sin väg. Det är konsekvensen av att de förkastat våra bevis och fullständigt struntat i dem.

[7:147] Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser och mötet i Livet Efter Detta, tillintetgörs deras verk. Straffas de endast för det de gjorde?

    Den Gyllene Kalven

[7:148] Under hans frånvaro gjorde Moses folk, av sina juveler, en staty av en kalv, komplett med en kalvs läte.* Såg de inte att den inte kunde tala till dem eller vägleda dem på någon väg? De dyrkade den och blev således onda.
Fotnot

[7:149] Till slut, när de ångrade vad de gjort och insåg att de gått vilse sa de, "Om inte vår Herre räddar oss med Sin nåd och förlåter oss, kommer vi att vara förlorare."

[7:150] När Moses återvände till sitt folk, arg och besviken, sa han, "Vilken fruktansvärd sak ni har gjort i min frånvaro! Kunde ni inte vänta på er Herres budord?" Han kastade ner tavlorna, tog tag i sin brors huvud och drog honom till sig. (Aron) sa, "Son av min mor, folket utnyttjade min svaghet och dödade mig nästan. Låt inte mina fiender fröjdas, och se mig inte som en av de syndande människorna."

[7:151] (Moses) sa, "Min Herre, förlåt mig och min bror, och släpp in oss i Din nåd. Av alla de barmhärtiga, är Du den Barmhärtigaste."

[7:152] De som idoliserade kalven har säkerligen ådragit sig vrede från sin Herre, och förödmjukelse i detta livet. På så sätt straffar vi de som hittar på.

[7:153] Vad gäller de som begick synder, som sedan ångrade sig och trodde, är er Herre - efter detta - Förlåtare, Barmhärtigast.

[7:154] När Moses vrede avtog, plockade han upp tavlorna innehållande vägledning och nåd för de som vördar sin Herre.

[7:155] Moses valde då ut sjuttio män från sitt folk för att komma till vår fastställda audiens. När skalvet skakade dem sa han, "Min Herre, Du kunde ha förintat dem tidigare tillsammans med mig om Du så önskat. Skulle Du utplåna oss för gärningarna av de dåraktiga bland oss? Detta måste vara det test som Du anordnat för oss. Med det fördömer Du vem Du vill och vägleder vem Du vill. Du är vår Herre och Mästare, så förlåt oss, ös Din nåd över oss; Du är den bäste Förlåtaren.

    Krav För Att Uppnå Guds Nåd: Vikten Av Zakat

[7:156] "Och förordna rättfärdighet för oss i denna världen och i Livet Efter Detta. Vi har ångrat oss inför Dig." Han sa, "Mitt straff drabbar vem Jag vill. Men Min nåd omfattar alla ting. Jag kommer emellertid att specificera den för de som (1) för ett rättfärdigt liv, (2) ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat),* (3) tror på våra uppenbarelser, och
Fotnot

[7:157] "(4) följer budbäraren, den varken judiska eller kristna profeten (Muhammed), som de finner omskriven i deras Tora och Evangelium.* Han uppmanar dem att vara rättfärdiga, ålägger dem att hålla sig borta från ondska, tillåter all bra mat för dem, förbjuder det som är dåligt, och lättar på de bördor och bojor som ålagts dem. De som tror på honom, respekterar honom, stödjer honom, och följer ljuset som kom med honom, är de framgångsrika."
Fotnot

[7:158] Säg, "O människor, jag är GUDs budbärare till er alla. Allt herravälde i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Det finns ingen annan gud än Honom. Han kontrollerar liv och död." Därför ska ni tro på GUD och Hans budbärare, den varken judisk eller kristna profeten, som tror på GUD och Hans ord. Följ honom, så att ni må vägledas.

    De Vägledda Judarna

[7:159] Bland Moses anhängare finns de som vägleder enligt sanningen, och sanningen gör dem rättfärdiga.

    Mirakel i Sinai

[7:160] Vi delade upp dem i tolv stammar, och när hans folk bad honom om vatten inspirerade vi Moses: "Slå på stenen med din stav," varpå tolv källor strömmade fram ur den. På så sätt kände varje stam igen sitt eget vatten. Och vi skuggade dem med moln, och sände ner manna och vaktlar till dem: "Ät från de goda ting vi tilldelat er." Det var inte oss de kränkte; det var de som kränkte sina egna själar.

    Uppror Trots Miraklen

[7:161] Minns att de uppmanades, "Gå in i denna stad för att bo, och ät därav som ni önskar, behandla människorna älskvärt och gå ödmjukt in genom porten. Vi kommer då att förlåta era överträdelser. Vi kommer att mångfaldiga belöningen för de rättfärdiga."

[7:162] Men de onda ibland dem ersatte budorden de fått dem med andra budord. Följaktligen sände vi fördömelse över dem från skyn, på grund av deras ondska.

    Att Iakttaga Budorden Medför Framgång

[7:163] Påminn dem om samhället vid havet som kränkte Sabbaten. När de iakttog Sabbaten kom fisken till dem i mängder. Och när de kränkte Sabbaten kom inte fisken. På så sätt straffade vi dem, som konsekvens av deras överträdelse.

    Att Håna och Förlöjliga Guds Budskap

[7:164] Minns att en grupp av dem sa, "Vad är det för mening med att predika för människor som GUD utan tvekan kommer att utplåna eller straffa hårt?" De svarade, "Be er Herre om ursäkt," så att de skulle kunna räddas.

[7:165] När de ignorerade vad de påmindes om, räddade vi de som förbjöd ondska, och hemsökte de som gjorde fel med ett hemskt straff på grund av deras syndfullhet.

[7:166] När de fortsatte att trotsa budorden sa vi till dem, "Bli föraktliga apor."

[7:167] Därtill har er Herre fastställt, att Han kommer att upphöja emot dem människor som kommer att vålla dem svår förföljelse tills Återuppståndelsens Dag. Er Herre är ytterst effektiv med att verkställa straff, och Han är utan tvivel Förlåtaren, Barmhärtigast.

[7:168] Vi spred ut dem bland många samhällen över hela jorden. En del av dem var rättfärdiga, andra var inte fullt så rättfärdiga. Vi testade dem med framgång och motgång, så att de skulle kunna återvända.

[7:169] Efter dem satte Han nya generationer i deras ställe som ärvde skriften. Men de valde detta världsliga liv i stället, och sa, "Vi kommer att förlåtas." Sedan fortsatte de ändå att välja materian tillhörande denna värld. Slöt de inte ett förbund om att upprätthålla skriften, och om att inte säga om GUD annat än sanningen? Studerade de inte skriften? Utan tvivel är boningen i Livet Efter Detta mycket bättre för de som bibehåller rättfärdighet. Förstår ni inte?

[7:170] De som upprätthåller skriften och som iakttager Kontaktbönerna (Salat), vi misslyckas aldrig med att belöna de gudfruktiga.

[7:171] Vi lyfte berget över dem likt ett paraply, och de trodde att det skulle falla ner på dem: "Ni ska upprätthålla det vi givit er, starkt, och minns dess innehåll så att ni ska kunna räddas."

    Vi Föds Med Instinktiv Kunskap Om Gud*

[7:172] Minns att er Herre sammankallade alla Adams ättlingar och lät dem själva bevittna: "Är Jag inte er Herre?" Alla sa de, "Jo. Vi vittnar om det." Därför kan ni inte säga på Återuppståndelsens Dag, "Vi var inte medvetna om detta."
Fotnot

[7:173] Ej heller kan ni säga, "Det var våra föräldrar som praktiserade idoldyrkan, vi följde bara deras fotspår. Kommer Du att straffa oss för det som andra hittat på?"

[7:174] Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna, för att göra det möjligt för människorna att rädda sig själva.*
Fotnot

[7:175] Skildra för dem nyheterna om den som fick våra bevis, men som valde att ignorera dem. Följaktligen satte djävulen efter honom, tills han gick vilse.

[7:176] Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat upphöja honom därmed, men han insisterade på att hålla sig fast vid jorden, och ägnade sig åt sina egna åsikter. Således liknar han hunden; vare sig man klappar honom eller skäller på honom, flåsar han. Sådana är människor som avvisar våra bevis. Skildra dessa berättelser, så att de ska kunna reflektera.

[7:177] Sannerligen miserabelt är exemplet på människor som förkastar våra uppenbarelser; de kränker endast sina egna själar.

[7:178] Den GUD vägleder är den verkligt vägledde, och de Han överlämnar till avvikelse, är förlorare.

    Satan Hypnotiserar Sina Anhängare

[7:179] Vi har överlämnat mängder av människor och jinner till Helvetet. De har sinnen med vilka de inte förstår, ögon med vilka de inte ser, och öron med vilka de inte hör. De är som djur; nej, de är mycket värre än så - de är fullständigt omedvetna.

[7:180] Alla de vackraste namnen tillhör GUD; kalla på Honom därmed, och ignorera de som förvanskar Hans namn. De kommer att straffas för sina synder.

[7:181] Bland våra skapelser finns de som vägleder med sanningen, och sanningen gör dem rättfärdiga.

[7:182] Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser, för vi dem bakom ljuset utan att de någonsin inser det.

[7:183] Jag kommer till och med att uppmuntra dem; Min planering är formidabel.

[7:184] Varför reflekterar de inte över sin vän (budbäraren)? Han är inte tokig. Han är helt enkelt en påtaglig varnare.

[7:185] Har de inte betraktat himmlarnas och jordens herravälde, och alla ting som GUD har skapat? Reflekterar de aldrig över att slutet av deras liv kan vara nära? Vilken Hadith, utöver denna, tror de på?

[7:186] De GUD överlämnar till avvikelse kan ingen vägleda på något sätt. Han lämnar dem i deras synder, famlande.

[7:187] De frågar dig om världens ände (Timmen)* och när den kommer att inträffa. Säg, "Den kunskapen är hos min Herre. Endast Han avslöjar dess tidpunkt.* Tungt väger den, i himmlarna och på jorden. Den kommer att komma till er plötsligt."** De frågar dig som om det var du som kontrollerade det. Säg, "Kunskapen om det finns hos GUD," men de flesta människorna vet inte det.
Fotnot

    Budbärare Är Maktlösa; De Känner Inte Till Framtiden.

[7:188] Säg, "Jag har ingen makt till att hjälpa mig själv, eller skada mig själv. Endast det GUD vill händer mig. Om jag kände till framtiden skulle jag ha utökat min rikedom, och ingen skada skulle ha berört mig. Jag är bara en varnare och en bärare av goda nyheter för de som tror."

    Våra Barn Kan Vara Idoler

[7:189] Han skapade er från en person (Adam). Därefter ger Han var man en maka att finna fridfullhet med. Hon bär sedan en lätt börda som hon knappt märker. Allteftersom bördan blir tyngre ber de till sin Herre, GUD: "Ger Du oss ett bra barn, kommer vi att vara tacksamma."

[7:190] Men när Han ger dem ett bra barn, gör de Hans gåva till en idol som rivaliserar med Honom. Ärad vare GUD, högt överlägsen behov av partners.

[7:191] Är det inte så att de idoliserar idoler som inte skapar någonting, som själva är skapade?

[7:192] Idoler som varken kan hjälpa dem, eller sig själva ens?

[7:193] När ni bjuder in dem till vägledningen följer de er inte. Alltså är det sak samma för dem, vare sig ni bjuder in dem eller förblir tysta.

[7:194] Idolerna ni åkallar vid sidan av GUD är varelser som er. Fortsätt ni att kalla på dem; låt dem besvara er om ni har rätt.

[7:195] Har de ben som de går på? Har de händer som de försvarar sig med? Har de ögon som de ser med? Har de öron som de hör med? Säg, "Kalla på era idoler, och be dem överfalla mig utan dröjsmål.

[7:196] "GUD är min ende Herre och Mästare; Den som uppenbarade denna skrift. Han skyddar de rättfärdiga.

[7:197] "Vad beträffar idolerna ni sätter upp vid sidan av Honom, kan de inte hjälpa er, eller ens sig själva."

[7:198] När ni bjuder in dem till vägledningen hör de inte. Och ni ser att de tittar på er, men de ser inte.

[7:199] Ni ska tillgripa förlåtelse, förespråka tolerans, och ignorera de okunniga.

[7:200] När djävulen viskar en viskning till er, sök skydd hos GUD; Han är Den Som Hör, Allvetande.

[7:201] Så fort djävulen närmar sig de rättfärdiga med en idé, minns de, varpå de kan se.

[7:202] Deras bröder lockar dem oavbrutet till att gå vilse.

[7:203] Om du inte producerar ett mirakel som de begär, säger de, "Varför inte be om det?" Säg, "Jag följer helt enkelt det som uppenbarats för mig från min Herre." Detta är upplysningar från er Herre, vägledning och nåd för människor som tror.

[7:204] När Koranen reciteras ska ni lyssna till den och ta er i akt, så att ni ska kunna uppnå nåd.

[7:205] Ni ska minnas er Herre inom er själva, öppet, privat, i tysthet, dag som natt; var inte omedvetna.*
Fotnot

[7:206] De hos er Herre är aldrig för stolta för att dyrka Honom; de prisar Honom och prostrerar inför Honom.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info