I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 69, Obestridlig (Al-Haaqqah)[69:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[69:1] Den obestridliga (händelsen).

[69:2] En sådan obestridlig (händelse)!

[69:3] Den är sannerligen obestridlig.

[69:4] Thamûd och 'Ãd trodde inte på Chockvågen.

[69:5] Vad Thamûd beträffar, utplånades de av den förödande (jordbävningen).

[69:6] Vad 'Ãd beträffar, utplånades de av en ihärdig, våldsam storm.

[69:7] Han lät den härja över dem i sju nätter och åtta dagar, våldsamt. Man kunde se människorna kastas hit och dit som vissna palmstammar.

[69:8] Kan ni finna några spår efter dem?

[69:9] Farao, andra före honom, och syndarna (av Sodom) var onda.

[69:10] De lydde inte sin Herres budbärare. Följaktligen besvarade han dem med en förödande vedergällning.

[69:11] Översvämningen var förödande, så vi bar er på den flytande (arken).

[69:12] Vi gjorde den till en tankeställare för er, så att alla lyssnande öron må förstå.

[69:13] När hornet blåses en gång.

[69:14] Kommer jorden och bergen att lyftas bort och krossas; krossas totalt.

[69:15] Det är dagen då den obestridliga händelsen kommer att äga rum.

[69:16] Himlen kommer att rämna, och falla samman.

[69:17] Änglarna kommer att vara överallt, och er Herres herravälde kommer då att omfatta åtta (universum).

[69:18] På den dagen kommer ni att avslöjas, ingenting av er kan döljas.

    De Troende

[69:19] Vad gäller den som får sitt dokument med sin högra hand, kommer han att säga, "Kom och läs mitt dokument.

[69:20] "Jag trodde verkligen att jag skulle ställas till svars."

[69:21] Han har förtjänat ett lyckligt liv.

[69:22] I ett exalterat Paradis.

[69:23] Dess frukter är inom räckhåll.

[69:24] Ät och drick lyckligt i gengäld för era verk i gångna dagar.

    De Som Inte Tror

[69:25] Vad gäller honom som får ta emot sitt dokument i sin högra hand, kommer han att säga, "O, jag önskar att jag aldrig fick mitt dokument.

[69:26] "Jag önskar att jag aldrig känt till min räkenskap.

[69:27] "Jag önskar att min död var evig.

[69:28] "Mina pengar kan inte hjälpa mig.

[69:29] "All min makt är borta."

[69:30] Ta honom och kedja honom.

[69:31] Bränn honom i Helvetet.

[69:32] I en sjuttio alnar lång kedja, bind fast honom.

[69:33] För han trodde inte på GUD, Den Störste.

[69:34] Ej heller förespråkade han bespisningen av de fattiga.

[69:35] Följaktligen har han ingen vän här.

[69:36] Ej heller någon mat, förutom av den bittra sorten.

[69:37] Mat för syndarna.

[69:38] Jag svär vid det ni ser.

[69:39] Och det ni inte ser.

[69:40] Detta är yttrandet av en ärbar budbärare.

[69:41] Inte yttrandet av en poet; det är sällan ni tror.

[69:42] Ej heller yttrandet av en siare; sällan tar ni er i akt.

[69:43] En uppenbarelse från universums Herre.

    Muhammed Förbjuds från att Utfärda Några Religiösa Läror

[69:44] Om han yttrat några andra läror.

[69:45] Skulle vi ha straffat honom.

[69:46] Vi skulle ha stoppat uppenbarelserna till honom.

[69:47] Ingen av er skulle ha kunnat hjälpa honom.

[69:48] Detta är en påminnelse för de rättfärdiga.

[69:49] Vi vet; en del av er förkastar.

[69:50] Det är bara beklagligt för de som inte tror.

[69:51] Det är den absoluta sanningen.

[69:52] Därför ska ni prisa er Herres namn, Den Störste.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info