I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 57, Järn (Al-Hadeed)[57:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[57:1] Allting i himmlarna och på jorden prisar GUD. Han är den Allsmäktige, Visast.

[57:2] Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Honom. Han kontrollerar liv och död. Han är Allsmäktig.

[57:3] Han är Alfa och Omega. Han är den Yttersta och den Innersta. Han är fullt medveten om alla ting.

[57:4] Han är Den som skapade himmlarna och jorden på sex dagar,* och antog sedan all auktoritet. Han är medveten om allt som går ner i jorden, och allt som kommer upp ur den, och allt som kommer ner från skyn, och allt som stiger upp i den. Han är med er vart ni än må vara. GUD Ser allt ni gör.
Fotnot

[57:5] Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Honom. Alla ting kontrolleras av GUD.

[57:6] Han smälter samman natten med dagen, och smälter samman dagen med natten. Han är fullt medveten om de innersta tankarna.

[57:7] Tro på GUD och på Hans budbärare, och ge från det Han givit er. De ibland er som tror och ger (till välgörenhet) har förtjänat en stor belöning.

[57:8] Varför skulle ni inte tro på GUD, när budbäraren bjuder in er till att tro på er Herre? Han har tagit ett löfte från er, om ni är troende.

[57:9] Han är Den som sänder ner tydliga uppenbarelser till sin tjänare, för att leda er ut ur mörkret in i ljuset. GUD är Medlidsam gentemot er, Barmhärtigast.

    Speciell Ära

[57:10] Varför spenderar ni inte för GUDs sak, när GUD besitter all rikedom i himmlarna och på jorden? Urskila från resten, är de bland er som spenderar för segern och strävar. De uppnår en högre rang än de som spenderar efter segern och strävar. För var och en av dem, lovar GUD frälsning. GUD är Medveten om allt ni gör.

[57:11] Vem skulle vilja låna GUD ett lån av rättfärdighet, och få det mångfaldigat flera gånger om, och slutligen få en stor belöning?

    Den Stora Triumfen

[57:12] Den dagen kommer, då ni ser de troende männen och kvinnorna med sina ljus strålande framför dem, och till höger om dem. Goda nyheter är era, att på den dagen, kommer ni att ha trädgårdar med flytande bäckar. Ni kommer att vistas däri för evigt. Detta är den stora triumfen.

    De Värsta Förlorarna

[57:13] På den dagen kommer de hycklande männen och kvinnorna säga till de som trodde, "Snälla, låt oss absorbera en del av ert ljus." Man kommer att säga, "Gå tillbaka bakom er, och sök ljus." En barriär kommer att sättas upp mellan dem, vars portar separerar nåd på insidan, från straff på utsidan.

[57:14] De kommer att ropa på dem, "Var vi inte med er?" De kommer att svara, "Jo, men ni bedrog era själar, tvekade, tvivlade, och vilseleddes av önsketänkande, tills GUDs dom kom. Ni avleddes från GUD av illusioner.

[57:15] "Därför kan ingen lösen godtas från er idag, ej heller från de som inte trodde. Er boning är elden; den är er herre, och miserabla boning."

    Urartande av Religion

[57:16] Är det inte dags för de som trodde att öppna sina hjärtan för GUDs budskap, och sanningen som uppenbaras häri? De ska inte vara som anhängarna av tidigare skrifter, vars hjärtan förhårdnades med tiden, och till följd därav blev många av dem onda.

[57:17] Inse att GUD återupplivar jorden efter att den har dött. Sålunda förklarar vi uppenbarelserna för er, så att ni ska kunna förstå.

[57:18] Utan tvivel, har de barmhärtiga männen och kvinnorna lånat GUD ett lån av godhet. De kommer att få sin belöning mångfaldigad; de har förtjänat en generös belöning.

[57:19] De som trodde på GUD och Hans budbärare, är helgonen och martyrerna. Deras belöningar och deras ljus är reserverat för dem hos deras Herre. Vad gäller de som inte trodde, och som förkastade våra uppenbarelser, har de ådragit sig Helvetet.

    Att vara Upptagen Med Detta Livet Fördöms

[57:20] Ni ska veta att detta världsliga liv inte är något annat än spel och lekar, och skryt ibland er, och samlande på pengar och barn. Det är som rikligt regn som producerar plantor och förnöjer de icke troende. Men sedan förvandlas plantorna till värdelöst hö, och blåses bort av vinden. I Livet Efter Detta väntar antingen svårt straff, eller förlåtelse från GUD och godkännande. Detta världsliga liv är inget mer än en temporär illusion.

    Det Intelligenta Alternativet

[57:21] Därför ska ni skynda mot förlåtelse från er Herre, och ett Paradis vars vidd omfattar himlen och jorden. Det inväntar de som trodde på GUD och Hans budbärare. Sådan är GUDs nåd, som Han ger till vem Han vill. GUD är Besittare av Oändlig Nåd.

    Viktigt Faktum*

[57:22] Vad som än händer på jorden, eller er, har redan skrivits ner, till och med före skapelsen. Det är lätt för GUD att göra.
Fotnot

[57:23] Därför ska ni inte sörja över någonting ni missar, eller vara stolta över någonting Han givit er. GUD älskar inte de som är skrytsamma, stolta.

[57:24] De är snåla, och uppmanar människorna till att vara snåla. Om någon vänder sig bort, är GUD den Rike, den Prisvärde.

    Järn: Den Mest Användbara Metallen

[57:25] Vi sände våra budbärare bestyrkta av tydliga bevis, och vi sände ner skriften och lagen till dem, så att människorna ska kunna upprätthålla rättvisa. Och vi sände ner järnet, vari det finns styrka och mycket nytta för människorna. Allt detta för att GUD ska urskilja de som skulle stödja Honom och Hans budbärare, av tro. GUD är Mäktig, Allsmäktig.

    Profeterna

[57:26] Vi sände Noak och Abraham, och vi gav deras ättlingar profetskap och skriften. Vissa av dem var vägledda, medan många var onda.

    Urartande av Religion

[57:27] Efter dem, sände vi våra budbärare. Vi sände Jesus, Marias son, och vi gav honom Injeel (Evangeliet), och vi satte godhet och nåd i hjärtat på hans anhängare. Men de uppfann erimitism, vilket aldrig föreskrivits för dem. Allt vi bad dem göra, var att upprätthålla budorden som godkänts av GUD. Men de upprätthöll inte budskapet som de borde ha gjort. Följaktligen gav vi de som trodde ibland dem deras belöning, medan många av dem var onda.

[57:28] O ni som tror, ni ska vörda GUD och tro på Hans budbärare. Han kommer då att fördubbla belöningen för er av Sin nåd, förse er med ljus för att vägleda er, och förlåta er. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

[57:29] Därför ska anhängarna av de tidigare skrifterna veta att de inte har monopol på GUDs barmhärtighet och nåd, och att all nåd ligger i GUDs hand. Han ger den till vem Han vill. GUD är Besittare av Oändlig Nåd.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info