I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 52, Berget Sinai (Al-Toor)[52:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[52:1] Berget Sinai.

[52:2] Den dokumenterade skriften.

[52:3] Publicerad i böcker.

[52:4] Den ofta besökta Helgedomen.

[52:5] Det exalterade taket.

[52:6] Havet som sätts i brand.

[52:7] Er Herres straff är oundvikligt.

[52:8] Ingen kraft i universum kan stoppa det.

[52:9] Den dagen kommer, då skyn kommer att dundra våldsamt.

[52:10] Berget kommer att utplånas.

[52:11] Ve de som inte tror på den dagen -

[52:12] som i sitt famlande är beaktningslösa.

[52:13] De kommer att ledas in i Gehenna, med tvång.

[52:14] Detta är Elden som ni inte brukade tro på.

[52:15] Är detta magi, eller ser ni inte?

[52:16] Uthärda brännandet. Vare sig ni har tålamod eller inte, kommer det att vara sak samma för er. Det är det rättvisa straffet för det ni har gjort.

[52:17] De rättfärdiga har förtjänat trädgårdar och lycksalighet.

[52:18] De njuter av det som deras Herre reserverat för dem; deras Herre har skonat dem från Helvetes straff.

[52:19] Ät och drick fröjdfullt, i gengäld för era verk.

[52:20] De vilar på luxuösa möbler, och vi matchar ihop dem med vackra makar.

[52:21] För de som trodde, och deras barn också följde dem i tro, kommer vi att låta deras barn förena sig med dem. Vi kommer aldrig att misslyckas med att belöna dem för något verk. Varje individ ersätts för det han gjort.

[52:22] Vi kommer att förse dem med frukter och mat som de älskar.

[52:23] De kommer att njuta av drycker som aldrig är förorenade, och aldrig syndiga att dricka.

[52:24] Tjänare, likt skyddade pärlor, kommer att servera dem.

[52:25] De kommer att träffa varandra och minnas tillsammans.

[52:26] De kommer att säga, "Vi brukade vara snälla och ödmjuka med vårt folk.

[52:27] "GUD har välsignat oss, och besparat oss våndan av dåliga vindar.

[52:28] "Vi brukade åkalla Honom; Han är den Snällaste, Barmhärtigast."

    Budbäraren

[52:29] Du ska påminna människorna. Med din Herres välsignelser över dig, är du varken en siare, eller tokig.

[52:30] Kanske säger de, "Han är en poet; låt oss bara vänta tills han är död."

[52:31] Säg, "Fortsätt ni att vänta; jag kommer att vänta med er."

[52:32] Är det deras drömmar som dikterar deras beteende, eller är de naturligt onda?

[52:33] Säger de, "Han hittade på alltihop?" I själva verket, tror de helt enkelt inte.

    "Muhammedaner" Utmanar Gud och Fabricerar Hadith

[52:34] Låt dem framställa en Hadith som denna, om de talar sanning.

[52:35] Skapades de från ingenting? Är de skaparna?

[52:36] Skapade de himmlarna och jorden? De har sannerligenverkligen ingen övertygelse.

[52:37] Äger de er Herres skatter? Är de i kontroll?

[52:38] Klättrar de på en stege som gör det möjligt för dem att lyssna? Låt de som lyssnar visa sitt bevis.

[52:39] Har Han döttrar, medan ni har söner?

[52:40] Ber du dem om någon lön, och de belastas därav?

[52:41] Känner de till framtiden, och har den nerskriven?

[52:42] Konspirerar och planerar de? De icke troendes planer slår tillbaka mot dem.

[52:43] Har de en annan gud vid sidan av GUD? Prisad vare GUD, överlägsen behov av partners.

[52:44] När de ser massor falla från skyn, kommer de att säga, "Hopade moln!"

[52:45] Ignorera dem tills de möter dagen då de drabbas.

[52:46] På den dagen kommer deras planer inte att skydda dem, ej heller kommer de att få någon hjälp.

[52:47] De som överträder drabbas av straff här, men de flesta av dem vet inte det.

[52:48] Du ska ihärdigt hålla ut med att utföra din Herres befallning - du är i våra ögon - och glorifiera och prisa er Herre när ni stiger upp.

[52:49] Glorifiera Honom också på natten, och vid gryningen när stjärnorna tonas bort.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info