I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 51, Drivare av Vindarna (Al-Dhãreyãt)[51:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[51:1] De blåsande vindarna.

[51:2] Bärande regn.

[51:3] Bringande provianter.

[51:4] Fördelar dem som beordrats.

[51:5] Det som lovats er kommer säkerligen att ske.

[51:6] Domedagen är oundviklig.

[51:7] Trots den perfekt skapade skyn.

[51:8] Fortsätter ni att tvista om sanningen.

[51:9] Avviker från den, gör de som avviker.

[51:10] Ve de som förvanskar.

[51:11] De är fullständigt beaktningslösa i sitt famlande.

[51:12] De ifrågasätter Domedagen.

[51:13] Dagen de presenteras för elden.

[51:14] Smaka på straffet; detta är vad ni brukade utmana.

[51:15] De rättfärdiga har förtjänat trädgårdar och bäckar.

[51:16] De får sin Herres belöningar, för de brukade vara gudfruktiga.

[51:17] Sällan sov de hela natten.

[51:18] Vid gryningen, bad de om förlåtelse.

[51:19] En del av deras pengar avsattes för tiggaren och de behövande.

[51:20] Jorden är full av tecken för de övertygade.

[51:21] Och inuti er själva; kan ni se?

[51:22] I himlen finns er försörjning, och allt som utlovats er.

[51:23] Vid himmlarnas och jordens Herre, det är lika sant som det faktum att ni talar.

[51:24] Har ni lagt märke till berättelsen om Abrahams ärbara gäster?

[51:25] De besökte honom med orden, "Frid." Han sa, "Frid vare med er, främlingar!"

[51:26] Han bad sin familj tillreda en fet kalv.

[51:27] När han erbjöd dem den, påpekade han, "Äter ni inte?"

[51:28] Han hyste rädsla för dem. De sa, "Var inte rädd," och lämnade goda nyheter om en kunnig son.

[51:29] Hans fru blev förvånad. Beaktande sitt skrynkliga ansikte: "Jag är en steril gammal kvinna."

[51:30] De sa, "Så sa er Herre. Han är den Visaste, den Allvetande."

[51:31] Han sa, "Vad ska ni göra, O budbärare?"

[51:32] De sa, "Vi har utsänts till kriminella människor.

[51:33] "Vi kommer att ösa stenar av lera över dem.

[51:34] "Som markerats av er Herre för de som överträder."

[51:35] Sedan räddade vi alla som trodde.

[51:36] Vi fann bara ett hus med underkastade däri.

[51:37] Vi gjorde det till en tankeställare för de som fruktar det smärtsamma straffet.

[51:38] I Moses (finns en lärdom). Vi sände honom till Farao med tydliga bevis.

[51:39] Men han vände sig bort i arrogans och sa, "Magiker eller tokig."

[51:40] Följaktligen straffade vi honom och hans trupper. Vi kastade honom i havet, och det var hans fel.

[51:41] I 'Aad (finns en lärdom). Vi sände en förödande vind över dem.

[51:42] Allt i dess väg förstördes totalt.

[51:43] I Thamûd (finns en lärdom). De blev tillsagda, "Njut temporärt."

[51:44] De gjorde uppror mot sin Herres befallning. Följaktligen träffades de av blixten när de såg på.

[51:45] De kunde aldrig ta sig upp, ej heller fick de någon hjälp.

[51:46] Och Noaks folk innan dess; de var onda människor.

    "Teorin om Universums Expansion" Bekräftas

[51:47] Vi konstruerade skyn med våra händer, och vi kommer fortsätta att expandera det.

[51:48] Och vi gjorde jorden beboelig; en perfekt design.

[51:49] Vi skapade allting i par (manligt och kvinnligt), så att ni ska kunna ta er i akt.

[51:50] Ni ska fly till GUD. Jag har skickats av Honom till er som en tydlig varnare.

[51:51] Sätt inte upp någon annan gud vid sidan av GUD. Jag har skickats av Honom till er som en tydlig varnare.

[51:52] Alltid när en budbärare kom till de tidigare generationerna, sa de, "Magiker," eller, "Tokig."

[51:53] Hade de en överenskommelse med varandra? På mitt ord, de är syndare.

[51:54] Ni får ignorera dem; ni kan inte klandras.

[51:55] Och påminn, för påminnelsen hjälper de som tror.

    Syftet med Vår Existens

[51:56] Jag skapade jinnerna och människorna bara för att dyrka endast Mig.

[51:57] Jag är inte i behov av någon försörjning från dem, ej heller behöver Jag dem för att mata Mig.

[51:58] GUD är Försörjaren, Besittaren av all makt, den Överlägsne.

[51:59] De som överträder har gjort sig skyldiga till samma öde som sina tidigare gelikar; de borde inte utmana.

[51:60] Ve dem som inte trodde, från dagen som inväntar dem.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info