I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 49, Murarna (Al-Hujurãt)[49:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[49:1] O du som tror, placera inte din åsikt över den av GUD och Hans budbärare. Du ska vörda GUD. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

[49:2] O ni som tror, höj inte era röster över profetens röst,* ej heller ska ni skrika åt honom som ni skriker åt varandra, så att era verk inte tillintetgörs fast ni inte inser det.
Fotnot

[49:3] De som sänker sina röster inför GUDs budbärare är absolut de vars hjärtan preparerats av GUD för att bli rättfärdiga.* De har förtjänat förlåtelse och en stor belöning.
Fotnot

[49:4] Vad gäller de som ropar på dig utanför murarna, förstår de flesta av dem inte.

[49:5] Om de haft tålamod tills du kom ut till dem, skulle det ha varit bättre för dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

    Kontrollera Rykten Innan Ni Tror På Dem

[49:6] O ni som tror, om en ond person kommer med några nyheter till er, ska ni först utreda, så ni inte gör er skyldiga till orättvisa gentemot vissa människor, av okunnighet, och därefter blir ledsna och ångerfulla för det ni gjort.

[49:7] Och vet att GUDs budbärare kommit mitt ibland er. Om han lyssnat på er i många saker, skulle ni ha gjort saker och ting svåra för er själva. Men GUD lät er älska tro och smyckade det i era hjärtan, och Han lät er avsky otro, ondska, och olydnad. Dessa är de vägledda.

[49:8] Sådan är nåd från GUD och Hans välsignelser. GUD är Allvetande, Visast.

    Försona De Troende

[49:9] Om två grupper troende bråkade med varandra, ska ni försona dem. Om en grupp attackerar den andra, ska ni slåss emot den attackerande gruppen tills de underkastar sig GUDs befallning. När de väl underkastat sig, ska ni försona de två grupperna rättvist. Ni ska bibehålla rättvisa; GUD älskar de rättvisa.

    Den Verkliga Familjen

[49:10] De troende är medlemmar av en familj; ni ska bibehålla friden i er familj och vörda GUD, så att ni ska kunna uppnå nåd.

    Troende är Föredömen

[49:11] O ni som tror, inga människor ska förlöjliga andra människor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska några kvinnor förlöjliga andra kvinnor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska ni håna varandra, eller driva med era namn. Att återgå till syndighet efter att ha uppnått tro är verkligen ondskefullt. De som inte ångrar sig efter det, är de som överträder.

    Misstänksamhet Är Syndigt

[49:12] O ni som tror, ni ska undvika all misstänksamhet, för till och med bara lite misstänksamhet är syndigt. Ni ska inte spionera på varandra, ej heller ska ni baktala varandra; det är lika avskyvärt som att äta köttet av er döda bror. Ni hyser verkligen avsky mot detta. Ni ska iakttaga GUD. GUD är Frälsaren, Barmhärtigast.

    Det Enda Kriteriet För Att Skilja På Människor

[49:13] O människor, vi skapade er från samma man och kvinna, och gjorde er till distinkta folk och stammar, så att ni ska kunna känna igen varandra. De bästa bland er ur GUDs syn är de mest rättfärdiga. GUD är Allvetande, Medveten.

    Muslim vs. Mu'men

[49:14] Araberna sa, "Vi är Mu'mens (troende)." Säg, "Ni har inte trott; vad ni ska säga är, ´Vi är Muslimer (underkastade),' tills tro etableras i era hjärtan." Om ni lyder GUD och Hans budbärare, kommer Han inte låta några av era verk gå till spillo. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

[49:15] Mu'mens (troende) är de som tror på GUD och Hans budbärare, och som sedan uppnår tillståndet av inga tvivel alls, och som strävar med sina pengar och sina liv för GUDs sak. Dessa är de sanningsenliga.

[49:16] Säg, "Informerar ni GUD om er religion? GUD är medveten om allting i himmlarna och på jorden. GUD är Allvetande."

    Vem Gör Vem En Tjänst?

[49:17] De uppför sig som om de gör dig en tjänst genom att acceptera Underkastelse! Säg, "Ni gör inte mig någon tjänst genom att acceptera Underkastelse. GUD är Den som gör er en stor tjänst genom att vägleda er till tron, om ni är uppriktiga."

[49:18] GUD känner till alla hemligheter i himmlarna och på jorden; GUD Ser allt ni gör.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info