I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 45, Att Falla Ned På Knä (Al-Jãtheyah)[45:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[45:1] H.M.

[45:2] Uppenbarelsen av denna skrift är från GUD, den Allsmäktige, Visast.

[45:3] Himmlarna och jorden är full av bevis för de som tror.

[45:4] Även i er skapelse, och i skapelsen av alla djur, finns bevis för människor som är övertygade.

[45:5] Likaså skiftningarna mellan natt och dag, gåvorna som GUD sänder ner från skyn för att återuppväcka död jord, och manipulationen av vindarna; allt detta är bevis för människor som förstår.

    Vilken Hadith?*

[45:6] Dessa är GUDs uppenbarelser som vi reciterar för dig sanningsenligt. I vilken Hadith annat än GUD och Hans uppenbarelser tror de på?
Fotnot

[45:7] Ve alla lögnare, skyldiga.*
Fotnot

[45:8] Den som hör GUDs uppenbarelser reciteras för honom, och som därefter arrogant insisterar på sitt sätt som om han aldrig hört dem. Lova honom ett smärtsamt straff.

[45:9] När han lär sig någonting om våra uppenbarelser, hånar han dem. Dessa har ådragit sig ett smärtsamt straff.

[45:10] Gehenna väntar dem. Deras förtjänster kommer inte att hjälpa dem, ej heller idolerna de satt upp vid sidan av GUD. De har ådragit sig ett fruktansvärt straff.

[45:11] Detta är en ledstjärna, och de som inte tror på dessa uppenbarelser från sin Herre har ådragit sig fördömelse och ett smärtsamt straff.

[45:12] GUD är Den som satt havet i er tjänst, så att skeppen kan färdas på det enligt Hans lagar. Således söker ni Hans gåvor, så att ni ska kunna vara tacksamma.

[45:13] Han satte allting i himmlarna och på jorden i er tjänst; allt från Honom. Detta är bevis för människor som reflekterar.

[45:14] Säg till de som trodde att förlåta de som inte förväntar sig GUDs dagar. Han kommer till fullo att ersätta alla för allt de förtjänat.

[45:15] Den som verkar rättfärdighet gör det för sitt eget bästa, och den som verkar ondska gör det till skada för sig själv. Till er Herre kommer ni att återföras.

[45:16] Vi har gett Israels barn skriften, visdom och profetskap, och försåg dem med goda gåvor; vi gav dem fler välsignelser än något annat folk.

[45:17] Vi har gett dem klara budord häri. Ironiskt nog bestred de inte det förrän kunskapen kommit till dem. Detta på grund av avundsjuka från deras sida. Er Herre kommer säkerligen att döma dem på Återuppståndelsens Dag beträffande allt de tvistat om.

[45:18] Därefter utnämnde vi dig för att fastställa de korrekta lagarna; du ska följa detta, och följ inte önskemålen av de som inte vet.

[45:19] De kan inte hjälpa dig alls mot GUD. Det är överträdarna som förenar sig med varandra, medan GUD är de rättfärdigas Herre.

[45:20] Detta förser människorna med upplysningar, och vägledning, och nåd för de som är övertygade.

[45:21] Tror de som begår ondska att vi ska behandla dem på samma sätt som de som tror och för ett rättfärdigt liv? Kan deras liv och död vara lika?* De har verkligen dåligt omdöme.
Fotnot

[45:22] GUD skapade himmlarna och jorden för ett specifikt syfte, för att betala varje själ för allt den förtjänat, utan minsta orättvisa.*
Fotnot

    Vanlig Form av Idoldyrkan: Egot Som gud

[45:23] Har ni lagt märke till den vars gud är hans ego? Följaktligen sänder GUD honom vilse, trots hans kunskap, beslöjar hans hörsel och hans sinne, och placerar ett hölje över hans ögon. Vem kan sedan vägleda honom, efter ett sådant beslut av GUD? Ska ni då inte ta er i akt?

[45:24] De sa, "Vi lever bara i detta livet; vi lever och dör, och endast tid orsakar vår död!" De har ingen säker kunskap om detta; de bara gissar.

[45:25] När våra uppenbarelser reciteras för dem klart och tydligt, är deras enda argument, "För tillbaka våra förfäder om du talar sanning."

[45:26] Säg, "GUD har gett er liv, sedan sätter Han er i döden, därefter kommer Han att sammankalla er på Återuppståndelsens Dag, som är oundviklig. Men de flesta människor vet inte."

[45:27] All makt i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Dagen då Timmen (Domen) äger rum, är dagen då förvanskarna förlorar.

    Att falla ned på knä

[45:28] Ni kommer att se alla samhällen falla ned på knä. Varje samhälle kommer att kallas för att betrakta sitt dokument. Idag kommer ni att ersättas för allt ni har gjort.

[45:29] Detta är vårt dokument; det berättar sanningen om er. Vi har skrivit ner allt ni gjort.

[45:30] Vad gäller de som tror och som verkar rättfärdighet, kommer deras Herre att ge dem tillträde till Sin nåd. Det är den stora triumfen.

[45:31] Vad gäller de som inte tror: "Reciterades inte Mina uppenbarelser för er, men ni blev arroganta och var onda människor?"

[45:32] När det förkunnas att GUDs löfte är sanningen, och att (Domens) Timme är oundviklig, sa ni, "Vi vet inte vad Timmen är för något! Vi har massor av uppfattningar om den; vi är inte övertygade."

[45:33] Det onda i deras verk kommer att klarna för dem, och precis de saker de hånat, kommer att återvända och förfölja dem.

[45:34] Det kommer att förkunnas: "Idag glömmer vi er, precis som ni glömde mötet på denna dag. Er boning är helveteselden, och ni kommer inte att ha några hjälpare.

[45:35] "Det är för att ni inte tog GUDs uppenbarelser på allvar, och var upptagna med det första livet." Följaktligen kommer de aldrig att komma ut därifrån, ej heller kommer de att ursäktas.

[45:36] All prisning tillhör GUD; himmlarnas Herre, jordens Herre, universums Herre.

[45:37] All makt i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Han är den Allsmäktige, Visast.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info