I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 4, Kvinnor (Al-Nesã´)[4:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[4:1] O människor, rätta er efter er Herre; Den som skapade er från en varelse, och från den skapade dess maka, och spred sedan många män och kvinnor från de båda. Ni ska beakta GUD, vid vilken ni svär, och ta hänsyn till föräldrarna. GUD vakar över er.*
Fotnot

    Ta Hänsyn till de Föräldralösa

[4:2] Ni ska överlämna till de föräldralösa, vad som rätteligen tillhör dem. Ersätt inte det som är bra med det som är dåligt, och ta inte deras ägodelar i besittning genom att kombinera dem med era. Detta skulle vara en grov orättvisa.

    Skäl Till Polygami*

[4:3] Om ni anser det bäst för de föräldralösa, får ni gifta er med deras mödrar - ni får gifta er med två, tre eller fyra. Är ni rädda för att bli orättvisa, ska ni nöja er med endast en, eller med vad ni redan har. Dessutom är det mer troligt att ni på så sätt undviker ekonomisk svårighet.
Fotnot

[4:4] Ni ska ge kvinnorna den hemgift de har rätt till, rättvist. Om de villigt avstår från något, får ni acceptera det; det är då rätteligen ert.

[4:5] Ge inte omogna föräldralösa de ägodelar som GUD anförtrott er som förmyndare. Ni ska underhålla dem därav, se till att de har kläder och behandla dem vänligt.

[4:6] När de föräldralösa når puberteten ska ni testa dem. Så fort ni märker att de är mogna nog, ska ni ge dem deras egendom. Ni ska inte skyndsamt konsumera den slösaktigt innan de växer upp. Den rike förmyndaren ska inte ta ut någon lön, men den fattige förmyndaren får ta rimligt betalt. När ni ger dem deras ägodelar, ska ni ha vittnen. GUD räcker som Bedömare.

    Kvinnors Arvsrättigheter

[4:7] Männen får ta del av det föräldrarna och släktingarna lämnar bakom sig. Kvinnorna ska också få ta del av det föräldrarna och släktingarna lämnar bakom sig. Vare sig det är ett stort eller litet arv (måste kvinnorna få) en viss del.

[4:8] Om släktingar, föräldralösa och behövande personer närvarar under utdelningen av arven, ska ni ge till dem därav och behandla dem vänligt.

[4:9] De som bekymrar sig för sina egna barn, om de skulle lämna dem bakom sig, ska iakttaga GUD och vara rättvisa.

[4:10] De som förbrukar de föräldralösas ägodelar orättmätigt, sväljer ner eld i sina bukar, de kommer att lida i Helvetet.

    Om Inget Testamente Efterlämnats*

[4:11] GUD fastställer ett testamente till fördel för era barn; mannen får dubbelt så stor del som kvinnan.* Om arvtagarna endast är kvinnor, fler än två, får de två tredjedelar av det som efterlämnats. Har endast en dotter efterlämnats, får hon en hälft. Föräldrarna till den avlidne får en sjättedel var av arvet om den avlidne lämnat barn efter sig. Om han inte lämnat några barn efter sig, och hans föräldrar är de enda arvtagarna, får modern en tredjedel. Har han syskon, får moderna en sjättedel. Allt detta efter att ha uppfyllt ett eventuellt* testamente som den avlidne efterlämnat, och efter att ha betalat av alla skulder. Vad gäller era föräldrar och era barn, vet ni inte vilka av dem som verkligen är bäst för er och mest välgörande. Detta är GUDs lag. GUD är Allvetande, Visast.
Fotnot

    Arv För Makarna

[4:12] Ni får hälften av det era fruar lämnar bakom sig, om de inte hade några barn. Om de hade barn, får ni en fjärdedel av det de efterlämnar. Allt detta efter att ha uppfyllt ett eventuellt testamente de efterlämnat, och efter att ha betalat av alla skulder. De får en fjärdedel av det ni lämnar bakom er, om ni inte hade några barn. Om ni hade barn, får de en åttondel av det ni efterlämnar. Allt detta efter att ha uppfyllt ett eventuellt testamente ni lämnat bakom er, och efter att ha betalat av alla skulder. Om den avlidne mannen eller kvinnan var ensling och lämnar två syskon bakom sig, manliga eller kvinnliga, får var och en av dem en sjättedel av arvet. Finns det flera syskon delar de lika på en tredjedel av arvet. Allt detta efter att ha uppfyllt ett eventuellt testamente och efter att ha betalat av alla skulder, så att ingen skadas. Detta är ett testamente som fastställts av GUD. GUD är Allvetande, Mild.

    Gud Kommunicerar Med Oss Genom Sin Budbärare

[4:13] Detta är GUDs lagar. De som lyder GUD och Hans budbärare kommer Han att ge tillträde till trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt. Det är den största triumfen.

[4:14] Vad gäller den som inte lyder GUD och Hans budbärare, som kränker Hans lagar, kommer Han att överlämna till Helvetet vari han vistas för evigt. Han har ådragit sig ett skamfullt straff.

    Hälsokarantän

[4:15] Emot de som begår äktenskapsbrott av era kvinnor, måste ni ha fyra vittnen. Om de vittnar, ska ni låta sådana kvinnor stanna i sina hem tills de dör, eller tills GUD skapar en utväg för dem.*
Fotnot

[4:16] Det par som begår äktenskapsbrott ska straffas.* Om de ångrar sig och ändrar sig, ska ni lämna dem ifred. GUD är Frälsaren, Barmhärtigast.
Fotnot

    Ånger

[4:17] Ånger accepteras av GUD från de som faller i synd av okunnighet, och sedan ångrar sig omedelbart därefter. GUD räddar dem. GUD är Allvetande, Visast.

[4:18] Accepteras gör inte ångern från de som begår synder tills döden kommer till dem, som då säger, "Nu ångrar jag mig." Ej heller är den godtagbar från de som dör som icke troende. För dem har vi preparerat ett smärtsamt straff.

[4:19] O ni som tror, det är inte lagligt för er att ärva det kvinnorna lämnar bakom sig, mot deras vilja. Ni ska inte tvinga dem att ge upp någonting av det ni givit dem, såvida de inte bevisligen begår ett äktenskapsbrott. Ni ska behandla dem väl. Om ni inte tycker om dem, kanske ni ogillar något i vilket GUD placerat en hel del gott.

    Skydd för Kvinnor

[4:20] Om ni vill ni gifta er med en ny fru, i stället för den fru ni har, och ni gett en av dem en hel del, ska ni inte ta tillbaka någonting av det ni gett henne. Skulle ni ta det svekfullt, elakt och syndfullt?

[4:21] Hur skulle ni kunna ta tillbaka det efter att ni varit intima med varandra, och efter att de fått ett högtidligt löfte från er?

    Respekt för Fadern

[4:22] Gift er inte med de kvinnor som tidigare varit gifta med era fäder - hit räknas inte existerande äktenskap, som ej ska brytas upp - för det är en grov skymf och en avskyvärd handling.

    Incest Förbjudet

[4:23] Förbjudet för er (i äktenskap) är era mödrar, era döttrar, era systrar, era fäders systrar, era mödrars systrar, er broders döttrar, er systers döttrar, era ammor, flickorna som ammade från samma amma som er, era fruars mödrar, döttrarna till era fruar med vilka ni fullbordat äktenskapet - om äktenskapet inte fullbordats får ni gifta er med dottern. Kvinnor som varit gifta med era genetiska söner är också förbjudna för er. Ej heller ska ni vara gifta med två systrar samtidigt - men bryt inte upp existerande äktenskap. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

    Ömsesidig Attraktion Och Hemgift Krävs

[4:24] Förbjudna är även de kvinnor som redan är gifta, såvida de inte flyr från sina otroende män som ligger i krig med er.* Detta är GUDs budord till er. Alla andra kategorier är tillåtna för er i äktenskap, förutsatt att ni betalar dem de hemgifter de har rätt till. Ni ska bibehålla er moralitet genom att inte begå äktenskapsbrott. Följaktligen ska ni betala den ni tycker om ibland dem, den hemgift som fastställts för dem. Ni begår inget fel om ni ömsesidigt kommer överrens om eventuella justeringar av hemgiften. GUD är Allvetande, Visast.
Fotnot

[4:25] De ibland er som inte har råd att gifta er med fria troende kvinnor, får gifta er med troende slavkvinnor. GUD är den som bäst känner till er tro, ni är jämlika varandra vad tro beträffar. Ni ska skaffa tillstånd från deras förmyndare innan ni gifter er med dem, och betala dem den hemgift de har rätt till, rättvist. De ska bibehålla moraliskt beteende genom att inte begå äktenskapsbrott eller ha hemliga älskare. När de väl befriats genom äktenskap, ska straffet vara hälften av det som gäller för de fria kvinnorna, om de begår äktenskapsbrott.* Att gifta sig med en slav ska vara den sista utvägen för de som inte kan vänta. Att ha tålamod är bättre för er. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
Fotnot

[4:26] GUD vill förklara saker och ting för er, vägleda er genom föregående exempel, och rädda er. GUD är Allvetande, Visast.

    Guds Nåd

[4:27] GUD vill rädda er, medan de som ägnar sig åt sina lustar vill att ni ska göra ett stort felsteg.

[4:28] GUD vill lätta er börda, för människan är skapad svag.

    Mord, Självmord, och Olagliga Förvärv Förbjudet

[4:29] O ni som tror, ni ska inte ta varandras ägodelar i besittning olagligt - endast ömsesidigt godtagbara transaktioner är tillåtna. Ni ska inte ta livet av er själva. GUD är Barmhärtig gentemot er.

[4:30] Den som begår dessa överträdelser, ondskefullt och avsiktligt, kommer vi att fördöma till Helvetet. Det är enkelt för GUD att göra.

[4:31] Om ni avstår från att begå de grova synder som förbjudits er, kommer vi att mildra era synder och ge er ett ärbart inträde.

    Män och Kvinnor Begåvade Med Unika Egenskaper

[4:32] Ni ska inte eftertrakta de egenskaper som GUD tilldelat var och en av er; männen åtnjuter vissa egenskaper och kvinnorna åtnjuter vissa egenskaper. Ni får be till GUD om att ösa er med Sin nåd. GUD är fullt medveten om alla ting.

    Invänd Inte Mot De Arvslagar som Gud har Lagt Fram

[4:33] Vi har fastställt delar av arvet som efterlämnats av föräldrarna och släktingarna för var och en av er. Även till de besläktade med er genom äktenskap, ska ni ge den del som rätteligen tillhör dem. GUD ser alla ting.

    Slå Inte Er Fru*

[4:34] Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna,** och GUD har begåvat dem med vissa egenskaper och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att acceptera detta arrangemang eftersom det är GUDs budord, och hedra sina makar i deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem. Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. GUD är Den Högsta, Ojämförlig.
Fotnot

    Äktenskapsmedling

[4:35] Om ett par befarar att de kommer separera, ska ni utse en medlare från hans familj och en medlare från hennes familj; om de bestämmer sig för att försonas kommer GUD hjälpa dem att förenas. GUD är Allvetande, Medveten.

    Större Budord

[4:36] Ni ska dyrka endast GUD - associera ingenting med Honom. Ni ska ta hänsyn till föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, den besläktade grannen, den obesläktade grannen, den nära vännen, den resande främlingen och era tjänare. GUD älskar inte de arroganta skrytmånsarna.

[4:37] De som är snåla, uppmanar människorna till att vara snåla, och döljer det som GUD har givit dem av Sina gåvor. Vi har preparerat ett skamfullt straff för de som inte tror.

[4:38] De ger pengar till välgörenhet bara för att visa upp sig, fast de inte tror på GUD och den Sista Dagen. Har man djävulen som partner, kan man inte ha en värre partner.

[4:39] Varför tror de inte på GUD och den Sista Dagen, och ger från GUDs gåvor till dem? GUD är fullt medveten om dem.

    Gudomlig Rättvisa

[4:40] GUD vållar inte så mycket som en atoms vikt av orättvisa. Tvärtom, mångdubblar Han mångfaldigt belöningen för den rättfärdiga gärningen och beviljar en stor belöning från Honom.

[4:41] Så när (dome)dagen kommer, kommer vi att kalla fram ett vittne från varje samhälle, och du (budbäraren) kommer att fungera som vittne bland dessa människor.

[4:42] På den dagen kommer de som inte trodde och som inte lydde budbäraren önska att de var i jämnhöjd med marken; inte ett enda yttrande kommer de att kunna dölja från GUD.

    Det Som Tillintetgör Tvagning

[4:43] O ni som tror, ni ska inte iakttaga Kontaktbönerna (Salat) när ni är berusade, så att ni vet vad ni säger. Ej heller efter sexuell orgasm utan att bada, såvida ni inte är på resande fot, och färdas; om ni är sjuka eller färdas, eller om ni haft urin eller avföringsrelaterad utsöndring (som gas), eller varit i kontakt med kvinnorna (sexuellt) och inte kan hitta vatten, ska ni iakttaga Tayammum (torr tvagning) genom att röra ren torr mark och sedan torka era ansikten och händer därmed. GUD är Överseende, Förlåtare.

[4:44] Har ni lagt märke till de som fått en del av skriften, och hur de väljer att avvika, och vill att ni ska avvika från vägen?

[4:45] GUD vet bäst vilka era fiender är. GUD är den enda Herren och Mästaren. GUD är den enda Hjälparen.

[4:46] Bland de som är Judiska förvanskar vissa orden utöver sanningen, och säger, "Vi hör men vi lyder inte," och, "Era ord faller på döva öron," och, "Raa'ena* (var vår herde)," samtidigt som de vränger sina tungor för att håna religionen. Om de sagt, "Vi hör och vi lyder," och, "Vi hör dig," och, "Unzurna (vaka över oss)," skulle det ha varit bättre för dem och rättfärdigare. I stället har de ådragit sig fördömelse från GUD på grund av sin otro. Till följd därav kan majoriteten av dem inte tro.
Fotnot

[4:47] O ni som fått skriften, ni ska tro på det vi uppenbarar häri som bekräftar det ni har, innan vi förvisar vissa ansikten till exil eller fördömer dem på samma sätt som vi fördömde de som vanhelgade Sabbaten. GUDs befallning genomförs.

    Den Oförlåtliga Synden

[4:48] GUD förlåter inte idoldyrkan,* men Han förlåter mindre förseelser för vem Han vill. Den som sätter upp idoler vid sidan av GUD har utformat en fruktansvärd skymf.
Fotnot

[4:49] Har ni märkt de som upphöjer sig själva? I stället är GUD Den som upphöjer vem Han vill, utan minsta orättvisa.

[4:50] Lägg märke till hur de hittar på lögner om GUD; vilken grov överträdelse!

[4:51] Har ni lagt märke till de som fått en del av skriften, hur de tror på idoldyrkan och falsk lära, och sedan säger, "De som inte tror är bättre vägledda än de som tror!?"

[4:52] De har gjort sig till föremål för GUD fördömelse, och för den GUD fördömer kommer ni inte att hitta någon hjälpare.

[4:53] Äger de en del av den högsta makten? Om de gjorde det, skulle de inte ge människorna så mycket som en gnutta.

[4:54] Är de avundsjuka på människorna för att GUD öst Sina välsignelser över dem? Vi har gett Abrahams familj skriften och visdom; vi gav dem stor auktoritet.

[4:55] Vissa av dem trodde på det, vissa av dem avfärdade det; Helvetet det enda rättvisa straffet för dem.

    Allegorisk Beskrivning av Helvetet

[4:56] Vi kommer utan tvivel att fördöma de som inte tror på våra uppenbarelser till helveteselden. När deras hud förbränts, kommer vi att ge dem nya hudar. Följaktligen kommer de att lida kontinuerligt. GUD är Allsmäktig, Visast.

[4:57] Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer vi att ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar; däri vistas de för evigt. De kommer att ha rena makar däri. Vi kommer att släppa in dem till en lycksalig skugga.

    Ärlighet & Rättvisa Förespråkas

[4:58] GUD befaller er att ge tillbaka det som människorna anförtrott er. Om ni dömer bland människorna, ska ni döma rättvist. Den bästa vägledningen är sannerligen den GUD rekommenderar för er. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.

[4:59] O ni som tror, ni ska lyda GUD och ni ska lyda budbäraren, och de som bestämmer ibland er. Om ni tvistar i någon fråga, ska ni hänvisa den till GUD och Hans budbärare, om ni verkligen tror på GUD och den Sista Dagen. Det är bättre för er och ger er den bästa lösningen.

    Troende Eller Hycklare?

[4:60] Har ni lagt märke till de som påstår att de tror på det som uppenbarats för dig, och på det som uppenbarats före dig, och sedan upprätthåller sina idolers orättvisa lagar? De beordrades att förkasta sådana lagar. Det är sannerligen djävulens önskan att leda dem långt vilse.

[4:61] När de uppmanas, "Kom till det som GUD har uppenbarat och till budbäraren," ser ni hycklarna undvika er helt och hållet.

[4:62] Hur kommer det att vara för dem när en olycka drabbar dem, som konsekvens av deras egna gärningar? De kommer då att komma till er och svära vid GUD: "Våra intentioner var goda och rättfärdiga!"

[4:63] GUD är fullt medveten om deras innersta avsikter. Ni ska ignorera dem, upplysa dem, och ge dem goda råd, så att de ska kunna rädda sina själar.

    Total Underkastelse: Egenskap hos Sant Troende

[4:64] Vi har inte sänt någon budbärare som inte ska lydas enligt GUDs vilja. Om de kommit till dig när de kränkt sina själar, bett GUD om förlåtelse, och budbäraren bad om deras förlåtelse, skulle de ha funnit GUD Frälsare, Barmhärtigast.

[4:65] Nej aldrig, vid er Herre; de är inte troende om de inte kommer till dig för att döma i deras dispyter, och sedan inte finner någon som helst tvekan i sina hjärtan till att acceptera din bedömning. De måste underkasta sig en total underkastelse.

    Guds Prövningar Är Aldrig Orimliga

[4:66] Om vi uppmanat dem: "Ni måste offra era liv," eller, "Lämna era hem," skulle de inte ha gjort det, förutom ett fåtal av dem. (Även om en sådan befallning utfärdats) och de skulle ha gjort vad de beordrades att göra, skulle det ha varit bättre för dem och bevisat styrkan på deras tro.

[4:67] Och vi skulle ha gett dem en stor belöning.

[4:68] Och vi skulle ha väglett dem på den rätta vägen.

    Troendes Jämlikhet

[4:69] De som lyder GUD och budbäraren tillhör dem som välsignats av GUD - profeterna, helgonen, martyrerna och de rättfärdiga. De är det bästa sällskapet.

[4:70] Sådan är GUDs välsignelse; GUD är Den Som Vet bäst.

[4:71] O ni som tror, ni ska förbli alerta, och förbered er som individer, eller förbered er alla tillsammans.

[4:72] Onekligen finns ibland er de som skulle dra benen efter sig, och om ni drabbades av en motgång skulle de säga, "GUD har välsignat mig eftersom jag inte dog martyrdöden med dem."

[4:73] Men om ni uppnår en välsignelse från GUD skulle de säga, precis som om ingen vänskap någonsin existerat mellan er, "Jag önskar att jag vore med dem, så jag kunde ta del av en sådan stor seger."

[4:74] De som villigt kämpar för GUDs sak är de som försakar denna världen till förmån för Livet Efter Detta. Den som kämpar för GUDs sak och sedan dödas eller uppnår seger, kommer vi säkerligen att ge en stor belöning.

    De Troende är Inte Rädda

[4:75] Varför skulle vi inte kämpa för GUDs sak när svaga män, kvinnor och barn ber: "Vår Herre, befria oss från detta samhälle, vars människor utövar förtryck, var Du vår Herre och Mästare."

[4:76] De som tror kämpar för GUDs sak, medan de som inte tror kämpar för tyranni. Därför ska ni bekämpa de som förenat sig med djävulen; djävulens makt är noll.

[4:77] Har ni lagt märke till de som uppmanades, "Ni behöver inte slåss; allt ni behöver göra är att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat)," därefter, när de uppmanades att strida, fruktade de människorna lika mycket som de fruktade GUD, eller till och med mer? De sa, "Vår Herre, varför påtvingade Du oss detta stridande? Om Du bara kunde ge oss uppskov ett tag!" Säg, "Materian tillhörande denna världen är lika med noll, medan Livet Efter Detta är mycket bättre för de rättfärdiga, ni drabbas aldrig av minsta orättvisa."

    Gud är Den Som Gör Allting*

[4:78] Vart ni än är, kommer döden att hinna ikapp er, även om ni bor i ofantliga slott. När någonting bra händer dem säger de, "Det här kommer från GUD," och när någonting dåligt drabbar dem, skyller de på er. Säg, "Allt kommer från GUD." Varför missförstår dessa människor nästan allt?
Fotnot

    Ingenting Dåligt Kommer Från Gud

[4:79] Allt bra som händer er kommer från GUD, allt dåligt som händer er kommer från er. Vi har sänt dig som en budbärare till människorna,* GUD räcker som vittne.
Fotnot

[4:80] Den som lyder budbäraren lyder GUD. Vad gäller de som vänder sig bort, har vi inte sänt dig som deras förmyndare.

[4:81] Högtidligt lovar de lydnad, men så fort de lämnar dig hyser en del av dem avsikter i motsats till vad de säger. GUD noterar deras innersta avsikter. Ni ska ignorera dem och lita på GUD. GUD räcker som försvarare.

    Bevis På Gudomligt Författarskap

[4:82] Varför studerar de inte Koranen noggrant? Skulle den kommit från annat än GUD, skulle de ha funnit många motsägelser i den.*
Fotnot

    Akta Er För Djävulens Rykten

[4:83] När ett rykte som påverkar säkerhet kommer till dem sprider de det. Om de hänvisat det till budbäraren, och de som bestämmer ibland er, skulle de som förstår dessa saker ha informerat dem. Vore det inte för GUDs välvilja gentemot er, och Hans nåd, skulle ni ha följt djävulen, förutom ett fåtal.

[4:84] Du ska kämpa för GUDs sak; du ansvarar endast för din egen själ, och uppmana de troende att göra detsamma. GUD kommer att neutralisera kraften hos de som inte tror. GUD är mycket mäktigare och mycket effektivare.

    Ansvar

[4:85] Den som sätter en god gärning i verket, får en del av förtjänsten därav, den som sätter en ond gärning i verket ådrager sig en del därav. GUD kontrollerar alla ting.

    Ni Ska Vara Artiga

[4:86] När någon hälsar på er med en hälsning, ska ni besvara med en bättre hälsning, eller åtminstone med en likvärdig. GUD bedömer alla ting.

[4:87] GUD: det finns ingen annan gud än Honom. Han kommer utan tvivel sammankalla er på Återuppståndelsens Dag - den oundvikliga dagen. Vems skildring är mer sanningsenlig än GUDs?

    Hur Man Handskas med Hycklarna

[4:88] Varför ska ni dela upp er i två grupper av hänsyn till hycklarna (ibland er)? GUD är den som fördömt dem på grund av deras eget beteende. Vill ni vägleda dem som vilseletts av GUD? Den GUD vilseleder kan ni aldrig finna ett sätt att vägleda.

[4:89] De vill att ni inte ska tro, precis som de inte har trott, då blir ni jämlika. Ni ska inte betrakta dem som vänner, såvida de inte mobiliserar sig med er för GUDs sak. Vänder de sig emot er ska ni bekämpa dem, och ni får döda dem när ni möter dem i krig. Ni ska inte acceptera dem som vänner eller som allierade.*
Fotnot

[4:90] Hit räknas inte de som förenas med människor med vilka ni skrivit fredsavtal, eller de som kommer till er utan någon önskan att slåss emot er eller emot sina släktingar. Om GUD så önskat, skulle Han kunnat låta dem slåss emot er. GUD ger er därför ingen anledning att slåss emot dem om de lämnar er ifred, avstår från att slåss emot er, och erbjuder er fred.

[4:91] Ni kommer att finna andra som vill sluta fred med er, även med sitt folk. Men så fort krig bryter ut slåss de emot er. Om dessa människor inte lämnar er ifred, erbjuder er fred och slutar att slåss emot er, får ni slåss emot dem när ni stöter på dem. Mot dessa ger vi er klar befogenhet.

    Ni Ska Inte Döda

[4:92] Ingen troende ska döda en annan troende, såvida det inte är en olyckshändelse. Om någon dödar en troende av misstag, ska han sona för det genom att befria en troende slav och genom att betala kompensation till offrets familj, såvida de inte avstår från en sådan kompensation som välgörenhet. Om offret tillhörde ett folk som ligger i krig med er, fast han var troende, ska ni sona genom att befria en troende slav. Om han tillhörde människor med vilka ni slutit fredsavtal, ska ni betala kompensationen och dessutom befria en troende slav. Om ni inte kan hitta* en slav att befria, ska ni sona genom att fasta två månader i sträck för att återtagas av GUD. GUD är Den Som Vet, Visast.
Fotnot

    Ett Oförlåtligt Brott

[4:93] Straffet för den som dödar en troende avsiktligt är Helvetet, vari han vistas för evigt, GUD är arg på honom, fördömer honom, och har preparerat ett fruktansvärt straff för honom.

[4:94] O ni som tror, om ni slår ett slag för GUDs sak måste ni vara helt säkra. Säg inte till den som erbjuder er fred, "Du tror inte," i strävan efter denna världens byten. För GUD besitter oändliga byten. Minns att ni brukade vara som dem, och GUD välsignade er. Därför ska ni vara helt säkra (innan ni slår till). GUD är fullt Medveten om allt ni gör.

    Högre Ranger för De Som Strävar

[4:95] De som inte gör någonting bland de troende, som inte är handikappade, är inte desamma som de som strävar för GUDs sak med sina pengar och sina liv. GUD upphöjer de som strävar med sina pengar och sina liv över de som ingenting gör. GUD lovar frälsning för båda, men GUD upphöjer de som strävar över de stillasittande med en stor belöning.

[4:96] De högre rangerna kommer från Honom, liksom förlåtelse och nåd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

    Apati Fördöms

[4:97] De vars liv avslutas av änglarna när de är i ett tillstånd av att kränka sina själar, kommer änglarna att fråga, "Vad var det med er?" De kommer att säga, "Vi var förtryckta på jorden." De kommer att säga, "Var GUDs jord inte rymlig nog för er, för att ni skulle kunna emigrera däri?" För dessa är den slutliga boningen Helvetet, och ett miserabelt öde.

[4:98] Hit räknas inte de svaga männen, kvinnorna och barnen, som inte har styrkan eller medlen att finna en väg ut.

[4:99] Dessa kan GUD ha överseende med. GUD är Överseende, Förlåtare.

[4:100] Den som emigrerar för GUDs sak kommer att finna fantastiska gåvor och rikedom på jorden. För den som lämnar sitt hem, emigrerar till GUD och Hans budbärare, som döden sedan hinner ikapp, finns en belöning reserverad hos GUD. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

[4:101] När ni färdas i krigstid, begår ni inget fel om ni kortar av era Kontaktböner (Salat), om ni befarar att de icke troende ska attackera er. De icke troende är sannerligen era ivriga fiender.

    Försiktighetsåtgärder i Krigstid

[4:102] När du är hos dem och leder Kontaktbönerna (Salat) för dem, låt då en del av er stå vakt; låt dem hålla sina vapen och låt dem stå bakom er när ni prostrerar. Låt sedan den andra gruppen som inte har bett, få sin tur att be med dig medan de andra står vakt och håller sina vapen. De som inte trodde vill se er försumma era vapen och er utrustning, för att kunna attackera er en gång för alla. Om ni förhindras av regn eller skada, begår ni inget fel om ni lägger ner era vapen, så länge ni är på er vakt. GUD har preparerat ett skamfullt straff för de icke troende.

    Kontaktbönerna

[4:103] När ni väl avslutat er Kontaktbön (Salat), ska ni minnas GUD när ni står, sitter eller ligger.* När kriget väl är över, ska ni iakttaga Kontaktbönerna (Salat); Kontaktbönerna (Salat) har fastställts för de som tror på specifika tider.
Fotnot

[4:104] Ni får inte vackla när det gäller att sätta efter fienden. Lider ni, lider de också. Ni förväntar er dock från GUD vad de aldrig förväntar sig. GUD är Allvetande, Visast.

[4:105] Vi har sänt ner skriften till dig, sanningsenligt, för att döma bland människorna enligt det som GUD visat dig. Ta inte förrädarnas parti.

[4:106] Be GUD om förlåtelse. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

    Försvara Inte De Som Överträder

[4:107] Försvara inte de som kränkt sina egna själar; GUD älskar inte någon förrädare, skyldig.

[4:108] De gömmer sig från människorna och bryr sig inte om att gömma sig från GUD, trots att Han är med dem när de hyser tankar inom sig som Han inte tycker om. GUD är fullt medveten om allt de gör.

    Ni Hjälper Dem Inte Genom Att Vara "Vänliga"

[4:109] Här argumenterar ni på deras vägnar i denna världen; vem ska argumentera med GUD på deras vägnar på Återuppståndelsens Dag? Vem ska vara deras förespråkare?

[4:110] Den som begår ondska eller kränker sin själ, som sedan ber GUD om förlåtelse, kommer att finna GUD Förlåtande, Barmhärtigast.

[4:111] Den som förvärvar en synd, förvärvar den till skada för sin egen själ. GUD är Allvetande, Visast.

[4:112] Den som förvärvar en synd och sedan beskyller en oskyldig person för det, har begått en hädelse och en grov överträdelse.

[4:113] Vore det inte för GUDs välvilja gentemot dig och Hans nåd, skulle vissa av dem ha vilselett dig. De vilseleder endast sig själva, och kan aldrig skada dig det minsta. GUD har sänt ner skriften och visdom till dig, och Han har lärt dig vad du aldrig visste. GUDs välsignelser över dig har sannerligen varit stora.

[4:114] Det finns ingenting bra med deras privata sammankomster, förutom när det gäller de som förespråkar välgörenhet, rättfärdiga verk, eller för att sluta fred bland människorna. Den som gör det, som svar på GUDs läror, kommer vi ge en stor belöning.

[4:115] Vad gäller den som opponerar sig mot budbäraren efter att vägledningen visats honom, och som följer annat än den troendes väg, kommer vi att leda i riktningen han valt, och överlämna honom till Helvetet; vilket miserabelt öde!

    Den Oförlåtliga Synden

[4:116] GUD förlåter inte idoldyrkan (om den bibehålls till döden),* Han förlåter mindre överträdelser för vem Han vill. Den som dyrkar en idol vid sidan av GUD har gått långt vilse.
Fotnot

[4:117] De dyrkar till och med kvinnliga idoler vid sidan av Honom; i själva verket dyrkar de bara en rebellisk djävul.

[4:118] GUD har fördömt honom, och han sa, "Jag kommer säkerligen att rekrytera en stor del av Dina dyrkare.*
Fotnot

[4:119] "Jag kommer att vilseleda dem, jag kommer att locka dem, jag kommer att uppmana dem att (förbjuda intaget av viss mat genom att) märka öronen på boskapen, och jag kommer befalla dem att förstöra GUDs skapelse." Den som accepterar djävulen som herre i stället för GUD har ådragit sig en svår förlust.

[4:120] Han lovar dem och lockar dem; det som djävulen lovar är ingenting annat än en illusion.

[4:121] De har ådragit sig Helvetet som sin slutliga boning, och kan aldrig undvika det.

[4:122] Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi att ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt. Sådant är GUDs sanna löfte. Vems ord är mer sanna än GUDs?

    Lagen

[4:123] Det beror inte på era önskemål, eller på önskemålen av skriftens folk; den som begår ondska får betala för det, och kommer inte ha någon som hjälper dem eller stödjer dem mot GUD.

[4:124] Vad gäller de som för ett rättfärdigt liv, manliga eller kvinnliga, medan de tror, kommer de in i Paradiset; utan minsta orättvisa.

    Abraham: Ursprunglig Budbärare av Islam*

[4:125] Vem är bättre vägledd i sin religion än den som helt och hållet underkastar sig GUD, lever ett rättfärdigt liv enligt Abrahams troslära: monoteism? GUD har valt ut Abraham till en älskad vän.
Fotnot

[4:126] Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. GUD har full kontroll över alla ting.

[4:127] De frågar dig om råd vad gäller kvinnor: säg, "GUD upplyser er beträffande dem, som reciterat för er i skriften. Ni ska återinföra de föräldralösa flickornas rättigheter, som ni bedrar på de hemgifter de har rätt till när ni vill gifta er med dem: ni ska inte utnyttja dem. De föräldralösa pojkarnas rättigheter måste skyddas likaså. Ni ska behandla de föräldralösa rättvist. Vad gott ni än gör, är GUD fullt medveten om."

    Skilsmässa Motverkad

[4:128] Om en kvinna upplever förtryck eller befarar att hon ska överges av sin man, ska paret försöka överbrygga sina meningsskiljaktigheter, för försoning är det bästa för dem. Själviskhet är en mänsklig egenskap, om ni gör saker av godo och för ett rättfärdigt liv, är GUD fullt Medveten om allt ni gör.

    Månggifte Avråds

[4:129] Ni kan aldrig vara rättvisa när ni hanterar mer än en fru, oavsett hur mycket ni än försöker. Var därför inte så partiska, att ni låter en av dem förbli i ovisshet (vare sig åtnjutande äktenskap, eller bli lämnad att gifta sig med någon annan). Rättar ni till denna situation och bibehåller rättfärdighet, är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.

[4:130] Om paret måste bestämma sig för att gå skilda vägar, kommer GUD att ge till båda av Sina gåvor. GUD är Frikostig, Visast.

[4:131] Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD, och vi har ålagt de som fick skriften före er, och ålagt er, att ni ska vörda GUD. Om ni inte tror, tillhör allting i himmlarna och på jorden GUD. GUD har inga behov, Prisvärd.

[4:132] Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD, och GUD är den ende Beskyddaren.

[4:133] Om Han vill kan Han utplåna er, O människor, och sätta andra i ert ställe. GUD är säkerligen kapabel att göra det.

[4:134] Den som strävar efter materian tillhörande denna värld, bör veta att GUD äger både tillgångarna i denna värld och i Livet Efter Detta. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.

    Ni Ska Inte Avge Osanna Vittnesmål

[4:135] O ni som tror, ni ska vara fullkomligt rättvisa och iakttaga GUD när ni fungerar som vittnen, vare sig det är mot er själva, era föräldrar eller era släktingar. Vare sig den anklagade är rik eller fattig, tar GUD hand om dem båda. Var därför inte partiska på grund av era personliga önskemål. Om ni avviker eller bortser från (detta budord), är GUD fullt Medveten om allt ni gör.

[4:136] O ni som tror, ni ska tro på GUD och Hans budbärare, på skriften Han uppenbarat genom Sin budbärare, och på skriften Han uppenbarat innan dess. Den som vägrar att tro på GUD, Hans änglar, Hans skrifter, Hans budbärare och på den Sista Dagen, har verkligen gått långt vilse.

[4:137] Vad gäller de som tror, som därefter inte tror, som sedan tror, och därefter inte tror, och sedan faller djupare ner i otro, kommer GUD säkerligen inte att förlåta, ej heller kommer Han att vägleda dem på något sätt.

[4:138] Informera hycklarna om att de ådragit sig ett smärtsamt straff.

[4:139] Det är de som förenar sig med de icke troende i stället för med de troende. Söker de värdighet hos dem? All värdighet tillhör endast GUD.

[4:140] Han har instruerat er i skriften: om ni hör GUDs uppenbarelser hånas eller förlöjligas, ska ni inte sitta tillsammans med dem, såvida de inte byter samtalsämne. Annars kommer ni att vara lika skyldiga som dem. GUD kommer att samla ihop hycklarna och de icke troende i Helvetet.

    Hycklarna

[4:141] De iakttar er och väntar; om ni beviljas seger från GUD säger de (till er), "Var vi inte med er?" Men om de icke troende får en chans säger de (till dem), "Tog vi inte ert parti och skyddade er från de troende?" GUD kommer att döma ibland er på Återuppståndelsens Dag. GUD kommer aldrig att låta de icke troende segra över de troende.

[4:142] Hycklarna tror att de lurar GUD, men Han är Den som för dem bakom ljuset. När de stiger upp för Kontaktbönen (Salat), reser de på sig slött. Det är för att de bara visar upp sig för människorna, och sällan tänker de på GUD.

[4:143] De vacklar fram och tillbaka, utan att tillhöra vare sig den här eller den där gruppen. Den GUD vilseleder, kommer ni aldrig att hitta ett sätt att vägleda.

[4:144] O ni som tror, ni ska inte förena er med de icke troende i stället för de troende. Vill ni ge GUD ett klart bevis mot er?

    De Tror Att De Är Troende

[4:145] Hycklarna kommer att överlämnas till det djupaste Helveteshålet, och ni kommer inte att hitta någon som hjälper dem.

[4:146] Endast de som ångrar sig, omformar sig, håller fast vid GUD och fullständigt ägnar sin religion till endast GUD, kommer att räknas till de troende. GUD kommer att välsigna de troende med en stor belöning.

[4:147] Vad skulle GUD tjäna på att straffa er om ni blev tacksamma och trodde? GUD är Tacksam, Allvetande.

    Ni Ska Inte Använda Fula Ord

[4:148] GUD tycker inte om yttrandet av dåligt språk, såvida man inte behandlas med stor orättvisa. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.

[4:149] Om ni är rättfärdigt verksamma - öppet eller dolt - eller ursäktar en överträdelse, Har GUD Överseende, Allsmäktig.

    Ni Ska Inte Göra Någon Skillnad På Guds Budbärare

[4:150] De som inte tror på GUD och Hans budbärare, som försöker göra skillnad på GUD och Hans budbärare, och säger, "Vi tror på vissa och avvisar andra," och vill följa en väg mitt emellan;

[4:151] är de verkligt icke troende. Vi har preparerat ett skamfullt straff för de som inte tror.

[4:152] Vad gäller de som tror på GUD och Hans budbärare, och som inte gör någon skillnad på dem, kommer Han att ge deras belöning. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

    Lärdomar Från Israel

[4:153] Skriftens folk utmanar dig att ta ner en bok från skyn till dem! De begärde ännu mer av Moses, och sa, "Visa oss GUD kroppsligen." Följaktligen träffades de av blixten som en konsekvens av deras fräckhet. Dessutom dyrkade de kalven efter alla mirakel de sett. Ändå hade vi överseende med allt detta. Vi stärkte Moses med fulländade mirakel.

[4:154] Och vi höjde berget Sinai över dem när vi slöt förbundet med dem. Och vi sa till dem, "Vanhelga inte Sabbaten." Vi slöt sannerligen ett högtidligt förbund med dem.

[4:155] (De ådrog sig fördömelse) för att ha kränkt sitt förbund, förkastat GUDs uppenbarelser, dödat profeterna orättmätigt och för att ha sagt, "Vi har bestämt oss!" I själva verket är GUD Den som förseglat deras sinnen på grund av deras otro, vilket är orsaken till att de inte lyckas tro, förutom sällan.

[4:156] (De har fördömts) för att inte ha trott, och för att ha yttrat en grov lögn om Maria.

    Korsfästning av Jesus "Kropp"*

[4:157] Och för att ha påstått att de dödat Messias, Jesus, Marias son, GUDs budbärare. I själva verket dödade de honom aldrig - de fick tro att de gjorde det. Alla grupper som tvistar i denna fråga är fulla av tvivel om detta. De har ingen kunskap; de bara gissar. Absolut dödade de honom aldrig.*
Fotnot

[4:158] I stället upphöjde GUD honom till Sig; GUD är Allsmäktig, Visast.

[4:159] Vad som krävdes av alla skriftens folk, var att de trodde på honom före hans död. På Återuppståndelsens Dag kommer han att vara ett vittne mot dem.

[4:160] På grund av deras överträdelser, förbjöd vi för Judarna bra mat som tidigare var laglig för dem; även för att de oavbrutet varit verksamma med att avvisa från GUDs väg.

[4:161] Och för att de praktiserat ocker, som var förbjudet, och för att de konsumerat människornas pengar olagligt. Vi har preparerat ett smärtsamt straff för de icke troende ibland dem.

[4:162] Vad gäller de ibland dem som är väl etablerade i kunskap, och de som tror, tror de på det som uppenbarats för dig, och på det som uppenbarats före dig. De tillhör människor som iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat); de tillhör människor som tror på GUD och på den Sista Dagen. Dessa beviljar vi en stor belöning.

    Guds Budbärare

[4:163] Vi har inspirerat dig på samma sätt som vi inspirerade Noak och profeterna som kom efter honom. Och vi inspirerade Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Patriarkerna, Jesus, Job, Jonas, Aron, och Salomon. Och vi gav David Psalmerna.

[4:164] Budbärare vi nämnt för dig, och budbärare vi aldrig nämnt för dig. Och GUD talade till Moses direkt.

[4:165] Budbärare för att sända goda nyheter liksom varningar. På så sätt kommer människorna inte att ha någon ursäkt när de möter GUD, efter att alla dessa budbärare kommit till dem. GUD är Allsmäktig, Visast.

[4:166] Men GUD vittnar om det Han uppenbarat för dig; Han har uppenbarat det med Sin kunskap. Änglarna vittnar likaså, men GUD räcker som vittne.

[4:167] De som inte tror och som avviker från GUDs ordning, har verkligen gått långt vilse.

[4:168] GUD kommer inte att förlåta de icke troende och som överträder, ej heller kommer Han att vägleda dem på något vis;

[4:169] förutom till Helvetet, vari de vistas för evigt. Det är lätt för GUD att göra.

[4:170] O människor, budbäraren har kommit till er med sanningen från er Herre. Tro därför för ert eget bästa. Om ni inte tror, tillhör allting i himmlarna och på jorden GUD. GUD är Allvetande, Visast.

    Treenigheten: En Falsk Troslära

[4:171] O skriftens folk, ni ska inte överträda gränserna för er religion, och säg inte om GUD annat än sanningen. Messias, Jesus, Marias son, var en av GUDs budbärare, och Hans ord som Han sänt ner till Maria, en uppenbarelse från Honom. Därför ska ni tro på GUD och Hans budbärare. Ni ska inte säga, "Treenighet." Ni ska låta bli för ert eget bästa. GUD är endast en gud. Prisad vare Han; Han är alltför ärorik för att ha en son. Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom. GUD räcker som Herre och Mästare.

[4:172] Messias skulle aldrig ringakta att vara en GUDs tjänare, ej heller de närmsta änglarna. Alla som ringaktar att dyrka Honom, som är för arroganta för att underkasta sig, kommer Han att sammankalla inför Sig.

[4:173] Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer Han att belöna dem rikligt och ösa Sin nåd över dem. Vad gäller de som ringaktar och blir arroganta, kommer Han att överlämna dem till ett smärtsamt straff. De kommer inte att finna någon herre vid sidan av GUD, ej heller någon frälsare.

    Koranens Matematiska Kod: Påtagligt, Obestridligt Bevis

[4:174] O människor, ett bevis har kommit till er från er Herre; vi har sänt ner en fulländad ledstjärna till er.

[4:175] De som tror på GUD och som håller fast vid Honom, kommer Han att ge tillträde till nåd från Honom och barmhärtighet, och kommer att vägleda dem till Honom på en rak väg.

[4:176] De frågar dig om råd; säg, "GUD ger er råd beträffande den som är ogift. Om någon dör och inte lämnar några barn efter sig, och han hade en syster, får hon halva arvet. Om hon dör först ärver han henne, om hon inte lämnade några barn efter sig. Om det fanns två systrar, får de två tredjedelar av arvet. Om syskonen är manliga och kvinnliga, får mannen dubbelt så mycket som kvinnan." GUD klargör det på så sätt för er, så att ni inte ska gå vilse. GUD är fullt medveten om alla ting.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info