I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 38, S (Saad)[38:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[38:1] S.(Saad),* och Koranen som innehåller beviset.**
Fotnot

[38:2] De som inte tror har förfallit till arrogans och trots.

[38:3] Vi har utplånat många generationer före dem. Förgäves ropade de på hjälp.

[38:4] De undrade över att en varnare skulle komma till dem från dem. De som inte trodde sa, "En magiker; en lögnare.

[38:5] "Gjorde han gudarna till en gud? Detta är verkligen konstigt."

[38:6] Ledarna meddelade, "Fortsätt att ihärdigt hålla ut i er dyrkan av era gudar. Det är vad som önskas.

[38:7] "Vi har aldrig hört talas om detta från våra fäders religion. Det är en lögn.

[38:8] "Varför kom beviset ner till honom i stället för till oss?" De tvivlar verkligen på Mitt bevis. Sannerligen, har de har inte ännu känt på Mitt straff.

[38:9] Äger de er Herres skatter av nåd, den Allsmäktige, Beviljaren.

[38:10] Äger de makten i himmlarna och på jorden, och allting dem emellan? Låt dem hjälpa sig själva.

[38:11] Iställer kommer alla styrkor de kan uppbåda - även om alla deras grupper förenar sig - att besegras.

[38:12] Noaks, ´Ãds, och den väldige Faraos folk, trodde inte före dem.

[38:13] Likaså Thamoud, Lots folk, de som bodde i Skogarna (i Midyan); dessa var motståndarna.

[38:14] Var och en av dem trodde inte budbärarna, och därför var Mitt straff oundvikligt.

[38:15] Dessa människor kan förvänta sig ett enda slag, från vilket de aldrig återhämtar sig.

[38:16] De utmanade: "Vår Herre, varför påskyndar Du inte straffet för oss, före Räkenskapens Dag."

[38:17] Ha tålamod trots deras uttalanden, och minns vår tjänare David, den rådige; han var lydig.

[38:18] Vi satte bergen i hans tjänst, glorifierande med honom natt och dag.

[38:19] Även fåglarna sattes i hans tjänst; alla lydde de honom.

[38:20] Vi stärkte hans kungaskap och gav honom visdom och god logik.

[38:21] Har ni hört om de tvistande männen som smög sig in i hans gömma?

[38:22] När de gick in i hans rum blev han förskräckt. De sa, "Var inte rädd. Vi tvistar med varandra, och söker din rättvisa bedömning. Kränk oss inte, och vägled oss på den rätta vägen.

[38:23] "Denna bror till mig äger nittionio* får, medan jag äger ett får. Han vill blanda mitt får med sina, och fortsätter pressa mig."
Fotnot

    Davids Exemplariska Fromhet

[38:24] Han sa, "Han är orättvis mot dig som ber dig kombinera ditt får med sina. De flesta människor som kombinerar sina tillgångar behandlar varandra orättvist, förutom de som tror och verkar rättfärdighet, och dessa är så få." Efteråt grubblade David på om han gjort rätt bedömning. Han trodde att vi testade honom. Han bad då sin Herre om förlåtelse, bugade sig ner, och ångrade sig.*
Fotnot

[38:25] Vi förlät honom i denna sak. Vi gav honom en position av ära hos oss, och en underbar boning.

[38:26] O David, vi har gjort dig till en härskare på jorden. Därför ska du döma rättvist bland folket, och följ inte din personliga åsikt, så att det inte avleder dig från GUDs väg. De som avviker från GUDs väg ådrar sig onekligen ett svårt straff för att ha glömt Räkenskapens Dag.

[38:27] Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan, för ingenting. Så tänker de som inte tror. Därför, ve dem som inte tror; de kommer att lida i Helvetet.

[38:28] Ska vi behandla de som tror och som för ett rättfärdigt liv som vi behandlar de som begår ondska på jorden? Ska vi behandla de rättfärdiga som vi behandlar de onda?

[38:29] Detta är en skrift som vi sänt ner till dig, som är helig - kanske reflekterar de över dess verser. De som besitter intelligens kommer att ta sig i akt.

    Salomons Exemplariska Hängivelse

[38:30] Till David gav vi Salomon; en bra och hängiven tjänare.

[38:31] En dag blev han upptagen med vackra hästar, tills nattens början.

[38:32] Då sa han, "Jag njöt av de materiella sakerna mer än jag njöt av att dyrka min Herre, tills solen var borta.*
Fotnot

[38:33] "Ta hit dem igen." (För att ta farväl,) klappade han deras ben och halsar.

[38:34] På så sätt testade vi Salomon; vi välsignade honom med stor materiell rikedom, men han underkastade sig ihärdigt.*
Fotnot

[38:35] Han sa, "Min Herre, förlåt mig, och ge mig kungaskap aldrig uppnådd av någon annan. Du är Beviljaren."

[38:36] Vi (besvarade hans bön och) satte vinden i hans tjänst, som öste regn vart han än ville.

[38:37] Och djävlarna, som byggde och dök.

[38:38] Andra ställdes till hans förfogande.

[38:39] "Detta är vår gåva till dig; du får ge generöst, eller hålla tillbaka, utan gränser."

[38:40] Han har förtjänat en ärbar position hos oss, och en underbar boning.

    Djävulen Besvärar Job*

[38:41] Minns vår tjänare Job: han kallade på sin Herre, "Djävulen har ansatt mig med motgång och smärta."
Fotnot

[38:42] "Stampa marken med din fot. En källa kommer ge dig bot och en dryck."

    Gud Gottgör de Som Tror

[38:43] Vi återställde hans familj för honom; till det dubbla. Sådan är vår nåd; en påminnelse för de som besitter intelligens.

[38:44] "Nu ska du färdas land och rike runt och predika budskapet, för att uppfylla ditt löfte." Vi fann honom ihärdig. Vilken god tjänare! Han var underkastad.

[38:45] Minns också våra tjänare Abraham, Isak, och Jakob. De hade många färdigheter, och vision.

[38:46] Vi gav dem en stor välsignelse: medvetenhet om Livet Efter Detta.

[38:47] De var utvalda, för de tillhörde de rättfärdiga.

[38:48] Minns Ismael, Elisha, och Zahl-Kifl; bland de mest rättfärdiga.

    De Rättfärdiga

[38:49] Detta är en påminnelse: De rättfärdiga har förtjänat ett underbart öde.

[38:50] Edens trädgårdar kommer att öppna sina portar för dem.

[38:51] Vilandes däri, kommer de att erbjudas en mångfald av frukter och drycker.

[38:52] De kommer att ha underbara makar.

[38:53] Det är vad ni förtjänat på Räkenskapens Dag.

[38:54] Våra gåvor är outtömliga.

    De Icke Troende: Tvistar Med Varandra

[38:55] Vad gäller de som överträder, har de ådragit sig ett miserabelt öde.

[38:56] Det är i Helvetet de brinner; vilken miserabel hemvist!

[38:57] Helvetiska drycker och bitter mat är vad de förtär däri.

[38:58] Och mycket mer av samma sort.

[38:59] "Det här är en grupp som ska kastas in i Helvetet med er." De kommer inte att välkomnas (av Helvetets innevånare). De har förtjänat att brinna i helveteselden.

[38:60] Nykomlingarna kommer att svara, "Ni är heller inte välkomna. Det var ni som kom före oss och vilseledde oss. Plågas därför av detta hemska slut."

[38:61] De kommer också att säga, "Vår Herre, det var dessa som ledde oss till detta; dubbla straffet av helveteseld för dem."

    Överraskning!

[38:62] De kommer att säga, "Hur kommer det sig att vi inte ser (i Helvetet) människor vi brukade se som onda?

[38:63] "Vi brukade förlöjliga dem; vi brukade vända bort våra blickar från dem."

[38:64] Det är ett förutbestämt faktum: människorna i Helvetet kommer att bråka med varandra.

[38:65] Säg, "Jag varnar er; det finns ingen annan gud vid sidan av GUD, den Ende, den Överlägsne.

[38:66] "Herre över himmlarna och jorden, och allting dem emellan; den Allsmäktige, den Förlåtande."

    Den Stora Tvisten

[38:67] Säg, "Här är storslagna nyheter.

[38:68] "Ni är helt omedvetna om.

[38:69] "Jag hade tidigare ingen kunskap om tvisten i det Höga Samhället.*
Fotnot

[38:70] "Jag har inspirerats att mitt enda budskap är att förmedla varningarna till er."

[38:71] Er Herre sa till änglarna, "Jag skapar en människa från lera.

[38:72] "När Jag väl formgivit honom, och blåst in i honom av Min ande, ska ni prostrera inför honom."

[38:73] Änglarna prostrerade, allesamman,

[38:74] förutom Satan; han vägrade, var för arrogant, otacksam.

[38:75] Han sa, "O Satan, vad hindrade dig från att prostrera inför det Jag skapat med Mina händer? Är du för arrogant? Har du gjort uppror?"

[38:76] Han sa, "Jag är bättre än honom; Du skapade mig från eld, och skapade honom från lera."

[38:77] Han sa, "Därför måste du förvisas, du kommer att bannlysas.

[38:78] "Du har ådragit dig Min fördömelse tills Domedagen."

[38:79] Han sa, "Ge mig uppskov till Återuppståndelsens Dag."

[38:80] Han sa, "Du får uppskov.

[38:81] "Tills den utnämnda dagen."

[38:82] Han sa, "Jag svär vid Din storhet, att jag kommer vilseleda dem alla.

[38:83] "Förutom Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."

[38:84] Han sa, "Det är sanningen, och sanningen är allt Jag yttrar.

[38:85] "Jag kommer att fylla Helvetet med dig och alla som följer dig."

[38:86] Säg, "Jag ber er inte om någon lön, och jag är ingen bedragare.

[38:87] "Detta är en påminnelse för världen.

[38:88] "Och ni kommer onekligen att få veta det om ett tag."


United Submitters International
Email: swedish@submission.info