I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 19, Maria (Maryam)[19:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[19:1] K.H.Y.'A.S.* (Kaf Hã Yã 'Ayn Sãd)
Fotnot

    Zakarias

[19:2] En berättelse om er Herres nåd gentemot Sin tjänare Zakarias.

[19:3] Han åkallade sin Herre, en hemlig vädjan.

[19:4] Han sa, "Min Herre, benen i min kropp har blivit sköra, och mitt hår skimrar i grått. När jag åkallar Dig min Herre, misströstar jag aldrig.

[19:5] "Jag oroar mig för de beroende av mig efter mig, och min fru har varit steril. Bevilja mig, från Dig, en arvtagare.

[19:6] "Låt honom vara min arvtagare och arvtagaren till Jakobs klan, och gör honom, min Herre, acceptabel."

    Johannes

[19:7] "O Zakarias, vi ger dig goda nyheter; en pojke vars namn skall vara Johannes (Yahya). Vi har aldrig skapat någon som honom tidigare."

[19:8] Han sa, "Min Herre, kommer jag att få en son trots att min fru är steril, och trots min höga ålder?"

[19:9] Han sa, "Så sa er Herre: 'Det är enkelt för Mig att göra. Jag skapade dig innan dess, och du var ingenting.'"

[19:10] Han sa, "Min Herre, ge mig ett tecken." Han sa, "Ditt tecken är att du inte ska tala till människorna tre nätter i följd."

[19:11] Han kom ut till sin familj från helgedomen och tecknade till dem: "Meditera (om Gud) dag och natt."

[19:12] "O Johannes, du ska starkt upprätthålla skriften." Vi begåvade honom med visdom, även i hans ungdom.

[19:13] Och (vi begåvade honom med) vänlighet från oss, och renhet, för han var rättfärdig.

[19:14] Han hedrade sina föräldrar och var aldrig en olydig tyrann.

[19:15] Frid vare med honom dagen han föddes, dagen han dör, och dagen han återuppstår till liv igen.

    Maria

[19:16] Nämn i skriften Maria. Hon drog sig undan från sin familj, till en östlig plats.

[19:17] Medan en barriär avskilde henne från dem, sände vi vår Ande till henne. Han gick till henne i form av en människa.

[19:18] Hon sa, "Jag söker skydd hos Den Nådigaste, om att du må vara rättfärdig."

[19:19] Han sa, "Jag är din Herres budbärare för att ge dig en ren son."

[19:20] Hon sa, "Hur skulle jag kunna få en son när ingen man har rört mig; jag har aldrig varit okysk."

[19:21] Han sa, "Så sa din Herre, 'Det är enkelt för Mig. Vi kommer att göra honom till ett tecken för människorna, och en nåd från oss. Detta är en förutbestämd sak.'"

    Jesus Födsel

[19:22] När hon förlöste honom drog hon sig undan till ett ställe som låg långt borta.

[19:23] Hennes verkar kom till henne vid stammen av ett palmträd. Hon sa, "(Jag skäms så;) jag önskar att jag vore död innan det här hände, och helt bortglömd."

[19:24] (Spädbarnet) tilltalade henne inunder henne, och sa, "Sörj inte. Din Herre har försett dig med en ström.

[19:25] "Om du skakar stammen på detta palmträd, kommer det att släppa ner mogna dadlar till dig.*
Fotnot

[19:26] "Ät och drick och var lycklig. När du ser någon, säg, 'Jag har antagit ett löfte om tystnad; jag talar inte med någon idag.'"

[19:27] Hon kom till sin familj, bärandes på honom. De sa, "O Maria, du har begått någonting helt oväntat.

[19:28] "O Arons ättling, din far var inte en dålig man, ej heller var din mor okysk."

    Spädbarnet Gör ett Uttalande

[19:29] Hon pekade på honom. De sa, "Hur skulle vi kunna tala med ett spädbarn i sin krubba?"

[19:30] (Spädbarnet talade och) sa, "Jag är en GUDs tjänare. Han har givit mig skriften och utnämnt mig till profet.

[19:31] "Han har välsignat mig vart jag än går, och ålagt mig att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat) så länge jag lever.

[19:32] "Jag ska hedra min mor; Han har inte gjort mig till en olydig rebell.

[19:33] "Och frid vare med mig dagen jag föddes, dagen jag dör, och dagen jag återupplivas."

    Den Bevisade Sanningen

[19:34] Det var Jesus, Marias son, och det är sanningen om denna sak, som de fortsätter att tvivla på.

[19:35] Det passar inte GUD att Han får en son, Prisad vare Han. För att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, "Var," och det är.

[19:36] Han förkunnade också att, "GUD är min Herre och er Herre; ni ska dyrka endast Honom. Det är den rätta vägen."*
Fotnot

[19:37] De olika grupperna tvistade sinsemellan (beträffande Jesus identitet). Därför, ve de som inte tror vid åsynen av en hemsk dag.

[19:38] Vänta tills du hör och ser dem när de kommer för att möta oss. De som överträdde kommer att vara fullständigt bortkomna på den dagen.

[19:39] Varna dem om ångerns dag, när dom kommer att utfärdas. De är helt omedvetna; de tror inte.

[19:40] Det är vi som ärver jorden och alla på den; till oss kommer alla att återföras.

    Abraham

[19:41] I skriften ska ni nämna Abraham; han var ett helgon, en profet.

[19:42] Han sa till sin far, "O min far, varför dyrkar du vad som varken kan höra eller se, och som heller inte kan hjälpa dig på något vis?

[19:43] "O min far, jag har fått viss kunskap som du inte fått. Följ mig så kommer jag att vägleda dig på en rak väg.

[19:44] "O min far, dyrka inte djävulen. Djävulen har gjort uppror mot Den Nådigaste.

[19:45] "O min far, jag befarar att du kommer ådra dig straff från Den Nådigaste, och sedan bli en anhängare till djävulen."

[19:46] Han sa, "Har du försakat mina gudar, O Abraham? Om du inte slutar kommer jag att stena dig. Lämna mig ifred."

[19:47] Han sa, "Frid vare med dig. Jag kommer att be min Herre om att förlåta dig; Han har varit Ytterst Snäll mot mig.

[19:48] "Jag kommer att överge dig och de gudar du dyrkar vid sidan av GUD. Jag kommer bara att dyrka min Herre. Genom att bara be till min Herre kan jag inte göra fel."

[19:49] På grund av att han övergav dem och de gudar de dyrkade vid sidan av GUD, gav vi honom Isak och Jakob, och gjorde var och en av dem till profeter.

[19:50] Vi öste vår nåd över dem, och vi beviljade dem en ärbar position i historien.

    Moses

[19:51] I skriften ska ni nämna Moses. Han var hängiven, och han var profet och budbärare.

[19:52] Vi kallade på honom från högra sidan av berget Sinai. Vi förde honom nära för att tala med honom.

[19:53] Och vi beviljade honom, av nåd från oss, hans bror Aron som profet.

[19:54] I skriften ska ni också nämna Ismael. Han var trovärdig när han gav ett löfte, och han var profet och budbärare.

[19:55] Han brukade råda sin familj att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat); han var accepterad av sin Herre.

[19:56] I skriften ska ni också nämna Idris. Han var ett helgon, en profet.

[19:57] Vi upphöjde honom till en ärbar ställning.

[19:58] Dessa är en del av de profeter GUD välsignat. De valdes ut bland Adams ättlingar, bland ättlingarna från dem vi skeppade med Noak, bland Abrahams och Israels ättlingar, och bland de vi vägledde och valde ut. När den Nådigastes uppenbarelser reciteras för dem, faller de ned i prostrering, gråtande.

    Förlust av Kontaktbönerna (Salat)

[19:59] Efter dem, satte Han i stället generationer som förlorade Kontaktbönerna (Salat), som ägnade sig åt sina lustar. De kommer att få lida av konsekvenserna.

[19:60] Endast de som ångrar sig, tror, och för ett rättfärdigt liv, kommer att komma in i Paradiset, utan minsta orättvisa.

[19:61] Edens trädgårdar väntar dem, som lovat av den Nådigaste för de som dyrkar Honom, även i avskildhet. Sannerligen, måste Hans löfte äga rum.

[19:62] De kommer inte att höra något nonsens däri; endast frid. Där får de sina gåvor, dag och natt.

[19:63] Sådant är Paradiset; vi ger det till de bland våra tjänare som är rättfärdiga.

[19:64] Vi kommer inte ner förutom på er Herres befallning. Vårt förflutna, vår framtid, och allt däremellan tillhör Honom. Er Herre glömmer aldrig.

[19:65] Herre över himmlarna och jorden, och allting däremellan; ni ska dyrka Honom och ihärdigt hålla fast vid er dyrkan av Honom. Känner ni till någon som är likvärdig Honom?

[19:66] Människan undrar, "Efter att jag dör, kommer jag då att återvända till livet?"

[19:67] Har människan glömt att vi redan skapat honom en gång, och att han inte var någonting?

    Speciell Varning till Ledarna

[19:68] Vid er Herre, vi kommer säkerligen att sammankalla dem tillsammans med djävlarna, och samla dem runt Helvetet, förödmjukade.

[19:69] Sedan kommer vi att ta ut den ivrigaste motståndaren till den Nådigaste ur varje grupp.

[19:70] Vi är väl medvetna om vilka som mest förtjänar att brännas däri.

    Alla Ser Helvetet*

[19:71] Var och en av er måste se det; det är ett slutgiltigt beslut från er Herre.
Fotnot

[19:72] Sedan räddar vi de rättfärdiga och lämnar kvar de som överträder i det, förödmjukade.

    Majoriteten

[19:73] När våra uppenbarelser reciteras för dem, klart och tydligt, säger de som inte trodde till de som tror, "Vilka av oss har mest framgång? Vilka av oss är i majoritet?"

[19:74] Vi har utplånat många generationer före dem; de var mäktigare och mer framgångsrika.

[19:75] Säg, "De som väljer att gå vilse kommer Den Nådigaste att föra bakom ljuset tills de ser vad som utlovats dem - antingen straffet eller Timmen. Det är då de verkligen inser vem som har sämst läge, och vem som har minst makt."

[19:76] GUD stärker vägledningen för de som väljer att bli vägledda. För de goda gärningarna är evigt belönade av er Herre, och ger bra mycket bättre utdelning.

[19:77] Har du lagt märke till den som förkastade våra uppenbarelser, som sedan sa "Jag kommer att få rikedom och barn"?!

[19:78] Har han sett in i framtiden? Har han fått ett sådant löfte från Den Nådigaste?

[19:79] Vi kommer absolut att skriva ned vad han säger, och därefter lämna över honom till ett evigt tilltagande straff.

[19:80] Sedan ärver vi allt han ägde, och han återvänder till oss helt ensam.

[19:81] De dyrkar andra gudar vid sidan av GUD, som (de tror) kan hjälpa dem.

    Idolerna Förskjuter De Som Dyrkar Dem

[19:82] Tvärtom, kommer de att fördöma deras idoldyrkan, och kommer att vara deras fiender.

[19:83] Ser ni inte hur vi släpper loss djävlarna över de icke troende, för att sätta dem i rörelse?

[19:84] Var inte otålig; vi förbereder en stor förberedelse för dem.

[19:85] Den dagen kommer, då vi kommer att sammankalla de rättfärdiga i en grupp inför Den Nådigaste.

[19:86] Och vi kommer att leda de skyldiga till Helvetet, för att bli deras eviga boning.

[19:87] Ingen kommer äga makt att medla, förutom de som rättar sig efter den Nådigastes lagar.

    Grov Hädelse

[19:88] De sa, "Den Nådigaste har fått en son!"

[19:89] Ni har yttrat en grov hädelse.

[19:90] Himmlarna nästan sprängs, jorden slits nästan i bitar, och bergen smulas nästan sönder.

[19:91] För att de påstår att Den Nådigaste fått en son.

[19:92] Det passar inte Den Nådigaste att Han skulle få en son.

[19:93] Varendaste en i himmlarna och på jorden är den Nådigastes tjänare.

[19:94] Han har omslutit dem, och räknat dem en och en.

[19:95] De kommer alla att stå inför Honom på Återuppståndelsens Dag som individer.

[19:96] Säkerligen, de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer den Nådigaste att ösa kärlek över.

[19:97] Därför gjorde vi denna (Koran) tydlig på ert språk, för att ge de rättfärdiga goda nyheter, och för att varna motståndarna.

[19:98] Vi utplånade många generationer före dem; kan ni förnimma någon av dem, eller höra något ljud ifrån dem?


United Submitters International
Email: swedish@submission.info