Tillbaka till Listan Över Appendix

Appendix 26: De tre Budbärarna av Islam

Detta Appendix framställer det Koraniska matematiska bevisen för att (1) Abraham var Islams ursprungliga budbärare (22:78), (2) Muhammed var den budbärare som levererade skriften 847.2), och (3) Rashad är den renande och förenande budbäraren som levererade beviset för religionens äkthet (3:81, & Appendix 2).

Evigt och Verifierbart Bevis

(1) Som påpekats i Appendix 2, är det gematriska värdet av "Abraham" 258, det gematriska värdet av "Muhammed" är 92, det gematriska värdet av "Rashad" är 505, och 258 + 92 + 505 = 855, 19x45.

(2) Om vi inkluderar "Ismael," vars gematriska värde är 211 och "Isak," vars gematriska värde är 169, få vi fortfarande ett totalt gematriskt värde på 855 + 211 + 169 = 1235 = 19x65. Det totala gematriska värdet på dessa tre budbärare kan inte överensstämma med Koranens 19-baserade matematiska kod och någon av Abraham, Muhammed, eller Rashad inte inkluderas.

(3) Den första och sista förekomsten av "Abraham" finns i 2:124 och 87:19. Genom att summera suranumren med antalet verser, plus summan av versnumren från den första förekomsten till den sista förekomsten, får vi en slutsumma på 333260, 19x17540 (Tabell 1).

Tabell 1: Surorna och Verserna från den Första till den Sista Förekomsten av Abraham.

Suranummer

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

2

163

33415

333580

3

200

20100

20303

4

176

15576

15756

5

120

7260

7385

-

-

-

-

9

127

8128

8264

-

-

-

-

84

25

325

434

85

22

253

360

86

17

153

256

87

19

190

296

3827

5835

323598

333260 (19x17540)

(4) Som visats i Appendix 2, presenteras namnet på GUDs Budbärare av Förbundet för dataåldern via matematisk kodning. Om namnet specificerats i Koranen, som med tidigare budbärare, skulle miljontals människor ha döpt sina barn "Rashad Khalifa." Därför nämns rotordet "Rashada" 19 gånger i Koranen (Appendix 2).

(5) "Abraham" nämns i 25 suror, "Muhammed" nämns i 4 suror, och "Rashada" förekommer i 9 suror. Dessa suror blir sammanlagda 25 + 4 + 9 = 38 = 19x2 (INDEX TO THE WORDS OF QURAN, Abdul Baqi).

(6) Om vi summerar numren på de suror där Abraham, Muhammed, och Rashada förekommer, plus antalet förekomster per sura, får vi en slutsumma på 1083, 19x19x3 (Tabell 2).

Tabell 2: Suror och förekomster av Abraham, Muhammad, och Rashada.

Antal Förekomster

Suranummer

Abraham

Muhammad

Rashada

2

15

-

2

3

7

1

-

4

4

-

1

6

4

-

-

7

-

-

1

9

3

-

3

11

4

-

-

12

2

-

-

14

1

-

-

15

1

-

-

16

2

-

4

18

-

-

-

19

3

-

1

21

4

-

-

22

3

-

-

26

1

-

-

29

2

-

-

33

1

1

-

37

3

-

-

38

1

-

-

40

-

-

2

42

1

-

-

43

1

-

-

47

-

1

-

48

-

1

-

49

-

-

1

51

1

-

-

53

1

-

-

57

1

-

-

60

2

-

-

72

-

-

4

87

1

-

-

991

69

4

19

991+69+4+19 = 1083 = 19x19x3

* "Rashada" förekommer 19 gånger.
* Totalen är 19x19x3, de 3 budbärarna.

(7) Om vi tar alla suror där Abraham, Muhammed, och rotordet "Rashada" nämns, och adderar suranumren med numret på den första verser i varje sura där vart och ett av dessa tre ord nämns, får vi en slutsumma på 2793, 19x147 (Tabell 3).

Tabell 3: Surorna och Första Versen Där Abraham, Muhammad, & Rashada Förekommer.

Vers med Första Förekomsten

Suranummer

Abraham

Muhammad

Rashada

2

124

-

186

3

33

144

-

4

54

-

6

6

74

-

-

7

-

-

146

9

70

-

-

11

69

-

78

12

6

-

-

14

35

-

-

15

51

-

-

16

120

-

-

18

-

-

10

19

41

-

-

21

[51]

-

[51]

22

26

-

-

26

69

-

-

29

16

-

-

33

7

40

-

37

83

-

-

38

45

-

-

40

-

-

29

42

13

-

-

43

26

-

-

47

-

2

-

48

-

29

-

49

-

-

7

51

24

-

-

53

37

-

-

57

26

-

-

60

4

-

-

72

-

-

2

87

19

-

-

991

1123

215

464

991+1123+215+464 = 2793 = 19x147

* Vers 21:51 kan inte adderas två gånger

(8) Summan av alla suranummer där de tre orden förekommer, utan repetition, plus summan av alla versnummer, utan repetition, blir sammanlagt 6479, 19x341. Surorna är 2,3,4,6,7,9,11,12,15,16,18,19,21,22,26,29,33,37,38,40,42,43,47,48,49,51,53,57,60, 72, och 87. Summan av dessa nummer är 991 (se Tabell 3). Verserna där de tre orden nämns, utan repetition, är 2,4,6,7,10,13,14,16,17,19,21,24,26,29,31,33,35,37,38,40,41,43,45,46,51,54,58,60,62,65,66,67,68,69,70,74,75,76,78,83,84,87,95,97,104,109,114,120,123,124,125,126, 127,130,132,133,135,136,140,144,146,161,163,186,256,258, och 260. Summan av dessa nummer är 5488, och: 5488 + 991 = 6479 = 19x341.

(9) Om vi adderar suranumret med versnumret, plus antalet verser där Abraham, Muhammed, och Rashada förekommer, får vi en slutsumma som motsvarar 7505, 19x395 (Tabell 4).

Verser Där de 3 Orden Nämns

Suranummer

Abraham

Muhammad

Rashada

Antal Verser

2

124,125,126,127,130,132,133,135,136,140,258,260

-

186,256

14

3

33,65,67,68,84,95,97

144

-

8

4

54,125,163

-

6

4

6

74,75,83,161

-

-

4

7

-

-

146

1

9

70,114

-

-

2

11

69,74,75,76

-

78,87,97

7

12

6,38

-

-

2

14

35

-

-

1

15

51

-

-

1

16

120,123

-

-

2

18

-

-

10,17,24,66

4

19

41,46,58

-

-

3

21

51,60,62,69

-

51

5

22

26,43,78

-

-

3

26

69

-

-

1

29

16,31

-

-

2

33

7

40

-

2

37

83,104,109

-

-

3

38

45
-

-

1

40

-

-

29,38

2

42

13

-

-

1

43

26

-

-

1

47

-

2

-

1

48

-

29

-

1

49

-

-

7

1

51

24

-

-

1

53

37
-

-

1

57

26

-

-

1

60

4

-

-

1

72

-

-

2,10,14,21

4

87

19

-

-
1

991

5068

215

86

991+5068+215+1145+86 = 7505 = 19x395

Alltså är det matematiskt kodat i Koranen att Abraham, Muhammed, och Rashad är de tre budbärarna av Islam.

(10) Som visas i Tabell 4, finns de 19 förekomsterna av rotordet "Rashada" i verserna 186,256,6,146,78,87,97,10,17,24,66,51,29,38,7,2,20,14, och 21. Det är 38 siffror, 19x2.

(11) Tabell 4 visar att summan av versnumren där vi ser de 19 förekomsterna av rotordet "Rashada" är 1145. Om vi adderar slutsumma av dessa versnummer (1145) med det gematriska värdet av "Rashad" (505) plus det gematriska värdet av namnet "Khalifa" (725), får vi 1145 + 505 + 725 =2375, 19x125.

(12) Om vi skriver ner dessa nummer efter varandra, d.v.s., slutsumman av versnumren (1145) åtföljt av det gematriska värdet av namnet "Rashad" (505), åtföljt av det gematriska värdet av namnet "Khalifa" (725), får vi också en nummer som är delbart med 19: 1145505725 = 19x60289775.

Summan av Versnummer där de 19 "Rashada" förekommer = 1145

Gematriskt Värde av Namnet "Rashad" = 505

Gematriskt Värde av Namnet "Khalifa" = 725

1145 + 505 + 725 = 2375 = 19x125

1145 505 725 = 1145505725 = 19x60289775