Artiklar Frågor&Svar


Promiskuitet

[Verser ur Sura 24, Verser ur Sura 12]

Som de andra två stora religionerna, Judendomen och Kristendomen, fördömer Islam (Underkastelse på svenska) starkt sexuellt dåligt uppförande, och anser det vara en grov synd (se 17:32, 27:54).

Islam (Underkastelse) fördömer inte bara sexuellt dåligt uppförande men fördömer också att man falskt anklagar människor för en sådan förseelse och att man sprider sådan anklagelser. Gud, Den Barmhärtigaste, vet, att anklagar man oskyldiga människor med ett sådant brott, är det dåligt för samhället och för känslan hos folket som lever i ett sådant samhälle.

Att anklaga människor för sexuellt dåligt uppträdande har blivit ett nytt spel i dagens samhälle i ett försök att förstöra livet, karriären eller trovärdigheten hos människor, vanligtvis hos de som har anseende ställningar.

Från presidenten, de som hoppas bli presidenter, de framstående politikerna eller författarna, kongressledamoter, religiösa ledare, högsta chefer i stora företag…och många andra, ingen har skonats en sådan anklagelse. Många gånger står den anklagades ord mot den som anklagat dem. Eftersom tendensen hos folk är att acceptera antingen ordet av den anklagade eller den som anklagar, beror det helt och hållet på deras position i samhället. Rollerna är ofta omvända i ett demokratiskt samhälle jämfört med ett förtryckande samhälle.

I USA exempelvis, är det oftast ordet av den som anklagar mot ordet av den anklagade, medan i en del andra samhällen, om den anklagade är av en högre klass/status, kommer hans/hennes ord att accepteras i stället för den som anklagar.

Gud i Koranen tar endast sidan som står för Rättvisa och välbefinnandet av samhället i stort. Budskapet som kommer ur Koranen är att Gud inte ser lätt på det faktum att man anklagar någon för sexuellt dåligt uppträdande, eller sprider sådana rykten. Gud använder ett mycket starkt språk för att tillrättavisa de som begår en sådan överträdelse genom att sprida rykten och genom att repetera anklagelser för sexuellt dåligt uppträdande utan att ha några bevis för det. Beviset här är den personliga kunskapen om bevis, och inte bara det faktum att man hört talas om ett bevis -det duger inte.

Sura 12 (Josef-Yoousuf) och Sura 24 (Ljud - Al-Noor) som alla andra suror i Koranen, innehåller stora lärdomar för oss.

"I deras historia finns det en LÄXA för de som besitter intelligens. Detta är inte en påhittad hadith; denna (Koran) bekräftar alla tidigare skrifter, och tillhandahåller detaljerna för allting. Det är en ledstjärna och nåd för de som tror." (12:111)

Många av Muslimerna (och icke-Muslimerna) idag som läser historia från de tidigare generationerna i Koranen, uppskattar inte vad dessa historier betyder eller vilka läxor de lär ut. För dem representerar dessa historier ingenting annat än"…historier från det förflutna." Men Gud insisterar på att påminna oss med orsakerna för varför Han berättar för oss om historien om tidigare budbärare, profeter, samhällen och nationer.

"….Gud citerar på så sätt exemplen för människor, så att de ska kunna ta sig i akt." (14:25)

Låt oss ta oss i akt och reflektera över den Koraniska Rättvisan i denna viktiga fråga, frågan om sexuellt dåligt uppträdande och frågan om att sprida rykten om sådana anklagelser. Denna fråga är så viktig att Gud förklarade den i detalj i Sura 24 och gav oss ett fantastiskt exempel i Sura 12. För de Muslimer som studerade sin Koran, kommer att förstå att denna viktiga fråga också hanteras på ett sådant sätt för att visa oss i detalj "Hur ska vi hantera anklagelser om sexuellt dåligt uppträdande i ett Muslimskt samhälle?"

Incidenten i Sura 24 är en referens till en falsk anklagelse av Aisha, profetens fru, för sexuellt dåligt uppträdande. Gud ville med denna incident lära Sina sant troende en viktig läxa. Läs varje ord i dessa verser sakta och reflektera över implikationerna om Gud satt i dessa ord och verser.

24:11-13

11. En skara bland er hittade på en stor lögn.* Tro inte att det var dåligt för er; i stället var det bra för er. Under tiden har var och en av dem gjort sig förtjänta av sin del av skulden. Vad gäller den som påbörjade hela incidenten, har han ådragit sig ett fruktansvärt straff.

12. När ni hörde det, skulle de troende männen och de troende kvinnorna haft bättre tankar om sig själva och sagt, "Detta är uppenbarligen en stor lögn."

13. Endast om de presenterat fyra vittnen (får ni tro dem). Lyckas de inte ta fram sina vittnen, är de, enligt GUD, lögnare.

I det normala livet kanske en lite lögn hjälper någon politiskt eller socialt eller finansiellt, men vad gäller en sann Muslim, är en lögn en lögn, liten eller stor, och oavsett motivet bakom den. Anklagelser för sexuellt dåligt uppträdande som utförs mot någon som förnekar dem och utan verifierbara bevis, anses av Gud vara en grov synd. Misslyckas man att producera fyra vittnen betyder det att personen/personerna som anklagar skall ses som LÖGNARE, enligt Gud.

14. Vore det inte för GUDs nåd gentemot er, och Hans barmhärtighet i denna världen och i Livet Efter Detta, skulle ni ha drabbats av ett svårt straff på grund av denna incident.

15. Ni hittade själva på det, och resten av er repeterade det med era munnar utan bevis.

NI TRODDE ATT DET VAR SIMPELT, NÄR ENLIGT GUD DET VAR FÖRSKRÄCKLIGT.
Vad Man Ska Göra

16. När ni hörde det, skulle ni ha sagt, "Vi kommer inte att repetera detta. Prisad vare Du. Detta är en grov lögn."

Många Muslimer missade denna lektion, men Gud påminner dem igen i 24:17. Det står klart och tydligt i denna vers:

17. GUD råder er att aldrig göra om det, om ni är troende.

GÖR ALDRIG OM DET……..
Denna viktiga läxa glöms vanligtvis bort, för att många Muslimer ser Koranen som en forntida bok som endast återger historierna om vad som hände i det förgångna, utan att ha någon påverkan i våra dagliga liv. Detta är ett Sataniskt trick som har spelats om och om igen mot miljontals Muslimer. Berättelser och historier i Koranen är lärdomar för oss idag, för vårt dagliga liv och var aldrig menade endast för de förra generationerna. Vår generation, i denna tid i våra liv, behöver denna vägledning och denna sorts rättvisa nu precis lika mycket som de tidigare generationerna behövde dem, eller till och med mer. Endast de sant troende kommer att höra och lyda, medan de icke troende och hycklarna kommer att försöka hitta ursäkter för att inte följa Guds regler och budord. Den Koraniska rättvisan är inte tillräcklig för dem, eller med andra ord, Gud är inte tillräcklig för dem, inte Han bok heller, Koranen.

Även för de som kanske missat 24:17, gav Gud oss en annan viktig läxa i 49:6:

"O ni som tror, om en ond person kommer med några nyheter till dig, ska du först undersöka, så att du inte begår orättvisa gentemot några människor utav okunnighet, sedan blir ledsen för det ni har gjort."

Det är Guds Koraniska rättssystem som kräver fyra vittnen för att bevisa en anklagelse för sexuellt dåligt uppträdande av en man eller en kvinna (se 24:3-9). Men, den yttersta rättvisan representeras av det faktum att, har man inte några vittnen är det ordet av den ANKLAGADE mot ordet av ANKLAGAREN, är Gud Den som kommer att döma dem och fördöma lögnaren. Dvs, inget straff ska då utföras av människorna. När det inte finns något vittne valde Gud att inte ge domen till oss (människor), i vetskap om att människan är partisk i sin natur, och att hat, fördomar, okunnighet och svartsjuka kanske påverkar bedömningen. Domen vilar på Guds lag i Koranen.

För de som falskt anklagar kvinnor för sexuellt dåligt uppträdande, har Gud specificerat ett straff i detta livet, likaså ådrar de sig Hans vrede i Livet Efter Detta.

24:4 De som anklagar gifta kvinnor för äktenskapsbrott, som sedan inte lyckas ta fram fyra vittnen, ska ni piska med åttio rapp, och inte acceptera något vittnesmål från dem; de är onda.

24:23 De som falskt anklagar gifta, troende och gudfruktiga kvinnor, har utan tvivel ådragit sig fördömelse i detta livet och i Livet Efter Detta; de har ådragit sig ett hemskt straff.

För de anklagelser om sexuellt dåligt uppträdande mellan män och fruar, fastställer Gud också regeln i Kapitel 24:6-10.

6. Vad gäller de som anklagar sina egna makar utan några andra vitt-nen, får vittnesmålet godtas om han svär vid GUD fyra gånger att han talar sanning

7. Det femte bedyrandet ska vara för att ådra sig fördömelse över honom om han ljugit.

8. Hon ska anses oskyldig, om hon svär vid GUD fyra gånger om att han är en lögnare.

9. Det femte bedyrandet ska ådra sig GUDs vrede över henne om han talade sanning.

10. Detta är nåd och barmhärtighet gentemot er. GUD är Frälsaren, Den Visaste.

Gud förklarar väldig tydligt att detta är de lagar Han fastställt för oss i kapitel 24.

24:1 "En Sura som vi uppenbarat, och FASTSTÄLLER som lag. Vi uppenbarar i den TYDLIGA uppenbarelser, så att ni ska kunna ta er i akt."

24:34 Vi har uppenbarat förtydligande uppenbarelser för er, exempel från tidigare generationer, och vägledning för de rättfärdiga.

ANKLAGELSER OM SEXUELLT DÅLIGT UPPTRÄDANDE OCH GUDS BUDBÄRARE
Profeterna och budbärarna, människor som oss, har utsatts för alla sorters brott man kan begå mot en människa. De utsattes för allt från anklagelser om sexuellt dåligt uppförande till mord och allt däremellan. Profeten Muhammed misshandlades verbalt, var fysiskt attackerad och känslomässigt förolämpad ar de som levde omkring honom som inte kunde acceptera budskapet att dyrka endast Gud. De förolämpade till och med hans älskade fru Aisha genom att falskt anklaga henne för att ha gjort sig skyldig till sexuellt dåligt uppförande och spred rykten om det. Som vi vet representerade dessa anklagelser och rykten inte profeten Muhammeds svaghet, utan snarare styrkan av hans budskap. Människor med svaga ärenden behöver inte attackeras eftersom deras budskap kommer att falla sönder av sig självt. Människor med verkligt starka ärenden är som ett träd fullt med frukt mot vilket människorna kommer att kasta alla sorters stenar. Ingen kastar stenar på ett torrt, fruktlöst träd.

Historien kommer att upprepa sig själv. När människorna inte kan bemöta frågorna, försöker de angripa karaktären - ett spel man kanske spelar i politik, men inte med Gud. Exemplet som ges oss i Sura 12, är nästan en reflektion av vad en del vilseledda människor kan göra i dessa dagar.

En Guds budbärare, Josef, anklagades för sexuellt dåligt uppförande med sin herres fru. Trots att han var oskyldig kastades han i fängelse. Enligt de vilseledda människorna, är Josef en bluff, eftersom han var anklagad, dömd och fängslad.

Trots detta valdes Josef till att vara en Guds budbärare, till och med innan han sändes till fängelset. Gud skulle kunnat skona honom dessa falska anklagelser och fängelset, men Gud vill lära oss en läxa. Vad som hände Josef ändrade inte det faktum att Josef var en Guds budbärare och ändrade inte sitt budskap om att dyrka endast Gud.

Anklagelser, förolämpningar, fysisk misshandel eller mord är en del av testet för oss, som människor. Vi måste gå igenom dessa test för att de icke troende och hycklarna skall avslöjas och för att rena de sant troende och upphöja dem till de högra ställningarna.

"Vi måste testa dem med en del rädsla, hunger, och förlust av pengar, liv och skördar. Ge goda nyheter till de ihärdiga." (2:155)

vad som är ännu viktigare är att dessa anklagelser, förolämpningar eller mord av budbärarna, profeterna och/eller de vanliga människorna, kommer inte att förändra sanningen, eller budskapet, för sanningen kommer alltid att segra. Budskapet kommer alltid att vara detsamma, DYRKA ENDAST GUD.

"De vill släcka Guds ljus med sina munnar, men Gud insisterar på att fullända Sitt ljus, trots de icke troende." (9:32)

Lärdomen i Sura 12 och 24 kan inte ignoreras förutom av de som vägrar tro på Gud och på Hans egen bok, Koranen. För dem att kalla sig själva Muslimer är en förolämpning mot Islam (Underkastelse), en förolämpning mot Guds bok och en förolämpning mot profeten som förde med sig samma bok.

Nedan finner ni delar av Sura 24 och Sura 12, för de som är intresserade, ur Dr. Rashad Khalifas översättning av Koranen.

 

--------------------------------------------------------------------------------
Sura 24: Ljus (Al-Noor)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

1. En sura vi sänt ner, och fastställt som lag. I den har vi uppenbarat tydliga uppenbarelser, så att ni ska kunna ta er i akt.

Äktenskapsbrott
2. Äktenskapsbryterskan och äktenskapsbrytaren ska ni piska med hundra rapp vardera. Tveka inte av medömkan från att utföra GUDs lag, om ni verkligen tror på GUD och Sista Dagen, och låt en grupp troende bevittna deras straff.*

3. Äktenskapsbrytaren kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbryterska eller en idoldyrkare, och äktenskapsbryterskan kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbrytare eller en idoldyrkare. Det är förbjudet för de troende.

4. De som anklagar gifta kvinnor för äktenskapsbrott, som sedan inte lyckas ta fram fyra vittnen, ska ni piska med åttio rapp, och inte acceptera något vittnesmål från dem; de är onda.

5. Om de ångrar sig därefter och ändrar sig, är GUD Förlåtare, Barmhärtig.

6. Vad gäller de som anklagar sina egna makar utan några andra vittnen, får vittnesmålet godtas om han svär vid GUD fyra gånger att han talar sanning.

7. Det femte bedyrandet ska vara för att ådra sig fördömelse över honom om han ljugit.

8. Hon ska anses oskyldig, om hon svär vid GUD fyra gånger om att han är en lögnare.

9. Det femte bedyrandet ska ådra sig GUDs vrede över henne om han talade sanning.

10. Detta är nåd och barmhärtighet gentemot er. GUD är Frälsaren, Den Visaste.

*24:2 Social påverkan, d.v.s., offentlig bevittning av straffet, är det grundläggande straffet (se också 5:38). Rappen ska vara symboliska, inte hårda.

Hur Man Hanterar Rykten och Obekräftade Anklagelser
11. En skara bland er hittade på en stor lögn.* Tro inte att det var dåligt för er; i stället var det bra för er. Under tiden har var och en av dem gjort sig förtjänta av sin del av skulden. Vad gäller den som påbörjade hela incidenten, har han ådragit sig ett fruktansvärt straff.

12. När ni hörde det, skulle de troende männen och de troende kvinnorna haft bättre tankar om sig själva och sagt, "Detta är uppenbarligen en stor lögn."

13. Endast om de presenterat fyra vittnen (får ni tro dem). Lyckas de inte ta fram sina vittnen, är de, enligt GUD, lögnare.

14. Vore det inte för GUDs nåd gentemot er, och Hans barmhärtighet i denna världen och i Livet Efter Detta, skulle ni ha drabbats av ett svårt straff på grund av denna incident.

15. Ni hittade själva på det, och resten av er repeterade det med era munnar utan bevis. Ni trodde det var simpelt, när det enligt GUD var förskräckligt.

Vad Man Ska Göra
16. När ni hörde det, skulle ni ha sagt, "Vi kommer inte att repetera detta. Prisad vare Du. Detta är en grov lögn."

17. GUD råder er att aldrig göra om det, om ni är troende.

18. GUD förklarar på så sätt uppenbarelserna för er. GUD är Allvetande, Vis.

19. De som älskar att se omoraliskt beteende spridas bland de som tror, har ådra-git sig ett smärtsamt straff i detta livet och i Livet Efter Detta. GUD vet, medan ni inte vet.

20. GUD öser Sin nåd och Sin barmhärtighet över er. GUD är Ytterst Ömsint gentemot de troende, Den Barmhärtigaste.

Djävulen Uppmuntrar Ogrundade Anklagelser
21. O ni som tror, följ inte Satans väg. Den som följer Satans väg bör veta att han förespråkar ondska och synd. Vore det inte för nåd gentemot er, och Hans förbarmande, skulle ingen av er renats. Men GUD renar vem Han än vill. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.

22. De bland er som välsignats med tillgångar och rikedom ska vara barmhärtiga gentemot sina släktingar, de fattiga, och de som immigrerat för GUDs sak. De ska behandla dem vänligt och med tolerans; längtar ni inte efter att uppnå GUDs förlåtelse? GUD är Förlåtare, Den Barmhärtigaste.

Grov Synd
23. De som falskt anklagar gifta, troende och gudfruktiga kvinnor, har utan tvivel ådragit sig fördömelse i detta livet och i Livet Efter Detta; de har ådragit sig ett hemskt straff.

*24:11 Detta syftar på den historiska incidenten när Profetens fru Aisha lämnades i öknen av misstag, och senare upphittades av en ung man som hjälpte henne att hinna ikapp Profetens karavan. Det satte igång den berömda 'Stora lögnen' mot Aisha.

24. Den dagen kommer då deras egna tungor, händer, och fötter kommer att redogöra för allt de gjort.

25. På den dagen kommer GUD att straffa dem till fullo för deras gärningar, och de kommer att få veta att GUD är Sanningen.

26. De dåliga kvinnorna till de dåliga männen, de dåliga männen till de dåliga kvinnorna, de goda kvinnorna till de goda männen, och de goda männen till de goda kvinnorna. De sistnämnda är oskyldiga sådana anklagelser. De har uppnått förlåtelse och en generös belöning.

Gudomlig Etikett
27. O ni som tror, ni ska inte gå in i hem som inte tillhör er, utan tillåtelse från de som bor där, och utan att hälsa på dem. Det är bättre för er, så att ni ska kunna ta er i akt.

28. Om ni inte finner någon i dem, ska ni inte gå in förrän ni får lov till det. Om ni blir tillsagda, "Gå ut igen," måste ni gå ut igen. Det är renare för er. GUD är fullt medveten om allt ni gör.

29. Ni begår inget fel om ni går in i obebodda hem, vari det finns någonting som tillhör er. GUD är medveten om allt ni avslöjar, och allt ni döljer.

Att Beakta Vad Gäller Klädsel, för de som Tror*
30. Tala om för de troende männen att de ska sänka sin blick (och inte stirra på kvinnorna) och bibehålla sin kyskhet. Det är renare för dem. GUD är fullt Medveten om allt de gör.

31. Och tala om för de troende kvinnorna att sänka sin blick och bibehålla sin kyskhet. De ska inte visa upp några delar av sina kroppar utöver det nödvändiga. De ska täcka sina bröst, och inte ge efter vad gäller detta uppträdande, annat än i sällskap av deras makar, deras fäder, deras makars fäder, deras söner, deras makars söner, deras bröder, deras bröders söner, deras systrars söner, andra kvinnor, de manliga tjänarna, eller anställda vars sexuella drift tillintetgjorts, eller barnen som inte uppnått puberteten. De ska inte gå på ett sådant sätt, att de vickar på eller framhäver vissa delar av sina kroppar. Ni ska alla ångra er inför GUD, O ni som tror, så att ni ska kunna lyckas.*

Uppmuntra Äktenskap för att Motverka Omoraliskhet
32. Ni ska uppmuntra de bland er som är ensamstående att gifta sig. De får gifta sig med de rättfärdiga bland era manliga och kvinnliga tjänare, om de är fattiga. GUD kommer att berika dem från Sin nåd. GUD är Frikostig, Den Som Vet.

*24:30-31 Att klä sig måttfullt är därför en egenskap hos troende män och kvinnor. Minimikraven för en kvinnas klädsel, är att förlänga den (33:59) och att täcka sitt bröst. Tyranniska Arabiska traditioner har gett ett falskt intryck av att en kvinna måste vara täckt från huvud till tå; det är inte en Koranisk eller Islamisk klädsel.

33. De som inte har råd att gifta sig, ska bevara sin moraliska karaktär tills GUD ger till dem av Sin nåd. För de av era tjänare som vill frias för att gifta sig, ska ni tillmötesgå deras önskemål, när ni förstår att de menar allvar. Och ge till dem av de pengar GUD givit er. Ni ska inte tvinga era flickor att begå prostitution, i strävan efter materia tillhörande denna världen, om de vill vara orörda. Om någon tvingar dem, är GUD, som ser att de tvingas, Förlåtare, Barmhärtig.

34. Vi har uppenbarat förtydligande uppenbarelser för er, exempel från tidigare generationer, och vägledning för de rättfärdiga.

Gud
35. GUD är himmlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en konkav spegel bakom en lampa, som placerats i en behållare av glas. Behållaren av glas är lik en ljus, pärlik stjärna. Dess bränsle kommer från ett välsignat oljealstrande träd, som varken är östlig, eller västlig. Dess olja är närapå självlysande; behöver ingen eld för att tända den. Ljus på ljus. GUD vägleder till Sitt ljus den som vill (bli vägledd). GUD återger på så sätt liknelserna för människorna. GUD är fullt medveten om alla ting.

36. (Guds vägledning finner man) i hus som upphöjts av GUD, för Hans namn firas däri. Prisar Honom däri, natt och dag -

De Som Ofta Besöker Moskéerna
37. Människor som inte distraheras av ekonomi eller handel från att fira minnet av GUD; de iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och de är medvetna om dagen då alla sinnen och ögon kommer att vara skräckslagna.

38. GUD kommer säkerligen att belöna dem för deras goda gärningar, och ösa Sin nåd över dem. GUD ger till vem Han vill utan gränser.

Jaga en Synvilla
39. Vad gäller de som inte tror, kan deras gärningar liknas vid en synvilla i öknen. En törstig person tror att det är vatten. Men när han når fram till det, upptäcker han att det inte är någonting, i stället finner han GUD där, för att straffa honom fullständigt för sina verk. GUD är den mest effektive bedömaren.

Exil Från Gud: Totalt Mörker
40. En annan liknelse är att vara i totalt mörker, mitt ute på ett våldsamt hav, med vågor på vågor, dessutom i tjock dimma. Mörker på mörker - om han tittat på sin egen hand, skulle han knappt kunnat se den. Den GUD berövar på ljus, kommer inte att ha något ljus.

41. Inser ni inte att alla i himmlarna och på jorden prisar GUD, till och med fåglarna när de flyger i kolumn? Var och en kan sin bön och sitt sätt att prisa. GUD är fullt medveten om allt de gör.

42. Himmlarnas och jorden herravälde tillhör GUD, och till GUD kommer allt slutligen att återvända.

43. Inser ni inte att GUD sätter molnen i rörelse, hopar dem sedan, staplar dem därefter på varandra, varpå ni ser regn komma ur dem? Han sänder ner mängder av snö från skyn för att täcka vem Han vill, samtidigt som Han leder det bort från vem Han vill. Snöns sken förblindar nästan ögonen.

44. GUD kontrollerar natten och dagen. Det borde vara en tankeställare för de som har ögon.

45. Och GUD skapade alla levande varelser från vatten. En del av dem går på sina bukar, vissa på två ben, och andra på fyra. GUD skapar vad Han vill. GUD är Allsmäktig.

46. Vi har sänt ner förtydligande uppenbarelser för er, därefter vägleder GUD den som vill (bli vägledd) på en rak väg.

Gud Sänder Instruktioner Via Sin Budbärare
47. De säger "Vi tror på GUD och på budbäraren, och vi lyder," men därefter glider vissa av dem tillbaka. Dessa är inte troende.

48. När de bjuds in till GUD och Hans budbärare för att döma ibland dem, blir vissa av dem upprörda.

49. Om däremot beslutet är till deras fördel, accepterar de det villigt!

50. Finns det en sjukdom i deras hjärtan? Tvivlar de? Är de rädda att GUD och Hans budbärare ska behandla dem orättvist? I själva verket är det de som är orättvisa.

Troende Lyder Gud och Hans Budbärare Utan att Tveka
51. Det enda de troende säger när de bjuds in till GUD och Hans budbärare för att döma i deras angelägenheter är, "Vi hör och vi lyder." Dessa är vinnarna.

52. De som lyder GUD och Hans budbärare, som vördar GUD och rättar sig efter Honom, tillhör de som triumferar.

53. Högtidligt svär de vid GUD, att om du beordrade dem att mobilisera, skulle de göra det. Säg, "Lova inte. Lydnad är en plikt. GUD är fullt Medveten om allt ni gör."

54. Säg, "Lyd GUD, och lyd budbäraren." Om de vägrar, ansvarar han för sina förpliktelser, och ni ansvarar för era förpliktelser. Om ni lyder honom, kommer ni att vägledas. Budbärarens enda uppgift är att överlämna (budskapet).

Guds Löfte: Kungar och Drottningar på Jorden
55. GUD lovar de ibland er som tror och för ett rättfärdigt liv, att Han kommer att göra dem till härskare på jorden, precis som Han gjorde för de som kom före dem, fastställa religionen Han valt åt dem, och ersätta rädsla med frid och trygghet för dem. Allt detta för att de dyrkar endast Mig; de sätter aldrig upp några idoler vid sidan av Mig. De som inte tror efter detta, är de verkligt onda.

Formel För Framgång
56. Ni ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska väl-görenheten (Zakat), och lyda budbäraren, så att ni ska kunna uppnå förlåtelse.

57. Tro inte att de icke troende någonsin kommer att komma undan med det. Deras slutliga boning är Helvetet; vilket miserabelt öde.

Etikett
Två Böner Nämns Vid Namn

58. O ni som tror, era tjänare och era barn som inte nått puberteten måste be om lov (innan de går in i era rum). Det ska göras vid tre tillfällen - före Gryningsbönen, mitt på dagen när ni byter om för att vila, och efter Nattbönen. Detta är tre privata stunder för er. Vid andra tillfällen är det inte fel av vare sig er eller dem att umgås med varandra. GUD klargör på så sätt uppenbarelserna för er. GUD är Allvetande, Den Visaste.

59. Så fort barnen nått puberteten måste de be om lov (innan de går in), precis som de som blev vuxna före dem bett om lov (innan de går in). GUD klargör på så sätt Sina uppenbarelser för er. GUD är Allvetande, Den Visaste.

Ni Ska Klä Er Måttfullt
60. De äldre kvinnorna som inte förväntar sig att gifta sig, begår inget fel om de ger efter på sin klädsel, förutsatt att de inte visar för mycket av sina kroppar. Att bibehålla måttfullhet är bättre för dem. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.

Försäkra er om att er måltid är lovlig
61. Den blinde ska inte klandras, krymplingen ska inte klandras, ej heller ska den handikappade klandras, precis som ni inte ska klandras, för att ni äter i era hem, era fäders hem, era mödrars hem, era bröders hem, era systrars hem, era fäders bröders hem, era fäders systrars hem, eller i era mödrars bröders hem, era mödrars systrars hem, eller i de hem som tillhör er och ni har dess nycklar i besittning, eller i era vänners hem. Ni begår inget fel om ni äter tillsammans eller var och en för sig. När ni går in i ett hem, ska ni ge varandra en hälsning från GUD som är välsignad och bra. GUD förklarar på så sätt uppenbarelserna för er, så att ni ska kunna för-stå.

62. De sant troende är de som tror på GUD och Hans budbärare,* och när de är med honom i ett församlingsmöte, lämnar de inte honom utan att be om lov. De som ber om lov är de som tror på GUD och Hans budbärare. Om de ber om din tillåtelse, för att ta itu med en del av sina angelägenheter, får du ge tillåtelse till vem du vill, och be GUD att förlåta dem. GUD är Förlåtare, Den Barmhärtigaste.

63. Behandla inte budbärarens önskemål som ni behandlar varandras önskemål. GUD är fullt medveten om de bland er som smyger iväg med klena ursäkter. Låt dem ta sig i akt - de som inte lyder hans order - för en katastrof kanske drabbar dem, eller ett smärtsamt straff.

64. Absolut, allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Oavsett vilket tillstånd ni än befinner er i, är Han fullt medveten om det. Dagen ni återförs till Honom, kommer Han att informera dem om allt de gjort. GUD är fullt medveten om alla ting.

*24:62 Denna vers syftar på Guds Budbärare av Förbundet; genom att lägga ihop det gemat-riska värdet av "Rashad" (505) med värdet av "Kha-lifa" (725-), plus versnumret (62), får vi 1292, en multipel av 19 (1292 =19x68-). Se Appendix 2.

 

--------------------------------------------------------------------------------
Sura 12: Josef (Yousuf)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

1. A.L.R. Dessa (bokstäver) är bevis på denna fulländade skrift.*

2. Vi uppenbarade den som en Arabisk Koran, så att ni ska kunna förstå.*

3. Genom uppenbarelsen av denna Koran, skildrar vi vad som hänt på ett ytterst noggrant sätt för dig. Innan dess, hade du gått helt och hållet vilse.

4. Minns att Josef sa till sin far, "O min fader, jag såg elva planeter, solen, och månen; jag såg dem prostrera inför mig."

*12:1 De Koraniska initialerna utgör en betydande del av ett stort mirakel (App. 1).

*12:2 Varför uppenbarades Koranen på Arabiska? Se 41:44 och Appendix 4.

5. Han sa, "Min son, berätta inte om din dröm för dina bröder, så att de inte smider planer mot dig. Djävulen är säkerligen människans värsta fiende.

6. "Din Herre har på så sätt välsignat dig, och gett dig goda nyheter genom din dröm. Han har fulländat Sina välsignelser över dig och över Jakobs familj, precis som Han gjort tidigare för dina förfäder Abraham och Isak.

7. I Josef och hans bröder finns det lärdomar för de som söker.

8. De sa, "Josef och hans bror favoriseras av vår far, trots att vi är flera. Vår far är verkligen vilsekommen.

Josefs Öde Var Förutbestämt av Gud*
9. "Låt oss döda Josef, eller förvisa honom, så att ni kan få lite uppmärksamhet av er far. Därefter kan ni vara rättfärdiga människor."*

*12:9 Av Josefs dröm förstår vi att han var ämnad för en ljus framtid. Med andra ord, när hans bröder möttes för att bestämma över hans öde, hade det redan bestämts av Gud

10. En av dem sa, "Döda inte Josef; låt oss slänga ner honom i brunnens djup. En karavan kanske kan plocka upp honom, om det är det ni bestämmer er för att göra."

11. De sa, "Fader, varför litar du inte på oss när det gäller Josef? Vi kommer att ta väl hand om honom.

12. "Låt honom följa med oss i morgon och springa och leka. Vi kommer att skydda honom."

13. Han sa, "Om ni går iväg med honom är jag orolig för att vargen kanske slukar honom, när ni inte har uppsikt över honom."

14. De sa, "Sannerligen, om vargen slukar honom med alla oss närvarande är vi verkligen förlorare."

De Troende är Välsignade med Guds Tecken
15. När de gick iväg med honom, och enigt beslutade sig för att slänga ner honom i brunnens djup, inspirerade vi honom: "En dag kommer du att berätta för dem om allt detta, utan att de har en aning."

16. De återvände till sin far på kvällen, gråtande.

17. De sa, "Fader, vi sprang ikapp med varandra och lämnade Josef med vår utrustning, och vargen slukade honom. De kommer aldrig att tro oss, även om vi talade sanning."

18. De lade fram hans skjorta med falskt blod på. Han sa, "Ni har verkligen gaddat ihop er för att utföra en viss plan. Allt jag kan göra är att söka tillflykt i tyst tålamod. Må Gud hjälpa mig inför er sammansvärjning."

Josef tas till Egypten
19. En karavan passerade, och sände snabbt sin hink, sedan sa han, "VIlken tur! Det finns en pojke här!" De to med honom som vara, och Gud var fullt medveten om vad de gjorde.

20. De sålde honom för en billig penning - några få dirhams - för de hade inget behov av honom.

21. Den som köpte honom i Egypten sa till sin fru, "Ta väl hand om honom. Han kanske kan hjälpa oss, eller så kanske vi kan adoptera honom." På så sätt etablerade vi Josef på jorden, och vi lärde honom hur man tolkar drömmar. GUDs befallning utförs alltid, men de flesta vet inte det.

22. När han uppnådde mognad begåvade vi honom vishet och kunskap. Så belönar vi de rättfärdiga.

Gud Skyddar De Troende Från Synd
23. Frun i huset där han bodde försökte förföra honom. Hon stängde dörrarna och sa, "Jag är helt och hållet din." Han sa, "Må GUD beskydda mig. Han är min Herre som gav mig ett bra hem.* De som överträder lyckas aldrig."

*12:23 Josef formulerade detta påstående på ett sådant sätt att guvernörens fru trodde att han talade om hennes man, när han egentligen talade om Gud.

24. Hon gav nästan efter för honom, och han gav nästan efter för henne, om det inte varit för ett tecken han såg från sin Herre. På så sätt avledde vi ondska och synd från honom, för han var en av våra hängivna tjänare.

25. Båda sprang mot dörren, och i färd med detta slet hon sönder hans klädsel bakifrån. De mötte hennes man vid dörren. Hon sa, "Vilken bestraffning lämpar sig för den som ville antasta din fru, förutom fängelse eller ett smärtsamt straff?"

26. Han sa, "Det var hon som försökte förföra mig." Ett vittne från hennes familj föreslog: "Om hans klädsel är söndersliten framifrån, talar hon sanning och han ljuger.

27. "Och om hans klädsel är söndersliten bakifrån, då ljög hon och han talar sanning."

28. När hennes man såg att hans klädsel var söndersliten bakifrån sa han, "Detta är en kvinnas intrig. Det sätt, på vilket ni smider planer, är förbluffande.

29. "Josef, fäst inget avseende vid denna incident. Vad gäller dig (min fru), borde du söka förlåtelse för din synd. Du har begått ett fel."

30. Några kvinnor i staden skvallrade: "Guvernörens fru försöker förföra sin tjänare. Hon är djupt förälskad i honom. Vi kan se att hon gått vilse."

31. När hon hörde talas om deras skvaller, bjöd hon in dem, förberedde ett bekvämt ställe för dem, och gav var och en av dem en kniv. Sedan sa hon till honom, "Gå in i deras rum." När de såg honom beundrade de honom så mycket att de skar sina händer.* De sa, "Prisad vare GUD, det här inte en mänsklig varelse; detta är en ärbar ängel."

32. Hon sa, "Det här är den som ni klandrat mig för att ha blivit förälskad i. Jag försökte verkligen förföra honom, och han vägrade. Gör han inte som jag befaller, kommer han säkerligen att hamna i fängelse, och förnedras."

33. Han sa, "Min Herre, fängelset är bättre än att ge efter för dem. Om Du inte avleder deras sammansvärjning från mig kanske jag åtrår dem, och upp-träder som de okunniga."

34. Hans Herre besvarade hans bön, och avledde deras komplott från honom. Han är Den Som Hör, den Allvetande.

35. Senare såg de till att han fängslades en tid, trots de klara bevisen.

Artiklar Frågor&Svar