Artiklar Frågor&Svar

Ett dussin orsaker till varför troende ska följa Koranen och ingenting annat än Koranen.

1. Koranen beordrar alla Muslimer att följa Endast Koranen. Detta budord finns i flera verser. Här följer några exempel:

"Dessa är Guds uppenbarelser som Vi reciterar för dig sanningsenligt. Vilken Hadith annat än Gud och Hans uppenbarelser tror de på?" (45:6)

"Ska jag söka annat än Gud som lagkälla, när Han uppenbarat för er denna bok fullt detaljerad?" (6:114)

"Du ska recitera vad som uppenbaras för dig av din Herres skrift. Ingenting ska ersätta Hans ord, och du ska inte finna någon annan källa vid sidan av den." (18:27)

2. Koranen bekräftar att den enda Sunnan är Guds Sunna. Ingenstans i Koranen nämns Muhammeds Sunna!!

3. Koranen bekräftar att Muhammeds enda uppgift (eller någon av budbärarna) är att leverera budskapet, och att inte predika några andra läror.

"Budbärarens enda uppgift är att leverera Guds budskap" (5:99, 5:92, 16:35, 16:82, 24:54, 29:18, 48:8, 64:12).

4. Gud beordrar de troende att lyda profeten, men Gud förklarar att lydnad av profeten innebär att lyda budskapet han levererade och ingenting annat. Att lyda profeten betyder inte att han hade en Sunna som ska lydas.

Bekräftelsen på att lydnad av profeten är kopplat till att lyda budskapet han levererade (Koranen) bekräftas i följande vers:

"Lyd Gud och lyd budbäraren. Om ni vänder er bort är budbärares enda uppgift att leverera budskapet (Koranen)." (64:12)

Lägg märke till hur lydnad av profeten och levererandet av Koranen är sammanförde i samma vers.

5. Ni kommer aldrig att se i Koranen ord som "Lyd Gud och lyd Muhammed" eller Jesus, eller Moses….alltid används ordet budbärare…detta är för att betona att det som ska lydas är Guds budskap och inte någon budbärares personliga ord.

6. Koranen bekräftar också att Muhammed beordrades att inte lära ut några andra läror, annars skulle han ha ådragit sig ett svårt straff från Gud:

"Det (Koranen) är en uppenbarelse från universums Herre. Hade han (Muhammed) yttrat några andra läror, skulle Vi ha straffat honom. Vi skulle ha stoppat uppenbarelserna till honom. Ingen av er skulle kunnat hjälpa honom." (69:43-47)

7. Muhammed svor på att den enda uppenbarelsen han fick från Gud var Koranen. Följande vers bekräftar att allt som är känt som profetens hadith är lögner som profeten är oskyldig till:

"Säg, 'Vems vittnesmål är mäktigast?" Säg, Guds. Han är vittnet mellan mig och er att denna Koran inspirerats mig, för att predika den till vem den än når." (6:19)

Ingenstans i Koranen finns det någon indikation på att Muhammed fick någonting annat än Koranen från Gud.

8. Profeten Muhammed själv beordrade sitt folk att inte skriva ner någonting från honom. Detta har dokumentets i Muslim och i andra böcker:

"Skriv inte ner någonting från mig förutom Koranen. Den som skriver någonting annat än det ska radera det." (Ahmed, Vol. 1, sid 171…även i Sahih Muslim).

9. Under de första 150 till 200 åren efter profetens död skrevs ingenting ner , enligt hans önskan. Den som började att samla hadith var Al-Bukhari (lägg märke till att Al-Bukhari föddes år 198 efter Hijrah…får det dig att tänka????)

Även om vi skulle följa hadith, hur korrekt kan en samling hörsägen vara som skrivs ner två århundraden efter profetens död????

10. I Koranen läser vi att profeten är ofelbar när det gäller uppenbarelsen han levererar, men att han kan begå fel i sina personliga ord och handlingar.:

"Säg, 'Om jag går vilse, går jag vilse på grund av mina egna brister. Och är jag vägledd, är det på grund av min Herres inspiration. Han är Den Som Hör, Som Är Nära. " (34:50)

Trots denna bekräftelse och även sex incidenter i koranen där profeten tillrättavisas av Gud för de fel han begått, påstår de som dyrkar Muhammed att han var ofelbar!!! Dessa sex incidenter hittar man i 8:67-68, 9:43, 9:113-114, 33:37, 66:1, 80:1-11.

11. Koranen bekräftar att alla profeter kommer att ha fiender bland människo- och jinndjävlar som kommer att fabricera yttranden och tillskriva profeten dem för att lura människorna:

"Vi har låtit fienderna till varje profet - människo- och jinndjävlar - att inspirera varandra med märkvärdiga ord, för att luras." (6:112)

Gud förklarar också att endast de icke troende kommer att lyssna på sådana påhitt. (se 6:113)

12. Slutligen läser vi i Koranen att Koranen är fullständigt tillräcklig för de genuint troende av följande orsaker:

A. Koranen är komplett:

"Er Herres ord är komplett i sanning och rättvisa" (6:115)

B. Koranen är tydlig och innehåller inga motsägelser:

"En Arabisk Koran, utan några motsägelser, så att de ska kunna vara rättfärdiga." (39:28) (54:17, 3:7)

C. Koranen är perfekt och fullt detaljerad.

"Ska jag söka annat än Gud som en lagkälla, när Han uppenbarat denna bok för er fullt detaljerad?" (6:114)

D. Koranen innehåller förklaringarna till allt.

"Vi har uppenbarat för dig denna bok för att tillhandahålla förklaringarna till allt, och vägledning, och nåd, och goda nyheter för de underkastade." (16:89)

Av dessa orsaker borde Muslimerna följa Koranen, hela Koranen, och ingenting annat än Koranen.

[Denna artikel skrevs av A Muhammad]

Prisad vare Gud

Artiklar Frågor&Svar