I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 64, Ömsesidigt Klander (Al-Taghaabun)[64:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[64:1] Prisar GUD gör allting i himmlarna och allting på jorden. Allt herravälde tillhör Honom, och alla lovord tillhör Honom, och Han är Allsmäktig.

[64:2] Han är Den som skapade er, sedan har vi den som inte tror ibland er, och den som tror. GUD Ser absolut allt ni gör.

[64:3] Han skapade himmlarna och jorden för ett specifikt syfte,* formgav er och fulländade er design, till Honom är sedan det slutliga ödet.
Fotnot

[64:4] Han känner till allting i himmlarna och på jorden. Och Han är medveten om allt ni döljer och allt ni tillkännager. GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.

[64:5] Har du lagt märke till de som inte trodde förut, och som därefter drabbades av konsekvenserna av sitt beslut? De ådrog sig ett smärtsamt straff.

[64:6] Det är för att deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, men de sa, "Ska vi följa människor som oss?" De trodde inte och vände sig bort. GUD behöver inte dem; GUD har inga behov, Prisvärd.

[64:7] De som inte trodde påstår att de inte kommer att återupplivas! Jo minsann, vid min Herre, ni kommer att återupplivas, och ni kommer att ställas till svars för allt ni har gjort. Det är enkelt för GUD att göra.

[64:8] Därför ska ni tror på GUD och Hans budbärare, och på det ljus vi uppenbarat häri. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.

[64:9] En dag kommer Han att sammankalla er till Sammankallandets Dag. Det är Dagen av Ömsesidigt Klander. För alla som tror på GUD och för ett rättfärdigt liv, kommer Han att lindra deras synder, och ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Däri vistas de för evigt. Detta är den största triumfen.

[64:10] Vad gäller de som inte tror och förkastar våra uppenbarelser, har de sin hemvist i Helveteselden; de vistas däri för evigt. Vilket miserabelt öde!

    Gudomlig Lag

[64:11] Ingenting händer er förutom enligt GUDs vilja. För den som tror på GUD, kommer Han att vägleda hans hjärta. GUD är fullt medveten om alla ting.

[64:12] Ni ska lyda GUD och ni ska lyda budbäraren. Om ni vänder er bort, är vår budbärares enda uppgift att leverera budskapet.

[64:13] GUD; det finns ingen annan gud än Honom. På GUD ska de troende lita.

[64:14] O ni som tror, era makar och era barn kan vara era fiender; akta er. Om ni har överseende, glömmer och förlåter, då är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.

[64:15] Era pengar och era barn är ett test, och GUD besitter en stor belöning.

[64:16] Därför ska ni vörda GUD så mycket ni kan, och lyssna, och lyd, och ge (till välgörenhet) för ert eget bästa. De som är skyddade från sin egen snålhet, är de framgångsrika.

[64:17] Om ni lånar GUD ett lån av rättfärdighet, kommer Han att mångfaldiga belöningen för er flera gånger om, och förlåta er. GUD är Tacksam, Ömsint.

[64:18] Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser; den Allsmäktige, Visaste.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info