I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 59, Utvandring (Al-Hashr)[59:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[59:1] Allting i himmlarna och på jorden prisar GUD, och Han är den Allsmäktige, Visast.

    Gud Försvarar De Troende

[59:2] Det var Han som tvingade de som inte trodde bland skriftens folk att flytta från sina hem i en massutvandring. Man trodde aldrig att de skulle ge sig av, och de trodde att deras förberedelser skulle skydda dem från GUD. Men sedan kom GUD till dem på ett sätt de aldrig förväntat sig, och satte skräck i deras hjärtan. Således övergav de sina hem av egen fri vilja, jämte påtryckningar från de troende. Ni borde ta lärdom av detta, O ni som kan se.

[59:3] Om GUD inte tvingat dem att ge sig av, skulle Han ha bestraffat dem i detta livet (ännu värre än att tvinga dem att ge sig av). I Livet Efter Detta kommer Han att överlämna dem till Helvetets straff.

[59:4] Det är för att de opponerade sig emot GUD och Hans budbärare. För dem som opponerar sig emot GUD och Hans budbärare, är GUD ytterst sträng med att verkställa straff.

[59:5] Vare sig ni hugger ner ett träd eller låter det stå kvar på sin rot, är det enligt GUDs vilja. Han kommer säkerligen att förödmjuka de onda.

[59:6] Allt som GUD återställde för Sin budbärare var inte resultatet av era krigsansträngningar, vare sig ni slogs på hästar eller per fot. GUD är Den som sänder Sina budbärare mot vem Han vill. GUD är Allsmäktig.

    Krigets Byten

[59:7] Allt som GUD återställde för Sin budbärare från de (besegrade) samhällena, ska gå till GUD och Hans budbärare (i form av en allmosa). Ni ska ge det till släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, och den resande främlingen. På så sätt kommer det inte att vara monopoliserat av de starka ibland er. Ni får behålla de byten som ni fått av budbäraren, men ta inte det han förbjudit er från att ta. Ni ska vörda GUD. GUD är sträng med att genomföra straff.

[59:8] (Ni ska ge) till de behövande som immigrerade. De vräktes från sina hem och berövades på sina ägodelar för att de sökte GUDs nåd och förnöjelse, och för att de stöttade GUD och Hans budbärare. Dessa är de sanningsenliga.

[59:9] Vad gäller de som försåg dem med ett hem och en tillflyktsort, och som var troende innan dem, hyser de kärlek för de som immigrerat till dem, och finner ingen tvekan i sina hjärtan till att hjälpa dem. Faktum är att de villigt prioriterar dem över sig själva, även när de själva behöver det de ger bort. De som kan komma över sin naturliga snålhet, är de framgångsrika.

[59:10] De som blev troende efter dem säger, "Vår Herre, förlåt oss och våra bröder som kom före oss till tron, och låt inte våra hjärtan hysa något hat gentemot de som trodde. Vår Herre, Du är Ömsint, Barmhärtigast."

[59:11] Har ni lagt märke till de som plågas av hyckleri, och hur de sa till sina vänner i otro bland skriftens folk, "Om ni tvingas flytta, kommer vi att ge oss av tillsammans med er, och kommer aldrig att lyda någon som motarbetar er. Om någon slåss emot er, kommer vi att slåss på er sida." GUD vittnar om att de är lögnare.

[59:12] Faktum är, om de tvingats flytta skulle de inte ha gett sig av med dem, och om någon slagits emot dem skulle de ej ha stöttat dem. Även om de stöttat dem, skulle de ha vänt sig om och flytt. De kunde aldrig vinna.

[59:13] I själva verket sätter ni mera skräck i deras hjärtan än deras fruktan för GUD. Det är för att de är människor som inte förstår.

[59:14] De förenar sig inte för att slåss emot er, såvida de inte är i väl skyddade byggnader, eller bakom murar. Deras makt framstår som enorm i deras ögon. Man skulle kunna tro att de är förenade, när deras hjärtan i själva verket är splittrade. Det är för att de tillhör människor som inte förstår.

[59:15] De delar samma öde som sina tidigare gelikar. De drabbades av konsekvenserna av sina beslut. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.

[59:16] De är som djävulen: han säger till människan, "Tro inte," därefter, så fort han inte tror, säger han, "Jag förnekar dig. Jag fruktar GUD, universums Herre."

[59:17] Ödet för dem båda är Helveteselden, vari de vistas för evigt. Det är straffet för de som överträder.

[59:18] O ni som tror, ni ska vörda GUD, och låt varje själ undersöka vad den åstadkommit inför morgondagen. Ni ska vörda GUD; GUD är fullt Medveten om allt ni gör.

[59:19] Var inte som de som glömde GUD, så Han lät dem glömma sig själva. Dessa är de onda.

[59:20] De som vistas i Helveteselden och de som vistas i Paradiset är inte lika; de som vistas i Paradiset är vinnarna.

    Koranens Storhet

[59:21] Om vi skulle uppenbara denna Koran för ett berg, skulle ni se det darra och smulas sönder av vördnad för GUD. Vi återger dessa exempel för människorna, så att de må reflektera.

    Gud

[59:22] Han är den Ende GUDen; det finns ingen annan gud än Honom. Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser. Han är Den Nådigaste, Barmhärtigast.

[59:23] Han är den Ende GUDen; det finns ingen annan gud än Honom. Kungen, den Heligaste, Friden, den Trognaste, den Överlägsne, den Allsmäktige, den Mäktigaste, den Ärbaraste. Prisad vare GUD; överlägsen behov av några partners.

[59:24] Han är den Ende GUDen; Skaparen, Grundaren, Formgivaren. De vackraste namnen tillhör Honom. Prisar Honom gör allting i himmlarna och på jorden. Han är den Allsmäktige, Visast.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info