I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 53, Stjärnorna (Al-Najm)[53:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[53:1] Allteftersom stjärnorna föll undan.*
Fotnot

[53:2] Er vän (Muhammed) var inte vilse, eller bedragen.

[53:3] Ej heller talade han av personliga skäl.

[53:4] Det var gudomlig inspiration.

[53:5] Dikterad av den Mäktigaste.

[53:6] Besittare av all auktoritet. Från Hans högsta höjd.

[53:7] Vid den högsta horisonten.

[53:8] Han drog Sig närmare genom att röra Sig neråt.

[53:9] Tills Han var så nära som möjligt.

[53:10] Därefter uppenbarade Han för Sin tjänare, vad som skulle uppenbaras.

[53:11] Sinnet bestämde sig aldrig för vad det såg.

[53:12] Tvivlar du på vad han såg?

[53:13] Han såg honom i en annan horisont.

[53:14] Vid den yttersta punkten.

[53:15] Där det eviga Paradiset ligger.

[53:16] Hela platsen var överväldigad.

[53:17] Ögonen vacklade inte, ej heller blev de blinda.

[53:18] Han såg stora tecken från sin Herre.

    De Flamsiga Idolerna

[53:19] Jämför detta med de kvinnliga idolerna Allaat och Al'Uzzah.

[53:20] Och Manaat, den tredje.

[53:21] Har ni söner, medan Han har dessa som döttrar?

[53:22] Vilken föraktfull fördelning!

[53:23] Detta är ingenting mer än namn som ni hittat på, ni och era förfäder. GUD auktoriserade aldrig en sådan hädelse. De följer gissningar och personliga önskemål, när den sanna vägledningen kommit till dem häri från deras Herre.

[53:24] Vad är det som människan önskar?

[53:25] Både Livet Efter Detta och denna världen tillhör GUD.

[53:26] Inte ens änglarna i himlen har någon makt att medla med. De enda som tillåts av GUD, är de som agerar enligt Hans vilja och Hans godkännande.

[53:27] De som inte tror på Livet Efter Detta har givit änglarna feminina namn.

[53:28] De hade ingen kunskap om detta; de bara gissade. Gissning ersätter inte sanningen.

    Välj Era Vänner Noggrant

[53:29] Ni ska ignorera de som vänder sig bort från vårt budskap, och som blir upptagna med detta världsliga liv.

[53:30] Det är vidden av deras kunskap. Er Herre är fullt medveten om de som irrat bort sig från Hans väg, och Han är fullt medveten om de som är vägledda.

[53:31] Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Han kommer att straffa de som begår ondska för deras gärningar, och kommer att belöna de rättfärdiga för deras rättfärdighet.

[53:32] De undviker grova synder och överträdelser, bortsett från mindre förseelser. Er Herres förlåtelse är enorm. Han har varit fullt medveten om er sedan Han initierade er från jorden, och medan ni var embryon i era mödrars sköten. Förhärliga därför inte er själva; Han är fullt medveten om de rättfärdiga.

[53:33] Har ni lagt märke till den som vände sig bort?

[53:34] Sällan gav han till välgörenhet, och då väldigt lite.

[53:35] Hade han kunskap om framtiden? Kunde han se den?

[53:36] Informerades han inte om lärorna i Moses skrift?

[53:37] Och Abraham som uppfyllde?

[53:38] Ingen själ bär synderna av en annan själ.

[53:39] Alla människor ansvarar för sina egna gärningar.

[53:40] Och allas gärningar kommer att uppvisas.

[53:41] Därefter kommer de till fullo att ersättas för sådana gärningar.

[53:42] Till er Herre är det slutliga ödet.

[53:43] Det är Han som gör att ni skrattar eller gråter.

[53:44] Det är Han som kontrollerar död och liv.

    Maken Avgör Barnets Kön

[53:45] Det är Han som skapade de två sorterna, manlig och kvinnlig

[53:46] från en liten droppe sädesvätska.

[53:47] Han kommer att verkställa återskapelsen.

[53:48] Det är Han som gör er rika eller fattiga.

[53:49] Han är galaxernas Herre.

[53:50] Det är Han som utplånade forntida 'Ãd.

[53:51] Och utplånade Thamûd.

[53:52] Även Noaks folk innan dess; de var onda överträdare.

[53:53] De onda samhällena (Sodom och Gomorrah) var de ynkligaste.

[53:54] Till följd därav, utplånades de fullständigt.

[53:55] Vilken av er Herres underverk förnekar ni?

[53:56] Detta är en varning liksom de tidigare varningarna.

[53:57] Det oundvikliga är nära.

[53:58] Ingen förutom GUD kan avhjälpa det.

[53:59] Ifrågasätter ni denna sak?

[53:60] Skrattar ni i stället för gråter?

[53:61] Insisterar ni på era sätt?

[53:62] Ni ska falla ned i prostrering inför GUD, och dyrka.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info