I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 43, Ornament (Al-Zukhruf)[43:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[43:1] H.M.*
Fotnot

[43:2] Och den upplysande skriften.

[43:3] Vi gjorde den en Arabisk Koran, så att ni ska kunna förstå.*
Fotnot

[43:4] Den finns bevarad hos oss i det ursprungliga exemplaret, ärbar och full av visdom.

[43:5] Ska vi bara ignorera det faktum att ni har överträtt gränserna?*
Fotnot

    Räddningsplanen

[43:6] Vi har sänt många profeter till de tidigare generationerna.

[43:7] Varje gång en profet kom till dem, förlöjligade de honom.

[43:8] Följaktligen utplånade vi människor som var ännu mäktigare än dessa. På så sätt sätter vi upp exempel från tidigare samhällen.

[43:9] Frågade man dem, "Vem skapade himmlarna och jorden," skulle de säga, "Den Allsmäktige, den Allvetande har skapat dem."

[43:10] Han är Den som gjorde jorden beboelig för er, och skapade vägar för er däri, så att ni ska kunna följa den rätta vägen.

[43:11] Han är Den som sänder ner vatten från skyn, i exakta mått, för att återuppliva död jord med det. På liknande sätt kommer ni att återupplivas.

[43:12] Han är Den som skapade alla sorter, i par (manligt och kvinnligt), och Han skapade skepp och boskap för er att färdas på.

[43:13] När ni vilar uppå dem, ska ni uppskatta en sådan välsignelse från er Herre och säga, "Prisad vare Den som underkastat detta för oss. Vi skulle inte kunnat kontrollera dem själva.

[43:14] "Vi återvänder slutligen till vår Herre."

    Änglar Som Döttrar: En Hädelse

[43:15] De till och med anvisade Honom en del av Hans egen skapelse! Människan är verkligen ytterst otacksam.

[43:16] Har Han valt ut döttrar till Sig Själv från sina egna skapelser, när Han välsignat er med söner?

[43:17] När en av dem får nyheter (om en dotter) som de tillskrivit den Nådigaste, mörknar hans ansikte av olycka och ilska!

[43:18] (De säger,) "Vad är det för bra med en avkomling som uppfostras till att vara vacker, som inte kan hjälpa till i krig?"

[43:19] De påstod att änglarna, som är tjänare till den Nådigaste, är kvinnor! Har de bevittnat deras skapelse? Deras påståenden skrivs ner, och de kommer att tillfrågas.

[43:20] De sa till och med, "Om den Nådigaste så önskat, skulle vi inte ha dyrkat dem." De har ingen grund för ett sådant påstående; de bara gissar.*
Fotnot

[43:21] Har vi gett dem en skrift före detta, och de upprätthåller den?

    Ärvda Traditioner Fördöms

[43:22] I själva verket: sa de, "Vi såg våra föräldrar praktisera vissa seder, och vi följer deras fotspår."

[43:23] Alltid när vi skickade en varnare till ett samhälle, sa ledarna av det samhället, "Vi såg våra föräldrar följa vissa seder, och vi kommer att fortsätta i deras fotspår."

[43:24] (Budbäraren) sa, "Tänk om jag kom med bättre vägledning till er än det ni ärvt av era föräldrar?" De sa, "Vi tror inte på budskapet du kommit med."

[43:25] Följaktligen straffade vi dem. Lägg märke till konsekvenserna för de som avvisar.

    Abrahams Exempel

[43:26] Abraham sa till sin far och sitt folk, "Jag förkastar det ni dyrkar.

[43:27] "Endast Den som initierat mig kan vägleda mig."

[43:28] Detta (Abrahams) exempel gjordes till en bestående läxa för kommande generationer; kanske omvänder de sina själar.

[43:29] Vi har verkligen gett dessa människor och deras förfäder tillräckligt med chanser, sedan kom sanningen till dem, och en förtydligande budbärare.

[43:30] När sanningen kom till dem, sa de, "Detta är magi, och vi tror inte på det."

    Muhammed Förlöjligas

[43:31] De sa, "Om bara den här Koranen sänts ner genom en annan man från de två samhällena (Mekka eller Yathrib) som är framstående!"

[43:32] Är det de som anvisar er Herres nåd? Vi har anvisat deras andelar i detta livet, och höjt vissa av dem över andra i rang, för att låta dem tjäna varandra. Er Herres nåd är betydligt bättre än all materia de kan samla på sig.

    Materia Tillhörande Denna Världen: Allt De Icke Troende Får

[43:33] Vore det inte för att alla människor kanske skulle bli en (icke troende) församling, skulle vi ha gett alla som inte tror på den Nådigaste palats med silvertak, och trappor som de kunde bestiga.

[43:34] Deras palats skulle ha imponerande portar, och lyxiga möblemang.

[43:35] Även många ornament. Allt detta är temporär materia som tillhör detta obetydliga liv. Livet Efter Detta hos er Herre är mycket bättre för de rättfärdiga.

    Osynliga, Djävulska, Kompanjoner*

[43:36] För den som ignorerar den Nådigastes budskap, utser vi en djävul till att vara hans ständiga följeslagare.*
Fotnot

[43:37] Sådana följeslagare kommer att avleda dem från vägen, och ändå få dem att tro att de är vägledda.

[43:38] När han står inför oss kommer han att säga, "O, jag önskar att du var lika långt borta från mig som de två öst.* Vilken miserabel följeslagare!"
Fotnot

[43:39] Det kommer inte att vara någon tröst för er på den dagen, som överträdare, att ni båda kommer att ta del av straffet.

    Guds Budbärare av Förbundet

[43:40] Kan du få de döva att höra; kan du få de blinda att se, eller de som gått långt vilse?

[43:41] Vare sig vi låter dig dö innan dess eller ej, kommer vi absolut att straffa dem.

[43:42] Eller så kanske vi visar dig (straffet) vi lovat dem. Vi kontrollerar dem fullständigt.

[43:43] Du ska ihärdigt förkunna det som uppenbaras för dig; du är på den rätta vägen.*
Fotnot

[43:44] Detta är ett budskap för dig och ditt folk; ni kommer alla att ifrågasättas.

[43:45] Kontrollera budbärarna vi sände före dig: "Har vi någonsin utnämnt några andra gudar vid sidan av den Nådigaste till att dyrkas?"

[43:46] Till exempel sände vi Moses med våra bevis till Farao och hans råd, förkunnande: "Jag är en budbärare från universums Herre."

[43:47] När han visade dem våra bevis, skrattade de åt dem.

    Moses och Farao

[43:48] Varje tecken vi visade dem var större än det tidigare. Vi hemsökte dem med farsoterna, kanske de ångrar sig.

[43:49] De sa, "O du magiker, be till din Herre på våra vägnar (om att befria oss från denna farsot), eftersom du har en överrenskommelse med Honom; vi kommer då att vägledas."

[43:50] Men så fort vi befriade dem från deras plåga, vände de.

[43:51] Farao meddelade sitt folk, "O mitt folk, har jag inte kungaskapet över Egypten, och dessa forsande floder tillhör mig? Ser ni inte?

[43:52] "Vem är bättre; jag eller den där oansenlige som knappt kan prata?

[43:53] "Hur kommer det sig att han inte äger en skatt av guld; hur kommer det sig att änglarna inte gör honom sällskap?"

[43:54] På så sätt lurade han sitt folk, och de lydde honom; de var onda människor.

[43:55] När de envisades med att motarbeta oss, straffade vi dem och dränkte dem allihop.

[43:56] Vi gjorde dem till ett avskräckande fall och ett exempel för de andra.

    Jesus: Ännu Ett Exempel

[43:57] När Marias son citerades som ett exempel, ignorerade ditt folk det.

[43:58] De sa, "Är det bättre att dyrka våra gudar eller att dyrka honom?" Det sa de bara för att argumentera med dig. De är verkligen människor som förenat sig med oppositionen.

[43:59] Han var inget mer än en tjänare som vi välsignat, och vi skickade honom som ett exempel för Israels Barn.

[43:60] Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat göra er till änglar som koloniserar och fortplantar sig på jorden.

    Jesus och Världens Ände*

[43:61] Han ska tjäna som en markör för att veta världens ände,* så att ni inte längre kan hysa några tvivel om den. Ni ska följa Mig; det är den rätta vägen.
Fotnot

[43:62] Låt inte djävulen avleda er; han är er ivrigaste fiende.

[43:63] När Jesus kom med bevisen sa han, "Jag kommer till er med visdom, och för att klargöra en del av de frågor ni tvistar om. Ni ska vörda GUD och lyda mig.

[43:64] "GUD är min Herre och er Herre, ni ska dyrka endast Honom. Det är den rätta vägen."

[43:65] Motståndarna bråkade med varandra. Ve de som överträder från straffet av en smärtsam dag.

[43:66] Väntar de på att Timmen (Domedagen) ska komma till dem plötsligt, när de minst anar det?

[43:67] De som är nära vänner kommer på den dagen bli fiender till varandra, förutom de rättfärdiga.

    De Rättfärdiga

[43:68] O Mina tjänare, ni kommer inte att känna någon rädsla den dagen, ej heller kommer ni att känna sorg.

[43:69] Det var de som trodde på våra uppenbarelser, och som var underkastade.

[43:70] Träd in i Paradiset, tillsammans med era makar, och fröjdas.

[43:71] Gyllene brickor och bägare kommer att erbjudas dem, och de kommer att finna allt deras hjärtan begär och deras ögon önskar. Däri lever ni för evigt.

[43:72] Sådant är Paradiset ni ärver, i gengäld för era verk.

[43:73] Ni kommer att ha alla sorters frukter i det, som ni äter av.

[43:74] Absolut, kommer de skyldiga att vistas i Gehennas straff för evigt.

[43:75] Straffet kommer aldrig att bytas ut för dem; de kommer att vara instängda däri.

[43:76] Det var inte vi som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.

[43:77] De kommer att be och böna: "O Mãlek, låt din Herre göra slut på oss." Han kommer att säga, "Ni stannar för all evighet.

    De Hatar Sanningen

[43:78] "Vi har gett er sanningen, men de flesta av er hatar sanningen."

[43:79] Har de planerat någon plan? Vi planerar också.

[43:80] Tror de att vi inte hör deras hemligheter och sammansvärjningar? Jo minsann; våra budbärare är hos dem, och skriver ner.

[43:81] Förkunna: "Om den Nådigaste verkligen haft en son, skulle jag fortfarande vara den förste att dyrka."

[43:82] Prisad vare Han; Han är himmlarnas och jordens Herre, Herren med det fantastiska herraväldet, ojämförlig deras påståenden.

[43:83] Låt dem famla och leka tills de möter dagen som väntar dem.

[43:84] Han är Den Ende som är gudomlig i himlen och gudomlig på jorden. Han är den Visaste, den Allvetande.

[43:85] Upphöjd Över Allt Annat är Den som besitter all makt i himmlarna och på jorden, och allting däremellan. Hos Honom finns kunskapen om Timmen (världens ände), och till Honom kommer ni att återföras.

[43:86] Ingen av dem som de idoliserar vid sidan av Honom har någon makt att medla, såvida deras medling inte överensstämmer med sanningen, vilket de är fullt medvetna om.

[43:87] Frågade man dem vem som skapat dem, skulle de säga, "GUD." Varför avvek de då?

[43:88] Det kommer att tillkännages: "O min Herre, dessa människor tror inte."

[43:89] Ni ska ignorera dem och säga, "Frid;" de kommer säkerligen att få veta.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info