Sura 35, Initierare (Faater)[35:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[35:1] Prisad vare GUD, Den Som Initierat himmlarna och jorden, och som utnämnde änglarna till att vara budbärare med vingar - två, tre, och fyra (vingar). Han utökar skapelsen som Han vill. GUD är Allsmäktig.

[35:2] När GUD öser nåd över människorna kan ingen kraft stoppa det. Och om Han håller tillbaka det, kan ingen annan kraft än Han sända det. Han är Den Allsmäktige, Visast.

[35:3] O människor, minns GUDs välsignelser över er. Finns det någon annan skapare än GUD som ger till er från himlen och från jorden? Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom. Hur kan ni avvika?

[35:4] Om de inte tror dig, har budbärare före dig blivit misstrodda. GUD kontrollerar alla ting.

[35:5] O människor, GUDs löfte är sanningen; distraheras därför inte av detta obetydliga liv. Avleds inte från GUD av rena illusioner.

[35:6] Djävulen är er fiende, så behandla honom som en fiende. Han bjuder endast in sina anhängare till att ha sin boning i Helvetet.

[35:7] De som inte tror har ådragit sig ett strängt straff, och de som tror och för ett rättfärdigt liv har förtjänat förlåtelse och en stor belöning.

[35:8] Lägg märke till den vars onda gärningar smyckas i hans ögon, tills han tror att det är rättfärdigt. GUD avleder på så sätt den som vill (gå vilse), och Han vägleder den som vill (vägledas). Därför ska du inte sörja över dem. GUD är fullt medveten om allt de gör.

[35:9] GUD är Den som sänder vindarna för att sätta molnen i rörelse, sedan driver vi dem mot bara marker, och återupplivar sådana marker efter att de varit döda. Sådan är återuppståndelsen.

    All Värdighet Tillhör Gud

[35:10] Alla som strävar efter värdighet bör veta att all värdighet tillhör GUD. Till Honom stiger de goda orden, och Han upphöjer de rättfärdiga verken. Vad gäller de som planerar onda verk, ådrar de sig ett svårt straff, planerna tillhörande sådana onda människor är dömda att misslyckas.

    Gud Är i Full Kontroll

[35:11] GUD skapade er från stoft, därefter från en liten droppe, sedan låter Han er föröka er genom era makar. Ingen kvinna blir gravid, eller får barn, utan Hans vetskap. Ingen genomlever ett långt liv, och ingens liv avslutas plötsligt, förutom enligt ett redan existerande dokument. Detta är enkelt för GUD.

    Att Uppskatta Guds Storhet*

[35:12] De två haven är inte desamma, ett är friskt och välsmakande, medan det andra är salt och odrickbart. Från var och en av dem äter ni mört kött, och utvinner smycken att bära. Och ni ser skeppen segla över dem, i strävan efter Hans gåvor, så att ni må vara tacksamma.
Fotnot

[35:13] Han smälter samman natten med dagen, och smälter samman dagen med natten. Han har satt solen och månen till att löpa under en förutbestämd tid. Sådan är GUD er Herre; all kungaskap tillhör Honom. Alla idoler ni sätter upp vid sidan av Honom, äger inte så mycket som ett skalet på ett frö.

    Idolerna är Fullständigt Maktlösa*

[35:14] Om ni ropar på dem kan de inte höra er. Även om de hör er kan de inte besvara er. På Återuppståndelsens Dag kommer de att förskjuta er. Ingen kan informera er som den Mest Medvetne.
Fotnot

[35:15] O människor, det är ni som behöver GUD, medan GUD inte behöver någon, den Mest Prisvärde.

[35:16] Om Han vill kan Han göra sig av med er, och ersätta er med en ny skapelse.

[35:17] Det är inte för svårt för GUD.

[35:18] Ingen själ kan bära synderna av en annan själ. Om en själ som är full av synder ber en annan att bära en del av sin börda, kan ingen annan själ bära någon del av den, även om de var släkt med varandra. De enda människorna som beaktar dina varningar är de som vördar sin Herre, även då de är ensamma i sin avskildhet, och iakttager Kontaktbönerna (Salat). Den som renar sin själ, gör det för sitt eget bästa. Till GUD är det slutliga ödet.

[35:19] Den blinde och den som kan se är inte lika.

[35:20] Ej heller mörkret och ljuset.

[35:21] Ej heller skuggans svalka och solens hetta.

[35:22] Ej heller de levande och de döda; GUD låter vem Han vill höra. Ni kan inte göra hörare av de som finns i gravarna.

[35:23] Du är bara en varnare.

    Guds Budbärare av Förbundet*

[35:24] Vi har sänt dig* med sanningen, en bärare av goda nyheter, och som en varnare. Varje samhälle måste få en varnare.
Fotnot

[35:25] Om de inte tror dig, har även de som kom före dem inte trott. Deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, och Psalmerna, och de upplysande skrifterna.

[35:26] Därefter straffade Jag de som inte trodde; hur hemskt var inte Mitt straff!

    Guds Färgglada Skapelser

[35:27] Inser ni inte att GUD sänder ner vatten från skyn, med vilket vi producerar frukter i olika färger? Till och med bergen har olika färger; topparna är vita, röda, eller någon annan färg. Och korparna är svarta.

[35:28] Även människorna, djuren och boskapen har olika färger. Det är anledningen till människorna som verkligen vördar GUD, är de som är äger kunskap. GUD är Allsmäktig, Förlåtande.

[35:29] Utan tvivel, de som reciterar GUDs bok, iakttager Kontaktbönerna (Salat), och från våra gåvor till dem spenderar de - i hemlighet och öppet - är engagerade i en satsning som aldrig misslyckas.

[35:30] Han kommer att belöna dem generöst, och kommer att mångdubbla Sina välsignelser över dem. Han är Förlåtande, Tacksam.

    Koranen: Fullbordandet av Alla Tidigare Skrifter

[35:31] Det vi uppenbarat för dig i denna skrift är sanningen, och fullbordar alla tidigare skrifter. GUD är fullt Medveten om Sina tjänare, Den Som Ser.

[35:32] Vi förde skriften vidare från generation till generation, och vi lät vem vi än valde bland våra tjänare få den. Därefter kränkte en del av dem sina själar, andra upprätthöll den endast en del av tiden, medan andra var ivriga att verka rättfärdighet enligt GUDs vilja; det är den största triumfen.

    De Troende

[35:33] De kommer att träda in i Edens trädgårdar, där de kommer att smyckas med armband av guld och pärlor, och deras klädsel däri kommer vara gjord av silke.

[35:34] De kommer att säga, "Prisa GUD för att ha avlägsnat alla våra bekymmer. Vår Herre är Förlåtande, Tacksam.

[35:35] "Han har gett oss tillträde till boningen av evig lycksalighet, av Sin nåd. Aldrig uttråkas vi häri, aldrig blir vi trötta."

    De Icke Troende

[35:36] Vad gäller de som inte tror, har de ådragit sig Helvetes eld, där de aldrig utplånas av döden, ej heller förändras straffet någonsin för dem. På så sätt straffar vi de otacksamma.

[35:37] De kommer att skrika däri, "Vår Herre, om du tar oss ut härifrån, kommer vi att verka rättfärdighet i stället för de verk vi brukade göra." Gav vi er inte en livslång chans, med kontinuerliga påminnelser för de som skulle ta sig i akt? Fick ni inte varnaren? Smaka därför på (konsekvenserna). Syndarna kommer inte att ha någon som hjälper dem.

[35:38] GUD är Den Som Känner till himmlarnas och jordens framtid. Han är Den Som Känner till alla innersta tankar.

    Vinnarna och Förlorarna

[35:39] Han är Den som gjorde er till arvtagare av jorden. Följaktligen, den som väljer att inte tro gör det till skada för sig själv. De icke troendes otro förstärker endast deras Herres avsky gentemot dem. De icke troendes otro störtar dem djupare ner i förlust.

[35:40] Säg, "Fundera över de idoler ni satt upp vid sidan av GUD; visa mig vad de har skapat på jorden." Äger de rätten till någon del av himmlarna? Har vi givit dem en bok i vilken det inte finns några tvivel? Sannerligen, det som syndarna lovar varandra är inget annat än en illusion.

[35:41] GUD är Den som håller himmlarna och jorden, så att de inte försvinner. Om någon annan skulle hålla dem, skulle de absolut försvinna. Han är Barmhärtig, Förlåtande.

    Att Sätta Dem På Prov

[35:42] De svor högtidligt vid GUD att om en varnare skulle komma till dem, skulle de vara bättre vägledda än något annat samhälle! Men nu när en varnare kom till dem, sjönk de bara djupare ner i motvilja.

[35:43] De hemföll åt arrogans på jorden, och onda planer, och onda planer slår bara tillbaka på de som planerar dem. Har de att vänta sig ett annorlunda öde än de som gjort samma sak förut? Du kommer att märka att GUDs system är oföränderligt; du kommer att märka att GUDs system är tidlöst.

[35:44] Har de inte rest runt på jorden och lagt märke till konsekvenserna för de som kom innan dem? De var till och med starkare än dem. Ingenting kan döljas från GUD, i himmlarna eller på jorden. Han är Allvetande, Allsmäktig.

[35:45] Om GUD skulle straffa människorna för deras synder, skulle Han inte lämna en enda varelse på jorden. Men Han ger dem uppskov under en förutbestämd tid. När deras tid väl har fullbordats, är GUD Den Som Ser Sina tjänare.