Sura 16, Biet (Al-Nahl)[16:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[16:1] GUDs befallning har redan utfärdats (och allt är redan skrivet), så forcera det inte.* Prisad vare Han; den Högste, högt överlägsen idolerna de sätter upp.
Fotnot

[16:2] Han sänder ner änglarna med uppenbarelserna, bärande på Hans befallningar, till vem Han vill bland Sina tjänare: "Förkunna att det inte finns någon annan gud vid sidan av Mig; vörda Mig."

[16:3] Han skapade himmlarna och jorden av en specifik orsak. Han är obeskrivligt Överlägsen, synnerligen oförliknelig idolerna de sätter upp.

[16:4] Han skapade människan från en liten droppe, därefter blir han en ivrig motståndare.

[16:5] Och Han skapade boskapen åt er för att ge er värme och många andra fördelar, även mat.

[16:6] De förser er också med lyx under er fritid och när ni reser.

    Guds Välsignelser

[16:7] Och de bär på era lass till områden ni inte skulle kunna nå utan stor svårighet. Er Herre är verkligen Medlidsam, Barmhärtigast.

[16:8] Och (Han skapade) hästarna, mulorna, och åsnorna för er att rida på, och för lyx. Dessutom skapar Han vad ni inte känner till.

[16:9] GUD pekar ut vägarna, även de dåliga. Om Han så önskat, skulle Han ha kunnat vägleda er alla.

[16:10] Han sänder ner vatten från skyn för er att dricka, och för att odla träd till förmån för er.

[16:11] Med det odlar Han grödor, oliver, dadelpalmer, vindruvor, och alla sorters frukter åt er. Det är bevis (nog) för människor som tänker.

[16:12] Och Han sätter natten och dagen i er tjänst, liksom solen och månen. Även stjärnorna är underordnade på Hans befallning. Det är bevis (nog) för människor som förstår.

[16:13] Och (Han skapade) saker i olika färger åt er på jorden. Det är bevis (nog) för människor som tar sig i akt.

[16:14] Och Han satte havet i er tjänst; ni äter mört kött från det och utvinner smycken som ni bär på. Och ni ser skeppen färdas omkring på det för era kommersiella vinningar, i er strävan efter Hans gåvor, så att ni ska kunna vara tacksamma.

[16:15] Och på jorden placerade Han stabilisatorer (berg), så att den inte ska rasa samman med er, liksom floder och vägar, så att ni ska kunna bli vägledda.

[16:16] Och landmärken, liksom stjärnorna; att användas vid navigering.

[16:17] Är En som skapar lika en som inte skapar? Ska ni nu ta er i akt?

[16:18] Om ni räknar GUDs välsignelser, kan ni omöjligt räkna dem alla. GUD är Förlåtare, Den Barmhärtigaste.

[16:19] Och GUD är medveten om allt ni döljer och allt ni tillkännager.

    De Döda Profeterna och Helgonen

[16:20] Vad idolerna de sätter upp vid sidan av GUD beträffar, skapar de ingenting; de var själva skapade.

[16:21] De är döda, inte levande, och har ingen aning om hur och när de kommer att återupplivas.

[16:22] Er gud är en gud. Vad gäller de som inte tror på Livet Efter Detta förnekar deras hjärtan, och de är arroganta.

[16:23] Utan tvekan är GUD medveten om allt de döljer och allt de tillkännager. Han älskar inte de arroganta.

[16:24] När de tillfrågas, "Vad anser ni om dessa uppenbarelser från er Herre," säger de, "Sagor från det förflutna."

[16:25] De kommer att få stå till svars för sina synder på Återuppståndelsens Dag, allihop, även för synder som förvärvats av alla som de vilseledde genom sin okunnighet. Vilken miserabel börda!

[16:26] Andra som dem har smidit planer förut, följaktligen förstörde GUD deras byggnad från grunden, så att taket föll ned på dem. Straffet drabbade dem när de minst anade det.

[16:27] Sedan, på Återuppståndelsens dag, kommer Han att förödmjuka dem och fråga, "Var är Mina medhjälpare som ni upphöjt vid Min sida, för vilkas skull ni opponerat er mot Mig?" De välsignade med kunskap kommer att säga, "Idag har skammen och bedrövelsen drabbat de icke troende."

    Döden för de Som Inte Tror

[16:28] Änglarna tar deras liv när de befinner sig i ett tillstånd av att kränka sina själar. Det är då de slutligen underkastar sig och säger, "Vi har inte gjort något fel!" Jo, minsann. GUD är fullt medveten om allt de gjort.

[16:29] Gå därför in genom Helvetets portar, vari ni vistas för evigt. Vilket miserabelt öde för de arroganta.

    De Troende Dör I Själva Verket Inte*

[16:30] Vad gäller de rättfärdiga, när de tillfrågas, "Vad tycker ni om dessa uppenbarelser från er Herre," säger de, "Bra." För de som för ett rättfärdigt liv väntar lycka; och boningen i Livet Efter Detta är ännu bättre. Vilken lycksalig boning för de rättfärdiga.
Fotnot

[16:31] Edens trädgårdar har reserverats för dem, vari bäckar flödar. De har allt de önskar sig däri. På så sätt belönar GUD de rättfärdiga.

    De Kommer Direkt Till Paradiset

[16:32] Änglarna avslutar deras liv i ett tillstånd av rättfärdighet, och säger, "Frid vare med er. Träd in i Paradiset (nu) som en belöning för era verk."*
Fotnot

    De Som Inte Tror

[16:33] Väntar de på att änglarna ska komma till dem, eller tills er Herres dom kommer? Människorna före dem gjorde samma sak. GUD är inte Den som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.

[16:34] De har ådragit sig konsekvenserna av sina onda gärningar, och precis det som de förlöjligat återvände för att plåga dem.

    Känd Ursäkt

[16:35] Idoldyrkarna säger, "Om GUD så önskat, skulle vi inte dyrka några idoler vid sidan av Honom, inte våra föräldrar heller. Ej heller skulle vi förbjuda sådant Han inte förbjudit." De före dem gjorde samma sak. Kan budbärarna göra annat än att leverera det fullständiga budskapet?

[16:36] Vi har sänt en budbärare till varje samhälle med orden, "Ni ska dyrka GUD och undvika idoldyrkan." Följaktligen vägleddes vissa av GUD, medan andra överlämnades åt avvikande. Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de som avvisar.

[16:37] Hur mycket ni än försöker vägleda dem, vägleder inte GUD de Han överlämnat åt avvikande. Därför kan ingen hjälpa dem.

    Djupt I Deras Sinnen

[16:38] De svor högtidligt vid GUD: "GUD kommer inte att återuppliva de döda." Absolut, sådant är Hans orubbliga löfte, men de flesta vet inte det.

[16:39] Han kommer då att visa för alla allt de tvistat om, och låta de som inte trodde få veta att de var lögnare.

    Att Återuppliva De Döda

[16:40] För att få någonting gjort säger vi helt enkelt till det, "Var," och det är.

[16:41] De som emigrerade för GUDs sak för att de var förföljda, kommer vi säkerligen att kompensera rikligt i detta livet, och belöningen i Livet Efter Detta är ännu större, om de bara visste.

[16:42] Det är för att de ihärdigt håller ut och litar på sin Herre.

[16:43] Vi sände inte före dig, annat än män vi inspiererat. Fråga dem som kan skriften, om ni inte vet.

[16:44] Vi försåg dem med bevis och med skrifterna. Och vi sände ned detta budskap till dig, för att klargöra för människorna allt som sänts ner till dem, kanske de reflekterar.

[16:45] Garanterade de som smed onda planer att GUD inte kommer låta jorden svälja dem, eller att straffet inte kommer att komma till dem när de minst anar det?

[16:46] Det kanske drabbar dem när de sover; de kan aldrig fly.

[16:47] Eller så kanske det drabbar dem när de ängsligt förväntar sig det. Er Herre är Medlidsam, Barmhärtigast.

[16:48] Har de inte sett allt som GUD har skapat? Deras skuggor omger dem till höger och vänster i total underkastelse till GUD, villigt.

[16:49] Allting i himmlarna och på jorden prostrerar inför GUD - varenda varelse - även änglarna; utan minsta arrogans.*
Fotnot

[16:50] De vördar sin Herre, högt ovan dem, och gör vad de beordrats göra.

[16:51] GUD har förkunnat: "Dyrka inte två gudar; det finns bara en gud. Ni ska vörda endast Mig."

[16:52] Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom, därför ska religionen vara hängiven endast Honom. Skulle ni dyrka annat än GUD?

[16:53] Alla välsignelser ni åtnjuter kommer från GUD. Likväl, så fort ni ådrar er någon motgång beklagar ni er genast till Honom.

[16:54] Ändå återgår vissa av er till idoldyrkan, så fort Han frigör er från ert lidande.

[16:55] Låt dem betvivla det vi givit dem. Fortsätt ni att njuta tillfälligt; ni kommer säkerligen att få veta.

[16:56] De avsätter för idolerna de sätter upp av okunnighet, en del av gåvorna vi ger dem. Vid GUD, ni kommer att ställas till svars för era påhitt.

    Trångsynta Fördomar Mot Flickebarn

[16:57] De tillskriver till och med döttrar till GUD, prisad vare Han, medan de för egen räkning föredrar vad de tycker om.

[16:58] När någon av dem får ett flickebarn, mörknar hans ansikte i överväldigande sorg.

[16:59] Skamsen, gömmer han sig från människorna på grund av de dåliga nyheterna han fått. Han överväger till och med: ska han behålla babyn motvilligt, eller begrava henne i jorden. Sannerligen bedrövligt är deras omdöme.

[16:60] De som inte tror på Livet Efter Detta utgör de värsta exemplen, medan de mest sublima förebilderna tillhör GUD. Han är Den Allsmäktige, Visast.

    Den ursprungliga Synden

[16:61] Om GUD skulle straffa människorna för deras överträdelser, skulle Han ha utplånat alla varelser på jorden. Men Han ger dem uppskov under en specifik, förutbestämd tid. När deras tid väl når sitt slut, kan de varken fördröja den med en timme, eller påskynda den.

[16:62] De tillskriver GUD sådant de själva ogillar, och yttrar sedan lögnen att de är rättfärdiga! Utan någon tvekan, har de ådragit sig Helvetet, för de har gjort uppror.

[16:63] Vid GUD, vi har sänt (budbärare) till samhällen före dig, men djävulen smyckade deras verk i deras ögon. Därför är han nu deras herre, och de har ådragit sig ett smärtsamt straff.

[16:64] Vi har uppenbarat denna skrift för dig, för att visa dem vad de tvistar om, och för att förse människor som tror med vägledning och nåd.

    Ytterligare Bevis Från Gud

[16:65] GUD sänder ner vatten från skyn för att återuppliva jorden efter att den dött. Det borde vara bevis (nog) för människor som hör.

[16:66] Och i boskapen finns en lärdom för er: vi förser er med en dryck från deras bukar. Mitt bland smält mat och blod, kommer det ut ren mjölk, välsmakande för de som dricker.

[16:67] Och av dadelpalmernas frukter och vindruvor framställer ni berusningsmedel, även bra provianter. Det borde vara bevis (nog) för människor som förstår.

    Biet

[16:68] Och er Herre inspirerade biet; bygg hem i bergen och i träden, och i (bikuporna) bygger de åt er.

[16:69] Ät sedan från alla frukter, enligt er Herres design, exakt. Ur deras bukar kommer en dryck i olika färger, vari det finns bot för människorna. Det borde vara bevis (nog) för människor som reflekterar.*
Fotnot

[16:70] GUD skapade er, sedan avslutar Han era liv. Han låter vissa av er leva till den värsta åldern, bara för att upptäcka att det finns en gräns för den kunskap de kan uppnå. GUD är Allvetande, Allsmäktig.

    Gud Har Inga Partners

[16:71] GUD har gett somliga av er mer än andra. De som får mycket skulle aldrig ge bort så mycket av sina ägodelar till sina underordnade, att det skulle göra dem till partners. Skulle de ge ifrån sig GUDs välsignelser?*
Fotnot

[16:72] Och GUD skapade makar åt er från ert folk, och producerade barn och barnbarn åt er från era makar, och försåg er med goda gåvor. Ska de då tro på lögner och bli otacksamma över GUDs välsignelser?

    Idoldyrkan: Inte Speciellt Intelligent

[16:73] Ändå dyrkar de vid sidan av GUD, något som inte har några gåvor åt dem i himmlarna eller på jorden, och som ej heller kan förse dem med någonting.

[16:74] Citera därför inte exemplen för GUD; GUD vet, medan ni inte vet.

    Den Rika Troende är Bättre än den Fattiga Troende

[16:75] GUD citerar exemplet på en slav som ägs, och är fullständigt maktlös, jämfört med den vi välsignat med goda gåvor, från vilka han ger till välgörenhet i hemlighet och öppet. Är de lika? Prisad vare GUD, de flesta av dem vet ej.

[16:76] Och GUD skildrar exemplet på två män: en är stum och saknar förmågan att göra någonting, är fullständigt beroende av sin herre - åt vilket håll han än leder honom, kan han inte åstadkomma någonting bra. Kan han jämställas med den som styr med rättvisa, som är vägledd på den rätta vägen?

    Detta Liv är Väldigt Kort

[16:77] Himmlarnas och jorden framtid tillhör GUD. Vad Han beträffar är världens ände (Timmen) ett ögonblick bort, eller ännu närmre. GUD är Allsmäktig.

[16:78] GUD förde er ut ur era mödrars sköten utan någon kunskap, och Han gav er hörseln, synen, och hjärnorna, så att ni ska kunna vara tacksamma.

[16:79] Ser de inte fåglarna som underordnats flyga i himlens atmosfär? Ingen annan än GUD håller dem uppe i luften. Det borde vara bevis (nog) för människor som tror.

[16:80] Och GUD försåg er med stationära hem där ni kan bo. Och Han försåg er med bärbara hem av boskapshud, så att ni ska kunna använda dem när ni reser och när ni slår er till ro. Från deras ull, pälsar och hår, gör ni även möbler och lyxartiklar för en tid.

[16:81] Och GUD gav er skugga genom de ting Han skapat, och försåg er med skydd i bergen, och försåg er med kläder som skyddar er mot hetta, och kläder som skyddar er när ni utkämpar krig. På så sätt fulländar Han Sina välsignelser över er, så att ni må underkasta er.

[16:82] Om de vänder sig bort, är din enda uppgift det tydliga levererandet av (budskapet).

    De Som Inte Tror är Otacksamma

[16:83] De uppfattar till fullo GUDs välsignelser, och förnekar dem sedan; de flesta av dem tror inte.

    På Återuppståndelsens Dag

[16:84] Den dagen kommer, när vi kommer att föra fram ett vittne från varje samhälle, och när de som inte trodde inte kommer att få (tala), ej heller kommer de att ursäktas.

[16:85] När de som överträdde väl ser straffet, kommer det att vara för sent: de kommer inte att få det utbytt, ej heller kommer de att få uppskov.

    Idolerna Förskjuter Sina Avgudadyrkare

[16:86] Och när de som praktiserade idoldyrkan ser sina idoler, kommer de att säga, "Vår Herre, detta är idolerna vi satte upp vid sidan av Dig." Idolerna kommer då att konfrontera dem och säga, "Ni är lögnare."

[16:87] På den dagen kommer de att underkasta sig helt och hållet till GUD, och idolerna de fabricerat kommer att avvisa dem.

[16:88] För de som inte tror, som avviker från GUDs väg, förvärrar vi straffet genom att lägga till mera straff, på grund av deras överträdelser.

[16:89] Den dagen kommer när vi från varje samhälle kommer att föra fram ett vittne, och föra fram dig som vittne för dessa människor. Vi har uppenbarat denna bok för dig för att tillhandahålla förklaringar för allt, och vägledning, och nåd, och goda nyheter för de som underkastar sig.

[16:90] GUD förespråkar rättvisa, välgörenhet, och att ta hänsyn till släktingarna. Och Han förbjuder ondska, synd, och överträdelse. Han upplyser er, så att ni ska kunna ta er i akt.

    Ni Ska Hålla Ert Ord

[16:91] Ni ska uppfylla ert avtal med GUD när ni sluter ett sådant avtal. Ni ska inte kränka era löften efter att ni har svurit (vid Gud) om att utföra dem, för ni har gjort GUD till garant för er. GUD känner till allt ni gör.

[16:92] Var inte som hon som stickar, som nystar upp sin hållbara stickning till högar av tunt garn. Sådant är ert exempel om ni missbrukar löften för att utnyttja varandra. Vare sig en gruppen är större än den andra, testar GUD er på så sätt. Han kommer säkerligen att visa er allt ni tvistat om på Återuppståndelsens Dag.

[16:93] Om GUD så önskat, skulle Han ha gjort er till en församling. Men Han vilseleder den som väljer att gå vilse, och Han vägleder den som vill bli vägledd.* Ni kommer säkerligen att utfrågas om allt ni har gjort.
Fotnot

    Att Kränka Era Löften: En Grov Kränkning

[16:94] Missbruka inte löftena ibland er, så att ni inte glider tillbaka efter att ha haft ett starkt fotfäste, och därefter ådrar er bedrövelse. Sådan är konsekvensen av att avvika från GUDs väg (genom att föregå med dåligt exempel); ni ådrar er ett hemskt straff.

[16:95] Försumma inte det minsta av era löften inför GUD. Det GUD besitter är mycket bättre för er, om ni bara visste.

[16:96] Det som ni har tar slut, men det som GUD har varar för evigt. Vi kommer säkerligen att belöna de som ihärdigt håller ut; vi kommer att belöna dem för deras rättfärdiga verk.

    Garanterad Lycka Nu och För Evigt

[16:97] Den som verkar rättfärdighet, vare sig manlig eller kvinnlig, som tror, kommer vi säkerligen att bevilja ett lyckligt liv i denna världen, och vi kommer säkerligen att betala dem deras fullständiga ersättning (på Domedagen) för deras rättfärdiga verk.

    Ett Viktigt Budord*

[16:98] När ni läser Koranen, ska ni söka skydd hos GUD från Satan den förkastade.
Fotnot

[16:99] Han har ingen makt över de som tror och litar på sin Herre.

[16:100] Hans makt är begränsad till de som väljer honom som sin herre; de som väljer honom som sin gud.

[16:101] När vi byter ut en uppenbarelse mot en annan, och GUD är fullt medveten om vad Han uppenbarar, säger de, "Det här har du hittat på!" Sannerligen, vet de flesta av dem inte.

[16:102] Säg, "Den Heliga Anden har fört ner den från er Herre, sanningsenligt, för att övertyga de som tror, och för att ge de som underkastar sig en ledstjärna och goda nyheter."

    Koranen är Inte Kopierad Från Bibeln

[16:103] Vi är fullt medvetna om att de säger, "Det är en människa som undervisar honom!" Språket hos källan de syftar på är ickeArabisk, och detta är ett perfekt Arabiskt språk.

[16:104] GUD vägleder säkerligen inte de som inte tror på GUDs uppenbarelser. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.

[16:105] De enda som hittar på falska läror är de som inte tror på GUDs uppenbarelser; det är de riktiga lögnarna.

    Tomt Prat Räknas inte

[16:106] De som inte tror på GUD, efter att ha uppnått tro, som sedan nöjer sig helt med att inte tro, har ådragit sig vrede från GUD. De enda som kan förlåtas är de som tvingas erkänna otro medan deras hjärtan är fulla av tro.*
Fotnot

    Att i Huvudsak Sysselsätta Sig Med Det Här Livet Leder Till Exil Från Gud

[16:107] Det är för att de prioriterat detta livet över Livet Efter Detta, och GUD vägleder inte sådana icke troende människor.

[16:108] Det är de vars hjärtan, hörsel, och syn som GUD förseglat. Följaktligen förblir de omedvetna.

[16:109] Utan någon tvekan, kommer de att vara förlorare i Livet Efter Detta.

[16:110] Vad gäller de som emigrerar på grund av förföljelse, som sedan fortsätter att sträva och ihärdigt hålla ut, är er Herre, på grund av allt detta, Förlåtare, Barmhärtigast.

[16:111] Den dagen kommer då varje själ kommer att fungera som sin egen förespråkare, då varje själ kommer att ersättas till fullo för allt den har gjort, utan minsta orättvisa.

    Att Förbjuda Laglig Mat Åtföljs av Förlust

[16:112] GUD skildrar exemplet på ett samhälle som brukade vara tryggt och framgångsrikt, med gåvor som strömmade till det från alla håll. Men sedan blev det otacksamt över GUDs välsignelser. Till följd därav gjorde GUD att de fick känna på mödorna av svält och otrygghet. Sådant är straffet för vad de gjorde.

[16:113] En budbärare från deras eget folk hade kommit till dem, men de förkastade honom. Följaktligen drabbades de av straffet för sin överträdelse.

[16:114] Ät därför av GUDs gåvor, allt som är lagligt och bra, och var tacksamma över GUDs välsignelser, om ni verkligen dyrkar endast Honom.

    Endast Fyra Sorters Mat Förbjudet

[16:115] Det enda Han förbjuder för er är döda djur, blod, griskött,* och mat som dedicerats till annat än GUD. Om någon tvingas (äta dessa) utan uppsåt eller utan att vara ondskefull, är GUD Förlåtare, Den Barmhärtigaste.
Fotnot

[16:116] Ni ska inte yttra lögner med egen tunga och påstå: "Detta är lagligt och detta är olagligt," för att fabricera lögner och tillskriva GUD dem. De som hittar på lögner och tillskriver dem till GUD kommer aldrig att lyckas.

[16:117] De njuter kortvarigt och utsätts sedan för ett smärtsamt straff.

[16:118] För Judarna förbjöd vi det vi upplyst er om tidigare.* Det var inte vi som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.
Fotnot

[16:119] Men, vad gäller de som dras in i synd på grund av okunnighet, som därefter ångrar sig och omformar sig, är er Herre, när det är gjort, Förlåtare, Barmhärtigast.

    Abraham

[16:120] Abraham var verkligen en exemplarisk föregångare i sin underkastelse till GUD, en monoteist som aldrig dyrkade idoler.

[16:121] På grund av hans tacksamhet över sin Herres välsignelser, valde och vägledde Han honom på en rak väg.

[16:122] Vi beviljade honom lycka i detta livet, och i Livet Efter Detta kommer han att tillhöra de rättfärdiga.

    Muhammed: En Efterföljare till Abraham*

[16:123] Därefter inspirerade vi dig (O Muhammed) till att följa Abrahams religion, monoteisten*; han var aldrig en idoldyrkare.
Fotnot

    Sabbaten Upphävs

[16:124] Sabbaten fastställdes endast för de som till slut ifrågasatte den (Judar & Kristna). Er Herre är Den som kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag, beträffande deras tvister.

    Hur Man Ska Sprida Guds Budskap

[16:125] Du ska bjuda in till din Herres väg med visdom och vänlig upplysning, och diskutera med dem på bästa möjliga sätt. Er Herre vet bäst vem som avvikit från Hans väg, och Han vet bäst vilka som är vägledda.

[16:126] Och om ni straffar, ska ni tillfoga ett likvärdigt straff. Men om ni tar er tillflykt i tålamod (i stället för hämnd), vore det bättre för de som har tålamod.

[16:127] Ta er tillflykt i tålamod - och ert tålamod kan endast uppnås med GUDs hjälp. Sörj inte över dem, och irriteras inte av deras intrigspel.

[16:128] GUD är med de som för ett rättfärdigt liv, och de som är generösas.