Tillbaka till Listan Över Appendix

Appendix 29:  Den Saknade Basmalah

Varje sura i Koranen börjar med meningen "I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste," känd som Basmalah, med undantag för Sura 9. Den misstänksamma frånvaron av Basmalah från Sura 9 har varit en förbryllande hos Koranen i 14 hundra år. Många teorier har lagts fram för att förklara detta fenomen.

Nu lär vi oss att den saknade Basmalah spelar en avgörande roll som (1) en viktig del av Koranens matematiska mirakel, och (2) ett tydligt tecken från Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste, om att Sura 9 manipulerats och måste renas (Appendix 24). Båda rollerna för den saknade Basmalah avslöjades med upptäckten av Koranens matematiska kod. Följande lista över faktiska observationer illustrerar de mirakulösa egenskaperna med den saknade Basmalah:

(1) Eftersom Basmalah består av 19 Arabiska bokstäver, och står som inledning i alla suror förutom en, kan den ses som grunden på vilken Koranens 19-baserade kod är byggd. Men avsaknaden av Basmalah från Sura 9, gör att antalet av denna viktiga öppningsutlåtande blir 113, ett tal som inte överensstämmer med Koranens kod. Vi märker emellertid att denna avsaknad kompenseras i Sura 27. Två Basmalah finns i Sura 27, en som inledare och en i Vers 30. Detta återställer det totala antalet Basmalah i Koranen till 114, 19x6.

(2) Från den saknade Basmalah i Sura 9, till den extra Basmalah i Sura 27, är det 19 suror.

(3) Summan av suranummer från den saknade Basmalah (Sura 9) till den extra Basmalah (Sura 27) är 9+10+11+12+...+25+26+27 = 342, 19x18. Detta är en matematisk egenskap, oavsett vilka 19 tal i följd du än adderar, kommer de att producera en slutsumma som är delbar med 19. Men det mirakulösa fenomenet är att detta tal, 342, motsvarar antalet ord från den första Basmalah i Sura 27 till den andra Basmalah i 27:30.

(4) Förekomsten av den extra Basmalah i 27:30 överensstämmer med Koranens kod, på så sätt att suranumret plus versnumret blir delbart med 19 (27 + 30 = 57 = 19x3).

(5) Förekomsten av den extra Basmalah i Vers 30 kan jämföras med förekomsten av själva talet 19 i Vers 30 (Sura 74).

(6) Koranen innehåller 6234 verser. Avsaknaden av Basmalah från Sura 9, och kompensationen för den i Vers 30 i Sura 27, ger oss två numrerade Basmalah, 1:1 & 27:30, och 112 Basmalah. Detta gör det totala antalet verser i Koranen till 6234 + 112 = 6346, 19x334.

(7) Från den saknade Basmalah till den extra Basmalah, är antalet verser som innehåller ordet "Allah" 513, 19x27. Notera att 27 är suranumret där den extra Basmalah förekommer. Siffrorna finns i Tabell 1.

Tabell 1: Verser Innehållande Ordet "Allah" från den saknade Basmalahn till den extra Basmalahn.

Suranummer

Verser med "Allah"

9

100

10

49

11

33

12

34

13

23

14

28

15

2

16

64

17

10

18

14

19

8

20

6

21

5

22

50

23

12

24

50

25

6

26

13

27

6

342 (19x18)

513 (19x27)

(8) Summan av versnummer (1+2+3+...+n), plus antalet verser, från den saknade Basmalah till den extra Basmalah är 119624, 19x6296. Se Tabell 2.

Tabell 2: Suror & Verser Från den saknade Basmalahn till den Extra Basmalahn

Sura

Verser

Summa av Versnumren

9

127

8128

10

109

5995

11

123

7626

12

111

6216

13

43

946

14

52

1378

15

99

4950

16

128

8256

17

111

6216

18

110

6105

19

98

4851

20

135

9180

21

112

6328

22

78

3081

23

118

7021

24

64

2080

25

77

3003

26

227

25878

27

29

435

342

1951

117673

1951+117673 = 119624 = 19x6296

(9) Denna Punkt bevisar även den att Sura 9 består av 127 verser, inte 129 (se Appendix 24). Summan av siffrorna 127 är 1+2+7=10. Genom att hitta alla verser vars siffror sammanlagda blir 10, från den saknade Basmalah i Sura 9 till den extra Basmalah i Sura 27, och sedan addera slutsumman för dessa verser med det totala antalet verser från den saknade Basmalah till den extra Basmalah, får vi 2128, eller 19x112 (Tabell 3).

Tabell 3: Verser vars Siffror sammanlagde blir 10, från den Saknade Basmalahn till den Extra Basmalahn.

Suranummer

Antal Verser

Antal Förekomster

9

127

12

10

109

10

11

123

11

12

111

10

13

43

3

14

52

4

15

99

9

16

128

12

17

111

10

18

110

10

19

98

9

20

135

12

21

112

10

22

78

7

23

118

11

24

64

6

25

77

7

26

227

22

27

29

2

342

1951

177

(19x18) & 1951 + 177 = 2128 = 19x112

(10) Sura 9 är en udda-numrerad sura vars antal verser (127) också är udda. Från den saknade Basmalah till den extra Basmalah finns det 7 suror som har dessa egenskaper; de är udda-numrerade och har också ett antal verser som är udda. Som detaljerats i Tabell 4, är det surorna 9,11,13,15,17,25,27. Genom att addera siffrorna som utgör suranummer och antalet verser, får vi en slutsumma på 114, 19x6.

Tabell 4: De Udda-numrerade Surorna Vars Antal Verser också är Udda.

Suranummer

Summa av Siffrorna

Antal Verser

Summa av Siffrorna

9

9

127

10

11

2

123

6

13

4

43

7

15

6

99

18

17

8

111

3

25

7

77

14

27

9

29

11

45

69

45 + 69 = 114 = 19x6

(11) De nästa två egenskaperna bevisar äktheten av både den saknade Basmalah och antalet verser i Sura 9 (där två falska verser lagts till). Om vi tar samma suror som listats upp i Tabell 4, udda-numrerade suror vars antal verser också är udda, och skriver ner numret på varje sura, åtföljt av dess antal verser, får vi ett långt tal (30 siffror) som är delbart med 19 (Figur 1).

(12) Låt oss fortsätta arbeta med surorna som listats upp i Tabell 4. De är udda-numrerade suror vars antal verser också är udda, från den saknade Basmalah till den extra Basmalah. Om vi skriver ner numret på varje sura, åtföljt av sista siffran på varje vers i den suran, får vi ett långt tal, 1988 siffror, som är delbart med 19 (Figur 2).

9 127 11 123 13 43 15 99 17 111 25 77 27 29

Varje suranummer åtföljs av antalet verser i den suran.

Detta långa tal motsvarar 19x48037427533385052195322409091. (Figur 1)

9 1234567890123... ...27 1234567890 ... 789

Suranumret åtföljt av den sista siffran i varje versnummer. (Figur 2)