Tillbaka till Listan Över Appendix

Appendix 24: Manipulering av GUDs Ord

De Fysiska Bevisen Det Ultimata Koraniska Miraklet
Guds Budbärare av Förbundet Ämnad att Rena Koranen Varför Tillät Gud det i 1400 år?

Ett övermänskligt matematiskt system genomsyrar Koranen, och tjänar till att skydda och bevisa äktheten av varje beståndsdel i den.

Nitton år efter Profetens död, lade några skriftlärda till två falska verser i slutet av Sura 9, den sista suran uppenbarad i Medina. Det bevis som presenteras i detta Appendix, avlägsnar otvivelaktigt dessa mänskliga tillägg, återställer Koranen till dess ursprungliga renhet, och åskådliggör en av de viktigaste funktionerna av Koranens matematiska kod, nämligen att skydda Koranen från minsta manipulering. Följaktligen stöter koden bort ENDAST de falska tilläggen 9:128-129.

Säkerligen, har vi uppenbarat denna skrift, och säkerligen, kommer vi att bevara den. (15:9)

Koranen är GUDs Sista Testamente. Därav det gudomliga löftet om att bevara det fullkomligt. För att försäkra oss om både det gudomliga författarskapet och den perfekta bevarandet av Koranen, har den Allsmäktige författaren komponerat Koranen matematiskt. Som de fysiska bevisen i Appendix 1 visar, är en sådan matematisk sammansättning långt överlägsen mänsklig förmåga. Minsta kränkning av GUDs Sista Testamente kommer att framträda i en skarp disharmoni. En avvikelse med bara 1 - en sura, en vers, ett ord, t.o.m. en bokstav, avslöjas omedelbart.

Nitton år efter Profeten Muhammeds död, under Khalifa 'Uthmans styre, utnämndes en kommitté av skriftlärda för att göra åtskilliga kopior av Koranen, som skulle skickas ut till nya Muslimska länder. Kopiorna skulle göras från den ursprungliga Koranen, som skrivits av Muhammeds hans (Appendix 28).

Denna kommitté övervakades av 'Uthman Ibn 'Affan, 'Ali Ibn Abi Taaleb, Zeid Ibn Thaabet, Ubayy Ibn Ka'ab, 'Abdullah Ibn Al'Zubair, Sa'eed Ibn Al-'Aas, och 'Abdul Rahman Ibn Al-Haareth Ibn Heshaam. Profeten hade förstås skrivit Koranen i dess kronologiska uppenbarelseordning (Appendix 23), tillsammans med de nödvändiga instruktionerna för att kunna placera alla stycken på sin rätta plats. Den sista suran som uppenbarades i Medina var Sura 9. Endast Sura 110, en väldigt kort sura, uppenbarades efter Sura 9, i Mina.

Kommittén av skriftlärda kom slutligen till Sura 9, och satte den på sin rätta plats. En av de skriftlärda föreslog att de skulle lägga till några verser för att hedra Profeten. Majoriteten av de skriftlärda samtyckte. 'Ali blev rasande. Han vidhöll starkt att GUDs ord, skrivet av handen av Hans sista profet, aldrig måste ändras.

Ali's protest finns dokumenterad i många referenser, men jag citerar och återger här den klassiska referensen AL ITQAAN FEE 'ULUM AL QURAN av Jalaluddin Al-Suyuty, Al-Azhareyyah Press, Cairo, Egypt, 1318 AH, Page 59 (se Inlägg 1).

Översättning: 'Ali tillfrågades: "Varför stannar du hemma?" Han sa, "Någonting har lagts till i Koranen, och jag har lovat att aldrig sätt på mig mina utekläder igen, förutom för bön, tills Koranen återställs." (Inlägg 1)

Man inser de förskräckliga dimensionerna av detta brott, när vi ser på konsekvenserna:

(1) 'Uthman avrättades, och 'Ali tillsattes som den fjärde Khalifan.

(2) Ett femtioårigt krig bröt ut mellan den nya Khalifan och hans anhängare på ena sidan, och de Muhammedanska förvanskarna av Koranen på den andra.

(3) 'Ali dog martyrdöden, och till slut dödes även hans familj och profeten Muhammeds familj, förutom ett fåtal kvinnor och barn

(4) Katastrofen kulminerade i det ökända slaget vid Karbala, där 'Alis son Hussein och hans familj massakrerades.

(5) Muslimerna berövades på den rena, oförändrade Koranen i 1400 år.

De som förvanskade Koranen vann slutligen kriget, och den "officiella" historien som kom till oss, representerade vinnarnas ståndpunkt. Denna skenbara seger för GUDs fiender var, naturligtvis, enligt GUDs vilja. Endast två årtionden efter Profetens död, återgick idoldyrkarna som besegrades av Profeten vid erövringen av Mekka (632 e.Kr.) till idoldyrkan. Ironiskt nog, var Profeten själv deras idol denna gång. Sådana idoldyrkare förtjänade uppenbarligen inte att ha den rena Koranen. Därmed det välsignade martyrskapet av de sant troende som försökte återställa Koranen, och den skenbara segern för de som förvanskade GUDs ord.

Den första härskaren i fredstid efter detta långvariga och katastrofala krig, var Marwan Ibn Al Hakam (dog 65 AH/ 684 e.Kr.) En av de första plikterna som han utförde, var att förstöra den ursprungliga Koranen, den som så noggrant skrivits av Profetens egen hand, "i rädsla för att den skulle förorsaka NYA tvister" (se 'ULUM AL-QURAN, av Ahmad von Denffer, Islamic Foundation, Leicester, United Kingdom, 1983, Sidan 56).

Frågan en intelligent person måste ställa sig är: "Om den ursprungliga Koranen var identisk med den Koran som cirkulerade då, varför var då Marwan Ibn Al-Hakam tvungen att förstöra den?!"

När man undersöker de äldsta Koraniska referenserna, förstår vi att de falska tilläggen, 9:128-129, alltid var suspekta. Exempelvis läser vi i Bukharys berömda Hadith, och Al-Suyutys kända Itqaan, att varje enskild vers i Koranen verifierats av en mångfald vittnen "förutom Verserna 128 och 129 i Sura 9; de fanns endast hos Khuzeimah Ibn Thaabet Al-Ansaary." När vissa människor ifrågasatte detta olämpliga undantag, hittade någon på en Hadith som sade att "Khuzeimahs vittnesmål motsvarade det av två män!!!"

Konstigt nog, är de falska tilläggen 9:128-129 betecknade som "från Mekka" i de traditionella Koraniska trycken (se Inlägg 2).

Titelbilden i Sura 9 i en vanlig Koran, visar att dessa sura är från Medina, "förutom de två sista verserna; de är från Mekka"!!! (Inlägg 2)

Hur kunde dessa verser 'från Mekka' hittas hos Khuzeimah, en sentida 'Medinsk' Muslim?! Hur kunde en sura från Medina innehålla verser från Mekka, när den allmänt vedertagna överenskommelsen har varit att beteckna alla uppenbarelser som 'från Medina' efter Profetens Hijerah från Mekka??!! Trots dessa avvikelser, utöver många andra tydliga motsägelser förknippade med verserna 9:128-129, vågade ingen ifrågasätta deras äkthet. Upptäckten av Koranens matematiska kod 1974, inledde emellertid en ny tidsepok, där äktheten av alla beståndsdelar i Koranen bevisas (Appendix 1).

Det visar sig, att tillägget av de två falska Verserna 9:128-129 resulterade i:

(1) en demonstration av huvudfunktionen av Koranens matematiska system, och

(2) framställandet av ett mäktigt mirakel i sig, och

(3) urskiljningen av de sant troende från hycklarna (de upprätthåller traditioner).

Översättningen av de två falska verserna visas i Inlägg 3:

" En budbärare har kommit till er från ibland er, som inte vill att någon svårighet skall drabba er, och som bryr sig om er, och som är medlidsam gentemot de troende, barmhärtig. Om de vänder sig bort, så säg, 'Gud är tillräcklig för mig, det finns ingen annan gud förutom Han. Jag sätter min tilltro till Honom. Han är Herren med den stora tronen.'" (Inlägg 3)

Tillbaka

De Fysiska Bevisen

(1) Den första kränkningen av Koranens kod av Verserna 9:128-129 framträdde sig när sammanräkningen av ordet "Gud" (Allah) i Koranen visade sig vara 2699, vilket inte är en mångfald av 19, såvida vi inte tar bort en. Räkningen av ordet "Gud" visas längs ner på varje sida i denna översättning. Totalsumman som visas i slutet av Koranen, är 2698, 19x142, för att de falska tilläggen i 9:128-129 avlägsnats.

(2) Summan av alla versnummer där ordet "Gud" förekommer är 118123, eller 19x6217. Denna slutsumma får man genom att addera numren på alla verser där ordet "Gud" förekommer. Om den falska versen 9:129 inkluderas, försvinner detta fenomen.

(3) Som visas i slutet av Sura 9 i denna översättning, är den totala förekomsten av ordet "Gud" till slutet av Sura 9 1273, eller 19x67. Om de falska tilläggen 9:128-129 inkluderades, skulle totalsumman blivit 1274, ej en multipel av 19.

(4) Förekomsten av ordet "Gud" från den första Koraniska Initialen ("A.L.M." i 2:1) till den sista initialen ("N." i 68:1) blir totalt 2641, eller 19x139. Eftersom det är enklare att lista upp surorna utanför den initialförsedda sektionen av Koranen, visar Tabell 1 de 57 förekomster av ordet "Gud" i den sektionen. Om vi subtraherar 57 från den totala förekomsten av ordet "Gud", får vi 2698-57=2641, 19x139, från den första initialen till den sista initialen. Om de mänskliga tilläggen 9:128 och 129 skulle inkluderats, skulle sammanräkningen av ordet "Gud" i den initialförsedda sektionen ha varit 2642, ej en multipel av 19.

Tabell 1: Förekomst av ordet "God" utanför den initialförsedda sektionen.

Suranr. Antal av "Gud" Suranr. Antal av "Gud"
1 2 84 1
69 1 85 3
70 1 87 1
71 7 88 1
72 10 91 2
73 7 95 1
74 3 96 1
76 5 98 3
79 1 104 1
81 1 110 2
82 1 112 2
57 (19x3)

(5) Sura 9 är en sura utan initialer, och om vi tittar på de 85 initiallösa surorna, märker vi att ordet "Gud" förekommer 57 gånger i dessa suror, 19x3. Det totala antalet verser i de suror där ordet "Gud" förekommer, är 1045, 19x55. Om 9:129-129 inkluderats, skulle verserna som innehöll ordet "Gud" ha ökat med 1.

(6) Ordet "Gud" från den saknade Basmalah (Sura 9) till den extra Basmalah (Sura 27), förekommer i 513 verser, 19x27. Om de falska verserna 9:128-129 inkluderats, skulle antalet verser som innehåller ordet "Gud" varit 514, och detta fenomen skulle ha försvunnit.

Tabell 2: Ordet "God" från den saknade Basmalahn till den extra Basmalahn

Nr.

Suranr.

Antal Verser med "Gud"

1

9

100

2

10

49

3

11

33

4

12

34

5

13

23

6

14

28

7

15

2

8

16

64

9

17

10

10

18

14

11

19

8

12

20

6

13

21

5

14

22

50

15

23

12

16

24

50

17

25

6

18

26

13

19

27

6

342

513

Antal suror = 19
Totalsumma av suranummer = 342 = 19x18
Total antal verser = 513 = 19x27

(7) Ordet "Elaah" som betyder "gud" förekommer i Vers 9:129. Det totala antalet förekomster av detta ord i Koranen är 95, 19x5. Om man inkluderar 9:128-129, ökar detta ord med 1, till 96.

(8) INDEX TO THE WORDS OF THE QURAN, spaltar upp 116 "Rasool" (Budbärare) ord. Ett av dessa ord finns i 9:128. Genom att avlägsna denna falska vers, kvarstår 115 ord "Rasool". Ett annat "Rasool" som inte ska räknas med är i 12:50, eftersom det syftar på "Faraos budbärare," inte GUDs budbärare. Följaktligen är den totala förekomsten av ordet "Rasool" av Gud 114, 19x6.

(9) Ett annat viktigt ord som förekommer i de falska Verserna 9:128-129 är ordet "Raheem" (Nådig). Detta ord används uteslutande som ett av GUDs namn i Koranen, och dess totala antal är 114, 19x6, efter att ordet "Raheem" i 9:128, som syftar på profeten, avlägsnats. Enligt 7:188, 10:49, och 72:21 hade profeten ingen makt till nåd.

(10) INDEX TO THE WORDS OF THE QURAN spaltar upp 22 förekomster av ordet "'Arsh" (Tron). Efter att vi avlägsnat det falska tillägget 9:129, och Josefs "''Arsh" som förekommer i 12:100, och Drottning Sabas "'Arsh" (27:23), får vi totalt 19 "'Arsh" ord. Detta bevisar att ordet "'Arsh" i 9:129 inte hör hemma i Koranen.

(11) Den Koraniska uppmaningen "Qul" (Säg) förekommer 332 gånger i Koranen. Även ordet "Qaaloo" (De sade) förekommer lika många gånger, 332. Eftersom den falska Versen 9:129 innehåller ordet "Qul" (Säg), skulle det ha förstört detta typiska Koraniska fenomen om det inkluderades.

(12) Koranen innehåller 6234 numrerade verser och 112 icke numrerade verser (Basmalah). Följaktligen är det totala antalet verser i Koranen 6346, 19x334. De falska Verserna 9:128-129 kränker detta viktiga kännetecken för Koranens kod.

(13) Utöver att kränka antalet ord som nämnts ovan, kränker 9:128-129 Koranens matematiska struktur. När vi adderar antalet verser i varje sura, plus summan av dessa versnummer (1+2+3+...+n, där n = antalet verser), plus numret på varje sura, är den sammanlagda totalsumman 346199, 19x19x959. Detta fenomen bekräftar äktheten av varje vers i Koranen, medan det utesluter 9.128-129. Tabell 3 är en förkortad illustration av beräkningarna i Punkt 13. Detta fenomen är omöjligt om de falska Verserna 9:129-129 inkluderas.

Tillbaka

Tabell 3: Matematisk kodning av Koranens suror & verser, baserade på "19".

Suranr.

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

1

7

28

36

2

286

41041

41329

-

-

-

-

9

127

8128

8264

-

-

-

-

114

6

21

141

6555

6234

333410

346199 (19 x 19 x 959)

(14) När vi utför samma beräkningar som i Punkt 13 ovan, men endast för de 85 surorna utan initialer, som inkluderar Sura 9, är den sammanlagda slutsumman också en multipel av 19. Den sammanlagda totalsumman för alla suror utan initialer är 156066, eller 19x8214. Detta resultat vilar på det faktum att Sura 9 består av 127 verser, inte 129. Siffrorna visas i Tabell 4. De falska verserna skulle ha förstört detta tecken.

Tabell 4: Matematisk kodning av Koranens 85 suror utan initialer

Suranr.

Antal Verser

Summa av Versnumren

Total

1

7

28

36

4

176

15576

15756

-

-

-

-

9

127

8128

8264

-

-

-

-

114

6

21

141

156066 (19x8214)

(15) Genom att addera suranumren på alla suror utan initialer (85 suror), med det antal verser de har, från början av Koranen till slutet av Sura 9, får vi 703, 19x37. De detaljerade siffrorna visas i Tabell 5.

Tabell 5: Suror utan initialer och deras verser från början av Sura 9.

Sura

Antal Verser

Total

1

7

8

4

176

180

5

120

125

6

165

171

8

75

83

9

127

136

703 (19x37)

Detta fenomen vilar på det faktum att Sura 9 består av 127 verser.

(16) Genom att addera suranumren på surorna utan initialer, med det antal verser de har, plus summan av alla versnummer från den Basmalah som saknas (9:1) till slutet av Koranen, får vi en totalsumma på 116090, eller 19x6110. Dessa siffror visas i Tabell 6. Om Verserna 9:128-129 skulle inkluderas, skulle antalet verser för Sura 9 bli 129, och den stora slutsumman blir då 116349, ej en multipel av 19.

Tabell 6: Surorna utan initialer & deras verser från den saknade Basmalahn (Sura9) tíll slutet av Koranen

Suranr

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

9

127

8128

8264

16

128

8256

8400

-

-

-

-

113

5

15

133

114

6

21

141

116090 (19x6110)
Tillbaka

(17) När samma beräkningar som i Punkt 16 gör s för alla verser från den Basmalah som saknas i Sura 9 till den extra Basmalah i Sura 27, får vi en slutsumma på 119966, eller 19x6314. Detta fenomen skulle förstöras, och slutsumman skulle inte längre vara delbart med 19, om antalet verser i Sura 9 skulle vara 129. Eftersom detta fenomen också är relaterat till att Basmalah saknas i Sura 9, är det förtydligat, och de detaljerade siffrorna återges i tabellform i Appendix 29.

(18) När samma beräkningar som i Punkt 16 och 17 utförs från den Basmalah som saknas (9:1) till versen där talet 19 nämns (74:30), ser vi att totalsumman blir 207670, eller 19x10930 (Tabell 7). Sura 9 måste bestå av 127 verser.

Tabell 7: Surorna och verserna från den saknade Basmalahn till 74:30.

Suranr.

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

9

127

8128

8264

10

109

5995

6114

-

-

-

-

73

20

210

303

74

30

465

569

2739

4288

200643

207670

(19x10930)

(19) Sura 9 består av 127 verser. Siffrorna i 127 blir sammanlagda 1+2+7=10. Låt oss ta en titt på alla verser vars siffror blir 10 om de läggs samman, från den Basmalah som saknas i Sura 9, till den extra Basmalah i Sura 27. Om Sura 9 bestod av 129 verser, skulle totalsumman vara 2472, i stället för 2470 (19x130); 2472 är inte en multipel av 19, och detta fenomen skulle ha försvunnit. Siffrorna visas i Tabell 8.

Tabell 8: Verser vars siffror sammanlagda blir 10 från 9:1 till 27:29.

Suranummer

Antal Verser

Hur många blir sammanlagt 10

Total

9

127

12

148

10

109

10

129

11

123

11

145

12

111

10

133

13

43

3

59

14

52

4

70

15

99

9

123

16

128

12

156

17

111

10

138

18

110

10

138

19

98

9

126

20

135

12

167

21

112

10

143

22

78

7

107

23

118

11

152

24

64

6

94

25

77

7

109

26

227

22

275

27

29

2

58

342

1951

177

2470

(19x18)

(19x130)

(20) Förfalskarna ville att vi skulle tro att Sura 9 har 129 verser. Talet 129 slutar på siffran "9". Låt oss titta på den första suran och den sista suran, vars antal verser slutar på siffran "9". Det är Sura 10 och Sura 104. Genom att addera suranumren med antalet verser, plus summan av versnumren, från Sura 10 till Sura 104, får vi en slutsumma på 23655, eller 19x1245. Detaljerna visas i Tabell 9. Om Sura 9 också skulle räknas, med fel antal verser, 129, skulle det ha förändrat båda summan av antalet verser och den sammanlagda slutsumman - summan av antalet verser skulle ha blivit 627 + 129 = 756, och den sammanlagda slutsumman skulle inte ha blivit 23655 - och Koranens kod skulle ha kränkts (Tabell 9).

Tabell 9: Alla suror vars antal verser slutar med "9."

Suranumer

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

10

109

5995

6114

15

99

4950

5064

29

69

2415

2513

43

89

4005

4137

44

59

1770

1873

48

29

435

512

52

49

1225

1326

57

29

435

521

81

29

435

545

82

19

190

291

87

19

190

296

96

19

190

305

104

9

45

158

748

627

22280

23655

(19x1245)
Tillbaka

(21) Det falska tillägget bestod av Verserna 128 och 129 i slutet av Sura 9. Om vi tar oss en titt på talen 128 och 129, ser vi två 1:or, två 2:or, en 8:a, och en 9:a. Låt oss nu ta en titt på alla verser i Koranen, och räkna alla 1:or som vi ser. Det är de 1:or som vi ser i verserna 1,10,11,12,13,...21,31..och så vidare. Det totala antalet 1:or är 2456 (19x134), förutsatt att det korrekta antalet verser i Sura 9, 127, används. Om 128 och 129 inkluderas, blir slutsumman 2548, vilket inte är en multipel av 19 (Tabell 11).

Tabell 11: Räkna siffrorna som utgör talen 128 och 129 i hela Koranen.

Sura

Antal 1'or

Antal 2'or

Antal 8'or

Antal 9'or

Total

1

1

1

0

0

2

2

159

146

55

48

408

-

-

-

-

-

-

9

61

31

22

22

136

10

31

21

21

21

94

-

-

-

-

-

-

114

1

1

0

0

2

2546

1641

908

833

5928

(19x134)

(19x312)

(22) Eftersom Sura 9 är en sura utan initialer, så låt oss titta på alla versnummer i de 85 initiallösa surorna, och räkna alla 1:or som vi ser. Som visas i Tabell 10, är det totala antalet av siffran "1" i de initiallösa surorna 1406, eller 19x74. Om Sura 9 bestod av 129 verser, skulle vi se ytterligare två 1:or, från 128 och 129, och koden skulle självklart ha kränkts.

Tabell 10: Räkna alla 1'or o de 85 surorna utan initialer

Sura

Antal Verser

Antal 1'or

1

7

1

4

176

115

-

-

-

9

127

61

-

-

-

113

5

1

114

6

1

1406 (19x74)

(23) Med samma process som beskrivs i Punkt 22 och 23 för siffran "1," låt oss nu räkna alla 2:or, 8:or, och 9:or i alla versnummer i hela Koranen. Som visas i Tabell 11, är det totala antalet 2:or, 8:or, och 9:or 3382, eller 19x178. Det gör att totalsumman av alla 2:or, 8:or, och 9:or blir 2456 + 3382 = 5928, 19x312. I detta anmärkningsvärda fenomen, tog vi varje enskild vers i Koranen i beaktande, och undersökte de individuella siffrorna som finns i Verserna 128 och 129. Eftersom 128 och 129 består av 6 siffror, innebär det att om man räknar med dessa mänskliga tillägg, får man en slutsumma på alla dessa siffror i Koranen som är 5928 + 6 = 5934, ej en multipel av 19.

(24) Det totala antalet siffror (1 till 9) i alla versnummer i de 85 initiallösa surorna, inklusive Sura 9 med 127 verser, är 27075, eller 19x19x75.

(25) Om vi lägger ihop siffrorna för Koranens alla suror och verser, får vi en totalsumma som är delbar med 19, förutsatt att det korrekta antalet verser i Sura 9, 127, används. För detta gör man en lista över Koranens alla 114 suror och antalet verser i varje sura. Lägg samman siffrorna i alla suranummer. Summan av siffrorna 10=1, 11=2, 12=3, 99=18, o.s.v. Totalsumman för alla suror är 975. Samma sak görs för antalet verser i alla suror. Exempelvis, består Sura 2 av 286 verser. Siffrorna för 286 blir sammanlagda 2 + 8 + 6 = 16. För Sura 9, blir siffrorna för dess antal verser sammanlagda 1 + 2 + 7 = 10. Totalsumman för alla suror är 906. Således blir slutsumman för summan av alla siffror i alla suror och verser 975 + 906 = 1881 = 19x99. Denna iakttagaelse skulle naturligtvis inte vara möjlig om Sura 9 bestod av 129 verser. Tabell 12 är förkortad för att åskådliggöra beräkningarna.

Tabell 12: Summan av alla siffror av alla suror och versnummer i hela Koranen.

Summan av Siffrorna

Suranummer

Antal Verser

Suror

Verser

1

7

1

7

2

286

2

16

3

200

3

2

-

-

-

-

9

127

9

10

-

-

-

-

114

6

6

6

975

906

975 + 906 = 1881 = 19x99
Tillbaka

(26) Mirakulöst nog får vi fortfarande en slutsumma som är delbar med 19, om vi räknar ut summan av siffrorna för alla suror i Koranen, och multiplicerar summan för varje sura med summan för siffrorna över dess antal verser, i stället för att addera dem. Sura 2 har exempelvis 286 verser. Summan av siffrorna 2 + 8 + 6 = 16. Man multiplicerar då 2 med 16 och får 32, i stället för att addera 2 + 16 som vi gjorde i Punkt 26. Detta görs med varje sura i Koranen. Totalsumman för alla suror är 7771, eller 19x409. Ännu en gång är varje enskild vers i Koranen bekräftad, medan de falska verserna fullständigt avvisas. Se Tabell 13.

Tabell 13: Multiplikation av summan av siffrorna av Koranens suror och veser.

Summan av Siffror

Suranummer

Antal Verser

Suror

Verser
Summan av Multiplikationen

1

7

1

x

7

=

7

2

286

2

x

16

=

32

3

200

3

x

2

=

6

-

-

-

-

-

-

9

127

9

x

10

=

90

-

-

-

-

-

-

114

6

6

x

6

=

36

975

906

7771

(27) Ytterligare ett verkligen mäktigt fenomen: Sura 9 är en Sura numrerad med ett udda nummer, och om vi utför de beräkningar som beskrivs ovan, endast för de suror som är numrerade med udda nummer, ser vi att totalsumman för surorna är 513 (19x27), och totalsumman för verserna är 437 (19x23), och slutsumman för de båda är 513 + 437 = 950 (19x50). Tabell 14 illustrerar detta märkliga fenomen.

Tabell 14: Samma detaljer som i Tabell 12, men endast för de udda-numrerade surorna.

Summan av Siffrorna

Suranummer

Antal Verser

Suror

Verser

Total

1

7

1

7

8

3

200

3

2

5

-

-

-

-

9

127

9

10

19

-

-

-

-

113

5

5

5

10

513 (19x27)

437 (19x23)

950 (19x50)

(28) Låt oss nu ta alla suror som består av 127 verser eller mindre. Det finns 105 sådana suror. Summan av suranumren på dessa 105 suror, plus summan av deras antal verser, är 10963, eller 19x577. Sura 9 är den enda suran som har 127 verser. Se Tabell 15. Om Sura 9 hade haft 129 verser skulle den inte ha inkluderats i denna lista över suror, slutsumman skulle ha blivit 10827 (10963-136), detta fenomen skulle ha försvunnit, och Koranens kod skulle ha kränkts.

Tabell 15: Matematisk kodning av alla suror som består av 127 verser eller mindre.

Suranumer

Antal Veser

Total

1

7

8

5

120

125

8

75

83

9

127

136

-

-

-

113

5

118

114

6

120

6434

4529

10963 (19x577)

(29) Eftersom Sura 9 är numrerad med ett udda nummer, och dess antal verser också är udda, låt oss ta en titt på alla suror med udda nummer, vars antal verser också är udda. Det ger oss 27 suror: 1,9,11,13,15,17,25,27,29,33,39,43,45,57,63,81,87,91,93, 97,101,103,105,107,111, och 113. De består av 7,127,123,43,99,111,77,93,69,73,45,75,89,37,29,11,29,19,15,11,5,11,3,5,7,5, och 5 verser, vardera. Summan av dessa suranummer, plus summan av dess antal verser, är 2774, 19x146. Om vi tar fel antal verser för Sura 9, d.v.s. 129 i stället för 127, försvinner detta mirakel.

(30) Det korrekta antalet verser i Sura 9 är 127, och detta är ett primtal - det är inte delbart med något nummer förutom med 1 och sig självt. Låt oss ta en titt på alla suror vars antal verser är ett primtal. Det är surorna 1,9,13,33,43,45,57,63,81,87,93,97,101, 103,105,107,111, och 113. Antalet verser i dessa suror är 7,127,43,73,89,37,29,11,29, 19,11,5,11,3,5,7,5, och 5, vardera. Om man lägger ihop siffrorna för dessa suror, får man 137, medan siffrorna för dess antal verser blir 129. Det gör att slutsumman för alla siffror blir 137 + 129 = 266, 19x14.

(31) Förvanskarna lade till två falska verser i Sura 9, vilket medförde att suran hade 129 verser. Eftersom 129 består av 3 siffror, och är delbart med 3, låt oss ta en titt på alla suror, var antal verser är delbara med 3, och som består av 3 siffror. Totalsumman för dessa suranummer är 71, och det totala antalet verser 765. Det ger oss en slutsumma på 71 + 765 = 836, eller 19x44. Siffrorna visas i Tabell 16. Om Sura 9 bestod av 129 verser, skulle den inkluderats i denna tabell, och förstört detta fenomen.

Tabell 16: Alla suror vars antal verser består av 3 siffror, och som är delbart med 3.

Sura

Antal Verser

Total

5

120

125

6

165

171

11

123

134

12

111

123

17

111

128

20

135

155

71

765

836 (19x44)
Tillbaka

(32) Om Sura 9 bestod av 129 verser, som förvanskarna ville att vi skulle tro, låt oss därför titta på alla suror som består av 129 verser eller fler. Det finns 8 sådana suror. Deras siffror visas i Tabell 17.

Tabell 17: Alla suror som består av 129 verser eller mer.

Suranummer

Antal Verser

2

286

3

200

4

176

6

165

7

206

20

135

26

227

37

182

1577 (19x83)

Om sura 9 bestod av 129 verser, skulle det totala antalet verser ha varit 1577 + 129 = 1706, ej en multipel av 19.

(33) Talen 127, 128 och 129 har två siffror gemensamt, "1" och "2." Låt ta alla suror vars antal verser innehåller siffrorna 1 och 2 i beaktande. Genom att addera suranumren med dess antal verser, får vi 1159, 19x61. Se Tabell 18.

Tabell 18: Suror vars sista vers har siffrorna"1" och "2" gemensamt med verserna i fråga (127,128, and 129).

Suranummer

Antal Verser

Total

5

120

125

9

127

136

11

123

134

16

128

144

21

112

133

37

182

219

65

12

77

66

12

78

92

21

113

322

837

1159 (19x61)

Om Sura 9 bestod av 129 verser, skulle slutsumman ha blivit 1159 + 2 0 1161, ej en multipel av 19.

(34) Sura 9 är en en-siffrig sura, vars antal verser innehåller siffran 1 och 2. Det finns bara en sura till som har dessa egenskaper: Sura 5 är en en-siffrig sura, och den består av 120 verser. Som illustreras i Tabell 19, blir antalet verser i dessa två suror 120 + 127 = 247 = 19x13.

Tabell 19: De enda suror vars nummer består av en enda siffra, och vars antal veser består av sifforna "1" och "2".

Suranummer

Antal Verser

5

120

9

127

247 (19x13)

(35) Vi tittade på alla suror vars antal verser innehåller "1" och "2." Låt oss nu ta en titt på alla suror vars antal verser börjar med siffran "1." Det finns 30 suror som har denna egenskap: Surorna 4,5,6,9,10,11,12,16,17,18,20,21,23,37,49,60,61,62,63,64,65,66,82,86,87,91,93,96, 100, och 101. Deras antal verser är 176,120,165,127,109,123,111,128,111,110,135,112,118,182,18,13,14,11,11,18,12,12,19,17,19,15,11,19,11, och 11. Summan av versnumren (1+2+3+...+n) för dessa 30 suror är 126122, eller 19x6638.

Om Sura 9 bestod av 129 verser, skulle summan av deras versnummer ha blivit 126122 + 128 + 129 = 126379, och denna slutsumma skulle inte ha blivit en multipel av 19.

(36) Sura 9 bestod av 127 verser, och 9 + 1 + 2 + 7 blir 19. Låt oss ta en titt på alla suror vars siffror i sura och versnummer sammanlagda blir 19. Det finns 10 suror som uppfyller denna beskrivning, och slutsumman för deras suranummer och deras antal verser är 1216, eller 19x64. Siffrorna visas i tabell 20.

Tabell 20: Alla suror där siffrorna för sura nummer och antal verser adderade blir 19.

Suranummer

Antal Verser

Total

9

127

136

22

78

100

26

227

253

45

37

82

54

55

109

64

18

82

72

28

100

77

50

127

78

40

118

84

25

109

531

685

1216 (19x64)
Tillbaka

Herr Gatut Adisoma från Masjid Tuscon gjorde de följande två upptäckterna.

(37) Sura 9 består av 127 verser, och (9) plus (1+2+7) blir 19. Det finns tre andra suror i Koranen vars siffror i suranumret adderad blir 9, och vars siffror i antalet verser adderade blir 10. Det är surorna 9,45,54, och 72. De består av 127,37,55, och 28 verser vardera. Det totala antalet verser i dessa fyra suror är 247, 19x13.

Tabell 21: Alla suror där siffrorna i suranumret adderas blir 9 och där siffrorna i antalet verser adderade blir 10.

Suranummer

Antal Verser

9

127

45

37

54

55

72

28

247 (19x13)

Om Sura 9 bestod av 129 verser, skulle den inte ha inkluderats i denna tabell från första början. Se Tabell 21.

(38) Om Sura 9 bestod av 129 verser som förvanskarna påstod, finns det bara en sura till i hela Koranen vars siffror i suranumret sammanlagda blir 9, och vars siffror i dess antal verser sammanlagda blir 12, nämligen Sura 27. Som illustreras i Tabell 22, överensstämmer denna kombination, med 129 verser för Sura 9, inte med Koranens kod.

Tabell 22: Surorna där siffrorna för suranumret adderade blir 9, och siffrorna för antalet verser adderade blir 12, med antagandet att Sura 9 består av 129 verser.

Suranummer

Antal Verser

9

129

27

93

222

(ej en multipel av 19)

(39) Låt oss anta ett tag att Sura 9 består av 129 verser. Eftersom 129 slutar med siffran "9", låt oss titta på alla suror där antalet verser slutar med siffran "9."

Vi hittar 31 suror i Koranen vars antal verser slutar med siffran "9". Det är surorna 10,15,29,43,44,48,52,57,81,82,87,96, och 104. Antalet verser i dem är 109,99,69,89, 59,29,49,29,29,19,19,19, och 9, vardera.

Som illustrerat i Tabell 23, överensstämmer många resultat med Koranens kod endast om Sura 9 exkluderas; den består inte av 129 verser. utan Sura 9, är det totala antalet verser i dessa 31 suror 627, 19x33. Dessutom blir suranumren plus med antalet verser, adderat med summan av versnumren, sammanlagt 23655, eller 19x1245. Detta fenomen skulle ha försvunnit om Sura 9 bestod av 129 verser.

Tabell 23: Alla suror vars antal verser slutar med siffran "9."

Suranummer

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

10

109

5995

6114

15

99

4950

5064

29

69

2415

2513

43

89

4005

4137

44

59

1770

1873

48

29

435

512

52

49

1225

1326

57

29

435

521

81

29

435

545

82

19

190

291

87

19

190

296

96

19

190

305

104

9

45

158

748

627 (19x33)

22280

23655 (19x1245)

(40) Vid det här laget är det obestridligt bevisat att Sura 9 består av 127 verser. Låt oss nu ta en titt på alla suror vars antal verser slutar med "7." Det finns 7 sådana suror; det är Surorna 1,9,25,26,45,86, och 107. Antalet verser i dem är 7,127,77,227,37,17, och 7, vardera. Slutsumman för suranummer och antalet verser i dessa sju suror är 798, eller 19x42. Detaljerna finns i Tabell 25. Följaktligen överensstämmer alla suror, vars antal verser slutar med siffran "7," inklusive Sura 9, med koden.

[41] Vid det här laget är det obestridligt bevisat att Sura 9 består av 127 verser. Låt oss nu titta på de suror vars antal verser slutar med "7." Det finns 7 sådana suror; de är Surorna 1, 9, 25, 26, 45, 86, och 107. Deras antal verser är 7, 127, 77, 227, 37, 17, och 7, verser vardera. Slutsumman för suranummer adderat med antalet verser för dessa sju suror är 798, 19x42. Detaljerna visas i Tabell 25. Följaktligen stämmer alla suror vars antal verser slutar med 7 överrens med koden, inklusive Sura 9.

Tabell 24: Udda-numrerade suror vars antal verser slutar med "9".

Suranummer

Antal Verser

Total

15

99

114

29

69

98

43

89

132

57

29

86

81

29

110

87

19

106

312

334

646 (19x34)
Tillbaka

(42) De två sista verserna i Sura 9 är 126 och 127. Eftersom förvanskarna lade till två verser, låt oss titta på alla de två sista verserna i alla suror i Koranen, och räkna verserna, bland de två sista verserna, som innehåller siffran "7."

Tabell 26: Det totala antalet av siffran "7" bland de sista två verserna i varje sura i Koranen.

Suranummer

Sista 2 Verserna

7'or i de Sista 2 Verserna

1

6,7

1

2

285,286

0

3

199,2

0

4

175,176

2

-

-

-

9

126,127

1

-

-

-

25

76,77

3

-

-

-

114

5,6

0

38 (19x2)

Som visas i Tabell 26, är det totala antalet verser bland de två sista verserna i varje sura som innehåller 7, 38, 19x2.

Om sista versen i Sura 9 skulle ha varit 129 i stället för 127, skulle antalet sista verser som innehåller siffran "7" vara 37, inte 38, och detta tecken skulle ha förstörts.

(43) Om vi antar att Sura 9 har 129 verser, låt oss då ta en titt på alla suror som innehåller en vers Nr.129. Det innebär att vi tittar på alla suror som består av 129 eller fler verser. Sura 2 består exempelvis av 286 verser. Därför innehåller den en vers som tillskrivits numret "129." När vi tar denna vers och adderar den men alla andra verser som tillskrivits numret 129 i hela Koranen, finns det 9 suror som innehåller en vers Nr. 129. Intressant nog ser vi att totalsumman av dessa 9 suranummer, är en multipel av 19 (114), medan totalsumman för de nio 129'orna kan blir en multipel av 19 om 2 tas bort från deras slutsumma. Med andra ord blir vi informerade om att dessa 9 suror innehåller 2 extra verser. Alla detaljer finns i Tabell 27.

Tabell 27: Alla suror som innehåller en vers "129".

Suranummer

Versnummer

2

129

3

129

4

129

6

129

7

129

9?

129

20

129

26

129

37

129

114

1161

(114 + 1161 -2 = 1273 = 19x67)

När vi adderar 114, plus 1161, och tar bort 2, får vi 1273, eller 19x67. Jämför denna slutsumma med den slutsumma som visas i Punkt 44 nedan. Av de 9 surorna som listats i Tabell 27, vilken är det som har de 2 extra verserna? Svaret får ni i Punkt 44.

(44) För att precisera positionen av de två falska verserna, låt oss titta på alla suror som innehåller en vers Nr.128, medan vi fortsätter att antaga att Sura 9 innehåller 129 verser. Detta kommer att ge oss samma lista över suror som i Tabell 27, och dessutom innefatta Sura 16, som har exakt 128 verser.

Som visas i Tabell 28, sticker Sura 9 ut i en tydlig obalans; den urskiljs som den sura som innehåller de falska verserna. Totalsumman för surorna och verserna blir delbart med 19 endast om Sura 9 avlägsnas. Lägg märke till att det den delbara totalsumman, efter att Sura 9 tagits bort, är 1273, 19x67, vilket är samma slutsumma som i Punkt 43 ovan, efter att två verser avlägsnats. Detta anmärkningsvärde fenomen bevisar att Sura 9 inte kunde innehålla en vers Nr.128.

Tabell 28: Alla suror som innehåller en vers "128."

Suranummer

Versnummer

2

128

3

128

4

128

6

128

7

128

9?

128

16

128

20

128

26

128

37

128

130

1280

(130 + 1280 = 1410, ej en multipel av 19)

Om vi tar bort Sura 9, med dess 128 verser, får vi 1410 - 9 - 128 = 1273 = 19x67
Tillbaka

(45) Sura 9 är en initiallös sura, vars två sista verser är 126 och 127. Låt oss ta en titt på de 85 initiallösa surorna, och lägga ihop numren på de två sista verserna i varje sura. De två sista verserna i Sura 1, är exempelvis 6 och 7. Lägg samman 6 + 7, så får du 13. Den nästa initiallösa suran är Sura 4; dess två sista verser är 175 och 176. Lägg samman 175 + 176 så får du 351. Gör detta för alla initiallösa suror. Dessa siffror finns i Tabell 29. Således bekräftas 126 och 127 vara de två sista verserna i Sura 9.

Tabell 29: Förkortad tabell av de sista två verserna i de initial-lösa surorna

Suranummer

Sista Två Verserna

Total

1

6+7

13

4

175+176

351

5

119+120

239

-

-

-

9

126+127

253

-

-

-

114

5+6

13

6897 (19x363)

[46] Låt oss nu de sista två verserna i varje sura i Koranen, med intial eller utan, och addera siffrorna för de två sista verserna i varje sura (Tabell 30). Det står tydligt klart att de sista två verserna i varje sura i Koranen är gudomligt fixerade, och gudomligt bevakade genom denna invecklade matematiska kod. De sista två verserna i Sura 9 bekräftas vara 126 & 127, inte 128 & 129.

Tabell 30: Summan av sifforna i de sista två verserna i varje sura i hela Koranen.

Suranummer

Sista 2 Verserna

Summan av Siffrorna

1

6,7

6+7

2

285,286

2+8+5+2+8+6

3

199,200

1+9+9+2+0+0

-

-

-

9

126,127

1+2+6+1+2+7

-

-

-

113

4,5

4+5

114

5,6

5+6

1824 = 19x96

(47) Sura 9 består av 127 verser, och 127 består av 3 siffror. Låt oss titta på alla suror, vars antal verser består av 3 siffror; det är surorna 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,16,17,18,20,21,23,26, och 37. Deras versnummer är 286,200,176,120,165,206,127,109,123,111,128,111,110,135,112,118,227, och 182, vardera. Genom att ta sista siffran i vart och ett av antalet verser, och addera dessa siffror, får vi 6+0+6+0+5+6+7+9+3+1+8+1+0+5+2+8+7+2=76=19x4.

Om Sura 9 bestod av 129 verser, skulle sista siffran i dessa antal verser vara 9 i stället för 7, och slutsumman för alla sista siffror skulle vara 78 i stället för 76, och detta fenomen skulle försvinna.

(48) Låt oss ta en titt på listan över suror i Punkt 47 ovan. Eftersom antalet verser i Sura 9 är ett udda nummer, låt oss nu ta alla suror med ett udda antal verser i beaktande. Det finns 8 suror med ett 3-siffrigt, udda versantal: Surorna 6,9,10,11,12,17,20, och 26. Deras versantal är 165,127,109,123,111,111,135, & 227. Sista siffran i dessa versantal är 5,7,9,3,1,1,5, och 7, vardera, och summan av dessa siffror är 38, eller 19x2. Om Sura 9 bestod av 129 verser, skulle den sista siffran uppenbarligen varit 9, inte 7, och summan av de sista siffrorna skulle vara 40, ej en multipel av 19. De detaljerade siffrorna visas i Tabell 31. På så sätt blir vi mer och mer specificerade, allteftersom vi fokuserar på den sista siffran i antalet verser.

Tabell 31: Alla suror vars antal verser är udda, och består av 3 siffror.

Suranummer

Antal Verser

Sista Siffran

6

165

5

9

127

7

10

109

9

11

123

3

12

111

1

17

111

1

20

135

5

26

227

7

38 (19x2)

(49) Låt oss fortsätta att arbeta med samma grupp suror som i Punkterna 48 och 49. Eftersom Sura 9 är en udda-numrerad sura, låt oss nu avlägsna alla suror med jämna nummer från listan över suror i Punkt 49. Nu har vi udda-numrerade suror, med udda antal verser. Det finns bara 3 sådana suror i hela Koranen; 9,11, och 17. Deras antal verser är 127,123, och 111 (Tabell 32). Om Sura 9 bestod av 129 verser, skulle detta anmärkningsvärda fenomen ha förstörts.

Tabell 32: Udda-numrerade suror vars antal verser är udda och består av 3 siffror.

Suranummer

Antal Verser

9

127

11

123

17

111

361 (19x19)
Tillbaka

(50) Låt oss fortsätta att arbeta med de tre surorna som listats i Punkt 49. Dessa är alla suror i Koranen vars nummer är udda (som Sura 9), vars antal verser består av 3 siffror (som Sura 9), och vars antal verser också är udda (som Sura 9).

Som visas i Tabell 32, är antalet verser i dessa 3 suror 127,123, och 111. Addera endast de individuella siffrorna, så får du 1+2+7+1+2+3+1+1+1=19.

Uppenbarligen hänger detta fenomen på den nu bevisade sanningen att Sura 9 består av 127 verser. Om Sura 9 bestod av 129 verser, skulle de enda surorna i Koranen som har de ovan nämnda egenskaperna, sammanslagna blivit 1+2+9+1+2+3+1+1+1=21. Med andra ord, skulle denna viktiga del av Koranens matematiska kod ha försvunnit.

(51) Det finns tre suror (1) vars nummer är udda (2) vars antal verser är udda, och (3) vars antal verser består av 3 siffror. Det är Sura 9,11, och 17 (se Punkt 48 till 50 för flödet av denna punkt). Addera bara de enskilda siffrorna som suranumren består av, så får du 9+1+1+1+7=19.

(52) Talet 129 är delbart med 3. Om Sura 9 bestod av 129 verser som förvanskarna påstod, då skulle det vara en (1) udda-numrerad sura som (2) bestod av ett 3-siffrigt antal verser, (3)antalet verser är udda, och (4) antalet verser är delbart med 3. Det finns bara två suror i hela Koranen som har dessa egenskaper: Sura 11 med 123 verser, och Sura 17 med 111 verser. Summan av siffrorna i båda suranummer och versantal blir 1+1+1+2+3+1+7+1+1+1=19. Detta kan endast uppmärksammas om Sura 9 består av 127 verser.

(53) Sura 9 är (1) udda-numrerad, (2) dess antal verser är udda, (3) dess antal verser slutar med siffran "7," (4) dess antal verser är ett primtal, och (5) suranumret är delbart med 3 & 9. De enda två surorna som har dessa egenskaper är: Sura 9 (127 verser), och Sura 45 (37verser). Addera endast siffrorna så ser du:

9+1+2+7=19 & 4+5+3+7=19; Totalsumman för båda surorna = 19+19 = 38.

(54) Låt oss antaga att Sura 9 verkligen har 129 verser. I sådana fall skulle vi bara ha två suror i hela Koranen vars nummer börjar med 9, och vars antal verser slutar med 9: Sura 9 (129 verser) och Sura 96 (19verser). Som detaljerat i Tabell 33, blir slutsumman för suranummer, antalet verser, och summan av versnumren 8828, ej en multipel av 19.

Tabell 33: Suror vars nummer börjar med "9" aoch vars antal verser slutar med "9".

Suranummer

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

9

129?

8385

8523

96

19

190

305

105

148

8575

8828

(Ej en multipel av 19)

Låt oss nu ta bort de falska verserna (128 & 129) från Sura 9, och göra om samma beräkningar. Resultatet av denna korrigering visas i Tabell 34. Totalsumman blir 8569, 19x451.

Tabell 34: Samma information som i Tabell 33, efter att ha korrigerat antalet verser i Sura 9.

Suranummer

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

9

127

8128

8264

96

19

190

305

105

146

8318

8569 (19x451)

(55) Låt oss antaga att Sura 9 består av 129 verser. Slutsumman av dessa siffror är 9+1+2+9=21. Låt oss ta en titt på alla suror där siffrorna för deras suranummer och antal verser sammanlagda blir 21. Det finns 7 sådana suror: 9,25,27,37,68,94, och 97.

Genom att addera suranumren med antalet verser i varje sura, plus summan av versnumren, får vi en slutsumma på 34744, ej en multipel av 19 (Tabell 35).

Tabell 35: Suror vars siffror i suranumret och antal verser sammanlagda blir 21, antagande att Sura 9 består av 129 verser.

Suranummer

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

9

129?

8385

8523

25

77

3003

3105

27

93

4371

4491

37

182

16653

16872

68

52

1378

1498

94

8

36

138

97

5

15

117

357

546

33841

34744

(ej delbart med 19)

Låt oss nu använda det korrekta antalet verser för Sura 9, 127, och göra om samma beräkningar som i Tabell 35. Detta gör att slutsumman blir 34485, eller 19x1815. Se Tabell 36.

Tabell 36: Beräkningar enligt Tabell 35, efter att ha korrigerat antalet verser i Sura 9.

Suranummer

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

9

127

8128

8264

25

77

3003

3105

27

93

4371

4491

37

182

16653

16872

68

52

1378

1498

94

8

36

138

97

5

15

117

357

544

33584

34485 (19x1815)
Tillbaka

(56) För sista gången, låt oss antaga att Sura 9 har 129 verser. Vi har då en sura som (1) är en udda-numrerad sura, (2) dess nummer är delbart med 3, (3) dess antal verser, 129, är också delbart med 3, och (4) dess antal verser slutar med siffran "9." Det finns bara en sura som har dessa egenskaper: Sura 15 är delbart med 3, dess antal verser är 99, vilket är delbart med 3 och slutar med "9." Om Sura 9 bestod av 129 verser, och vi adderade suranumren och antalet verser för dessa två suror, skulle vi få följande resultat: 9 + 129 + 15 + 99 = 252 - ej en multipel av 19.

Om vi gör oss av med det falska numret 129, har vi en sura i Koranen vars nummer är udda, vars antal verser är delbart med 3, och som slutar på siffran 9 - Sura 15. Då har vi följande resultat:

15 + 99 = 114 = 19x6

(57) Nu har vi hanterat nummer ett tag. Låt oss nu ta en titt på specifika ord och bokstäver som förekommer i de falska tilläggen 9.128-129.

Det sista uttalandet i 9:127 beskriver de som inte tror som "LAA YAFQAHOON" (de förstår inte). Således är den sista bokstaven i Sura 9 "N" (Noon).

Enligt förvanskarna är den sista versen 129, och den sista bokstaven "M" (Meem), eftersom det sista falska ordet är "AZEEM."

Låt oss nu titta på den första bokstaven och den sista bokstaven i varje sura från början av Koranen till Sura 9, och räkna ut deras gematriska (numeriska) värden. Tabell 37 visar att den sista sanna bokstaven i Sura 9 måste vara "N," inte "M."

Tabell 37: Gematriskt värde på de första och sista bokstäverna i varje sura från början av Koranen till Sura 9.

Suranummer

Första Bokstav

Sista Bokstav

Total

1

B = 2

N = 50

52

2

A = 1

N = 50

51

3

A = 1

N = 50

51

4

Y = 10

M = 40

50

5

Y = 10

R = 200

210

6

A = 1

M = 40

41

7

A = 1

N = 50

51

8

Y = 10

M = 40

50

9

B = 2

N = 50

52

38 (19X2)

570 (19X30)

608 (19X32)

(58) Syster Ihsan Ramadan (Suzanne Mamodesene) från Masjid Tuscon räknade alla suror i Koranen som slutar med bokstaven "N" (Noon), den sista bokstaven i Sura 9.

Hon fann att 43 suror slutar med samma bokstav som Sura 9 (N) - surorna 1,2,3,7,9,10,11,12,15,16,21,23,26,27,28,29,30,32,36,37,38,39,40,43,44,46,49,51,58,61, 62,63,66,67,68,70,77,81,83,84,95,107, och 109. Lägg bara samman suranumren + antalet suror som slutar med "N", och du får:

1919

Följaktligen är den sista bokstaven i Sura 9 ännu en gång bekräftad vara "N," inte "M."

Båda de två falska verserna 128 och 129 slutar med bokstaven "M" (Meem), medan de två sista verserna 9:126 och 127 slutar med bokstaven "N" (Noon). Låt oss titta på alla suror som slutar med två eller flera verser som slutar med bokstaven "N." Vi hittar 35 sådana suror: 7,9,11,12,15,16,21,23,26,27,28,29,30,32,36,37,38,39,40,43,44,46,49,51,61,62,63,66,67,68,70,77,83,95, och 107. Antalet verser som slutar på "N" i dessa suror är 6,9,11,11,12,7,36,2,5,15,9,7,6,7,2,18,4,13,29,5,2,2,2,6,2,7,11,3,2,3,6,17,9,4, och 5 verser vardera. Det totala antalet verser som slutar på N är 285, eller 19x15.

(59) Låt oss nu titta på det viktiga uttalandet "LA ELAAHA ELLA HOO" (Det finns ingen annan gud än Honom). Denna fras förekommer i det falska tillägget 9:129.

Detta mycket speciella uttalande förekommer 29 gånger i 19 suror (Tabell 38). Genom att addera suranumren på de 19 surorna, plus versnumren där frasen "LAA ELAAHA ELLA HOO" förekommer, plus antalet förekomster av denna viktiga fras, får vi en slutsumma på 2128, eller 19x112. Detta mäktiga resultat är beroende av det faktum att 9:128-129 inte hör hemma i Koranen.

Uppenbarligen skulle det viktiga uttrycket "LA ELAAHA ELLA HOO," första pelaren i Islam, inte överensstämma med den matematiska koden, om 9:129 inkluderades.

(60) Den första förekomsten av "LA ELAAHA ELLA HOO" är i 2:163, och den sista i 73:9. Om vi lägger ihop suranumren med antalet verser, plus summan av versnumren, från den första förekomsten till den sista förekomsten, får vi en slutsumma på 316502, eller 19x16658. Tabell 39 illustrerar de detaljerade siffrorna. Naturligtvis skulle detta fenomen ha försvunnit, om "LA ELAAHA ELLA HOO" i den falska versen 129 skulle ha inkluderats.

Tabell 38: Lista över alla förekomster av den viktiga frasen: "LAA ELAAHA ELLA HOO" (Det finns ingen annan gud än Honom), efter att ha tagit bort 9:129

Nummer

Suranummer

Verser med Nyckelfrasen

Antalet Fraser

1

2

163,255

2

2

3

2,6,18(2x)

4

3

4

87

1

4

6

102,106

2

5

7

158

1

6

9

31

1

7

11

14

1

8

13

30

1

9

20

8,98

2

10

23

116

1

11

27

26

1

12

28

70,88

2

13

35

3

1

14

39

6

1

15

40

3,62,65

3

16

44

8

1

17

59

22,23

2

18

64

13

1

19

73

9

1

507

1592

29

507 + 1592 + 29 = 2128 = 19x112
Tillbaka

Tabell 39: Alla suror och verser från den första förekomsten till den sista förekomsten av "LAA ELAAHA ELLA HOO"

Suranummer

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

2

123 (286-163)

27675

27800

3

200

20100

20303

-

-

-

-

9

127

8128

8264

-

-

-

-

72

28

406

506

73

9

45

127

2700

5312

308490

316502 (19x16658)

(61) Frasen "LA ELAAHA ELLA HOO" förekommer 6 gånger mellan den Basmalah som saknas i Sura 9 och den extra Basmalah i Sura 27, i 9:31,11:14,20:8,20:98,23:116, och 27:26. Genom att summera numren på de 6 verserna, får vi 323, eller 19x17. De detaljerade siffrorna visas i Tabell 40.

Tabell 40: Förekomster av frasen "LAA ELAAHA ELLA HOO" från den saknade Basmalahn till den extra Basmalahn.

Suranummer

Versnummer med Frasen

9

31

11

14

13

30

20

8

20

98

23

116

27

26

323 (19x17)

Om vi letar efter alla suror som slutar med bokstaven "N," från den saknade Basmalah (9:1) till den extra Basmalah (27:30), hittar vi 8 sådana suror. De är 9,11,12,15,16,21,23, och 26. Slutsumman av dessa nummer är 133, eller 19x7. Det är värt att notera att antalet förekomster av bokstaven "N" i den N-initierade suran (Sura 68) också är 133.

Tillbaka

Det Ultimata Koraniska Miraklet

(62) Broder Abdullah Arik har upptäckt vad jag anser vara det ultimata Koraniska miraklet. Detta mirakulösa fenomen bevisar obestridligt äktheten på varje enskild vers i Koranen - antalet verser i varje sura, numren tillskrivna varje enskild vers i Koranen - medan det avslöjar och förkastar de falska injektionerna 9:128-129. För att bevittna detta mäktiga fenomen, se Sidan 603. Genom att placera numret på varje vers i Koranen på rad, från början till slutet, med antalet verser i varje sura framför versnumren i varje sura, får vi till slut ett tal som består av 12692 siffror (19x668), och talet i sig självt är också delbart med 19. Om det felaktiga antalet verser för Sura 9 skulle användas - 129 i stället för 127 - skulle varken antalet siffror eller själva talet vara delbart med 19.

(63) Eftersom ämnet av detta Appendix är Sura 9 och dess sanna antal verser, är det betydelsefullt att om vi skriver ner numret på suran, 9, åtföljt av det korrekta antalet verser, 127, åtföljt av numren på alla verser från 1 till 127, blir resultatet ett långt tal som är delbart med 19. Självklart skulle detta mäktiga mirakel ha försvunnit, om fel antal verser skulle användas, d.v.s. 129 i stället för 127:

127 1 2 3 4 5 .... 122 123 124 125 126 127.

Det totala antalet verser i Sura 9 åtföljs av numren på alla verser i suran, från 1 till 127. Det resulterar i ett långt tals om är delbart med 19.

(64) Antalet verser i Sura 9, 127, är ett udda nummer. Förvanskarna lade till två verser, vilket gjorde antalet verser 129, vilket också är ett udda nummer. Herr Arik använda samma dataprogram som för Punkt 64 ovan, för att kontrollera att udda-numrerade verser i Koranen. Följaktligen skrevs antalet verser i varje sura ner, åtföljt av endast de udda-numrerade verserna i suran. Sura 1 representerades av 71357. Sura 2 representerades av talet 28613579...285, och så vidare till den sista suran. Detta resulterar i ett långt tal med 3371 siffror, som är delbart med 19. Uppenbarligen representerades Sura 9 av talet 913579...127:

7 1 3 5 7 286 1 3 5 .... 283 285......113 1 3 5 114 1 3 5.

Antalet verser i varje sura åtföljs av numren på de udda-numrerade verserna. Det resulterar i ett långt tal, 3371 siffror, som är delbart med 19.

(65) Eftersom Sura 9 är en initiallös sura, tillämpade Herr Arik samma dataprogram för alla 85 initiallösa suror. Numren på var och en av verserna i de 85 surorna skrevs ner, utan antalet verser i varje sura. Följaktligen representerades Sura 1 av talet 1234567, inte 71234567. Detta gjordes med alla initiallösa suror. Det slutgiltiga resultatet blir ett långt tal som består av 6635 siffror, och som är en multipel av 19. Detta mäktiga fenomen skulle ha förstörts om vi använde fel antal verser för Sura 9, d.v.s. 129 i stället för 127.

Tillbaka

GUDs Budbärare av Förbundet Ämnad att Rena Koranen

(66) Slutligen, i en mäktig demonstration av förkunskapen hos den Allsmäktige Författaren av Koranen, är det matematiskt kodat att "Personen ämnad att bevisa att Sura 9 består av 127 verser är Rashad Khalifa, GUDs Budbärare av Förbundet" (se Appendix 2). Det som presenteras här är ännu ett av dessa många bevis; det är valt för sin relevans för detta Appendix.

Det gematriska värdet av ordet "Rashad," som det skrivs i Koranen (40:29,38) är 505 (R=200, Sh=300, A=1, och D=4). Det gematriska värdet av ordet "Khalifa," som det skrivs i Koranen (38:26) är 725 (Kh=600, L=30, I=10, F=80, och H=5). Genom att skriva ner värdet av "Rashad," åtföljt av värdet av "Khalifa," åtföljt av numret på Sura 9, åtföljt av det korrekta antalet verser i denna sura, får vi 5057259127. Detta tal är delbart med 19; det motsvarar 19x266171533.

(67) Antalet verser från 3:81, där GUDs Budbärare av Förbundet profeteras, till 9:127, slutet på Sura 9, är 988 (19x52). Tabell 41.

Tabell 41: Antalet Verser från 3:81 till slutet av Sura 9.

Suranummer

Antal Verser

Summa av Versnummer

3

119

16860

4

176

15576

5

120

7260

6

165

13695

7

206

21321

8

75

2850

9

127

8128

988 (19x52)

85690 (19x4510)

(68) Summan av versnummer från 3:81 till 9:127 är också en multipel av 19 (Tabell 41).

(69) I Vers 3:78, bara 3 verser före annonseringen av GUDs Budbärare av Förbundet, förekommer nummer 361 (19x19) av ordet Gud. Denna vers informerar oss om att vissa förvanskare kommer att "addera lögn till Koranen, och sedan påstå att det är från Koranen; de tillskriver Gud lögner, medvetet."

(70) Ordet "Gud" förekommer 912 gånger (19x48) från vers 3:78, som avslöjar förvanskarna, till 9:127.

Tabell 42: Förekomster av ordet "God" från 3:78 till slutet av Sura 9.

Suranummer

Antal av ordet "Gud"

3

132

4

229

5

147

6

87

7

61

8

88

9

168

912 (19x48)

(71) Antalet bokstäver, plus antalet ord i 3:78 och i de falska verserna 9:129-129, ger samma slutsumma, 143. Vers 3:78 består av 27 ord och 116 bokstäver, & 9:128-129 består av 115 bokstäver och 28 ord.

Tillbaka

Vad Kan Vi Säga?

Det överväldigande fysiska bevisen som den Allsmäktige tillhandahållit för att skydda och för att bevisa äktheten av Sitt budskap, utelämnar alla tvivel om att: (1) någon förvanskning av någon sort kan komma in i Koranen, (2) Verserna 9:128-129 inte tillhör Koranen, och (3) alla Koranens beståndsdelar är matematiskt strukturerade utöver mänskliga förmågor - antalet suror, antalet verser, numren som tilldelats surorna och verserna, antalet förekomster av viktiga uttryck, antalet ord, antalet bokstäver, och den unika och ofta ovanliga stavningen av vissa ord.

Detta Appendix dokumenterar ett mäktigt mirakel i sig självt. Vidsträckt och ytterst överväldigande som det är, överträffar eller ens matchar det inte det omfattande Koraniska matematiska miraklet som detaljerats i Appendix Ett. Detta bekräftar endast det faktum att den Allsmäktige Författaren av Koranen medvetet tillät det hädiska tillägget av de två verserna i Sura 9 för att:

(1) Demonstrera en viktig funktion av Koranens matematiska komposition.

(2) Bevisa att det omöjligt går att manipulera Koranen.

(3) Uppfylla GUDs löfte om att urskilja de sant troende och avslöja hycklarna.

Tillbaka

Varför Tillät Gud Det i 1400 År??

På grund av masskorruption av Islam kort efter profeten Muhammeds död, har Gud uppenbarligen uppfyllt Sitt löfte i 47:38. Ett gudomligt påbud utfärdat i Sura 47, vilket bär titeln "Muhammed," Vers 38 (19x2), fastställer att "om Araberna inte lyckas upprätthålla Koranen, kommer Gud att avvisa dem från Sin nåd, och ersätta dem med andra människor."

När Araberna förvanskade Koranen bara ett par år efter profeten Muhammeds död, och utplånade samtidigt Profetens familj, ådrog de sig GUDs löfte i 47:38, och förtjänade inte längre att ha Koranen; den sanna Koranen. Bevisen för att Araberna kollektivt har övergivit Koranen , är obestridliga.

Det finns exempelvis inte en enda moské i den så-kallade Muslimska världen idag (1989) som upprätthåller det viktiga budordet: "Moskéerna tillhör Gud; ni ska inte åkalla någon annan vid sidan av Gud" (72:18).

Böneutropet (Azan) och själva bönen är inte längre dedicerade till endast Gud: Muhammeds namn åkallas alltid vid sidan av GUDs namn.

"Första Pelaren" av Islam är tydligt och klart fastställd i Koranen, 3:18 & 47:19, och dess ord har förordnats vara: LA ELAAHA ELLA ALLAH (Det finns ingen annan gud vid sidan av Gud). Men Muslimerna, så tidigt som det första århundradet AH, vill inte ha Gud om Muhammed inte åkallas vid sidan av Honom. Detta kan enkelt demonstreras genom att gå in i vilken moské som helst och säga: "LAA ELAAHA ELLA ALLAH;" vilket faktiskt kommer att göra dagens Muslimer ursinniga. Detta beteende dokumenteras i Koranen 39:45. Dessutom har min egen forskning nu övertygat mig om att de traditionella Muslimerna förbjudits av Gud från att yttra den Koraniska, gudomligt dikterade Shahaadah: "Ashadu Allaa Elaaha Ellaa Allah." De kan aldrig säga denna Shahaadah (utan att åkalla Muhammeds namn). Testa dem själv. Den Första Pelaren av det förvanskade Islam, LAA ELAAHA ELLA ALLAH; MUHAMMAD RASOOL ALLAH, överensstämmer inte med GUDs budord som kom till oss genom Muhammed (se Appendix 13).

Några andra budord kränks också av denna Muhammedanska Shahaadah. Koranen förbjuder oss exempelvis flera gånger från att göra någon skillnad på GUDs budbärare (2:136, 2:285, 3:84). Den förvanskade Shahaadah ger mer Muhammed mer betydelse, mot hans vilja. Trots Koranens repeterade försäkran om att den är "komplett, perfekt, och fullt detaljerad" (6:19,38, &114), har "Muslimerna" vägrat att tro på sin Skapare: de upprätthåller sådana löjliga och nonsensartade källor som Hadith och Sunna. Detta enhälliga uppror mot Gud och Hans budbärare, och den kollektiva återgången till glasklar idoldyrkan - idolisering av Profeterna och helgonen - påkallade uppfyllandet av GUDs löfte i 47:38.

Med tanke på de obestridliga bevis som presenterats här, och i Appendix 1,2 och 26, kan man verkligen uppskatta följande verser:

Vi har sannerligen uppenbarat detta budskap, och vi kommer säkerligen att bevara det. (15:9)

Sär, "Om alla människor och jinner skulle förena sig för att framställa en Koran som denna, kommer de säkerligen att misslyckas, oavsett hur mycket hjälp de än ger varandra." (17:88)

De som inte trodde förkastade detta budskap när det kom till dem, trots att det är en fulländad skrift. Ingen lögn kan komma in i den, vare sig genom att lägga till något eller ta bort något. För det är en uppenbarelser från Den Visaste, Den Mest Prisvärde. (41:41-42)

Om vi visade denna Koran för ett berg, skulle ni se det skaka, smulas sönder, av vördnad för Gud. (59:21)

Jag tillkännager med tack de värdefulla bidrag som gjorts av Mahmoud Ali Abib, Gatut Adisoma, Abdullah Arik, Suzanne Mamodesene, Lisa Spray, och Edip Yuksel. Vissa av de häpnadsväckande matematiska fakta som presenteras i detta Appendix, upptäcktes av dessa hårt arbetande forskare i Masjid Tucson.