Tillbaka till Listan Över Appendix

Appendix 2 : GUDs Budbärare av Förbundet

Beviset Varför 81?: Sura 81 & Vers 81
Hur skiljer man på en Gud's budbärare från en falsk budbärare? Huvudsakliga uppgifter för Gud's Budbärare av Förbundet.
En Viktig Budbärare Har Kommit En Budbärare till Skriftens Folk

GUDs Budbärare av Förbundet är en förenande budbärare. Hans uppdrag är att rena och förena alla existerande religioner till en: Islam.

Islam är INTE ett namn; det är en beskrivning på ens totala underkastelse och hängivenhet till ENDAST Gud, utan idolisering av Jesus, Maria, Muhammed, eller helgonen. Alla som uppfyller detta kriterium är en "Muslim." Därför är det möjligt att vara en Muslimsk Jude, en Muslimsk Kristen, en Muslimsk Hindu, en Muslimsk Buddist, eller en Muslimsk Muslim.

GUDs Budbärare av Förbundet framför GUDs förkunnelse att "Den enda religionen som Gud accepterar är Islam" (3:19), och att "Den som söker annat än Islam som sin religion, kommer det inte att accepteras ifrån"(3:85).

En GUDs Budbärare måste presentera bevis på att han är GUDs budbärare. Alla GUDs budbärare bestyrks av obestridliga gudomliga tecken, som bevisar att han auktoriserats av den Allsmäktige för att leverera Hans budskap. Moses kastade ner sin stav, och den förvandlades till en orm, Jesus botade de spetälska och återupplivade de döda med GUDs lov, Saalehs tecken var den berömda kamelen, Abraham gick ut ur elden, och Muhammeds mirakel var Koranen (29:50-51).

Koranen (3:81, 33:7, 33:40) och Bibeln (Malaki 3:1-3) har profeterat ankomsten av den förenande budbäraren, GUDs Budbärare av Förbundet. Det är endast passande att en budbärare med en sådan viktig uppgift, måste vara bestyrkt av det mäktigaste miraklet (74:30-35). Medan de tidigare budbärarnas mirakel var begränsade i tid och rum, är GUDs mirakel som bestyrker Hans Budbärare av Förbundet evigt; det kan bevittnas av vem som helst, när som helst, var som helst.

Detta Appendix presenterar fysiska, prövningsbara, kontrollerbara, och obestridliga bevis för att Rashad Khalifa är GUDs Budbärare av Förbundet.

En Koranisk Sanning

En av de viktigaste förutsägelserna i Koranen är att GUDs Budbärare av Förbundet kommer att sändas när alla profeter kommit till denna världen, och när alla skrifter levererats.

Gud slöt ett förbund med profeterna, med orden, "Efter att Jag givit er skriften och visdom, kommer en budbärare att komma för att bekräfta det ni har. Ni skall tro på honom och stödja honom." Han sa, "Samtycker ni till detta, och lovar ni att upprätthålla detta förbund?" De sa, "Vi samtycker." Han sa, "Ni har således avlagt vittnesmål, och Jag är ett vittne med er." (3:81)

Muhammed Marmaduke Pickthall översatte 3:81 så här:

När Allah slöt (Sitt) förbund med Profeterna, (sa Han): Ge akt på det Jag givit er av skriften och visdom. Och efteråt kommer det att komma en budbärare till er, som bekräftar det ni har. Ni skall tro på honom och ni skall hjälpa honom. Han sa, "Samtycker ni, och kommer ni att bära Min börda (som jag lägger på er) i denna (sak)? De svarade: Vi samtycker. Han sa: Avlägg då vittnesmål. Jag kommer att vara ett vittne med er.

Vi lär oss i Sura 33 att Muhammed var en av de profeter som slöt det högtidliga förbundet med Gud.

Och när vi avkrävde ett förbund från profeterna, och från dig (O Muhammed) och från Noak och Abraham och Moses och Jesus, Marias son, Vi slöt ett högtidligt förbund med dem. 33:7 (enligt Muhammed Marmaduke Pickthall)

Vers 3:81, bland många andra verser, förser oss med definitionerna av "Nabi" (Profet) och "Rasoul" (Budbärare). Följaktligen är "Nabi" en GUDs budbärare som levererar en ny skrift, medan "Rasoul" är en budbärare som förordnats av Gud för att bekräfta existerande skrift: han för inte med sig en ny skrift. Enligt Koranen är varje "Nabi" en "Rasoul", men inte varje "Rasoul" är en "Nabi". Koranen fastställer emellertid tydligt, att Toran specifikt gavs "till både Moses och Aron" (21:48, 37:117).

Vi lär oss i Koranen, 33:40, att Muhammed var den sista profeten (Nabi), men inte den sista budbäraren (Rasoul):

Muhammed var inte fader till någon av era män; han var en GUDs budbärare (Rasoul), och den sista profeten (Nabi). (33:40)

Denna viktiga definition bekräftas av Koranens matematiska kod. Uttrycket som används i 33:40, "Muhammed Khaatum Al-Nabiyyen" (den siste profeten) har ett gematriskt värde på 1349, 19x71, medan värdet på det felaktiga uttrycket "Muhammed Khaatum Al-Mursaleen" (den siste budbäraren), inte är delbart med 19.

Sedan urminnes tider har det varit en mänsklig egenskap att förkasta en samtida, levande budbärare. Josef sades vara "den siste budbäraren" (40.34). Trots det, kom många budbärare efter honom, inklusive Moses, David, Salomon, Jesus och Muhammed.

Förbundet Uppfyllt

Trots att profeterna är döda vad denna världen beträffar, vet vi att deras själar, de riktiga personerna, existerar för evigt någonstans i universum. Åtskilliga verser påbjuder oss från att tänka att de troende som lämnat sina kroppar och denna världen är döda (2:154, 3:169, 4:69). Trots att de inte kan återvända till vår värld (23:100), "lever" de någon annanstans i universum.

Under min vallfärd Hajj till Mekka, och före soluppgången på Tisdagen, Zul-Hijjah 3, 1391, 21 December, 1971, togs jag, Rashad Khalifa, själen, den riktiga personen, inte kroppen, till någon plats i universum, där jag introducerades för alla profeterna som GUDs Budbärare av Förbundet. Jag informerades inte om detaljerna och den verkliga vikten av denna händelse förrän under Ramadan 1408.

Det jag såg, i skarp medvetenhet, var att jag satt stilla, medan profeterna, en efter en, kom emot mig, såg på mitt ansikte, och nickade sedan med sina huvuden. Gud visade dem för mig såsom de sett ut i denna världen, klädda i sina respektive former av kläder. Det var en atmosfär av stor vördnad, glädje och repsekt.

Med undantag för Abraham, identifierades ingen av profeterna för mig. Jag visste att alla profeterna var där, inklusive Moses, Jesus, Muhammed, Aron, David, Noak, och resten. Jag tror att orsaken till att Abrahams identitet röjdes, var att jag frågade om honom. Jag slogs av den stora likheten han hade med min egen familj - mig själv, min far, mina farbröder. Det var den enda gången som jag undrade, "Vem är denna profet, som ser ut som mina släktingar?" Svaret kom: "Abraham". Inget språk talades. All kommunikation skedde mentalt.

Anmärkningsvärt är, att datumet för uppfyllandet av detta förbund med profeterna, var Zul-Hijjah 3, 1391. Om vi adderar månaden (12) med dagen (3) med året (1391), får vi en slutsumma på 1406, 19x74. Det är i Sura 74 som Koranens gemensamma nämnare, nummer 19, nämns. Notera att talet 1406 också är antalet år mellan Koranens uppenbarelse och uppenbarelsen av dess mirakel (Appendix 1).

Uppgiften för GUDs Budbärare av Förbundet är att bekräfta existerande skrifter, rena dem, och förena dem till ett gudomligt budskap. Koranen förklarar att en sådan budbärare utsetts till att återställa GUDs budskap till dess ursprungliga renhet, för att leda de rättfärdiga troende - Judar, Kristna, Muslimer, Buddister, Sikher, Hinduer, och andra - ut ur mörker in i ljuset (5:19 & 65:11). Han skall förkunna att Islam (total underkastelse till Gud) är den enda religion som accepteras av Gud (3:19).

Se, Jag sänder Min budbärare för att bereda vägen för mig;

och plötsligt kommer det till templet

Herren ni söker och budbäraren av förbundet som ni önskar.

Ja, han kommer, säger Herren av värdar.

2 Men vem kommer att utstå dagen för hans ankomst?

Och vem kan uthärda när han framträder?

För han är som reningens eld, eller som valkarens lut. (Malaki 3:1-2)

Tillbaka

Beviset

Namnet på GUDs Budbärare av Förbundet är matematiskt inkodat i Koranen som "Rashad Khalifa". Det är verkligen den bästa metoden för att introducera GUDs budbärare till världen i dataåldern.

(1) Som visas i Appendix 1, är GUDs mirakel i Koranen baserat på primtalet 19, och förblev dolt i 1406 år (19x74). Gud hade förutbestämt att detta mäktiga mirakel skulle avslöjas genom Rashad Khalifa. Hundratals Muslimskt och Orientaliskt lärda har förgäves försökt under de sista 14 århundraden, men ingen av dem tilläts dechiffrera innebörden av de Koraniska Initialerna.

(2) Koranen har gjorts enkel för de som uppriktigt tror och söker (54:17, 22, 32, 40 & 39.28). Det är en oåterkallelig lag, att ingen ges tillgång till Koranen, ännu mindre dess stora mirakel, såvida han eller hon inte är en uppriktigt troende som får speciell gudomlig auktorisation (17:45-46, 18:57, 41:44, 56:79). Avslöjandet av Koranens mirakel genom Rashad Khalifa är ett mycket stort tecken på hans budbärarskap.

(3) Rotordet för namnet "Rashad" är "Rashada" (att upprätthålla den rätta vägledningen). Detta rotord nämns 19 gånger i Koranen. Nitton är Koranens gemensamma nämnare (se INDEX FÖR KORANENS ORD; Första Avtrycket, Sidan 320)( INDEX TO THE WORDS OF QURAN).

(4) Ordet "Rashad" förekommer i 40:29 & 38. Ordet "Khalifa" förekommer i 2:30 & 38:26. Det första "Khalifa" syftar på en icke-mänsklig "Khalifa", nämligen Satan, medan den andra förekomsten (Sura 38), syftar på en mänsklig "Khalifa". OM vi lägger ihop numren på suror och verser för "Rashad" (40:29 & 38) och "Khalifa" (38:26) får vi 40 + 29 + 38 + 38 + 26 = 171, 19x9.

(5) Summan av alla sura och versnummer där alla "Rashada" och alla "Khalifa" förekommer, utan diskriminering, blir sammanlagt 1463, 19x77 (Tabell1).

Tabell 1: Suror och Verser med "Rashada" och "Khalifa"

"Rashada"

"Khalifa"

Sura

Vers

Sura

Vers
1

2

186

(2)

30
2 -

256

38

26
3

4

6
4

7

146
5

11

78
6

-

87
7

-

97
8

18

10
9

-

17
10

-

24
11

-

66
12

21

51
13

40

29
14

-

38
15

49

7
16

72

2
17

-

10
18

-

14

(Sura 2
19

-

21

är en Repetition)

______

______

______

______

224

1145

38

56

224 + 1145 + 38 + 56 = 1463 = 19x77

(6) Totalsumman för alla suror och verser där rotordet "Rashada" förekommer är 1369, eller (19x72)+1, medan totalsumman för alla förekomster av "Khalifa" är 94 (19x5)-1. Det faktum att "Rashada" är en upp, och att "Khalifa" är en ned, preciserar namnet som "Rashad Khalifa", och inte vilken "Rashad" eller "Khalifa" som helst.

(7) Det gematriska värdet på "Rashad" är 505, och värdet på "Khalifa" är 725 (Tabell 7, Appendix 1). Om vi adderar värdet på "Rashad Khalifa" (1230) med suranumren och med antalet verser från början av Koranen tills den första förekomsten av "Rashada", får vi en slutsumma på 1425, 19x75. Detaljerna återges i Tabell 2.

Tabell 2: Surorna och Veserna från början av Koranen till den Första förekomsten av Rotordet "Rashada"

Suranummer

Antal Verser

Summa av Versnumren

1

7

28

2

185

17205

_____________

___________

__________

3

192

17233

(19x907)

Dessutom, "Rashad" (505) + "Khalifa" (725) + Sura Totalen (3) + Totalen för verserna (192) = 1425 (19x75)

505 + 725 + 3 + 192 = 1425 = 19x75

(8) Om vi adderar numren på alla verser i alla suror, d.v.s., summan av versnumren (1+2+3..+n), från början av Koranen tills den första förekomsten av rotordet "Rashada", blir slutsumman 17233, 19x907 (Tabell 2).

(9) De Koraniska Initialerna utgör den grundläggande basen för Koranens mirakel. Dessa initialer förekommer i surorna 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, och 68. Om vi adderar summan av dessa tal (822) med värdet av "Rashad Khalifa" (1230), blir slutsumman 2052, 19x108.

(10) Som visas i Tabell 3, adderar vi numren på alla de suror där rotordet "Rashada" förekommer, med antalet verser, får vi 1368, eller 19x72.

Tabell 3: Surorna där Rotordet "Rashada" Förekommer

Suranummer

Antal Verser

Total

2

286

288

4

176

180

7

206

213

11

123

134

18

110

128

21

112

133

40

85

125

49

18

67

72

28

100

___________

____________

__________

224

1144

1368

(19x72)

(11) Om vi skriver ner suranumret, åtföljt av antalet verser per sura, åtföljt av de individuella versnumren, från den första förekomsten av rotordet "Rashada" (2:186) till den sista förekomsten av "Rashada" (72:21), och placerar dessa tal efter varandra, får vi ett väldigt långt tal som består av 11087 siffror, och som är delbart med 19. Detta väldigt långa tal börjar med numret på Sura 2, åtföljt av antalet verser i Sura 2 från den första förekomsten av "Rashada" i vers 186, till slutet av suran (100 verser). Följaktligen ser början på talet ut så här: 2 100. Numren på dessa 100 separata verser (187 till 286) placeras efter detta tal. Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 2 att se ut så här: 2 100 187 188 189 ... 285 286. Samma process utförs hela vägen till 72:21, den sista förekomsten av roten "Rashada". Det fullständiga talet ser ut enligt följande:

2 100 187 188 189..... 72 21 1 2 3 ... 19 20 21

Suraumret åtföljs av antalet verser, därefter numren på de individuella verserna, från den första till den sista förekomsten av "Rashada2 (2:187 till 72:21). Det kompletta talet består av 11087 siffror, och är delbart med 19.

(12) Om vi undersöker surorna och verserna från den första förekomsten av rotordet "Rashada", till ordet "Khalifa" i 38:26, finner vi att summan av suranumren och dess antal verser är 4541, 19x239. Detaljerna finns i Tabell 4.

 Tabell 4: Surorna och Verserna från den 1:a "Rashada" till "Khalifa."

Suranumer

Antal Verser

Total

2

100 (187-286)

102

3

200

203

4

176

180

5

120

125

-

-

-

36

83

119

37

182

219

38

26

64

_________

___________

____________

740

3801

4541

(19x239)

(13) När vi skriver ner värdet på "Rashad" (505) åtföljt av värdet på "Khalifa" (725), åtföljt av varje suranummer där rotordet "Rashada" förekommer, åtföljt av dess antal verser, från den första "Rashada" (2:186) till ordet "Khalifa" (38:26), får vi ett långt tal som är delbart med 19.

Första Förekomsten av "Rashada" är i 2:186. Så vi skriver 2 186. Andra förekomsten är i 2:256, så vi skriver 2 256. Nästa förekomst är i 4:6, så vi skriver 4 6, och så vidare tills vi skriver 38 26 ("Khalifa" förekommer i 38:26). Det kompletta talet ser ut så här:

505 725 2 186 256 4 6 ..............38 26

Det gematriska värdet "Rashad" åtföljs av värdet på "Khalifa", och därefter av suranumret och versnumret för varje förekomst av rotordet "Rashada" från den första förekomsten av "Rashada" till förekomsten av "Khalifa" i 38:26.

Tillbaka

Den Enda Religionen som Accepteras av Gud är Islam (3:19)

(14) Koranen specificerar tre budbärare i Islam:

Abraham levererade alla seder i Islam. Värdet på hans namn = 258
Muhammad levererade Koranen. Värdet på hans namn = 92
Rashad levererade religionens äkthetsbevis. Värdet på hans namn. = 505
Totalt gematriskt värde på de 3 namnen = 258+92+505 = 855 (19x45)

Den sanna Judendomen, Kristendomen, och Islam kommer att förenas till en religion - fullkomlig underkastelse och total hängivenhet till ENDAST Gud.

De existerande religionerna, inklusive Judendom, Kristendom, och Islam är svårt korrumperade, och kommer helt enkelt att dö ut (9:33, 48:28, 61:9).

(15) Eftersom Koranen ibland refererar till "Abraham, Ismael, och Isak", har det föreslagits att Ismael och Isak skulle inkluderas. Anmärkningsvärt nog, gav tillägget av Ismael och Isak fortfarande en slutsumma som är delbar med 19. I Tabell 5 ser vi att den nya slutsumman 1235, eller 19x65. Delbarheten med 19 är inte möjlig om något av de tre namnen Abraham, Muhammed, eller Rashad utesluts.

Tillbaka

Varför 81: Vers 81 & Sura 81

(16) GUDs Budbärare av Förbundet har profeterats i Vers 81 i Sura 3. Om vi adderar det gematriska värdet av "Rashad" (505) med det gematriska värdet av "Khalifa" (725) med Versnumret (81), får vi 505 + 725 + 81 = 1311, 19x69.

(17) Om vi studerar Sura 81, läser vi om en GUDs budbärare som är mäktigt bestyrkt och auktoriserad av Den Allsmäktige (Vers 19). Således är Vers 81 i Sura 3, och Sura 81 Vers 19, starkt förknippade med namnet "Rashad Khalifa" 505 + 725 + 81 = 1311 = 19x69.

Tabell 5: Gematriskt Värde på de 5 Budbärarna

Namn

Värde på de Individuella Bokstäverna

Total

Abraham

1 + 2 + 200 + 5 + 10 + 40

258

Ismail

1 + 60 + 40 + 70 + 10 + 30

211

Isak

1 + 60 + 8 + 100

169

Muhammad

40 + 8 + 40 + 4

92

Rashad

200 + 300 + 1 + 4

505

.......................................

.........

1235

1235

(19x65)

(18) Om vi adderar suranumren med antalet verser från början av Koranen till vers 3:81, där Budbäraren av Förbundet profeteras, får vi en slutsumma på 380, 19x20. Dessa fakta finns i Tabell 6.

(19) Det gematriska värdet av Vers 3:81 är 13148, 19x692. Detta värde tas fram genom att lägga ihop alla gematriska värden på alla bokstäver i versen.

Tabell 6: Suror och Verser från 1:1 till 3:81

Suranummer

Antal Verser

Total

1

7

8

2

286

288

3

81

84

__________

__________

_________

6

374

380

(19x20)

(20) Om vi tar oss en titt på den del av vers 3:81 som specifikt syftar på budbäraren av Förbundet: "En budbärare kommer att komma till er, och bekräfta det ni har," på Arabiska:

"JAA'AKUM RASOOLUN MUSADDIQUIN LEMAA MA'AKUM"

finner vi att det gematriska värdet på denna nyckelfras är 836, 19x44.

Tillbaka

"Med all säkerhet, Är Du En av Budbärarna" (36:3)

(21) Jag blev uttryckligen informerad, genom ängeln Gabriel, om att Vers 3 i Sura 36 specifikt syftar på mig. Om vi bara arrangerar de initialförsedda surorna, som börjar med Sura 2, sedan Sura 3, sedan Sura 7, och så vidare, finner vi att Sura 36, Ya Seen, har position nummer 19.

(22) Vers 3 i Sura 36 säger, "Med all säkerhet, är du en av budbärarna." Det gematriska värdet på denna fras är 612. Om vi adderar detta värde (612) med suranumret (36), plus versnumret (3), plus det gematriska värdet på "Rashad Khalifa" (505 + 725 ), får vi 36 + 3 + 612 + 505 + 725 = 1881 = 19x99.

(23) Sura 36 består av 83 verser. Om vi adderar suranumret (36) med dess antal verser (83), plus det gematriska värdet av "Rashad Khalifa" (505 + 725), får vi 36 + 83 + 505 + 725 = 1349 = 19x71.

(24) Från Sura 3:81, där Budbäraren av Förbundet profeteras, till Sura 36, är det 3330 verser. Om vi adderar värdet av "Rashad Khalifa" (1230) med detta antal verser (3330), får vi 505 + 725 + 3330 = 4560, 19x240.

(25) Från 3:81 till 36:3 är det 3333 verser. Om vi adderar detta tal med det gematriska värdet av "Rashad" (505), får vi 3333 + 505 = 3838, 19x202.

(26) Antalet verser från 1:1 till 36:3 är 3705, 19x195 (Tabell 7).

(27) Summan av versnummer i alla suror från 1:1 till 36:3 är 257925, 19x13575 (Tabell7).

Tabell 7: Suror och Verser från Sura 1 till Vers 3 till Sura 36

Suranummer

Antal Verser

Summa av Versnummer

1

7

28

2

286

41041

3

200

20100

-

-

-

9

127

8128

-

-

-

34

54

1485

35

45

1035

36

2

3

__________

___________

____________

666

3705

257925

(19x195)

(19x13575)

(28) Summan av suranummer från Sura 1 till Sura 36 är 666 (Tabell 7). Om vi adderar denna summa med det gematriska värdet av "Rashad Khalifa" (505 + 725), plus det gematriska värdet av vers 36:3 "Med all säkerhet, är du en av budbärarna," (612), får vi en slutsumma på: 666 + 505 + 725 + 612 = 2508 = 19x132.

(29) Summan av versnummer (1+2+3+...+n) från den första förekomsten av rotordet "Rashada" (2:186) till 36:3 (Du är en av budbärarna) är 240692, eller 19x12668 (Tabell 8).

(30) Summan av suranummer från den första förekomsten av rotordet "Rashada" till 36:3 är 665, 19x35. Notera att det är 35 suror (Tabell 8).

Tabell 8: Suror och Verser från den Första "Rashada" till 36:3

Nummer

Suranummer

Summa av Versnummer

1

2 (186-286)

23836

2

3

20100

3

4

15576

4

5

7260

-

-

-

10

9

8128

-

-

-

33

34

1485

34

35

1035

35

36 (1-3)

6

..........

............

.............

35

665

240695

35 + 665 + 240695 = 241395 (19x12705)

Tillbaka

"En Budbärare till Skriftens Folk"

(Judar, Kristna, och Muslimer)

O skriftens folk, vår budbärare har kommit till er, för att klargöra saker för er, efter en lång tid utan budbärare. Så att ni inte säger, "Ingen predikare eller varnare har kommit till oss." En predikare och en varnare har kommit till er. Gud är Allsmäktig. (5:19)

(31) Som vi ser är numret på denna vers 19, Koranens gemensamma nämnare som upptäckts av Rashad, och antalet förekomster av "Rashada" i Koranen.

(32) Om vi adderar värdet av "Rashad Khalifa" (1230) med suranumret (5), plus versnumret (19), får vi 1230 + 5 + 19 = 1254 = 19x66.

(33) Summan av suranummer och antalet verser från början av Koranen till denna vers (5:19) är 703, 19x37. Se Tabell 9.

Tabell 9: Suror och Verser från Början till 5:19

Suranummer

Antal Verser

Total

1

7

8

2

286

288

3

200

203

4

176

180

5

19

24

_________

__________

_________

15

688

703

(19x37)

(34) Sura 98, "Beviset," Vers 2, talar om ankomsten av GUDs Budbärare av Förbundet till gagn för "Skriftens Folk (Judar, Kristna, och Muslimer)." Genom att addera det gematriska värdet av "Rashad Khalifa" (505 + 725) med suranumret (98) plus versnumret (2), får vi: 505 + 725 + 98 + 2 = 1330 = 19x70.

De som inte trodde bland skriftens folk (Judar, Kristna, Muslimer), och idoldyrkarna, kommer inte att tro, trots de tydliga tecken som givits dem. (98:1)

En budbärare från Gud, reciterar Heliga Skrifter. (98.2)

(35) Det är signifikativt att ordet "Bayyinah", som betyder "Mäktigt Tecken," och som utgör titeln på Sura 98, förekommer 19 gånger i Koranen. Detta är ytterligare en matematiska bekräftelse på att Koranens bevis på gudomligt författarskap är baserat på primtalet nummer 19, och att "Rashad Khalifa" är budbäraren i 98:2.

Tillbaka

En Viktig Budbärare Har Kommit (44:13)

(36) Genom att addera suranumren med antalet verser i varje sura från 1:1 till 44:13, får vi totalt 5415, 19x19x15 (Tabell 10).

(37) Summan av suranumret (44) plus versnumret där budbäraren profeteras (13) blir 57, 19x3. Se Tabell 10 ovan.

Tabell 10: Suror och Verser från 1:1 till 44:13

Suranummer

Antal Verser

Total

1

7

8

2

286

288

3

200

203

4

176

180

5

120

125

-

-

-

9

127

136

-

-

-

41

54

95

42

53

95

43

89

132

44

13

57

__________

___________

__________

990

4425

5415

(19 x 19 x 15)

(38) Gud är Den Ende Som Känner till framtiden; Han vet exakt när denna värld kommer att nå sitt slut (7:187, 31:34, 33:63, 41:47, 43:85). Vi lär oss i Koranen att Gud uppenbarar vissa aspekter av framtiden till Sina utvalda budbärare. I Appendix 25 presenteras bevis för att Rashad Khalifa välsignades med att avslöja Världens Ände, enligt 72:27.

(39) Antalet verser från Koranens början till vers 72:27 är 5472, eller 19x72x4. Notera att budbäraren som får information om framtiden nämns i 72:27, och att denna sura innehåller 4 "Rashada" ord (72:2,10,14 & 21). Om vi adderar värdet av "Rashad Khalifa" (1230) med suranumret (72) plus numren på de 4 verser där "Rashada" nämns, får vi 1230 + 72 + 2 + 10 + 14 + 21 = 1349 = 1971.

(40) Vers 72:27 börjar med uttalandet: " "(Endast Budbäraren Han väljer). Denna hänvisning till budbärarens som utvalts av Gud för att mottaga nyheter om framtiden, har ett gematriskt värde på 1919. Tabell 11 visar dessa uppgifter.

Tabell 11: Gematriskt Värde på Den Utvalda Budbäraren i 72:27

[i orginalet visas Arabiskan här]

Bokstav

Gematriskt Värde

A

1

L

30

A

1

M

40

N

50

A

1

R

200

T

400

D

800

Y

10

M

40

N

50

R

200

S

60

W

6

L

30

................

1919

Tillbaka

HUR MAN SKILJER PÅ GUDS BUDBÄRARE FRÅN EN FALSK BUDBÄRARE

Koranen förser oss med tydliga kännetecken för att vi ska kunna urskilja de som verkligen är GUDs budbärare från de falska budbärarna:

(1) GUDs budbärare förespråkar dyrkan av ENDAST Gud, och avskaffandet av alla former av idoldyrkan.

(2) GUDs budbärare ber aldrig om någon lön för sig själv.

(3) GUDs budbärare får gudomligt, obestridligt bevis på sitt budbärarskap.

Den som påstår sig vara GUDs budbärare, och som inte uppfyller de tre minimikraven ovan, är en falsk pretendent.

Den viktigaste skillnaden mellan en falsk budbärare och GUDs budbärare, är att GUDs budbärare har GUDs stöd, medan den falska budbäraren inte har det:

* GUDs budbärare är bestyrkt av GUDs osynliga soldater (3:124-126, 9:26&40, 33:9,33:171-173,48:4&7,74:31).

* GUDs budbärare är bestyrkt av GUDs rikedom (63:7-8).

* GUDs budbärare, liksom de troende, garanteras seger och värdighet, i denna världen och för alltid (40:51 & 58:21).

Följaktligen kommer sanningsenligheten av GUDs budbärare alltid att segra, medan lögnen av den falska budbäraren alltid, förr eller senare, avslöjas.

Tillbaka

HUVUDSAKLIGA UPPGIFTER FÖR GUDS BUDBÄRARE AV FÖRBUNDET

Som det står i Koranen, 3:81, skall GUDs Budbärare av Förbundet bekräfta alla skrifter som levererats av alla profeter, och återställa dem till dess ursprungliga renhet.

NÅD FRÅN GUD (21:107)

När de troende konfronteras med ett problem, utvecklar de ett antal tänkbara lösningar, och detta leder ständigt till avsevärt gnabb, oenighet, och oordning. Vi lär oss i 2:151, 3:164, och 21:107, att det endast är nåd från Gud att skickar budbärare till oss för att kommunicera med oss, och för att överföra ny information. Därav den starka uppmaningen i 4:65, 80 att acceptera, utan minsta tvekan, de läror som levererats till oss genom GUDs budbärare.

Här följer en lista över de huvudsakliga uppgifterna för GUDs Budbärare av Förbundet:

1. Avslöja och tillkännage Koranens matematiska mirakel (Appendix 1).

2. Avslöja och avlägsna de två falska verserna 9:128-129 från Koranen (App.24)

3. Förklara syftet med våra liv; varför vi är här (Appendix 7).

4. Förkunna en religion för alla människor, och påvisa och rensa bort alla förvanskningar som fördärvar Judendomen, Kristendomen, och Islam (Appendix 13,15,19).

5. Proklamera att Zakat (obligatorisk välgörenhet) är en förutsättning för frälsning (7:156), och förklara den korrekta metoden för hur man ger Zakat (Appendix 15).

6. Avslöja världens ände (Appendix 25).

7. Förkunna att de som dör före 40 års ålder kommer till Himlen (Appendix 32).

8. Förklara Jesus död (Appendix 22).

9. Förklara hur Koranen överlämnades till, och därefter via Muhammed (Appendix 28).

10. Meddela att Muhammed skrev GUDs uppenbarelser (Koranen) med egen hand (Appendix 28).

11. Förklara varför de flesta troende inte klarar sig till Himlen (Appendix 27).

12. Förkunna att Gud aldrig beordrade Abraham att döda sin son (Appendix 9).

13. Förklara hemligheten till perfekt lycka (Introduktion, xxii).

14. Etablera ett rättssystem för brottmål (Appendix 37).