I Guds namn, Den Barmhärigaste, Den Nådigaste

Artiklar Frågor&Svar


Zakat (Den Obligatoriska Välgörenheten) i Underkastelse (Islam)

[Av Ahmed Najeeb]

"Min nåd omfattar alla ting, men Jag kommer att specificera den för de rättfärdiga som ger Zakat" (7:156).

Zakat (Obligatorisk Välgörenhet) är en av de 5 stora plikterna som Gud ålagt alla underkastade (Muslimer på Arabiska). Den andra är Shadada (trosbekännelsen), Salat (kontakt bönerna), Fastan under månaden Ramadan och Hajj (Vallfärd till Mekka).

Koranen bekräftar att alla ritualer i Islam gavs till Abraham, som kallas för Islams (Underkastelsens) fader, se 22:78.

22:78 "Ni ska sträva för Guds sak som ni borde sträva för Hans sak. Han har valt er och inte pålagt er några svårigheter i att praktisera er religion - religionen av er fader Abraham. Han är den som först gav er namnet "Underkastade."…

3:67-68 "Abraham var varken Judisk eller Kristen; han var monoteist och underkastad; han var aldrig en idoldyrkare. Människorna mest förtjänta av Abraham var de som följde honom, denna profet, och de som tror. Gud är er Herre och Mästare för de som tror.

16:123 "Sedan inspirerade vi dig (O Muhammad) till att följa Abrahams religion, monoteism; han var aldrig en idoldyrkare."

Vikten av Zakat reflekteras i Guds lag:

Min nåd omfattar alla ting, men Jag kommer att specificera den för de rättfärdiga som ger Zakat (7:156)

När ska man betala Zakat?
6:141 ……….ge allmosan (Zakat) som ska ges på skördedagen, och slösa inte bort någonting. Han älskar inte de slösaktiga."

Följaktligen ser vi att Zakat måste ges bort samma dag som vi får in inkomst. Trots det har de korrumperade Muslimerna förlorat detta mycket viktiga budord, och ger Zakat endast en gång om året. Det är helt logiskt att Zakat skall betalas ut regelbundet, och inte en gång om året, eftersom de fattiga behöver pengar och mat nu, och kan inte vänta ett helt år på att få hjälp.

Dessvärre finns det även de som hittat på extra Zakat som inte godkänts av Gud (som Zakat Al-Fitr, Zakat vid Eid…osv.) , och gjort dessa obligatoriska när Gud talar om endast EN Zakat på våra inkomst.

Varje gång vi får "netto-inkomst" ska "det kända beloppet" av Zakat betalas eller sättas åt sidan (se 70:24). Detta kända belopp, som Gud kallar det, är 2.5%. Detta är det ENDA "kända belopp" som existerar för de Underkastade (Muslimerna). Detta belopp, 2.5%, fördes vidare från generation till generation från Abrahams tid till nu (precis som Salat). Skatt ska dras av, men inte andra utgifter såsom skulder, avbetalningar, räntor och levnadskostander. Vi måste alltså vi betala Zakat baserat på vår inkomst, inte antalet familjemedlemmar, vilket förespråkas av de som inte följer Koranen.

Vi måste alltså sätta 2.5% åt sidan och ge det till de specificerade mottagarna - föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, den resande främlingen, i denna ordning (2:215), på dagen då vi får någon inkomst.

Zakat är så viktigt att man måste betala det oavsett om man går igenom svåra tider eller inte.

3:133 "Ni ska ivrigt rusa mot förlåtelse av er Herre och ett Paradis vars vidd omfattar himlarna och jorden; det inväntar de rättfärdiga,

3:134 "som ger till välgörenhet under bra tider, och även dåliga tider."

Att vi betalar Zakat även under svåra tider visar också att vi litar på Gud och sätter Hans budord före allt annat i våra liv.

Om de som gick igenom svåra tider på något vis slapp betala Zakat, skulle Gud inte valt att säga som Han gör i dessa verser. Faktum är att det inte finns EN enda vers i Koranen som tillåter några eftergifter när det gäller Zakat för någon, oavsett om man har låg inkomst.

Vi går alla igenom test. En del testas med stor rikedom (som Salomon), och en del med svåra tider (som Job). Gud är fullt medveten om våra behov och våra omständigheter i alla situationer. Vi måste alltid följa Hans lag och utöva tålamod.

Emedan Gud fastställt en viss procent zakat på vår inkomst, har Han lämnat dörren öppen för mer välgörenhet, och ger således de rättfärdiga chans att förvärva mer kredit genom att vara generösa (se 2:261). Men man måste veta att den enda obligatoriska välgörenheten som Gud etablerat är 2.5% Zakat, inte mer och inte mindre. Att göra en välgörenhet till en lag, när Gud inte fastlagt en sådan lag, är att följa en annan lag vid sidan av Guds lag. Och detta är idoldyrkan.

Skillnaden är alltså att övrig välgörenhet är frivillig, och att beloppet uttrycks som "afw", vilket betyder "överflödet" (se 2:219), eller som "min khayrin" vilket betyder "det ni har råd med" (se 2:215).

Både 2:215 och 2:219 talar följaktligen om generell välgörenhet, inte Zakat (obligatorisk välgörenhet). Termen som används är "unfiquuna." Nafaqa är generell välgörenhet, inte Zakat. Undersöker man alla verser i Koranen ser man att Zakat är antingen specifikt nämnt vid namn (ZAKAAT) eller uttryckt som "haqq," vilket betyder "plikt" eller "haqqun ma'luum" vilket betyder "känd plikt."

Nedan följer verser ur Koranen om Zakat och välgörenhet.

Namn för frivillig välgörenhet i Koranen:

1. Sadaqa eller dess rötter 2:96, 2:263,2:271,4:114, 9:103, och 58:12

2. Nafaqa eller dess rötter 2:15, 2:19, 2:267, 2:272, 2:273, 2:274,

Namn för Zakaat i Koranen:

1. Zakaat 2:43, 2:83, 2:110, 2:177, 2:277, 4:77, 4:162, 5:12, 5:55,

7:156, 9:5, 9:11, 9:18, 9:71, 19:31, 19:55, 21:73, 22:41, 22:78,

24:37, 24:56, 27:3, 31:4, 33:33, 41:7, 58:13, 73:20, och 98:5

2. Haqq eller Haqqahu som i 6:141, 17:26, och 51:19

3. Haqqun Ma'luum som i 70:24

Det är intressant att lägga märke till följande;

6:141 är den enda versen som fastslår tidpunkten för zakat.

70:24 är den enda versen som refererar till antalet procent. Det står att det är "Ma'luum = Känt.

Detta betyder att procenten Zakat var känd vid Muhammads tid, och därför behövdes ingen korrigering göras i Koranen. Det är exakt samma sak med antalet Rakaats (Enheter) i Salat och andra aspekter av det vilket inte nämns i Koranen.

I korta ordalag:

Zakat är den obligatoriska välgörenheten på 2.5% av nettoinkomsten, vilket betalas närhelst en person mottager inkomst. Det beskrivs i Koranen som en känd och obligatorisk del av inkomsten. Gud skulle inte kalla det för "känt" om det inte var det.

Zakat följer samma mönster som alla ritualer i Islam (Underkastelse), som gavs till Abraham. Muhammad beordrades att följa och upprätthålla dessa ritualer (16:123), och de har ännu en gång bekräftats efter 1400 år av Guds Budbärare av Förbundet. Gud kontrollerar fullständigt Sin religion och Sina ritualer.

Prisad vare Gud.

Artiklar Frågor&Svar