Artiklar Frågor&Svar


Profeten Muhammeds Sista Predikan

Muhammeds avskedsvallfärd var en betydande historisk händelse i Muslimernas liv. Trots att tusentals Muslimer bevittnade Avskeds (sista) Predikan som profeten Muhammed gjorde, rapporterar Hadithböckerna minst tre versioner av samma Predikan. Detta reflekterar bara hur förvirrande, vilseledande, förvanskade och oriktiga Hadithböckerna är. För en händelse som bevittnats av över 10.000 människor borde en korrekt version finnas tillgänglig, men det finns inte.

Som Gud lovade i Koranen, kommer Hans Hadith (Koranen) alltid att vara den BÄSTA HADITH (39:23), den MEST KORREKTA HADITH (4:87), och den HADITH SOM INTE FABRICERATS (12:111).

Denna kopia av den sista (Avskeds) Predikan av profeten Muhammed distribuerades av Hamdard National Foundation (Pakistan). I denna predikan kan vi se sanningen trots den korruption som hängde ihop med Hadithböckerna.

Människor som tror på Gud och på Hans repeterade försäkran i Koranen om att Koranen är komplett, perfekt och fullt detaljerad behöver inte denna hadith eller någon annan hadith förutom Koranen. Gud insisterade emellertid på att sätta sanningen framför ögonen på de som går vilse och som söker andra källor till Islam annat än Koranen.

Därför, för de uppriktiga Muslimerna som söker sanningen, och som läser denna rapporterade Predikan, kommer sanningen att vara tydlig för honom/henne.

Vi kommer att lägga till rubriker och kommentarer mellan […] för att rikta er uppmärksamhet mot en del väldigt viktiga punkter. Den egentliga predikan kommer att vara grön i färgen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Den (Sista) Avskedspredikan

[Predikans öppningsutlåtande: har den Korrekta Shahada, vilket är La Elaha Ella Allah.]

All prisning tillhör Gud, så vi prisar Honom, och söker Hans förlåtelse och vänder oss mot Honom. Vi söker skydd hos Gud från det onda i oss själva och från de onda konsekvenserna av våra verk. Den Gud vägleder rätt kan ingen leda vilse.

JAG VITTNAR OM ATT DET INTE FINNS NÅGON ANNAN GUD FÖRUTOM GUD (La Elaha Ella Allah), den Ende, Han har ingen partner. Han är överlägsenheten och all prisning tillhör Honom. Han beviljar liv och orsakar död och äger makten över allting. DET FINNS INGEN GUD FÖRUTOM GUD (La Elaha Ella Allah), den Ende; Han uppfyllde Sitt löfte och beviljade Sina slav seger, och ENDAST Han drev bundsförvanterna (till Islams fiender) på flykten.

[Jämför denna Shahada med Guds Shahada, och med den Shahada som änglarna och de som äger kunskap använder, som fastställs i 3:18 i Koranen. Minns också att hycklarnas Shahada nämns i 63:1, där hycklarna insisterar på att ändra Guds Första Budord (Shahada) och lägga till Muhammeds namn till La Elaha Ella Allah. Muhammed kommer att klaga till Gud angående dem på Domedagen för att de har övergett Koranen där den korrekta Shahada nämns i 3:18.]

O människor, precis som ni beaktar denna månad, denna dag, denna stad som helig, beakta på samma sätt livet och egendomen av varje Muslim som ett heligt förtroende. Lämna tillbaka de saker som anförtrotts er till deras rättmätiga ägare. Skada inte någon så att ingen må skada er. Minns att ni sannerligen kommer att möta er Herre, och att Han sannerligen kommer att granska era gärningar. Gud har förbjudit er att praktisera ocker, därför ska alla ocker förpliktelser hädanefter avfärdas. Ert kapital är ert att behålla. Ni kommer inte att vålla eller lida någon orättvisa.

[ENDAST KORANEN]

Sannerligen har jag lämnat med er det som aldrig kommer att leda er vilse, GUDS BOK, som ni aldrig kommer att gå vilse om ni håller fast vid. Och akta er för att överträda gränserna fastlagda i de religiösa angelägenheterna, för det är överträdelse av religion som förde med sig förödelse (för många människor) före er.

[Ser ni här uppmaningen till att följa ENDAST KORANEN. Det var denna del av predikan som korrumperades av alla grupper och sekter som vill dölja sanningen. De glömde att Koranens sanning aldrig kan korrumperas.

Shia-muslimerna ändrade denna version av Predikan till: 'Guds bok och min familj', medan Sunni-muslimerna ändrade den till; Guds Bok och min Sunna. Versionen som talar om ENDAST KORANEN är den enda som inte motsäger Koranen och som inte har ett politiskt bakomliggande motiv. Det är versionen som ignorerats av Shia- och Sunni-muslimerna för att den inte styrker deras politiska agenda.

[Här är referenser till de tre versionerna av Predikan]

1) Jag lämnar er med Koranen och Sunna Muwatta, 46/3

2) Jag lämnar er med Koranen och Ahl al-bayt, Muslim 44/4, Nu 2408; ibn hanbal 4/366; darimi 23/1, nu 3319.

3) Jag lämnar er med endast Koranen och ni ska upprätthålla den, Muslim 15/19, nu1218; ibn Majah 25/84, Abu dawud 11/56.]

O människor, det är sant att ni har vissa rättigheter beträffande era kvinnor, men de har också rättigheter över er. Minns att ni tagit dem till era fruar under Guds förtroende och med Hans tillåtelse. Om de rättar sig efter er rätt, så tillhör dem rätten att förses med mat och kläder och godhet. Behandla era kvinnor väl och var snäll mot dem, för de är era partners och hängivna hjälpare. Och det är er rätt att de inte gör sig förtrogna sig med någon ni inte godkänner, likaså får de aldrig vara otrogna.

[FEM BÖNER & EN MÅNADS FASTA: I en annan del av Predikan:]

Ta er i akt, Dyrka er Herre; gör FEM BÖNER per dag; iakttag FASTAN I MÅNADEN RAMADAN; betala VILLIGT Zakat på er egendom; och utför vallfärd till Guds Hus om ni har råd med det, och lyd era härskare och ni kommer att släppas in i er Herres Paradis.

[Se här uppmaningen att följa de ritualer som de givits till Abraham och som repeteras i ENDAST Koranen. Inte som de nämns i Bukhary, Moslem och andra böcker som lägger till flera böner och mera fasta än vad Gud redan förordnat.

Guds Hus är Endast i Mekka (Kaaba) och inte den i Medina, där Muslimera lade till en extra ritual till Hajj, vallfärd till profetens grav. Profeten bad dem aldrig göra det.]

Hela mänskligheten är från Adam och Eva, en Arab är inte förmer än en icke-Arab, ej heller är en icke-Arab förmer än en Arab; ej heller är en vit ingen överlägsenhet över svart, ej eller har en svart någon överlägsenhet över en vit - förutom genom gudfruktighet och gott beteende. Lär er att varje Muslim är broder till varje Muslim och att Muslimerna utgör ett brödraskap. Ingenting ska vara lagligt för en Muslim som tillhör en annan Muslim såvida det inte gavs frivilligt och villigt. Begå därför inte orättvisa gentemot er själva. Minns en dag då ni kommer att möta Gud och svara för era gärningar. Så var medvetna: avvik inte från rättfärdighetens väg efter att jag är borta.

[ENDAST KORANEN ÅTER IGEN: I en annan del av predikan rapporteras profeten Muhammed ha sagt:]

O människor, lyssna och lyd, trots att en illa tilltygad Abyssiansk slav utsetts till er Amir (härskare), FÖRUTSATT att han fullföljer (de fastställda reglerna i) GUDS BOK ibland er.

[Här ser vi igen uppmaningen till ENDAST KORANEN.]

 

--------------------------------------------------------------------------------
Kommentar:
De som försöker lyda profeten Muahmmed och följa hans fotsteg har det lätt för att de har boken som Gud lovade att bevara, den BÄSTA HADITH (Koranen). Att lyda profeten Muhammed är att lyda hans budskap, Koranen och endast Koranen. När profeten Muhammed dog lämnade han ENDAST en bok bakom sig som var färdigskriven och bevarad, vilket är Koranen. Han lämnade aldrig några Hadithböcker bakom sig. Dessa är påhitten som man lagt till Islam ungefär 150-200 år efter profetens död.

Artiklar Frågor&Svar