Artiklar Frågor&Svar

Var i Koranen hittar man Salat?

En av de mest kända frågorna många Muslimer frågor beträffande sin egen religion är, "Var i Koranen hittar vi detaljerna för Salat?"

Denna favoritfråga hos potentiella troende avslöjar deras okunnighet om Koranen, samtidigt som det bevisar att deras religion är helt och hållet baserad på hörsägen och gissningar de ärvt från sina föräldrar, lärda eller lokala mullor.

Det finns tre implikationer att dra från ovanstående fråga:

1. En implikation som utmanar Guds försäkran och en undermedveten ansträngning för att bevisa att Gud har fel i Sina repeterade försäkringar om att Koranen är "Komplett", "Perfekt" och "Fullt Detaljerad."

2. En implikation att Hadith innehåller detaljerna för Salat och därför kan Hadith användas vid sidan av Koranen som religiös lag.

3. En implikation att Gud har fel när Han lär oss i Koranen att alla seder i Islam, inklusive Salat gavs till Abraham.

De som har kunskap från Koranen vet att det finns två källor för religionen Islam (Underkastelse på Svenska).

1. Koranen som är KOMPLETT, PERFEKT, och fullt detaljerar alla religiösa LAGAR.

2. Religiösa seder som gavs till Profeten Abraham, som förts vidare till oss från generation till generation sedan Abrahams tid.

Koranen lär oss bestämt att Abraham är grundaren av Islam som det praktiseras idag. Så vad bidrog Abraham med beträffande våra dagliga liv som Muslimer? Koranen lär oss att ALLA RELIGIÖSA SEDER I ISLAM (Salat, Zakat, Fasta & Hajj) kom till oss från Abraham, från generation till generation.

Majoriteten Muslimer frågar alltid hur dessa seder kom till oss från Abraham och inte från Muhammed. De litar inte på att Allsmäktige Gud kan bevara Sina egna religiösa seder (ritualer) och ge oss dem rena, tydliga och kompletta.

Med andra ord så existerade alla religiösa seder i Islam före Muhammed. Muhammeds enda uppgift vara att leverera Koranen.

"Ditt ENDA uppdrag (O Muhammed) är att leverera (Koranen), medan det är vi som kommer att ställa dem till svars." (13:40)

"Du (O Muhammed) har ingen uppgift FÖRUTOM att leverera (Koranen). 42:48

"Budbäraren har ingen uppgift FÖRUTOM att leverera (Koranen).." 5:99

Det är också intressant att veta att många av dessa Muslimer som ställer denna fråga inte vet att böckerna Hadith och Sunna inte har tillräckligt med information om hur man utför Salat, antalet Rakhas (enheter), eller vad man ska säga i dem. Böckerna Hadith och Sunna är dessutom fulla med motsägelser. INTE en enda gång har profeten Muhammed rapporterats säga; låt mig tala om för er hur man gör Salat, eller låt mig tala om för er hur många Rakhas det är i bönerna.

Om Muhammed velat göra det, eller om det varit hans plikt att lära samhället deras bön och antalet Rakhas, skulle han ha gjort det offentligt för alla att bevittna det. Det hände aldrig. För profeten Muhammed och människorna före honom gavs sättet att be, vilket kommit till dem genom generationer av troende människor ända sedan Abraham, som bevarade bönen intakt precis som Gud lovat. Gud skulle inte beordrat Muhammed att följa Abrahams religion om ingen kände till eller praktiserade denna religion. Abraham var grundaren av Islam (Underkastelse på Svenska) som vi praktiserar den idag, och den som först kallade oss för "Muslimer" (Underkastade på Svenska).

"Ni ska sträva för Guds sak som ni borde. Han har välsignat er och inte ålagt er någon svårighet i er religion; RELIGIONEN AV ER FADER ABRAHAM, Abraham är den som först gav er namnet "Muslimer." På så sätt tjänar budbäraren som vittne ibland er, och ni ska tjäna som vittnen bland människorna. Därför ska ni iakttaga Salat, ge den obligatoriska välgörenheten Zakat, och hålla fast vid Gud; Han är er Herre; den bästa Herren, och den bäste Hjälparen." (22:78)

"Abraham var varken Judisk eller Kristen; han var en monoteist; han var aldrig en idoldyrkare. Människorna mest förtjänta av att följa Abraham är de som följer honom och denna profet (Muhammed), och de som trodde. Gud är de troendes Herre." (3:67-68)

"Sedan inspirerade vi dig (O Muhammed) att följa Abrahams religion, monoteism; han var aldrig en idoldyrkare." (16:123)

Logiskt sett, om Muhammed var en anhängare till Abraham, och vi är anhängare till Muhammed, då är vi anhängare till Abraham. Vad lärde vi oss och vad lärde sig Muhammed från Abraham?? Koranen lär oss att vi lärde oss ALLA RELIGIÖSA SEDER i Islam från Abraham. I hela det Arabiska samhället före och under Muhammeds tid fanns det många anhängare till Abrahams religion. Således iakttog Abu Lahab, Abu Jahl, och idoldyrkarna av Quraish Salat bönen som vi kan se i 8:33-35.

"Deras SALAT BÖN vid helgedomen var inget annat än bedrägeri och ett sätt av avleda människorna…"

I Sura 73, några veckor efter Koranens uppenbarelse, ser vi att 73:20 beordrar Muslimerna att iakttaga SALAT och Zakat. Är det vettigt att tro att Gud skulle utfärda en befallning om att iakttaga något som Han inte gett informationen om hur??

"och iakttag SALAT och ZAKAT, och låna Gud ett lån av rättfärdighet. Allt gott ni gör för era själar kommer ni att finna hos Gud mycket bättre och generöst belönat…" (73:20)

I 2:128 ser vi att Abraham och Ismail åkallar Gud m att lära den "ISLAMS RELIGIÖSA SEDER."

"När Abraham byggde helgedomens grunder tillsammans med Ismail, (bad den), 'Vår Herre, godtag detta från oss; Du är Den Som Hör, Den Allvetande. Vår Herre, gör oss underkastade Dig, och från våra ättlingar, låt det bli ett samhälle av människor underkastade Dig; OCH LÄR OSS METODERNA FÖR VÅR RELIGION, och rädda oss; Du är Frälsaren, den Barmhärtigaste." (2:127-128)

Profeterna och Budbärarna före Abraham gavs inte några religiösa seder. Det mänskliga samfundet var så primitivt att endast TRO PÅ ENDAST GUD räckte för frälsning. Se exempelvis Sura 71 med titeln "Noak." Följaktligen uppträder religiösa seder i Koranen BARA efter ABRAHAM, aldrig före honom.

"(O Israels Barn) ni ska iakttaga SALAT BÖNEN & ZAKAT välgörenheten: ni ska buga er med de som bugar sig." (2:125)

MER BEVIS FÖR ATT SALAT EXISTERADE FÖRE MUHAMMED

"O Maria (Mariam), du ska lyda din Herre och prostrera och buga dig med de som bugar sig." (3:43)

"(Jesus sa) Gud har välsignat mig vart jag än går, och Han beordrade mig att iakttaga SALAT BÖNERNA och ZAKAT välgörenheten så länge jag lever." (19:31)

Men Judarna och de Kristna förlorade sina SALAT BÖNER, ändrade på dem och hittade på sina egna.

"Generationer kom därefter som FÖRLORADE SALAT bönerna, och följde sina lustar." (19:59)

Om vi tittar i de äldsta böneböckerna för Judar kan vi fortfarande se att deras böner väldigt mycket liknar vad Muslimerna gör idag; de bugar sig och faller ned i prostrering. Det finns kvarlevor av SALAT bönerna bland Judarna, nämligen Samariterna, och de Kristna (den Ryska Ortodoxa Kyrkan). Det är värt att noter att de Judiska Samariterna har fördömt de mänskligt gjorde budorden i Thalmud, och bestämt sig för att följa ENDAST Guds ord, dvs. Torah. (Se boken "Myten om Gud förkroppsligad" sid 117).

Mer Bevis

"Och vi beviljade honom (Abraham) Isak och Jacob som en gåva, och vi gjorde dem rättfärdiga. Och vi utsåg dem till Imamer som vägleder enligt våra budord. OCH VI LÄRDE DEM HUR MAN VERKAR RÄTTFÄRDIGHET, HUR MAN IAKTTAGER KONTAKTBÖNERNA (Salat) OCH DEN OBLIGATORISKA VÄLGÖRENHETEN (Zakat)." (21:72-73)

Olyckligt nog är denna Koraniska sanning inte tillgänglig för dem som hela tiden försöker bevisa att Koranen inte är komplett. De måste först dra den uppriktiga slutsatsen att Koranen är komplett, perfekt och fullt detaljerad; de måste tro på sin Herre. När de väl uppnått denna övertygelse, avlägsnas sköldarna från deras hjärtan, dövheten kommer att avlägsnas från deras öron och de kommer att bli värdiga den Koraniska sanningen.

FASTA KOM TILL OSS FRÅN ABRAHAM: och modifierades sedan i Koranen.

"Sexuellt umgänge med era fruar är tillåtet för er under fastans nätter. De bevarar era hemligheter, och ni bevarar deras hemligheter. Gud visste att ni brukade bedra era själar, och Han har benådat er och ursäktat er. Hädanefter får ni ha sexuellt umgänge med dem, i strävan efter vad Gud tillåtit för er." (del av 2:187)

"O ni som tror, att fasta har fastställts er, PRECIS SOM DET FASTSTÄLLDES FÖR DE FÖRE ER, så att ni må uppnå frälsning." (2:183)

HAJJ (Vallfärd): kom till oss VIA ABRAHAM: Lägg märke till att samma vers också nämner SALAT bönernas bugande och prostrerande.

"Vi utsåg Abraham till att etablera Helgedomen: "Dyrka inte någon annan gud vid sidan av Mig, och rena Min helgedom för de som besöker den, de som bor nära den, och de som bugar sig och prostrerar. Och förkunna att människorna ska iakttaga Hajj vallfärden. De kommer att komma till er till fots eller åkandes på olika utmattade (transportmedel). De kommer att komma från de mest avlägsna platser." (22:26-27)

MER BÖNER eller SAMMA BÖNER???

Alla Muslimer (Underkastade) vet att Gud beordrat oss att göra fem dagliga kontaktböner (Salat). Traditionella Muslimer i sekter kallar dessa fem böner för "fard", eller obligatoriska. De tror att det finns andra böner (Sunnah) som också ska göras för extra kredit. Vi kommer emellertid att illustrera här hur antalet böner, antalet Rakhas (enheter), och till och med hur namnen på bönerna är matematiskt kodade och således bevarade. Detta innebära att om man lägger till extra böner stör detta den invecklade kod som Gud skapat och format i Kontaktbönerna. Att lägga till extra böner till vad Gud beordrat är som en person som på eget bevåg tar mer medicin än vad doktorn beordrat för att må bättre - vilket kan döda honom/henne istället för att bota honom/henne.

Det betyder naturligtvis inte att vi inte ska dyrka för extra kredit! Tvärtom, Gud säger exakt vad vi ska göra för extra kredit.

"Under natten ska ni meditera för extra kredit, så att er Herre må upphöja er till en ärbar rank. Och säg, "Min Herre ge mig ett ärbart tillträde, och låt mig få ett ärbart utträde, och bevilja mig från Dig ett mäktigt stöd." (17:79-80)

I denna vers och i åtskilliga andra Säger Gud till oss att meditera om Honom och att falla ned i prostrering under natten för extra kredit. Han säger inte till oss att göra extra Kontaktböner (Salat). Faktum är att Gud säger till oss:

"…Kontaktbönerna (Salat) har fastställts för de troende på specifika tider." (4:103)

SALAT (KONTAKTBÖNERNA) I KORANEN

Många Muslimer vet inte att alla böner nämns i Koranen, deras tidpunkt nämns klart och tydligt i flertalet verser och att vi också hittar alla steg i Koranen.

[1] FEM BÖNER DAGLIGEN OCH DERAS TID

Gud gav oss tiderna för Salat (kontaktbönerna) i Koranen:

Gryningsbönen (Fajr på Arabiska) ges i 11:114 & 24:58.

Middagsbönen (Zoor på Arabiska) ges i 17:78 & 30:18.

Eftermiddagsbönen (Asr på Arabiska) ges i 2:238.

Solnedgångsbönen (Maghrib på Arabiska) ges i 11:114.

Nattbönen (Isha på Arabiska) ges i 24:58.

Som ni kan se från Koranen, säger Gud till oss att göra Kontaktbönerna (Salat) på specifika tider, och sedan säger vilka dessa tider är.

[2] TAKBEER (Glorifiering av Gud), Allahu Akbar.

Takbir (glorifiering av Gud) genom att säga Allahu Akbar kan exempelvis hittas i 17:111, 2:185, 22:37, 74:3, och 29:45.

"Säg, 'Kalla honom Gud, eller kalla Honom Den Nådigaste; vilket namn ni än använder, tillhör alla de vackraste namnen Honom." Ni ska inte yttra era Kontaktböner (Salat) för högt, ej heller hemlighetsfullt; använd en måttlig ton. Och förkunna: 'Prisad vare Gud, som aldrig fått en son, ej heller har Han en partner i Sitt kungaskap, ej heller behöver Han en allierad utav svaghet,' och förhärliga Honom hela tiden (Kabberho Takbeera)" (17:110-111)

Se även artiklarna "Förhärliga Gud" och "Guds vackra namn."

[3] ATT LÄSA SURA 1, FATEHAH, I SALAT

Det matematiska beviset för Sura 1 är överväldigande och bör gås igenom. Se filen "Utöver Sannolikhet" (Beyond Probability) av Abdullah Arik.

[4] ATT BUGA SIG (Ruku) OCH FALLA NED I PROSTRERING (Sujood): Var i Koranen?

"O ni som tror, ni ska buga er, prostrera, dyrka er Herre, och verka rättfärdighet, så att ni må lyckas." (22:77)

Se också 2:43, 125; 5:59; 9:112; 22:26, & 48:29. För att falla ned i prostrering se också 3:113; 4:102; 7:206; 13:15; 15:98; 16:49; 17:107; 19:58; 22:18; 25:64; 41:37; 48:29; 53:62; 76:26, och 96:19.

VAD VI SÄGER NÄR VI BUGAR OSS (Subhana Rabbya Al-Azeem) hittar vi i 56:74.

"Ni ska glorifiera er Herres namn, Den Störste. (Fa-Sabbeh Be-Ism Rabbeka Al-Azeem) "(56:74)

VAD VI SÄGER NÄR VI RESER OSS UPP FRÅN BUGANDE POSITION (Sami-a Allahu Le-man Hamedah) (Gud hör de som prisar Honom)"

"Det är då Sakarias bönföll sin Herre: "Min Herre, bevilja mig ett sådan bra barn; Du är Den Som Hör bönerna. " (3:38)

OCH

"Ni ska ihärdigt hålla ut när det gäller att utföra er Herres budord - ni är i våra ögon - och glorifiera och prisa er Herre när ni reser på er." (52:48)

VAD VI SÄGER NÄR VI PROSTRERAR (Subhana Rabbya Al-A'ala) kan hittas i 87:1.

"Glorifiera er Herres namn, Den Högste. (Sabbeh Ism Rabbeka Al-A'ala)" (87:1)

[5] SHAHAADAH (TASHAHHUD)

La Elaha Ella Allah (Det finns ingen annan gud än Gud).

Shahaadahn reciteras efter prostreringen av den andra Rakhan och i slutet av bönen och kan hittas i 3:18. Detta är den Shahaadah som Gud, änglarna och de som har kunskap yttrar. Hycklarnas Shahaadah hittar man i 63:1.

"Gud vittnar om att det inte finns någon annan gud förutom Honom (La Elaha Ella Ho - Ho syftar på Gud) och det gör även änglarna och de som besitter kunskap. Sanningsenligt och rättvist, Han är den absoluta guden; det finns ingen gud förutom Honom, den Allsmäktige, Den Visaste." (3:18)

MEN VARFÖR KAN VI INTE…?

Men varför kan vi inte be mer än vad Gud sagt till oss att göra? Svaret på denna fråga har två delar. Den första delen har att göra med källan för våra religiösa seder. Om Gud säger till dig i Koranen att du ska göra fem specifika böner och du säger, "Men böckerna med Hadith säger att man ska be mer." Betyder detta att inte Gud vet vad Han beordrar?! Betyder det att Gud inte är tydlig när Han sa att bönerna är satta på specifika tider?! Alla Muslimer över hela världen är överrens om att det är fem Kontaktböner (Salat), hur många enheter det är i varje bön, och när man ska iakttaga dem. Men det finns inte två sekter som är överrens om den så kallade Sunna-bönen. Är inte detta inte ett exakt exempel på vad som sägs i Koranen i vers 39:29?

"Gud citerar exemplet på en man som använder disputerande partners (dvs. Hadith) jämfört med en man som endast använder en konstant källa (dvs Koranen). Är de lika? Prisad vare Gud; de flesta av dem vet inte. (39:29)

Den andra delen på svaret har att göra med Kontaktbönernas (Salat) matematiska bevis.

Kontaktbönernas enheter (Rakhas)

Det finns inga dispyter om hur många Rakhas (enheter) som ska gälla i alla fem dagliga böner Gud uppmanat Abraham och hans anhängare att göra. De är universalt accepterad att vara 2, 4, 4, 3, och 4 enheter vardera, för de böner som listats ovan. Dessa anses vara de obligatoriska enheterna som beordrade av Gud. Andra ännu fler

enheter som praktiseras av traditionella Muslimer disputeras det om och varierar mellan de olika sekterna, från 1 till så många som 10 enheter per bön. Dessa extra böner anses vara Sunna, något som Profeten Muhammed sägs ha gjort. Men att etablera religiösa lagar som inte är auktoriserade av Gud anses som en grov förseelse. Varken Profeten Muhammed eller någon annan budbärare skulle aldrig välja att inte lyda Gud genom att lägga till eller ens ändra bara lite grann något som Gud beordrat dem att göra. Människor som följer dessa seder väljer inte bara att inte lyda Gud, de gör också religionen svår för sig själva, och för sina barn. Gud säger till oss i Koranen att Han inte önskar oss någon svårighet.

"Han har valt er och inte gjort det svårt för er att praktisera er religion…" (22:78)

Matematisk Bekräftelse

Det totala antalet enheter i de fem dagliga Kontaktbönerna (Salat) är 17: två enheter vid gryningen, fyra mitt på dagen, fyra på eftermiddagen, tre vi solnedgången, och fyra till natten. Dessa seder gavs först till Abraham, och har bevarats sedan dess av hans anhängare, enligt Guds löfte, vilket inkluderar profeten Muhammed. Ofta ställs frågan om hur vi kan vara säkra på det. Gud med Sin oändliga nåd har välsignat vår generation med en matematisk bekräftelse baserat på talet 19, som visar att enheterna i Salat (kontaktbönerna) verkligen är bevarade enligt Hans vilja.

Fakta 1

Enheterna i de dagliga Kontaktbönerna (Salat) består av 2, 4, 4, 3, och 4 enheter, vilket är totalt 17 enheter. Talet 24434 är en mångfald av 19:

2 4 4 3 4 = 19 x 1286

Siffrorna i 1286 blir sammanlagda 17, det totala antalet enheter vi ber dagligen (1 + 2 + 8 + 6 = 17). Dessutom, enheterna för de dagliga Kontaktbönerna åtföljt av deras ordningsnummer är även det en mångfald av 19:

2 1 4 2 4 3 3 4 4 5 = 19 x 112759655

Fakta 2

Det totala antalet enheter vi ber varje dag är 17. Men på Fredagar är Församlingsbönen (Salat Al-Jumah) som ersätter Middagsbönen. Denna bön består endast av 2 enheter i stället för de vanliga 4 enheterna för Middagsbönen, på grund av Fredags predikningen. Således är det totala antalet enheter som bes på fredag 15. låt oss nu ta varje dag i veckan, Från lördag till fredag (med antagandet att Fredag är veckans sista dag) och skriva ner antalet enheter vi ber varje dag, Detta resulterar i ett tal som är delbart med 19:

Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
17 17 17 17 17 17 15 =19 x

Fakta 3

Låt oss sätta in numret på dagen före enheterna varje dag. Resultatet är också det en mångfald av 19:

Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 15 = 19 x

Fakta 4

I ovanstående tabell, ersätt alla 17 med 24434, vilket representerar de individuella enheterna i de dagliga bönerna från Lördag till torsdag, och ersätt 15 ,ed 22434 vilket representerar de individuella enheterna för bönerna på Fredagen. Resultatet är också en mångfald av 19:

Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
1 24434 2 24434 3 24434 4 24434 5 24434 6 24434 7 22434 = 19 x

Fakta 5

Samma som i Fakta 3, förutom att vi denna gång sätter fredag som fösta dagen i veckan, i stället för som den sista. Resultatet är även det en mångfald av 19:

Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag
1 15 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 = 19 x

Fakta 6

Samma som i Fakta 4, förutom att vi även denna gång sätter fredag som fösta dagen i veckan, i stället för som den sista. Resultatet är även det en mångfald av 19:

Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag
1 22434 2 24434 3 24434 4 24434 5 24434 6 24434 7 24434 = 19 x

Hur är det då med ordet Salat (Kontaktbön) i själva Koranen?

Ordet "Salat" förekommer 67 gånger i Koranen, och när vi adderar Surorna och Verserna för dessa 67 förekomster, får vi en slutsumma på 4674, eller 19x246, ytterligare en mångfald av 19.

Ett mirakel till som visar hur mycket Gud kontrollerar allting är följande exempel. Detta mirakel bevisar att Sura 1 (Fateha) är kärnan av vår bön och att antalet buganden och prostreranden och antalet gånger vi säger Shahaadah (Tashahhuds) under våra böner är kontrollerade av Gud. OM vi skriver ner antalet böner med dess bugningar, prostreringar och Shahaadahs, får vi:

Sura 1 Fajr Middag Eftermiddag Solnedgång Natt
1 12241 24482 34482 43382 54482 = 19 x

Detta långa tal består av numret på suran som vi reciterar i varje bön, Sura 1, (1) åtföljt av numret på den första versen (1), sedan av antalet gånger vi reciterar Sura 1 i denna bön (2), därefter antalet bugningar (Ruku') (dvs 2), sedan antalet prostreringar (4), och till sist antalet Sahahaadah (Tashahhuds) (1 i första bönen), sedan börjar vi om igen med numret på den andra bönen (2) åtföljt av antalet gånger vi reciterar Sura 1 i andra bönen (4), därefter antalet bugningar (Ruku')(4), sedan antalet prostreringar (8) i denna bön, och till sist antalet Tashahhuds (2), sedan numret på den tredje bönen (3), och så vidare till dagens sista bön. Detta långa tal är en mångfald av 19 och bekräftar varenda detalj i våra böner. Är detta en slump? Döm själv. För mer information beträffande miraklet med Sura 1, se "Beyond Probability" (Utöver Sannolikhet) av Abdullah Arik.

Man kanske frågar sig vad alla dessa nummer är bra för, och bryr sig Gud verkligen om detta. Svaret står faktiskt i 72:28;

"Detta är för att försäkra att de har levererat deras Herres budskap. Han är fullt medveten om vad de har. HAN HAR RÄKNAT NUMREN PÅ ALLA TING." (72:28) Lägg märke till att 7 + 2 + 2 + 8 = 19. Är detta också en slump?

Från alla dessa upptäckter kan vi se att Gud utformat tiderna för bönerna, antalet Rakhas (enheter) i varje bön, och till och med namnen på bönerna på ett väldigt speciellt sätt. Dessvärre har människan en tendens till att göra saker och ting svårare och mer komplexa än vad Gud gör för dem.

FÖRVANSKNINGEN AV SALAT

De som vägrade att tro Gud och Hans bok, Koranen, att den är komplett, perfekt och fullt detaljerad, Gud låter inte dem utföra den korrekta Salat. Gud låter dem vandra i mörkret och göra sådana val som tillintetgör deras Salat för dem. De insisterade på att Gud inte är nog för dem, och Gud insisterade på att lämna dem i mörker. Det var inte Gud som kränkte dem, det var de som kränkte sina egna själar.

Nedan följer några specifika exempel på hur Salat korrumperats och förlorat sin form som Gud givit oss den och som praktiserat av profeten Muhammed. Det är de korrumperade lärda och deras blinda anhängare som praktiserat denna korruption ända tills nu.

FÖRVANSKNING ETT

Tvagning: Vers 5:6 ger oss fyra steg för tvagning. Men de potentiella muslimerna idag har sina egna regler.

"O ni som tror, när du iakttager Kontaktbönerna (Salat) ska ni (1) tvätta era ansikten, (2) tvätta era armar till armbågarna, (3) torka era huvuden, och (4) tvätta era fötter till anklarna." (5:6)

FÖRVANSKNING TVÅ

"Platserna för dyrkan tillhör Gud; kalla inte på någon annan förutom Gud." (72:18)

Den överväldigande majoriteten av moskéerna i världen följer inte följande viktiga budord. Muhammeds namn placeras vid sidan av Guds namn i de flesta moskéer. Muhammeds namn utropas tillsammans med Guds namn i Azan. Muslimerna tillintetgör sin Salat genom att lägga till Muhammeds namn till den Shahaadah som fastställts av Gud, "La Elaha Ella Allah" (3:18 & andra verser)

FÖRVANSKNING TRE

"Adam fick ord från sin Herre, varmed Gud räddade honom; Han är Frälsaren, Barmhärtigast (2:37)."

Adam var tvungen att yttra specifika ord för att frälsas av Gud. På liknande sätt har Gud gett oss specifika ord - orden i Sura 1, Al-Fatehah, för att etablera daglig kontakt (Salat) med Honom, för att frälsas. Muslimerna idag ignorerar den första numrerade versen när de ber i en församling, första versen i Al-Fatehah, Basmalahn. I stället utropar de gemensamt när de når slutet av bönen "AAAAMEEEN" - ett icke-Arabiskt, icke-Koraniskt ord!! De tog bort versen har innehåller Guds ord och valde att istället lägga till ett icke-Koraniskt ord.

FÖRVANSKNING FYRA

Koranen beordrar oss att använda en måttlig ton i Salat. Men de potentiella Muslimerna har sina egna regler beträffande vilken ton de använder, de ber i total tystnad i en del av bönerna, helt i motsats till vad Gud beordrar oss i Koranen i 17:110.

"Ni ska inte yttra era Kontaktböner (Salat) för högt, eller i hemlighet; använd en måttlig tom." (17:110)

FÖRVANSKNING FEM

Efter att ha reciterat Al-Fatehah reciterar de potentiella Muslimerna andra suror från Koranen. Detta är ett tillägg som inte stöds av Koranen och som för in i Salat andra namn tillsammans med Guds namn, till vilken vår Salat ska vara hängiven. En av deras favoritsuror är 112. Vad är det för logik i att under Kontaktbönerna (Salat) säga till Gud, "Säg, Han är den Ende Guden…"?! Detta uttalande skall riktas mot Guds varelser och inte mot Den Som Känner Till Allting.

"Förkunna, 'Han är den Ende Guden. Den fullkomlige Guden. Aldrig har Han fött. Ej heller är Han född. Ingen kan jämföras med Honom.'" (112:1-4)

DE INSISTERAR FORTFARANDE

Trots att ni visat alla dessa Koraniska bevis, kommer ni att se att de som inte tror Gud kommer att insistera på sina sätt. De kan till och med var så att de frågar dig igen, efter att du visat de alla dessa bevis; "Var i Koranen hittar vi detaljerna för SALAT?" Tills de bestämmer sig för att tro på sin Skapare i Hans repeterade bedyranden om att Koranen är komplett, perfekt och fullt detaljerad, kan de aldrig se den Koraniska sanningen. Detta dokumenteras i 18:57;

"Vilka är ondare än de som påminns om sin Herres bevis, och sedan ignorerar dem, utan att inse vad de gör? Följaktligen placerar vi sköldar på deras hjärtan för att hindra dem från att förstå den (Koranen), och dövhet i deras öron. Så vad du än gör för att vägleda dem, kan de aldrig någonsin vägledas." (18:57)

Artiklar Frågor&Svar